Правила за търговия с електрическа енергия

Публикувани в Държавен вестник, брой 35 от 30.04.2019 г.

ПРАВИЛА за търговия с електрическа енергия

В сила от 26.07.2013 г.

Издадени от Държавната комисия за енергийно и водно регулиране

обн. ДВ. бр.66 от 26 Юли 2013 г.,

изм. и доп. ДВ. бр.39 от 9 Май 2014 г.,

изм. и доп. ДВ. бр.90 от 20 Ноември 2015 г.,

изм. и доп. ДВ. бр.100 от 15 Декември 2017 г.

изм. и доп. ДВ. бр.72 от 31 Август 2018 г.

изм. и доп. ДВ. бр.35 от 30 Април 2019 г.

 

Глава първа

 

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1. (1) (Изм. - ДВ, бр. 39 от 2014 г.) Тези Правила за търговия с електрическа енергия, наричани по-нататък "правила", регламентират:

1. структурата на пазара на електрическа енергия;

2. условията за участие в пазара на електрическа енергия;

3. (изм. - ДВ, бр. 39 от 2014 г.) правилата за сключване на сделки за електрическа енергия чрез двустранни договори по регулирани и свободно договорени цени;

4. (изм. - ДВ, бр. 90 от 2015 г., в сила от 20.11.2015 г.) сделките на борсовия пазар на електрическа енергия;

5. правилата за регистриране на координатори на балансиращи групи, доставчици на допълнителни услуги и доставчици на балансираща енергия;

...........................................

С пълния текст на Правилата за търговия с електрическа енергия можете да се запознаете тук.

Методика за определяне на цени на балансираща енергия

Методика за изчисление и разпределение на небалансите на ЧЕЗ Електро България АД като координатор на специална балансираща група за клиенти на крайния снабдител и на ЧЕЗ Разпределение България АД за електрическата енергия необходима за компенсиране на технологичните разходи в мрежата