Закон за енергийната ефективност

ЗАКОН ЗА ЕНЕРГИЙНАТА ЕФЕКТИВНОСТ

В сила от 15.05.2015 г.

Обн. ДВ. бр.35 от 15 Май 2015г., изм. и доп. ДВ. бр.105 от 30 Декември 2016г., доп. ДВ. бр.103 от 28 Декември 2017г., изм. ДВ. бр.27 от 27 Март 2018г., изм. и доп. ДВ. бр.38 от 8 Май 2018г., изм. ДВ. бр.83 от 9 Октомври 2018г., изм. ДВ. бр.21 от 13 Март 2020г.

Проект: 502-01-7/28.01.2015 г.

Глава първа. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1. (1) Този закон урежда обществените отношения, свързани с провеждането на държавната политика за повишаване на енергийната ефективност.

(2) Законът се прилага за крайното потребление на енергия от въоръжените сили, доколкото не противоречи на Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България или на друг закон в областта на националната сигурност.

Чл. 2. Законът има за цел повишаване на енергийната ефективност като част от политиката по устойчиво развитие на страната чрез:

1. използване на система от дейности и мерки за повишаване на енергийната ефективност при производството, преноса и разпределението, както и при крайното потребление на енергия;

2. въвеждане на схеми за задължения за енергийни спестявания;

3. развитие на пазара на енергийноефективни услуги и насърчаване предоставянето на енергийноефективни услуги;

4. въвеждане на финансови механизми и схеми, подпомагащи изпълнението на националната цел за енергийна ефективност.

...........................................
С пълния текст на Закона за енергийната ефективност можете да се запознаете тук.