Проект на Общи условия за продажба на електрическа енергия на "ЧЕЗ Електро България" АД

ОБЩИ УСЛОВИЯ

ЗА ПРОДАЖБА НА ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЕНЕРГИЯ НА

“ЧЕЗ ЕЛЕКТРО БЪЛГАРИЯ” АД

 

Глава първа

Общи положения

Раздел І

Въведение

Чл. 1. (1) С тези Общи условия се урежда продажбата на електрическа енергия от “ЧЕЗ Електро България” АД на КЛИЕНТИТЕ, присъединени към електроразпределителната мрежа на територията, за която “ЧЕЗ Електро България” АД притежава Лицензия за обществено снабдяване с електрическа енергия № Л-135-11 от 29.11.2006 г., издадена от Държавната комисия за енергийно и водно регулиране (ДКЕВР).

(2) „ЧЕЗ Електро България” АД, в качеството си на Краен снабдител, осъществява дейността по обществено снабдяване с електрическа енергия на територията на административните области с центрове София – град, София – област, Перник, Кюстендил, Благоевград, Плевен, Ловеч, Враца, Монтана и Видин.

(3) ”ЧЕЗ Електро България” АД осигурява снабдяването с електрическа енергия на КЛИЕНТИТЕ, присъединени към електроразпределителната мрежа на „ЧЕЗ Разпределение България” АД.

(4) ”ЧЕЗ Електро България” АД продава електрическа енергия при тези Общи условия на КЛИЕНТИ, които се намират на територията на друго електроразпределително дружество в случай, че са присъединени към съответната електроразпределителна мрежа след разрешение на Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР), когато това е технически и икономически целесъобразно и е в интерес на КЛИЕНТИТЕ.

(5) Настоящите Общи условия за продажба на електрическа енергия (ОУПЕЕ) на „ЧЕЗ Електро България“ АД, съставени съгласно чл. 98а от Закона за енергетиката (ЗЕ), са одобрени с Решение ОУ- …./...2017 г. на КЕВР.

(6) Снабдяването с електрическа енергия от краен снабдител е услуга от обществен интерес по смисъла на ЗЕ.

(7) Настоящите Общи условия не се отнасят и не уреждат условията и сроковете за продажба на електрическа енергия на КЛИЕНТИ при свободно договорени цени и на КЛИЕНТИ на доставчика от последна инстанция.

(8) „ЧЕЗ Електро България“ АД e администратор на лични данни, действащ в съответствие с приложимото законодателство за защита на личните данни.

(9) „ЧЕЗ Електро България“ АД е координатор на специална балансираща група по смисъла на Правилата за търговия с електрическа енергия с членове – КЛИЕНТИТЕ, чието снабдяване с електрическа енергия осигурява.

 

Раздел ІІ

Понятия и определения

 

Чл. 2. В тези общи условия и във всички актове, представляващи неразделна част от тях, използваните понятия и дефиниции ще имат следното значение:

 1. „Битови нужди“ е потреблението на електрическа енергия от физическо лице за домакинството му;
 2. „Услуги свързани с лицензираната дейност” – услуги, допълнително предоставяни от крайния снабдител;
 3. Електроразпределително дружество” е лице – оператор на електроразпределителната мрежа, което осъществява разпределение на електрическа енергия, съгласно Закона за енергетиката. За настоящите ОУПЕЕ означава „ЧЕЗ Разпределение България“ АД;
 4. Клиентски номер” – уникален цифров код, който идентифицира КЛИЕНТА в клиентската система на “ЧЕЗ Електро България” АД;
 5. Компетентен орган” означава всеки централен или местен орган, който по силата на действащото законодателство има правомощия да дава задължителни препоръки, решения, разрешения или указания на страните по тези ОУПЕЕ;
 6. Краен снабдител” е енергийно предприятие, снабдяващо с електрическа енергия обекти на битови и небитови крайни КЛИЕНТИ, присъединени към електроразпределителна мрежа на ниво ниско напрежение, в съответната лицензионна територия, когато тези КЛИЕНТИ не са избрали друг доставчик. За настоящите ОУПЕЕ краен снабдител е “ЧЕЗ Електро България” АД;
 7. „Мрежови услуги” означава достъп до и пренос през електропреносната мрежа на електрическа енергия, достъп до и пренос през електроразпределителните мрежи на електрическа енергия, както и други услуги;
 8. Небитови нужди“ е всяко потребление на електрическа енергия, различно от потреблението за битови нужди;
 9. Обект” или „Имот” е всеки обособен по отношение на ползването на електрическа енергия имот на КЛИЕНТ, в който се консумира електрическа енергия. Обектът/имотът е съвкупност от терен, сгради, технологично оборудване, електрически съоръжения и уреди, обособени самостоятелно по отношение на ползването;
 10. „Оторизационен код” – уникална комбинация от букви и цифри, която идентифицира КЛИЕНТА и служи като парола за достъп до информация;
 11. Средства за търговско измерване“ („СТИ“) са технически средства за измерване, които имат определени метрологични характеристики и са предназначени да се използват за измерване на величините при продажбата на електрическа енергия, самостоятелно или свързано с едно или повече технически средства;
 12. „Граница на собственост на електрическите съоръжения” са точките в конструкцията на присъединения обект на КЛИЕНТА, към които са свързани съоръженията за присъединяване на електроразпределителното дружество;
 13. „Ден/дни” е календарен ден/календарни дни, освен ако в текста не е указано друго (работен/присъствен ден, почивен ден/официален, празничен, неприсъствен ден);
 14. „Непреодолима сила“ са непредвидени и непредотвратими събития или комбинация от събития от извънреден характер, извън контрола на страните,възникнали след одобряване на ОУПЕЕ от КЕВР, включващи, но неограничаващи се до: война, саботаж, въстания, революция, бунт, експлозия, пожар, природни бедствия (наводнения, земетресения, гръм, буря, ураган, торнадо, проливен дъжд, градушка, свличане, срутвания на земни маси, заледявания, и др.), доколкото тези събития пречат за изпълнение на задълженията по настоящите общи условия, на основание чл. 306 от Търговския закон;
 15. „Уязвими клиенти” са битови КЛИЕНТИ, които получават целеви помощи за електрическа енергия съгласно Закона за социалното подпомагане и подзаконовите нормативни актове по прилагането му.

 

Раздел ІІІ

Страни

 

Чл. 3. Страни по договорите за продажба на електрическа енергия са:

 1. „ЧЕЗ Електро България” АД, регистрирано в Търговския регистър при Агенцията по вписванията под ЕИК 175133827, ИН по ЗДДС: BG 175133827, със седалище и адрес на управление бул. “Цариградско шосе” № 159, БенчМарк Бизнес Център, район „Младост”, наричано за краткост „Продавач”.
 2. Всяко лице, отговарящо на условията посочени в чл. 4 от ОУПЕЕ, чийто обект е присъединен на ниво ниско напрежение към електроразпределителната мрежа на „ЧЕЗ Разпределение България“ АД съгласно предвидения нормативно установен ред и което не е избрало друг доставчик на електрическа енергия, наричано за краткост „КЛИЕНТ“.

 

Чл. 4. (1) Правата и задълженията на КЛИЕНТ може да упражнява и друго лице при условие, че собственикът или титулярът на вещното право на ползване на имота е представил изрично писмено съгласие, дадено пред Продавача или пред нотариус с нотариална заверка на подписа, това лице да бъде КЛИЕНТ за определен срок. В този случай собственикът или титулярът на вещното право на ползване поема солидарна отговорност за задълженията към Продавача заедно с лицето, за което е дал съгласие да бъде КЛИЕНТ и Продавачът има право да иска изпълнение на задълженията на КЛИЕНТ както от собственика или титуляра на вещното право на ползване на имота, така и от лицето, за което собственикът или титулярът на вещното право на ползване на имота е дал съгласие да бъде КЛИЕНТ.

(2) Всички фактури се издават на лицето, явяващо се КЛИЕНТ на „ЧЕЗ Електро България” АД по смисъла на предходната алинея.

(3) КЛИЕНТ на „ЧЕЗ Електро България” АД е и възложителят, съответно собственикът на сградата, в случаите на временно снабдяване с електрическа енергия, необходима за извършването на строителство, ремонт или реконструкция, както и лицето, на чието име е издадено разрешението за поставяне в случаите на временно електроснабдяване на преместваеми обекти по смисъла на Закона за устройство на територията (ЗУТ).

(4) В случаите, когато правото на собственост принадлежи на няколко лица, то правата и задълженията на КЛИЕНТ се упражняват от всички тях заедно, като собствениците избират според волята си един, който упражнява правата и задълженията на КЛИЕНТ по сделката за продажба или чрез пълномощник.

 

(5) В случаите на режим на етажна собственост правата и задълженията на КЛИЕНТ по отношение на електрическата енергия, консумирана от общите части на сградата се упражняват от управителен съвет (управител), избран от общото събрание на етажната собственост или избран от сдружението на собствениците или друго упълномощено лице в съответствие със Закона за управление на етажната собственост.

 

(6) В случаите, когато настъпи промяна в предназначението на обекта, в който се използва електрическа енергия, КЛИЕНТЪТ е длъжен писмено да заяви това пред Продавача и да представи всички документи, удостоверяващи промяната на предназначението. При непредставянето на тези документи от страна на КЛИЕНТА, Продавачът има право да откаже да извърши промяната. Промяната в предназначението се отразява от Продавача от датата на заявлението на КЛИЕНТА.

(7) Ако КЛИЕНТ за битови нужди използва електрическата енергия едновременно за небитови и за битови нужди и е невъзможно отделно измерване на електрическата енергия, използваните количества се заплащат по по-високата от действащите цени, считано от датата на съставянето на констативен протокол за това обстоятелство по реда на тези Общи условия.

(8) Ако след съставяне на констативен протокол се установи, че битов КЛИЕНТ използва за небитови нужди електрическата енергия в присъединения обект, използваните количества електрическа енергия се заплащат по цени за небитови КЛИЕНТИ, считано от датата на съставяне на протокола.

 

Глава втора

Предмет на Общите условия, срок и цени

 

Раздел І

Предмет на Общите условия

 

Чл. 5. (1) Общите условия за продажба на електрическа енергия на „ЧЕЗ Електро България” АД регламентират продажбата на електрическа енергия и предоставянето на други услуги на КЛИЕНТИТЕ, чиито съоръжения и/или обекти са присъединени към електроразпределителната мрежа на „ЧЕЗ Разпределение България” АД на ниво ниско напрежение, когато тези КЛИЕНТИ не са избрали друг доставчик.

(2) Тези Общи условия уреждат:

 1. Правата и задълженията на страните;
 2. Условията за започване на продажбата;
 3. Информацията, която Продавачът предоставя на КЛИЕНТИТЕ;
 4. Срока на договора;
 5. Ред за заплащане на електрическата енергия;
 6. Реда за уведомяване на КЛИЕНТИТЕ при извършване на корекция по ПИКЕЕ;
 7. 7. Условията и реда за прекратяване или прекъсване на снабдяването с електрическа енергия;
 8. 8. Отговорностите на страните при неизпълнение на задълженията им.

 

Чл. 6. Снабдяването с електрическа енергия от краен снабдител е услуга от обществен интерес по смисъла на Закона за енергетиката и се извършва при спазване на принципите на публичност, равнопоставеност и прозрачност.

 

Раздел ІІ

Условия за започване на продажбата

 

Чл. 7. (1) Продажбата на електрическа енергия от „ЧЕЗ Електро България” АД започва в 7 (седем) дневен срок от датата на подаване на писмено заявление, освен в случаите, в които Продавачът има право да откаже да започне продажбата.

 

(2) В случаите на временно снабдяване с електрическа енергия, необходима за извършването на строителство, ремонт или реконструкция, КЛИЕНТЪТ подава писмено заявление за продажба на електрическа енергия по образец, изготвен от дружеството. При наличие на документ, издаден от ”ЧЕЗ Разпределение България” АД, който удостоверява изграждането на съоръжения за временно снабдяване, ”ЧЕЗ Електро България” АД сключва договор за продажбата на електрическа енергия.

 

(3) За начало на продажбата се счита моментът, в който „ЧЕЗ Разпределение България” АД постави под напрежение електрическите съоръжения до границата на собственост.

 

(4) В случай, че за определен обект не е постъпило заявление за сключване на договор за продажба, или сключеният договор е прекратен, се предполага, че потребител на енергийни услуги за конкретния обект е неговият собственик, или титулярят на учреденото вещно право на ползване, считано от датата на придобиване.

 

Чл. 8. (1) При подаване на заявлението по чл. 7 КЛИЕНТЪТ следва да представи на „ЧЕЗ Електро България” АД идентифицираща информация и документи относно следното:

 1. За битовите КЛИЕНТИ – трите имена по документ за самоличност, единен граждански номер (ЕГН), постоянен адрес, телефон за контакт, административен адрес на обекта, снабдяван с електрическа енергия, адрес за кореспонденция, електронна поща;
 2. За небитови КЛИЕНТИ – фирма/наименование на юридическото лице и/или име на физическото лице (ЕТ, свободни професии и др.), единен идентификационен код (ЕИК) съгласно Закона за търговския регистър или номер на решение, том, партида и/или фирмено дело за вписване в окръжния съд по седалище, номер по БУЛСТАТ, ИН по ДДС, седалище и адрес на управление, адрес за кореспонденция, трите имена и ЕГН на лицето представител, телефон за контакт, начин на плащане, банкова сметка, административен адрес на обекта, снабдяван с електрическа енергия, електронна поща;
 3. Документи, легитимиращи заявителя като КЛИЕНТ по смисъла на чл. 3 и 4 от настоящите ОУПЕЕ, в това число документ за собственост/документ удостоверяващ учредено вещно право на ползване върху имота, разрешение за ползване за ново присъединен обект или за обект с променено предназначение, договор за наем заедно с нотариално заверена декларация за съгласие от собственика по чл. 4, пълномощно в посочените в настоящите ОУПЕЕ случаи, както и други официални документи, удостоверяващи правото на собственост на заявителя (удостоверения за наследници, постановления на съдебни изпълнители за възлагане на недвижим имот, протокол от заседание на общо събрание за общите части на сградите в режим на етажна собственост, съдебни решения и др.).

 

(2) В случай че заявлението за продажба на електрическа енергия се подава от неперсонифицирано дружество (гражданско дружество по ЗЗД), то следва да бъде подписано от всички съдружници или от лице, упълномощено от тях чрез пълномощно в нотариално заверена форма. При подаване на заявлението се предоставя и копие от нотариално заверения учредителен договор.

 

(3) Заявлението за продажба на електрическа енергия за обекти в сгради в режим на етажна собственост, които съгласно чл. 38 от Закона за собствеността са предназначени за общо ползване (асансьори, стълбищно осветление и др.), се подписва от управителен съвет (управител) на сдружението на собствениците или лице, упълномощено от общото събрание на етажната собственост. В тези случаи към заявлението се представя изрично писмено пълномощно или препис извлечение от протокол на общото събрание със списък на упълномощилите го лица.

 

(4) В случаите на временно снабдяване с електрическа енергия на преместваеми обекти по смисъла на ЗУТ лицето, подало заявлението, предоставя и разрешение за поставяне на преместваем обект, издадено по реда на ЗУТ от съответния компетентен орган.

 

(5) Към заявлението КЛИЕНТЪТ декларира:

 1. Че електрическите инсталации в обекта, който заявява за продажба на електрическа енергия, съответстват на изискванията за безопасност и техническите норми;
 2. Че приема Общите условия за снабдяване с електрическа енергия от Продавача и предвидените в тях начин за отчитане, коригиране и заплащане на използваната електрическа енергия или посочва предлаганите от него различни условия. В случай, че КЛИЕНТЪТ предложи различни условия, при постигане на съгласие с Продавача се подписва допълнително споразумение към тези Общи условия;
 3. Че електрическата енергия от КЛИЕНТ - физическо лице, ще бъде използвана за битови или небитови нужди, като в случаите, когато КЛИЕНТЪТ декларира битови нужди, а предназначението на присъединения обект е за небитови нужди, той следва да представи документи, удостоверяващи промяната на предназначението на този обект;
 4. Че е влязъл във владение на имота и че предишният КЛИЕНТ за същия обект е престанал да бъде фактически ползвател, в случаите, когато за същия имот има регистриран друг КЛИЕНТ на електрическа енергия;
 5. 5. Че е съгласен дружеството да ползва личните му данни за целите на настоящия договор.

 

(6) КЛИЕНТЪТ представя пред „ЧЕЗ Електро България” АД за преглед и информация оригиналите или заверени с вярно копия от документите, удостоверяващи правото му на собственост или вещно право на ползване върху имота.

 

(7) Всички документи, с изключение на тези по ал. 6 от настоящия член се предоставят като копие на „ЧЕЗ Електро България“ АД.

(8) Във всички случаи, лицето което подава заявлението, представя документ за самоличност, а в случай че заявлението се подава от пълномощник, последният предоставя на „ЧЕЗ Електро България ” АД пълномощно в нотариално заверена форма.

 

(9) Предоставените лични данни на основание на предходните алинеи се обработват съгласно приложимото законодателство за защита на личните данни.

 

Чл. 9. (1) „ЧЕЗ Електро България“ АД има право да откаже започване на продажба на електрическа енергия в следните случаи:

 1. ако заявителят не е представил съответните документи, посочени в чл. 7 и чл. 8;
 2. ако за същия обект има действащ договор за продажба на електрическа енергия с друг КЛИЕНТ, освен в случаите, когато този КЛИЕНТ е престанал да бъде фактически ползвател на имота и е налице обективна невъзможност той да бъде открит от лицето, което желае да стане потребител в същия имот;
 3. ако заявителят има просрочени неплатени парични задължения към „ЧЕЗ Електро България” АД;
 4. ако за обекта има просрочени неплатени парични задължения към „ЧЕЗ Електро България” АД и заявителят е свързано лице с предходния КЛИЕНТ за същия обект;
 5. в случаите, предвидени в нормативни актове или по силата на акт на компетентен орган;
 6. в случаите, когато заявителят не е дал изрично съгласие личните му данни да бъдат използвани за целите на настоящия договор.

(2) „ЧЕЗ Електро България ” АД не носи отговорност за вреди, претърпени от лицето в срока, в който са били налице пречките, станали основание за отказа.

Чл. 10. (1) Продажбата на електрическата енергия се извършва и собствеността върху електрическата енергия се прехвърля на КЛИЕНТА на границата на собственост на електрическите съоръжения на КЛИЕНТА с електроразпределителната мрежа.

(2) Границата на собственост на електрическите съоръжения се определя от начина на присъединяване и вида на съоръженията за присъединяване, съгласно действащото законодателство.

 

Раздел ІІІ

Цени

 

Чл. 11. (1) „ЧЕЗ Електро България” АД продава на КЛИЕНТИТЕ електрическа енергия по цени, определени от КЕВР.

(2) „ЧЕЗ Електро България” АД предоставя и други услуги съгласно чл. 2, т. 2 по цени, определени при спазване на действащото законодателство и условията на лицензията.

(3) Информация за видовете услуги и техните цени се предоставя на КЛИЕНТИТЕ в Центровете за обслужване на клиенти, на Интернет страницата, чрез телефонна линия и др.

 

Раздел ІV

Срок на действие

Чл. 12. Срокът на действие на настоящите ОУПЕЕ е в рамките на валидността на издадената на „ЧЕЗ Електро България” АД лицензия. 

 

Глава трета

Права и задължения на страните

 

Раздел І

Права и задължения на клиента

 

Чл. 13. КЛИЕНТЪТ има право:

 1. да получава услугата, предмет на настоящите ОУПЕЕ с показатели за качество, не по-ниски от одобрените от КЕВР;
 2. да избира свободно начина на плащане в рамките на действащото законодателство;
 3. да изисква спазването от „ЧЕЗ Електро България” АД на всички срокове съгласно тези ОУПЕЕ;
 4. да получава информация по реда на настоящите ОУПЕЕ;
 5. да бъде своевременно уведомяван за прекъсването на продажбата на електрическа енергия от „ЧЕЗ Електро България ” АД в случаите и по реда, предвидени в тези ОУПЕЕ;
 6. да получава срещу заплащане информация на хартиен и/или електронен носител за консумираната от него електрическа енергия по периоди на отчитане до 36 (тридесет и шест) месеца преди датата на заявяване;
 7. да получи обезщетение в случаите, предвидени в настоящите ОУПЕЕ.

 

Чл. 14. (1) КЛИЕНТЪТ се задължава:

 1. да подаде заявление за продажба на електрическа енергия по образец, както и да представи посочените в чл. 7 и чл. 8 документи;
 2. да заплаща стойността на фактурираната електрическа енергия в сроковете и по начина, определени в тези ОУПЕЕ;
 3. да уведоми писмено „ЧЕЗ Електро България” АД в 14 (четиринадесет) дневен срок от датата на всяка настъпила промяна на представени от КЛИЕНТА лични данни и/или настъпили промени в обстоятелства, фактически и правни отношения, касаещи КЛИЕНТА и/или ползвания от него обект;
 4. да уведоми писмено „ЧЕЗ Електро България” АД при извършена промяна на предназначението на имота съгласно действащото законодателство в 30 (тридесет) дневен срок от датата на промяната;
 5. да прекрати договорните си отношения с ЧЕЗ Електро България” АД за продажба на електрическа енергия до 30 (тридесет) дни след настъпване на което и да е от следните обстоятелства: напускане на обекта, при промяна на собствеността или при промяна на други основания, на които „ЧЕЗ Електро България” АД доставя електрическа енергия.

(2) Задължение за уведомяване във връзка с настъпила промяна, свързана със собствеността и ползването на обекта възниква за:

- наследника/наследниците при наследяване на обекта;

- двете страни по сделка за покупко-продажба на обект или друга сделка, в резултат на която се прехвърля собствеността или правото на ползването на обекта;

- наемодателя и наемателя при отдаване на обекта под наем.

 

Чл. 15. Лицето, получило статут на уязвим КЛИЕНТ в съответствие със Закона за социалното подпомагане и подзаконовите нормативни актове по прилагането му, подава заявление в мястото за обслужване на КЛИЕНТИ, като представя към него и необходимите документи, доказващи ползването на целеви помощи за електрическа енергия.

 

Чл. 16. КЛИЕНТИ на „ЧЕЗ Електро България” АД с доказан статут на уязвими КЛИЕНТИ, имат право да поискат безплатна справка за потреблението си за изминал период от време, но за не повече от 36 (тридесет и шест) месеца назад от датата на подаване на искането от КЛИЕНТА.

Чл. 17. (1) КЛИЕНТИ на „ЧЕЗ Електро България” АД с доказан статут на уязвими КЛИЕНТИ, имат право да поискат разсрочване на задължения от текущия отоплителен сезон при облекчени условия.

 

(2) В случай, че между „ЧЕЗ Електро България” АД и КЛИЕНТА е постигнато съгласие за разсрочване на плащане и двете страни подпишат споразумителен протокол за това, „ЧЕЗ Електро България” АД няма право да прекъсне продажбата на електрическа енергия за сумите, за които е договорено разсрочването, при спазване на условията от споразумителния протокол от страна на КЛИЕНТА.

 

(3) При неспазване на условията от споразумителния протокол, „ЧЕЗ Електро България” АД може да поиска прекъсване на снабдяването с електрическа енергия.

 

(4) Договарянето на разсрочено плащане не освобождава КЛИЕНТА от задължението да заплаща текущите си задължения.

 

Раздел ІІ

Права и задължения на Продавача

 

Чл. 18.  „ЧЕЗ Електро България” АД има право:

 1. да поиска прекъсване на продажбата на електрическа енергия на КЛИЕНТИТЕ при спазване на тези ОУПЕЕ и действащото законодателство;
 2. да събира вземанията си за доставена електрическа енергия и оказваните от „ЧЕЗ Електро България” АД услуги от неизправни длъжници, независимо от техния размер, по реда на действащото законодателство.

 

Чл. 19.  „ЧЕЗ Електро България ” АД се задължава:

 1. да снабдява с електрическа енергия при условията на равнопоставеност всеки КЛИЕНТ, чийто обект е разположен на лицензионната територия;
 2. да потвърди пред „ЧЕЗ Разпределение България” АД встъпването в договорни отношения с КЛИЕНТА за продажба на електрическа енергия, както и да започне продажбата на електрическа енергия от датата на поставяне под напрежение на електрическите съоръжения до границата на собственост;
 3. да пази поверителността на личната информация на КЛИЕНТИТЕ и да осигури съхраняването на личните данни съгласно изискванията на приложимото законодателство;
 4. да съхранява информация за фактурирана електрическа енергия на всеки КЛИЕНТ за период, не по-кратък от 36 (тридесет и шест) месеца;
 5. да осигури дежурен денонощен телефон за подаване на сигнали и оплаквания, да го обявява в информация до средствата за масово осведомяване, да води регистри с дата и час и да извършва гласов запис на всички постъпили обаждания;
 6. да разглежда проблеми по подадени от КЛИЕНТА жалби и сигнали в срок до 30 (тридесет) дни от получаването им и да уведомява писмено КЛИЕНТИТЕ;
 7. да дава писмени отговори на подадени от КЛИЕНТА жалби в срок до 30 (тридесет) дни от получаването им;
 8. да обявява цените на електрическата енергия в срок до 7 (седем) работни дни след всяка промяна на видно място в центровете за обслужване на клиенти и на интернет страницата на дружеството;
 9. да дава разяснения на КЛИЕНТИТЕ относно цените на електрическата енергия при тяхната промяна;
 10. да разяснява правата на КЛИЕНТИТЕ по настоящите ОУПЕЕ;
 11. да заплаща обезщетение на КЛИЕНТИТЕ по предвидените в настоящите ОУПЕЕ случаи.

 

Глава четвърта

Условия за качество на услугите

 

Чл. 20.  (1) „ЧЕЗ Електро България” АД продава електрическа енергия на КЛИЕНТИТЕ в съответствие с показателите за качество на търговската услуга, приети от КЕВР.

(2) Спазването на показателите за качество на електрическата енергия, пренасяна през електроразпределителната мрежа, се осигурява от „ЧЕЗ Разпределение България” АД.

 

Глава пета

Информация, предоставяна от Продавача

 

Чл. 21. (1) „ЧЕЗ Електро България” АД публикува на страницата си в интернет и помества в центровете за обслужване на клиенти или по друг подходящ начин следната информация:

 1. действащи цени за електрическа енергия и цени за предоставяни услуги;
 2. начини и срокове за плащане;
 3. процедурата за смяна на доставчик;
 4. информация относно реда и начина за уреждане на спорове;
 5. местонахождение на центровете за обслужване на клиенти, телефонен номер за връзка с дружеството, административен (пощенски) адрес и електронна поща за кореспонденция и местонахождението на местата за заплащане на електрическа енергия;
 6. друга допълнителна информация в съответствие с нормативните изисквания.

(2) Със съгласието на КЛИЕНТИТЕ информацията по ал. 1 се предоставя и на телефонния номер, както и на електронния адрес за връзка с „ЧЕЗ Електро България” АД.

(3) „ЧЕЗ Електро България” АД публикува настоящите ОУПЕЕ на страницата си в интернет и ги помества в центровете за обслужване на клиенти, издава брошури и ги разпространява по други подходящи начини, включително чрез персонала на клиентските центрове.

Чл. 22. (1) В срок до 7 (седем) дни от получаване на решение на КЕВР за утвърждаване на нови цени за продажба на електрическа енергия, „ЧЕЗ Електро България” АД публикува утвърдените му цени на интернет страницата си и в центровете за обслужване на клиенти.

(2) Цените за услугите по чл. 11 от тези ОУПЕЕ се публикуват на интернет страницата на дружеството и центровете за обслужване на клиенти в срок от 7(седем) дни от влизането им в сила.

Чл. 23. (1) При проявен интерес от страна на КЛИЕНТА за смяна на доставчика, Продавачът го информира за възможностите.

(2) Електроразпределителното дружество извършва смяната на доставчика съгласно действащото законодателство след получаване на писменото искане на КЛИЕНТА.

(3) Смяната на доставчика при спазване на договорните условия не е съпроводена с допълнителни задължения за КЛИЕНТА.

(4) Крайният снабдител изготвя и изпраща окончателна изравнителна сметка при избор на друг доставчик в срок до 6 седмици след смяната на доставчика.

 

Глава шеста

Фактуриране и заплащане

 

Раздел І

Фактуриране

 

Чл. 24. (1) „ЧЕЗ Електро България” АД фактурира дължимите от КЛИЕНТА суми въз основа на предоставените от „ЧЕЗ Разпределение България” АД данни за измереното количество електрическа енергия и мощността за обекта.

(2) Фактурата, издавана от „ЧЕЗ Електро България” АД, задължително съдържа представени по ясен и разбираем за КЛИЕНТА начин - клиентски номер, идентификационни номера на средствата за търговско измерване, стари и нови показания на средството за търговско измерване, количеството електрическа енергия за отчетния период, продължителност на периода, оторизационен код, тарифни цени за електрическа енергия и цени на мрежови услуги, утвърдени от КЕВР, акциз, дължимия данък върху добавената стойност (ДДС), дължимата сума за плащане, срок за плащане и следващо отчитане. Във фактурата задължително се посочва и срокът, след изтичането на който, при неплащане „ЧЕЗ Електро България ” АД може да поиска от електроразпределителното дружество да преустанови снабдяването.

(3) „ЧЕЗ Електро България” АД информира КЛИЕНТА на всяко шестмесечие, когато отчетената консумация на електрическа енергия за това шестмесечие е по-висока с над петдесет 50 (петдесет) на 100 (сто) от отчетената консумация за съответното шестмесечие на предходната календарна година.

 

(4) Образец на фактура се публикува на интернет страницата на дружеството и в центровете за обслужване на клиенти.

 

Чл. 25. (1) Продавачът ежемесечно издава фактура за консумираната електрическа енергия от КЛИЕНТИТЕ , на база на която им предоставя информация по някой от следните начини:

- на адрес за кореспонденция с КЛИЕНТА;

- чрез телефон за връзка на  дружеството;

- в центровете за обслужване на клиенти;

- на интернет страницата на дружеството;

- с електронно съобщение ;

- чрез посредниците за инкасиране на вземания за консумирана електрическа енергия;

- чрез текстово съобщение (SMS);

- други предложени от Продавача и позволени от закона методи за информиране.

(2) При заявка  от КЛИЕНТА  Продавачът има право да изпраща фактури на КЛИЕНТИТЕ по електронен път, в съответствие с изискванията на Закона за електронния документ и електронния подпис.

(3) За потребителите, за които периодът на отчитане на използваното количество електрическа енергия е различен от един месец, Продавачът изчислява размера на дължимите суми както следва:

 1. месечни вноски, дължими от КЛИЕНТА, за месеците, за които няма извършено отчитане на показанията на средството за търговско измерване и
 2. задължението, определено след отчитането на средството за търговско измерване.

 

Чл. 26. (1) За обектите на КЛИЕНТИ на електрическа енергия с предоставена електрическа мощност 100 (сто) киловата и повече сроковете за заплащане на електрическата енергия са, както следва:

 1. първо междинно плащане – до 15-то (петнадесето) число на текущия месец в размер на 50% от стойността на фактурираните през предходния месец количества електрическа енергия;
 2. второ междинно плащане – до 23-то (двадесет и трето) число на текущия месец в размер на 25% от стойността на фактурираните през предходния месец количества електрическа енергия;
 3. окончателно плащане – до 10-то (десето) число на следващия месец, на база на отчетените по график количества активна и реактивна електрическа енергия или до 10 дни от датата на фактурата или друг изрично посочен срок във фактурата.

 

(2) При промяна в цените на електрическата енергия, размерът на междинните плащания за месеца се определя, като се вземат предвид използваните през предходния месец количества електрическа енергия и новите цени.

 

(3) КЛИЕНТЪТ на електрическа енергия на обект с предоставена електрическа мощност 100 (сто) киловата и повече се счита за надлежно уведомен, че дължи плащане за използваната електрическа енергия в посочените по-горе срокове, независимо дали е получил предварително писмено уведомление за размера на задължението. В този случай КЛИЕНТЪТ следва да се информира от Продавача за размера на задължението.

Чл. 27. (1) В случаите на неизмерена, неправилно и/или неточно измерена електрическа енергия по реда на Правилата за измерване на количеството електрическа енергия, „ЧЕЗ Електро България” АД, въз основа на предоставени от „ЧЕЗ Разпределение България” АД информация за преизчислени количества пренесена електрическа енергия, коригира сметките на КЛИЕНТА за минал период.

(2) В 7 (седем) дневен срок от получаване на информацията  по ал. 1 „ЧЕЗ Електро България” АД коригира издадените фактури или издава нови и изпраща на КЛИЕНТА уведомление по поща или на посочена от КЛИЕНТА електронна поща, съдържащо информация за дължимите суми и сроковете за плащане, фактура (дебитно / кредитно известие), както и изготвената от „ЧЕЗ Разпределение България“ АД  информация за преизчислените количества електрическа енергия.

 

Чл. 28. В 7 (седем) дневен срок от получаване на информация от „ЧЕЗ Разпределение България” АД за грешки при отчитане на показанията на средствата за търговско измерване, „ЧЕЗ Електро България” АД извършва корекция на сметката и уведомява КЛИЕНТА за коригираните суми.

 

Раздел ІІ

Заплащане

 

Чл. 29. (1) КЛИЕНТЪТ заплаща ежемесечно на „ЧЕЗ Електро България” АД стойността на фактурираната електрическата енергия и мрежови услуги.

(2) Небитовите КЛИЕНТИ заплащат цена за достъп до електроразпределителната мрежа ежемесечно, независимо от консумацията на електрическа енергия за отчетния период.

(3) Сроковете за плащане се обявяват по реда на чл. 21 от настоящите ОУПЕЕ.

Чл. 30. (1) Продавачът се задължава да осигури възможност за заплащане на дължимите суми в брой, по банков път чрез директен превод, разплащателна сметка, банкови карти и по електронен път, като при плащането КЛИЕНТЪТ посочва клиентския си номер и задължението за определен период, което плаща. В случай, че не е посочил конкретно задължение, се погасява най-старото възникнало такова.

(2) Дължимата от КЛИЕНТА сума следва да бъде получена от „ЧЕЗ Електро България” АД до изтичането на последния ден на срока за плащане. Ако последният ден на срока за плащане е неприсъствен ден, плащането следва да се извърши до края на следващия присъствен ден.

(3) При заплащане по банков път, задължението се счита за погасено от датата на постъпване на дължимата сума по банковата сметка на „ЧЕЗ Електро България ” АД.

(4) При приключила проверка по подадено писмено възражение срещу стойността на фактурата, при която е установено, че възражението е неоснователно и на КЛИЕНТА е изпратено уведомление от „ЧЕЗ Електро България” АД, КЛИЕНТЪТ следва да заплати дължимата сума.

(5) За периода на проверката КЛИЕНТЪТ не дължи лихва за забава, ако възражението е основателно.

(6) Неполучаването на информация по чл. 25 ал.1 не освобождава КЛИЕНТА от задължението му да заплати дължимата сума в срок.

(7) Грешно преведените от КЛИЕНТА суми се връщат на след подаване на заявление в център за обслужване на клиенти на Продавача.

Чл. 31. КЛИЕНТЪТ следва да заплати стойността на фактурираната електрическа енергия по реда на чл. 29 в срок, не по-кратък от 10 (десет) дни, считано от датата на издаване на фактурата. Срокът за плащане на фактурата се обявява по реда на чл.25  от настоящите ОУПЕЕ.

Чл. 32. При прекъсване на снабдяването с електрическа енергия по искане на КЛИЕНТА, подадено до „ЧЕЗ Електро България” АД, КЛИЕНТЪТ е длъжен да заплати консумираната електрическа енергия до момента на прекъсване на снабдяването.

Чл. 33. (1) При установено надплащане на сума, включително дублирано плащане, КЛИЕНТЪТ има право в срок до датата на издаване на следващата фактура да заяви писмено до „ЧЕЗ Електро България ” АД искане за възстановяването й.

(2) В случай че КЛИЕНТЪТ е заявил възстановяването по предходната алинея да се извърши по банков път, „ЧЕЗ Електро България” АД възстановява сумата в срок от 20 (двадесет) дни, считано от датата на получаване на искането, по банкова сметка, посочена от КЛИЕНТА.

(3) В случаите, когато КЛИЕНТЪТ има просрочени дължими и изискуеми задължения към Продавача, при установено надплащане Продавачът има право да използва надплатената сума за погасяване на просрочените задължения.

(4) След изтичане на срока по ал. 1 от настоящия член, „ЧЕЗ Електро България” АД прихваща сумата от следващата издадена фактура.

(5) Когато вземането по следващата издадена фактура на „ЧЕЗ Електро България” АД е по-голямо от стойността на надвнесената сума, КЛИЕНТЪТ заплаща разликата в срока за плащане по тази фактура.

Чл. 34. В случай на забавено плащане, КЛИЕНТЪТ или „ЧЕЗ Електро България” АД дължи обезщетение в размер на законната лихва върху дължимите суми за всеки ден забава, считано от първия ден на забавата до пълното погасяване на задължението.

 

Глава седма

Условия и ред за преустановяване и възстановяване на снабдяването

 

Раздел І

Условия за преустановяване на снабдяването с електрическа енергия

Чл. 35. (1) Продавачът има право да преустанови или ограничи снабдяването с електрическа енергия в случай, че КЛИЕНТЪТ не изпълни което и да е свое задължение съгласно тези Общи условия.

(2) В случай на забава на плащането на дължимите суми за електрическа енергия Продавачът може да преустанови снабдяването на КЛИЕНТИТЕ в следните срокове: 10 (десет) дни след изтичането на срока за плащане за битови КЛИЕНТИ и 3 (три) дни след изтичането на срока за плащане за небитови КЛИЕНТИ.

(3) В случаите по ал. 1 и ал. 2 „ЧЕЗ Електро България” АД уведомява КЛИЕНТА в срок не по-кратък от 3 (три) дни преди датата на искането към електроразпределителното за преустановяване на снабдяването с електрическа енергия. Уведомлението се извършва по един от следните начини: съобщение на електронна поща, съобщение на интернет страницата на дружеството, кратко текстово съобщение до мобилен номер, телефонно обаждане или писмено уведомление или по друг определен от „ЧЕЗ Електро България” АД начин.

(4) „ЧЕЗ Електро България“ АД има право да поиска от оператора на електроразпределителната мрежа временно преустановяване на преноса на електрическа енергия до КЛИЕНТА, в случай че удостоверението за липса на задължения, което се изисква при смяна на доставчик по реда на ПТЕЕ, не обхваща задълженията на КЛИЕНТА по настоящия договор с падеж след датата на регистрацията на смяната, както и при неизпълнение на задълженията по сключено споразумение за разсрочено плащане, „ЧЕЗ Електро България“ АД уведомява предварително КЛИЕНТА в срок не по-късно от 5 (пет) работни дни относно временното прекъсване на преноса на електрическа енергия.

(5) „ЧЕЗ Електро България” АД няма право да поиска „ЧЕЗ Разпределение България” АД да прекъсва снабдяването с електрическа енергия на основанията, предвидени в този член, в почивен и официален празничен неприсъствен ден, както и в деня, който го предхожда.

 

Чл. 36. (1) В случай, че между „ЧЕЗ Електро България” АД и КЛИЕНТА е постигнато съгласие за разсрочване на плащане и двете страни подпишат споразумителен протокол за това, „ЧЕЗ Електро България” АД няма право да прекъсне снабдяването на електрическа енергия за сумите, за които е договорено разсрочването, при спазване на сроковете по погасителния план от страна на КЛИЕНТА.

(2) При неспазване на сроковете в погасителния план, „ЧЕЗ Електро България” АД може да поиска прекъсване на снабдяването на електрическа енергия за КЛИЕНТА при условията и в сроковете, определени в споразумителния протокол.

(3) За периода на разсрочване КЛИЕНТЪТ дължи законната лихва за забава върху разсрочените задължения.

(4) Договарянето на разсрочено плащане не освобождава КЛИЕНТА от задължението да заплаща текущите си задължения.

Чл. 37. (1) При подадено писмено възражение срещу стойността на фактурата за доставената електрическа енергия, „ЧЕЗ Електро България” АД се задължава да извърши проверка по възражението. За периода на проверката „ЧЕЗ Електро България ” АД няма право да прекъсва снабдяването на електрическа енергия на КЛИЕНТА.

(2) В случаите по ал. 1 от настоящия член, КЛИЕНТЪТ следва да заплаща всички задължения, които не са обект на спора.

 

Раздел ІІ

Възстановяване на снабдяването с електрическа енергия – условия, срокове

Чл. 38. (1) Продавачът осигурява възстановяване на снабдяването с електрическа енергия след отстраняване на причините за преустановяването от електроразпределителното дружество в сроковете, уредени в общите условия за ползване на електроразпределителните мрежи и когато КЛИЕНТЪТ е компенсирал разходите за преустановяване и възобновяване на снабдяването в случай, че преустановяването е по вина на КЛИЕНТА.

(2) В случай, че съгласно тези Общи условия се изисква КЛИЕНТЪТ да предостави обезпечение за покриване на бъдещи задължения, той се задължава в срок до 10 (десет) дни след възстановяване на електроснабдяването да представи на Продавача документ удостоверяващ предоставянето на обезпечение в полза на Продавача. В случай, че обезпечението не бъде предоставено, Продавачът има право да преустанови временно без предупреждение електроснабдяването до представянето на удостоверението.

 

Глава осма

Отговорности

 

Раздел І

Отговорност на Продавача

Чл. 39. Продавачът носи имуществена отговорност за нанесени от него вреди на КЛИЕНТИТЕ в следните случаи:

 1. При отказ да започне продажба на електрическа енергия в нарушение на действащото законодателство и/или тези Общи условия;
 2. При неправомерно преустановяване на снабдяването.

Чл. 40. При доказано неспазване по вина на „ЧЕЗ Електро България” АД на срок, определен в тези ОУПЕЕ, „ЧЕЗ Електро България” АД заплаща обезщетение на КЛИЕНТА в размер на 10 (десет) лева за всеки 24 (двадесет и четири) часа закъснение.

Чл. 41. (1) В случай, че КЛИЕНТ остане без електрическа енергия по вина на „ЧЕЗ Електро България” АД за повече от 24 (двадесет и четири) часа след получаване на уведомление от КЛИЕНТА, „ЧЕЗ Електро България” АД заплаща обезщетение на КЛИЕНТА в размер на 30 (тридесет) лева и по 20 (двадесет) лева за всяко следващо денонощие без осигурена електрическа енергия.

(2) Обезщетението по ал. 1 се дължи само в случай на реално претърпени  от КЛИЕНТА вреди. Вредите не се доказват за срок до 90 (деветдесет) дни, за които обезщетението има характера на неустойка, а в случай че прекъсването продължи повече от 90 (деветдесет) дни,  потребителят може да ангажира общата отговорност на Продавача за неизпълнение, при която обезщетението обхваща претърпяната загуба и пропуснатата полза, които подлежат на доказване по общия ред.

 

Чл. 42. (1) Продавачът не носи отговорност при неизпълнение на задълженията си за продажба на електрическа енергия при преустановяване или ограничаване на електроснабдяването на КЛИЕНТИТЕ от страна на оператора на електроразпределителната мрежа и не е задължен да изплаща обезщетения за вредите в следните случаи:

 1. При непреодолима сила;
 2. Посегателства върху енергийни обекти;
 3. При претоварване на електрическите мрежи;
 4. При възникване или за предотвратяване на аварии по електроразпределителната мрежа на „ЧЕЗ Разпределение България” АД;
 5. Когато съществува опасност за здравето или живота на хора и за предотвратяване на непосредствена опасност за здравето и сигурността на хора или съоръжения, както и по искане на компетентните органи в такива случаи;
 6. Когато съществува опасност за целостта на електроенергийната система;
 7. При опасност от нанасяне на значителни материални щети на системата, съответно на мрежата или на КЛИЕНТИТЕ;
 8. При опасност от наднормени замърсявания на околната среда – по предложение на компетентните органи;
 9. При ползване на електрическа енергия, без да се измерва или ако неправилно се измерва със средства за търговско измерване;
 10. При установяване на несъгласувана промяна на схемата за свързване на КЛИЕНТА;
 11. При извършване на действия по електроразпределителната мрежа от електроразпределителното дружество;
 12. При въвеждане на ограничителен режим за снабдяване с електрическа енергия от компетентен орган съгласно действащото законодателство;
 13. В случаите на установено деклариране на неверни обстоятелства по чл. 8.
 14. На лица, които са се присъединили към съответната мрежа, без да имат право на това;
 15. На КЛИЕНТИ, допуснали присъединяването на трето лице до собствените им електрически уредби, без изричното съгласие на електроразпределителното дружество-;
 16. При неизпълнение в срок на предписание на контролен орган за отстраняване на нарушение;
 17. На КЛИЕНТИ, които със собствената си мрежа внасят смущения в електроенергийната система.

 

Чл. 43. (1) Когато не може да изпълни задължението си поради непреодолима сила, довела до ограничаване или прекъсване на снабдяването с електрическа енергия за период от време до 48 (четиридесет и осем) часа, „ЧЕЗ Електро България” АД в подходящ срок уведомява КЛИЕНТИТЕ, чрез интернет страницата си или по друг подходящ начин, в какво се състои непреодолимата сила и възможните последици от нея за изпълнението на задълженията на „ЧЕЗ Електро България” АД.

(2) В случай, че непреодолимата сила е довела до ограничаване или прекъсване на снабдяването с електрическа енергия за период от време над 48 (четиридесет и осем) часа, се прилага действащото законодателство за въвеждане на ограничителен режим за снабдяване с електрическа енергия от компетентните органи.

(3) Докато трае непреодолимата сила се спира изпълнението на задълженията на „ЧЕЗ Електро България” АД за продажба на електрическа енергия и на свързаните с тях насрещни задължения на КЛИЕНТИТЕ.

 

Раздел ІІ

Отговорност на клиента

Чл. 44. Собственикът или притежателят на вещното право се съгласява да бъде солидарно отговорен за всички натрупани задължения на съответния обект, заедно с лицата, които реално са потребили електрическата енергия, в случаите когато не е изпълнил задължението си по чл. 14, т. 5.

Чл. 45. (1) В случай, че в рамките на 12 (дванадесет) последователни месеца, КЛИЕНТЪТ просрочи три пъти с повече от 10 (десет) дни всеки път плащането на дължимата сума за електрическа енергия, при заплащане на дължимите суми ведно с лихвата за забава Продавачът има право да поиска от КЛИЕНТА като обезпечение на бъдещите плащания на стойност двукратния размер на просрочената сума.  

(2) При забава на плащането на дължима сума Продавачът може да се удовлетвори от предоставеното обезпечение. В случай, че няма сума в размер на дължимата, Продавачът начислява законната лихва за забава и има право да поиска прекъсване на електроснабдяването 10 (десет) дни след изтичането на срока за плащане до заплащане на дължимата сума ведно с възстановяване на обезпечението и дължимата цена на услугата.

(3) При окончателно прекратяване на снабдяването и в случай, че КЛИЕНТЪТ няма дължими суми към Продавача, Продавачът е длъжен в 3 (три) дневен срок от прекратяване на снабдяването да върне обезпечението на КЛИЕНТА.

(4) В случай на непогасени задължения при окончателно прекратяване на снабдяването, Продавачът има право да се удовлетвори от обезпечението до размера на задълженията.

 

Раздел ІІІ

Ред за реализиране на имуществената отговорност

 

Чл. 46. (1) Пострадалата страна е длъжна в срок до 3 (три) работни дни писмено да уведоми другата страна в случаите, когато е претърпяла вреда от действие или бездействие на другата страна, освен в случай на отговорност на КЛИЕНТА за неплащане на дължими суми, както и в случаите когато „ЧЕЗ Електро България” АД не носи отговорност по смисъла на тези ОУПЕЕ.

 (2) „ЧЕЗ Електро България” АД и КЛИЕНТЪТ разглеждат обстоятелствата във връзка с претендираната вреда и доброволно уреждат взаимоотношенията си. При непостигане на съгласие спорът се отнася за решаване до компетентните органи.

 

Глава девета

Условия за прекратяване на договора

 

Чл. 47. „ЧЕЗ Електро България” АД прекратява договорните отношения по продажба на електрическа енергия на КЛИЕНТА:

 1. когато същият престане да отговаря на условията да бъде КЛИЕНТ по смисъла на настоящите ОУПЕЕ, включително когато изтече срокът, за който собственикът на имота е дал съгласие;
 2. по искане на КЛИЕНТА, заявено писмено най-малко 14 (четиринадесет) дни предварително и след заплащане на дължимите за периода до датата на преустановяване на преноса суми;
 3. по разпореждане на компетентен орган;
 4. в случай, че ПРОДАВАЧЪТ е преустановил захранването на КЛИЕНТА на основание чл. 35, ал. 2 и КЛИЕНТЪТ не е заплатил дължимите суми в период от 90 /деветдесет/ дни, считано от датата на преустановяване на захранването. След заплащане на дължимите суми от страна на КЛИЕНТЪТ, договорните отношения между ПРОДАВАЧ и КУПУВАЧ ще бъдат подновени.
 5. при влязла в сила смяна на „ЧЕЗ Електро България” АД с друг доставчик на електрическа енергия по реда и условията на Правилата за търговия с електрическа енергия;
 6. при наличие на доказателства за обективни причини, поради които продажбата за КЛИЕНТА е станала невъзможна и тя не може да бъде прекратена с негово съгласие, като например, но не само, документи удостоверяващи, че лицето вече не е собственик/ползвател на обекта.

Чл. 48. (1) В случай на прекратяване на договорните отношения по чл. 47, „ЧЕЗ Електро България” АД изисква от „ЧЕЗ Разпределение България” АД отчитане на доставената до този момент електрическа енергия и прекъсване на преноса на електрическа енергия до имота.

(2) В случаите по чл. 47, т. 5 прекратяването на договорните отношения става след заплащане на дължимите от КЛИЕНТА суми.

 

Глава десета

Допълнителни условия

 

Чл. 49. (1) Съобщенията, уведомленията и всякакви други документи съгласно тези ОУПЕЕ се изпращат на адреса за кореспонденция - административен или електронен, деклариран от КЛИЕНТА.

(2) При промяна на адреса за кореспонденция КЛИЕНТЪТ е длъжен да уведоми „ЧЕЗ Електро България” АД за новия си адрес в 7 (седем) дневен срок от промяната. При неизпълнение на това си задължение всички изпратени съобщения, уведомления и други на посочения пред „ЧЕЗ Електро България” АД адрес на КЛИЕНТА се считат за надлежно връчени и „ЧЕЗ Електро България” АД не носи отговорност за причинени вреди и пропуснати ползи на КЛИЕНТА.

(3) Съобщенията, уведомленията и всякакви други документи, които съгласно тези ОУПЕЕ се изпращат на административен адрес за кореспонденция, се доставят с обикновена поща при условията на Общи правила за доставяне на пощенски пратки и пощенски колети, приети от Комисия за регулиране на съобщенията на основание чл. 36, ал. 2 от Закона за пощенските услуги.

(4) В случай, че при посещение на адреса поради отсъствие, препоръчаната пощенска пратка не може да бъде доставена и след неявяване на КЛИЕНТА за получаване на пратката в сроковете определени в оставените му служебни известия, се счита, че пощенската пратка е доставена на адреса за кореспонденция.

(5) „ЧЕЗ Електро България” АД не носи отговорност за невярно предоставен адрес за кореспонденция, електронна поща или телефонен номер или в случаите, в които КЛИЕНТЪТ не е получил изпратеното съобщение по причини, независещи от „ЧЕЗ Електро България” АД.

(6) В случаите на чл. 4, ал. 4 от тези ОУПЕЕ, съобщенията и документите, свързани с настоящите ОУПЕЕ, могат да се връчват на едно от лицата, като в този случай ще се считат за уведомени и останалите.

 

Чл. 50. Представителите на „ЧЕЗ Електро България” АД или съответно упълномощени лица, изпълняващи дейности съгласно тези ОУПЕЕ, следва да се легитимират във всички случаи с лична служебна карта, на която има име, фамилия, длъжност и снимка на служителя.

Чл. 51. (1) Споровете между „ЧЕЗ Електро България” АД и КЛИЕНТИТЕ се решават по пътя на преговорите.

(2) Всеки КЛИЕНТ има право да подаде жалба срещу действия на „ЧЕЗ Електро България” АД, което трябва да я разгледа и изпрати отговор в срок до 30 (тридесет) дни от датата на получаването на жалбата.

Чл. 52. (1) „ЧЕЗ Електро България“ АД е администратор на лични данни по смисъла на приложимото българско и европейско законодателство.

(2) По силата на договорните отношения между КЛИЕНТА и „ЧЕЗ Електро България” АД, „ЧЕЗ Електро България” АД обработва личните данни на КЛИЕНТА за целите на предоставяните от „ЧЕЗ Електро България“ АД услуги.

(3) С приемането на настоящите Общи условия КЛИЕНТЪТ дава своето изрично, недвусмислено и информирано съгласие „ЧЕЗ Електро България“ АД:

 1. да предоставя и/или да получава лични данни на КЛИЕНТА за целите на събиране на редовни и просрочени задължения на КЛИЕНТА, произтичащи от договорните отношения с „ЧЕЗ Електро България“ АД, на/от други администратори на лични данни, предоставящи му услуги по събиране на вземания;
 2. да предоставя лични данни на КЛИЕНТА за целите на доставка на фактури или информация за съдържанието им и друга кореспонденция между КЛИЕНТА и „ЧЕЗ Електро България“ АД на други администратори на лични данни, предоставящи му услуги по уведомяване на КЛИЕНТИ, по предпечатна обработка, печат, влагане в пликове и доставка;
 3. да обработва лични данни на КЛИЕНТА за целите на търговски и рекламни кампании за предоставянето на допълнителни продукти и услуги, свързани с основната дейност на „ЧЕЗ Електро България“ АД, включително без ограничения, услуги по енергиен мениджмънт, услуги по енергийна ефективност, специфични електро-услуги, различни от продажбата на електроенергия;
 4. да обработва лични данни на КЛИЕНТА за целите на предоставянето на електронни услуги чрез уебсайта на „ЧЕЗ Електро България“ АД или други електронни платформи, включително без ограничения, предоставяне на услугата „електронна фактура“, оценяване на активността и подобряване на съдържанието.

(4) Всеки КЛИЕНТ има следните права във връзка със собствените си личните данни:

 1. Право да оттегли съгласието си за тяхното обработване за всяка една от дейностите по ал. 3 по-горе;
 2. Право на достъп до личните данни, което включва правото на КЛИЕНТА да получи информация за целите на обработването, категориите лични данни, получателите, пред които те се разкриват; срока на съхранение, когато това е възможно; правото на коригиране, изтриване или ограничаване на обработването, когато това е възможно; право на жалба до КЗЛД; информация за източника (когато личните данни не са събрани от КЛИЕНТА); съществуването на автоматизирано вземане на решения, включително и профилиране;
 3. Право на коригиране на неточни лични данни или право на допълване на непълни лични данни;
 4. Право на изтриване, когато личните данни повече не са необходими за целите, за които са били събрани или когато съгласието за тяхното обработване е оттеглено или КЛИЕНТЪТ е възразил и няма законни основания за обработването им или личните данни са обработвани незаконосъобразно или при други основания, предвидени в действащото законодателство;
 5. Право на ограничаване на обработването, когато точността на личните данни се оспорва от КЛИЕНТА, за срок, който позволява на „ЧЕЗ Електро България“ АД да провери точността на личните данни; или когато обработването е неправомерно, но КЛИЕНТЪТ не желае личните данни да бъдат изтрити, а изисква вместо това ограничаване на използването им; или когато „ЧЕЗ Електро България“ АД не се нуждае повече от личните данни за целите на обработването, но КЛИЕНТЪТ ги изисква за установяването, упражняването или защитата на правни претенции; или КЛИЕНТЪТ е възразил срещу обработването в очакване на проверка дали законните основания на „ЧЕЗ Електро България“ АД имат преимущество пред интересите на КЛИЕНТА;
 6. Право на преносимост на личните данни, което включва правото на КЛИЕНТА да получи личните данни в структуриран, широко използван и пригоден за машинно четене формат, когато обработването се основава на съгласие и се извършва по автоматизиран начин;
 7. Право на възражение, когато обработването не е необходимо за целите на легитимните интереси на администратора или на трета страна, за изпълнението на задача от обществен интерес или за упражняване на официални правомощия на „ЧЕЗ Електро България“ АД.

(5) „ЧЕЗ Електро България“ АД полага дължимата грижа за събирането и съхранението на личните данни на КЛИЕНТИТЕ при стриктното спазване на разпоредбите на действащото законодателство.

(6) „ЧЕЗ Електро България“ АД прилага подходящи технически и организационни мерки за осигуряване на сигурността на обработването на личните данни на КЛИЕНТА. В случай на нарушение на сигурността на личните данни на КЛИЕНТА, когато това нарушение може да породи риск за правата и свободите на КЛИЕНТА, „ЧЕЗ Електро България“ АД незабавно уведомява КЗЛД. Когато този риск е висок, „ЧЕЗ Електро България“ АД уведомява и КЛИЕНТА. В уведомлението до КЛИЕНТА се посочва естеството на нарушението, евентуалните последици, предприетите или предложени мерки за справяне с нарушението, името и координатите за връзка на длъжностното лице за контакт. „ЧЕЗ Електро България“ АД не уведомява КЛИЕНТА за нарушението, когато е предприело подходящи мерки и тези мерки са били приложени, така че личните данни са станали неразбираеми за всеки, който няма разрешение за достъп до тях (например криптиране); или когато впоследствие са били взети мерки, които гарантират, че високият риск е отстранен; или когато това би довело до излишни и непропорционални на риска усилия. В последният случай „ЧЕЗ Електро България“ АД прави публично съобщение или предприема друга подходяща мярка, така че всички КЛИЕНТИ да бъдат в еднаква степен ефективно информирани.

(7) ЧЕЗ Електро България АД не носи отговорност за попълнени неверни данни от КЛИЕНТА ако с това той е нанесъл или би могъл да нанесе вреда на трето лице.

Чл. 53. (1) „ЧЕЗ Електро България” АД публикува одобрените от КЕВР Общи условия най-малко в един централен и един местен всекидневник, на интернет страницата на дружеството и в центровете за обслужване на клиенти в срок до 7 (седем) дни след връчването на решението за одобряването им. ОУПЕЕ влизат в сила 30 (тридесет) дни след първото им публикуване, без да е необходимо изрично писмено приемане от КЛИЕНТИТЕ.

(2) В срок до 30 (тридесет) дни след влизането в сила на ОУПЕЕ КЛИЕНТИТЕ, които не са съгласни с тях, имат право да внесат в „ЧЕЗ Електро България” АД писмено заявление, в което да предложат специални условия. Приетите от „ЧЕЗ Електро България” АД специални условия, различни от публикуваните ОУПЕЕ, се отразяват в допълнителни писмени споразумения между страните. Тези допълнителни споразумения не могат да предвиждат условия, противоречащи на нормативните изисквания, както и такива, които поставят КЛИЕНТИТЕ в неравноправно положение спрямо останалите.

Чл. 54. (1) Промени в тези ОУПЕЕ се извършват по реда за тяхното влизане в сила, с изключение на случаите по ал. 4 от настоящия член.

(2) Проектите на изготвените предложения за промени в общите условия се обсъждат публично и се оповестяват от „ЧЕЗ Електро България” АД в центровете за обслужване на клиенти и по друг подходящ начин най-малко 30 (тридесет) дни преди представянето им за одобряване от КЕВР.

(3) В случай на изменения в законодателството, разпоредбите на тези ОУПЕЕ, които противоречат на тези изменения, се заместват от императивните норми на закона.

(4) В случай на окончателен съдебен акт, с който се отменя действието на разпоредби от настоящите ОУПЕЕ, отменените разпоредби в ОУПЕЕ не се прилагат. „ЧЕЗ Електро България” АД оповестява съдебния акт пред КЛИЕНТИТЕ чрез интернет страницата си и го помества в центровете си за обслужване на клиенти.

(5) Ако една или повече от клаузите на тези ОУПЕЕ са или впоследствие станат недействителни, това не води до недействителност на целите ОУПЕЕ. Страните ще заместят недействителните клаузи с нови действителни клаузи, които са най-близо до духа и смисъла на действителните.