Уведомление преди прекъсване


Уведомление съгласно чл. 38з от Закона за енергетиката (ЗЕ) за възможно предстоящо преустановяване на захранването на клиенти с просрочени задължения за електрическа енергия и мрежови услуги

 Уважаеми клиенти,

На основание чл. 123, ал. 1 от ЗЕ и чл. 42 от Общите условия на договорите за продажба на електрическа енергия на „ЧЕЗ Електро България“ АД, крайният снабдител има право да преустанови временно снабдяването с електрическа енергия на крайните клиенти при неизпълнение на задължението за своевременно заплащане на всички дължими суми във връзка със снабдяването с електрическа енергия.

Информация за срока на плащане на дължимите суми, както и дата, след която е възможно преустановяване на захранването, се посочват във всяка фактура, издавана от „ЧЕЗ Електро България“ АД.

Списък на клиентите, които имат просрочени задължения за електрическа енергия и мрежови услуги и за които може да бъде извършено преустановяване на захранването, можете да намерите тук.

Списъкът е актуален към 26.01.2022 г.

Настоящата информация е изготвена съгласно изискванията на Закона за защита на личните данни и съдържа единствено клиентски номер, населено място и пощенски код.

Настоящата информация следва да се счита за уведомление по смисъла на чл. 38з от ЗЕ.

Напомняме, че съгласно чл. 13, ал. 5 от Общите условия на договорите за продажба на електрическа енергия на „ЧЕЗ Електро България“ АД, потребителят се задължава: “да уведоми продавача в 30 (тридесет) дневен срок в писмена форма за всяка промяна, свързана с личните му данни или със собствеността, или другите основания, на които продавачът доставя електрическа енергия на обекта”.

 

Полезна информация:

Начини на плащане – повече информация за възможностите тук.

Безплатно SMS известяване – повече информация за предимствата и начини за заявяване на услугата тук.

Електронна фактура – повече информация тук.