Общи условия на договорите за използване на електроразпределителната мрежа на "ЧЕЗ Разпределение България" АД

 Глава първа

Общи положения

Раздел І

Въведение

Чл. 1. (1) С тези Общи условия се уреждат условията за използване на електроразпределителната мрежа на “ЧЕЗ Разпределение България” АД, разположена на територията, съгласно Лицензия за разпределение на електрическа енергия № Л-135-07/13.08.2004 г. („Лицензията“), издадена от Държавната комисия за енергийно и водно регулиране.

(2) „ЧЕЗ Разпределение България” АД, в качеството си на оператор на електроразпределителна мрежа, осъществява дейност съгласно условията на Лицензията, на територията на области с административни центрове София – град, София – област, Перник, Кюстендил, Благоевград, Плевен, Ловеч, Враца, Монтана и Видин.

Чл. 2. (1) „ЧЕЗ Разпределение България” АД извършва експлоатация и поддръжка на електроразпределителната мрежа и осигурява достъп до електроразпределителната мрежа и пренос на електрическа енергия през нея в съответствие с изискванията на действащото законодателство.

(2) Разпределението на електрическа енергия е услуга от обществен интерес по смисъла на Закона за енергетиката (ЗЕ) и се извършва при спазване на принципите на публичност, равнопоставеност и прозрачност и при съблюдаване на техническите изисквания, регламентирани в действащото законодателство.

 

 

Раздел ІІ

Понятия и определения

 

Чл. 3. По смисъла на тези Общи условия:

1. „Битов клиент“ е КЛИЕНТ, който купува електрическа енергия за собствени битови нужди.

2. „Граница на собственост на електрическите съоръжения“ са точките в конструкцията на предназначените за пренос на електрическа енергия съоръжения в присъединявания обект или електрическа централа, към които са свързани съоръженията за присъединяване, така както са определени в Наредба № 6 за присъединяване на производители и потребители на електрическа енергия.

3. „КЕВР“ е Комисия за енергийно и водно регулиране.

4. „Доставчик от последна инстанция“ е енергийно предприятие, което осигурява снабдяването с електрическа енергия на обекти на битови и небитови крайни КЛИЕНТИ, присъединени към електроразпределителна мрежа на „ЧЕЗ Разпределение България“ АД, които са упражнили правото си да изберат друг доставчик, когато избраният доставчик не извършва доставка по независещи от крайния КЛИЕНТ причини.

5. „Достъп до разпределителната мрежа” е предоставеното право на КЛИЕНТА от „ЧЕЗ Разпределение България“ АД да разполага с предоставената мощност в точката на присъединяване към електроразпределителната мрежа, както и да ползва самата електроразпределителна мрежа, срещу заплащане на цена и при условия, определени в действащото законодателство.

6. „Електроразпределителна мрежа” е съвкупност от електропроводи и електрически уредби с високо, средно и ниско напрежение, която служи за разпределение на електрическа енергия.

7. „Компетентен орган” е всеки централен или местен орган, който по силата на действащото законодателство има правомощия да дава задължителни препоръки, решения, разрешения или указания на страните по тези Общи условия.

8. „Краен клиент” е физическо или юридическо лице, присъединено към електроразпределителната мрежа на „ЧЕЗ Разпределение България” АД с цел ползване на електрическа енергия, с доставчик крайния снабдител, търговец на електрическа енергия или доставчик от последна инстанция. Крайните КЛИЕНТИ са битови и небитови.

9.Краен снабдител” е енергийно предприятие, снабдяващо с електрическа енергия обекти на битови и небитови крайни КЛИЕНТИ, присъединени към електроразпределителна мрежа на ниво ниско напрежение, в съответната лицензионна територия, когато тези КЛИЕНТИ не са избрали друг доставчик на електрическа енергия.

10. „Мрежови услуги” означава достъп до електропреносната и електроразпределителната мрежа, пренос на електрическа енергия по електропреносната и електроразпределителната мрежа, извършване на измерване на количествата електрическа енергия съгласно тези Общи условия, както и други услуги, определени от КЕВР.

11. „Място на измерване” e мястото, където се отчитат потоците от активна и реактивна енергия между разпределителната мрежа, собственост на “ЧЕЗ Разпределение България” АД и КЛИЕНТА.

12. „Място на присъединяване към електрическата мрежа” е всяка от точките в конструкцията на разпределителната електрическа мрежа, към която са свързани съоръженията за присъединяване на един или повече КЛИЕНТИ или производители.

13. „Небитов клиент“ е КЛИЕНТ, който купува електрическа енергия за небитови нужди.

14. „Обект/Имот” е всеки обособен по отношение на измерването на електрическа енергия имот на ползвател, в който се консумира електрическа енергия. Обектът/имотът е съвкупност от терен, сгради, технологично оборудване, електрически съоръжения и уреди, обособени самостоятелно по отношение измерването на електрическа енергия.

15. „ПИКЕЕ“ е Правила за измерване на количеството електрическа енергия.

16. „ПТЕЕ“ е Правила за търговия с електрическа енергия.

17. „Пренос на електрическа енергия през разпределителна мрежа” е правото за използване на електроразпределителната мрежа за транспортиране на електрическата енергия през нея, срещу заплащане на цена, утвърдена от КЕВР.

18. „Пренесена електрическа енергия” е транспортираната през електроразпределителната мрежа енергия по смисъла на Правилата за търговия с електрическа енергия, Правилата за условията и реда за достъп до електропреносната и електроразпределителните мрежи и измерена със средствата за търговско измерване.

19. „Предоставена мощност“ е онази максимална активна мощност, за която „ЧЕЗ Разпределение България” АД, осигурява на КЛИЕНТА възможност за ползване на границата на собственост на електрическите съоръжения и се характеризира с ниво на номинално напрежение и брой на фазите, на които се доставя, при фактор на мощността не по-нисък от 0,9.

20. „Представител на клиента“ по смисъла на тези Общи условия е всяко лице от домакинството на битов КЛИЕНТ или има родствена връзка; за сгради в режим на етажна собственост – домоуправителя или председателя на етажната собственост, както и кмета на населеното място; за небитов КЛИЕНТ/производител – законните представители или служители на юридическото лице.

21. „Присъединена мощност“ е допустимата максимална активна мощност, съответстваща на преносните възможности на съответната мрежа и на съоръженията за присъединяване в мястото на присъединяване на обект на краен КЛИЕНТ;

22. „Присъединяване към мрежата” e свързването към електроразпределителната мрежа на „ЧЕЗ Разпределение България“ АД на електрическите съоръжения на КЛИЕНТА.

23. „Реактивна електрическа енергия“ е енергията, произведена и доставена от генераторите за определен период от време, способна да поддържа напрежението и електромагнитното поле, измервана във варчас и неговите производни.

24. „Средства за търговско измерване (СТИ)” са технически средства за измерване, които имат определени метрологични характеристики и са предназначени да се използват за измерване на величините при продажба на електрическа енергия, самостоятелно или свързано с едно или повече технически средства.

25. „Стандартизиран товаров профил“ е поредица от коефициенти, която отразява почасовото разпределяне на потреблението на активната електрическа енергия за тип обект на КЛИЕНТ за даден период от време. Стандартизираният товаров профил дава възможност на битови и небитови КЛИЕНТИ, които нямат електромер за почасово отчитане на електрическа енергия, да избират доставчика си на електрическа енергия.

26. „Търговец с електрическа енергия” лицензирано за дейността си лице, което отговаря на условията за финансово гарантиране на сключваните от него сделки с електрическа енергия, определени в ПТЕЕ и което има право да купува електрическа енергия и да снабдява крайни потребители по свободно договорени цени.

27. „Измервателна система” включва:

1. измервателни трансформатори;

2. електромери – търговски, контролни и за техническо измерване;

3. устройства за комуникации и предаване на данни;

4. допълнителни и спомагателни устройства и вериги, включително табла (шкафове);

5. вторични вериги за измерване, клемореди и предпазители.

28. „Непреодолима сила“ са непредвидени и/или непредотвратими събития или комбинация от събития от извънреден характер, извън контрола на страните, включващи, но неограничаващи се до:

- от човешки фактор – военни действия, тероризъм, саботаж, експлозия, пожар, ембарго, правителствени забрани, революция, бунтове, стачки, безредици;

- природни – бури, проливни дъждове, наводнения, градушки, мълнии, снежни затрупвания, заледявания, земетресения, свличане на земни маси;

- доколкото тези събития пречат за изпълнение на задълженията по настоящите общи условия, на основание чл. 306 от Търговския закон;

29. „Услуги свързани с лицензионната дейност” – услуги,  допълнително предоставяни от разпределителното дружество, свързани с лицензионната дейност и различни от пренос и достъп, които се предоставят по цени, определени от КЕВР;

Раздел ІІІ

Страни

Чл. 4. Страни по тези Общи условия са:

1. „ЧЕЗ Разпределение България” АД, бул. “Цариградско шосе” № 159, Бенч Марк Бизнес Център, район „Младост”, вписано в Търговския регистър при Агенцията по вписванията под ЕИК 130277958, в качеството му на оператор на електроразпределителна мрежа за определената територия съгласно издадената му лицензия, наричано по-нататък за краткост „ЧЕЗ РБ”;

2. Собственик или титуляр на вещното право на ползване на имот, който е присъединен към електроразпределителната мрежа, съгласно действащото законодателство и е приел общите условия за продажба на крайния снабдител или има договор за продажба на електрическа енергия с друг доставчик, наричано за краткост „КЛИЕНТ“.

Чл. 5. (1) Правата и задълженията на КЛИЕНТ може временно да упражнява и друго лице при условие, че собственикът или титулярът на вещното право на ползване на имота е представил изрично писмено съгласие, дадено пред ЧЕЗ РБ или пред нотариус с нотариална заверка на подписа, това лице да бъде КЛИЕНТ за определен срок. В този случай собственикът или титулярът на вещното право на ползване поема солидарна отговорност за задълженията към ЧЕЗ РБ заедно с лицето, за което е дал съгласие да бъде КЛИЕНТ и ЧЕЗ РБ има право да иска изпълнение на задълженията на КЛИЕНТ както от собственика или титуляра на вещното право на ползване на имота, така и от лицето, за което собственикът или титулярът на вещното право на ползване на имота е дал съгласие да бъде КЛИЕНТ.

(3) КЛИЕНТ на ЧЕЗ РБ е и възложителят, в случаите на временно захранване с електрическа енергия, необходима за извършването на строителство, ремонт или реконструкция, както и лицето, на чието име е издадено разрешението за поставяне в случаите на временно електроснабдяване на преместваеми обекти по смисъла на Закона за устройство на територията (ЗУТ).

(4) В случаите, когато правото на собственост принадлежи на няколко лица, то правата и задълженията на КЛИЕНТ се упражняват от всички тях заедно, като собствениците избират според волята си един, който упражнява правата и задълженията на КЛИЕНТ или чрез пълномощник.

(5) В случаите на режим на етажна собственост правата и задълженията на КЛИЕНТ по отношение на използване на разпределителната мрежа за общите части на сградата се упражняват от управителен съвет (управител), избран от общото събрание на етажната собственост или избран от сдружението на собствениците в съответствие със Закона за управление на етажната собственост.

(6) Ако лицето, което е отразено като КЛИЕНТ в базата данни на ЧЕЗ РБ е починало, правата, задълженията и отговорностите на КЛИЕНТА се поемат от негов наследник, наследници или упълномощено от тях лице по реда на настоящата разпоредба.

Чл. 6. Всички фактури се издават на КЛИЕНТА на ЧЕЗ РБ по смисъла на предходния член.

 

Глава втора

Същност

 

Раздел І

Предмет на Общите условия

Чл. 7. (1) Настоящите Общи условия уреждат взаимоотношенията между страните във връзка с услугите „достъп до електроразпределителната мрежа” и „пренос на електрическа енергия през електроразпределителната мрежа” на ЧЕЗ РБ на лицензионната територия съгласно чл. 1, ал. 2.

(2) Настоящите Общи условия уреждат реда и условията за предоставяне на КЛИЕНТИТЕ на услуги, свързани с лицензионната дейност.

 

Раздел ІІ

Цени

 

Чл. 8. (1) КЛИЕНТИТЕ дължат ежемесечно на ЧЕЗ РБ стойността на предоставените мрежови услуги по цени и условия, утвърдени от КЕВР.

(2) Небитовите КЛИЕНТИ заплащат цена за достъп до електроразпределителната мрежа ежемесечно, включително и при липса на консумирана електрическа енергия за отчетния период.

(3) КЛИЕНТИТЕ, снабдявани от доставчика от последна инстанция, от крайния снабдител, или имат сключен договор за комбинирани услуги с търговец на електрическа енергия заплащат дължимите суми по ал. 1 на съответния доставчик в сроковете и при условията за заплащане на използваната  електрическа енергия.

(4) КЛИЕНТИТЕ, извън тези по ал. 3, снабдявани от търговец на електрическа енергия, заплащат дължимите суми по ал. 1 на търговеца или директно на ЧЕЗ РБ, съобразно договореност между КЛИЕНТА и търговеца. 

Чл. 9. Небитовите КЛИЕНТИ заплащат цена за достъп до електроразпределителната мрежа, както следва:

1.За обектите, присъединени на ниско напрежение, се начислява цена за достъп до електроразпределителната мрежа за всеки кВт предоставена мощност;

2. За обектите, присъединени на средно напрежение с предоставена мощност до 100 (сто) кВт, се начислява цена за достъп до електроразпределителната мрежа за 100 (сто) кВт;

3. За обектите, присъединени на средно напрежение с предоставена мощност над 100 (сто) кВт, се начислява цена за достъп до електроразпределителната мрежа за всеки кВт предоставена мощност.

Чл. 10. (1) За използваните и отдадените количества реактивна електрическа енергия се заплаща и надбавка, която се определя съгласно действащото законодателство.

(2) Дължимите суми за реактивна електрическа енергия се заплащат по реда на чл. 8, ал. 3 или ал. 4.

 

 Чл. 11. (1) Цените на услугите, свързани с лицензионната дейност, се определят от ЧЕЗ РБ и се утвърждават от КЕВР, като информация за това се предоставя на КЛИЕНТИТЕ в Центровете за обслужване на КЛИЕНТИ, чрез телефонна линия, интернет страница на дружеството и др.

  (2) Услугите, свързани с лицензионната дейност се извършват след заплащане на стойността им, като срокът за изпълнение на услугата започва да тече от деня, следващ деня на плащането.

(3) Дружеството предоставя и услуги несвързани с лицензионната дейност, които се извършват на пазарен принцип.

 

Чл. 12. ЧЕЗ РБ публикува утвърдените от КЕВР цени на мрежовите услуги на интернет страницата си в срок до 7 (седем) дни след получаване на решението за утвърждаването им. Информация за цените се предоставя и в Центровете за обслужване на клиенти, чрез телефонна линия и на интернет страница на дружеството.

 

 

Раздел ІII

Срок на действие

 

Чл. 13. Използването на разпределителната мрежа от КЛИЕНТИТЕ с оглед снабдяването им с електрическа енергия не се ограничава със срок, с изключение на случаите съгласно тези Общи условия за предсрочно прекратяване.

 

Чл. 14. Срокът на действие на настоящите Общи условия е в рамките на валидността на лицензията за разпределение на електрическа енергия на ЧЕЗ РБ или до влизане в сила на нови общи условия по предвидения за това ред.

 

 

Раздел IV

Ред и условия за встъпване в договорни отношения

 

Чл. 15. (1) КЛИЕНТЪТ подава писмено заявление по образец на дружеството за встъпване в договорни отношения по настоящите Общи условия.

(2) При подаване на заявлението по ал. 1 КЛИЕНТЪТ представя на ЧЕЗ РБ идентифицираща информация и документи, относно следното:

1. краен КЛИЕНТ на електрическа енергия за битови нужди – трите си имена по документ за самоличност, единен граждански номер (ЕГН), постоянен адрес, телефон за контакт, административен адрес на обекта, снабдяван с електрическа енергия, адрес за кореспонденция, имейл;

2. краен КЛИЕНТ на електрическа енергия за небитови нужди – фирма / наименование на юридическото лице и/или име на физическото лице (ЕТ), единен идентификационен код (ЕИК) съгласно Закона за търговския регистър или номер на решение, том, партида и/или фирмено дело за вписване в окръжния съд по адрес на седалище и адрес на управление, ИН по ДДС, номер по БУЛСТАТ, седалище и адрес на управление, адрес за кореспонденция, трите имена на лицето представител, телефон за контакт, банкова сметка, административен адрес на обекта, снабдяван с електрическа енергия, имейл;

3. документи, легитимиращи заявителя като КЛИЕНТ по смисъла на настоящите Общи условия, в това число документ за собственост/документ удостоверяващ учредено вещно право на ползване върху имота, разрешение за ползване за новоприсъединен обект или за обект с променено предназначение, договор за наем заедно с нотариално заверена декларация за съгласие от собственика по чл. 5, ал. 1, пълномощно в посочените в настоящите Общи условия случаи, както и други официални документи, удостоверяващи правото на собственост на заявителя (удостоверения за наследници, постановления на съдебни изпълнители за възлагане на недвижим имот, протокол от заседание на общо събрание за общите части, съдебни решения и др.);

4. документ за въвеждане в експлоатация на съоръженията за присъединяване, издадени при условията на ЗУТ - в случаите на нов или преустроен обект;

5. документ за въвеждане в експлоатация на обекта, издаден при условията и по реда на ЗУТ - в случаите на нов или преустроен обект;

6. декларация от заявителя за съответствие на неговите електрически инсталации с изискванията за безопасност и техническите норми - в случаите на нов или преустроен обект;

(3) В случай че заявлението по ал. 1 се подава от неперсонифицирано дружество (гражданско дружество по ЗЗД), то следва да бъде подписано от всички съдружници или от лице, упълномощено от тях чрез пълномощно в нотариално заверена форма. При подаване на заявлението се предоставят и съответните данни за участващите в дружеството лица и копие от нотариално заверения учредителен договор.

(4) В случай на сгради в режим на етажна собственост, за обектите в които след въвеждането на строежа в експлоатация се встъпва в договорни отношения за първи път, заявленията по ал. 1 на собствениците на индивидулните обекти, както и идентифицираща информация и документи по ал. 2 се подават едновременно.

(5) Заявлението по ал. 1 за обекти в сгради в режим на етажна собственост, които съгласно чл. 38 от Закона за собствеността са предназначени за общо ползване (асансьори, стълбищно осветление и др.) се подписва от управителя на сдружението на собствениците или лице, упълномощено от общото събрание на етажната собственост. В тези случаи към заявлението се представят доказателства, че решението е взето в съответствие със Закона за управление на етажната собственост.

(6) В случаите на временно снабдяване с електрическа енергия по време на строителство, възложителят представя договор за присъединяване и становище за условията за присъединяване по време на строителство, издадено от ЧЕЗ РБ.

(7) В случаите на временно снабдяване с електрическа енергия на преместваеми обекти по смисъла на ЗУТ лицето, подало заявлението, предоставя и разрешение за поставяне на преместваем обект, издадено по реда на ЗУТ от съответния компетентен орган.

(8) КЛИЕНТЪТ представя пред ЧЕЗ РБ „за справка” и информация оригиналите или нотариално заверени копия от документите, удостоверяващи правото на собственост или вещното право на ползване върху имота.

(9) Всички документи, с изключение на тези по ал. 8 от настоящия член, се предоставят като копие на ЧЕЗ РБ.

(10) Във всички случаи, лицето което подава заявлението, представя документ за самоличност, а в случай че заявлението се подава от пълномощник, последният предоставя на ЧЕЗ РБ пълномощно в нотариално заверена форма.

(11) Предоставените лични данни на основание на предходните алинеи се обработват съгласно действащото законодателство.

 

Чл. 16. (1) Електрическите съоръжения за присъединяване на нов или преустроен обект се поставят под напрежение от ЧЕЗ РБ в срок до 7 (седем) дни от датата на представяне на доказателства за сключен договор за продажба на електрическа енергия. За новопросиединявани обекти за началото на договорните отношения се счита моментът на поставяне под напрежение на електрическите съоръжения до границата на собственост.

(2) В случаите, когато е необходим достъп до имота, КЛИЕНТЪТ е длъжен да осигури възможност на лицата, на които е възложено от ЧЕЗ РБ да извършат монтирането на електрическите съоръжения.

(3) Когато поставянето под напрежение на електрическите съоръжения за присъединяване на обекта на СрН, е свързано с прекъсване, ограничаване или намаляване на категорията по осигуреност на електроснабдяването на други КЛИЕНТИ и/или производители, поставянето под напрежение се извършва в сроковете по ал. 1, съответно увеличени с времето, необходимо за спазване на нормативно определените срокове за уведомяване на засегнатите КЛИЕНТИ и/или производители.

(4) ЧЕЗ РБ може временно да отложи поставянето под напрежение на електрическите съоръжения за присъединяване на обекта на СрН, без предварително уведомление до КЛИЕНТИТЕ, в следните случаи:

1. при непреодолима сила;

2. посегателства върху енергийни обекти, които имат отношение към присъединявания обект;

3. при претоварване на електрическите мрежи, които имат отношение към присъединявания обект;

4. при възникване или за предотвратяване на аварии с изключение на случаите, при които авариите са настъпили по вина на ЧЕЗ РБ, както и при повреди в електрическите мрежи и съоръжения които имат отношение към присъединявания обект по независещи от електроенергийното предприятие причини ;

5. когато съществува опасност за здравето или живота на хора и за предотвратяване на непосредствена опасност за здравето и сигурността на хора или съоръжения, както и по искане на компетентните органи в такива случаи;

6. когато съществува опасност за целостта на електроенергийната система;

7. при опасност от нанасяне на значителни материални щети на системата, съответно на мрежата или на КЛИЕНТИТЕ, които имат отношение към присъединявания обект;

8. при опасност от наднормени замърсявания на околната среда – по предложение на компетентните органи;

9. при установяване на несъгласувана промяна на схемата за свързване на КЛИЕНТА която имат отношение към присъединявания обект

10. при въвеждане на ограничителен режим за снабдяване с електрическа енергия от компетентен орган съгласно действащото законодателство;

11. при неправомерно въздействие върху елементи на електроразпределителната мрежа, които имат отношение към присъединявания обект;

(5) След отстраняване на причините по ал. 4, срока по ал. 1 започва да тече отново.

 

Чл. 17. (1) ЧЕЗ РБ има право да откаже предоставянето на услугите „достъп до електроразпределителната мрежа” и „пренос на електрическа енергия през електроразпределителната мрежа”, в следните случаи:

1. лицето не е предоставило съответните документи, посочени в чл. 15;

2. лицето, подаващо заявлението по чл. 15, има неплатени просрочени парични задължения към ЧЕЗ РБ;

3. в случаите, предвидени в нормативни актове.

(2) ЧЕЗ РБ изпраща писмено съобщение за отказа в срок до 7 (седем) дни от датата на подаване на писменото заявление по чл. 15 от заявителя. Отказът е мотивиран, като се посочват причините за него и срока за отстраняването им. След отпадане на основанието за отказ, заявителят уведомява писмено ЧЕЗ РБ и заявлението му се разглежда отново. В случай, че заявителят не е съгласен с решението на ЧЕЗ РБ, спорът се решава по предвидения в закона ред.

 

Глава трета

Права и задължения на страните

 

 

Раздел І

Права и задължения на клиентите

 

Чл. 18. КЛИЕНТЪТ има право:

1. да получава електрическа енергия с качество и при непрекъснатост на снабдяването съгласно българското законодателство;

2. да избира свободно начина на плащане съгласно чл. 27, ал. 1, т. 2;

3. да изисква спазването от ЧЕЗ РБ на всички срокове по тези Общи условия;

4. да бъде информиран по реда на тези Общи условия за графика и периода на отчитане на средствата за търговско измерване;

5. да поиска от ЧЕЗ РБ да извърши проверка или да организира извършването на метрологична експертиза на средството за търговско измерване от БИМ по реда на глава V от Закона за измерванията и глава VI от настоящите Общи условия;

6. след съгласуване с ЧЕЗ РБ да изгради контролна измервателна система, отделна от търговската без да използва намотките на измервателните токови и веригите на напреженовите трансформатори, към които е свързан търговският електромер. Контролните измервателни системи не могат да бъдат с по-ниски метрологични показатели от тези на средствата за търговско измерване. В този случай никоя от страните няма право без представител на другата страна да преустройва, ремонтира или да заменя елементите на средствата за контролно измерване, както и да нарушава пломба, знак или друго контролно приспособление на тези средства;

7. при спазване на законодателството и на техническите изисквания, да изгради собствено резервно електрическо захранване за обекта;

8. да бъде своевременно уведомяван за прекъсванията на снабдяването на електрическа енергия от ЧЕЗ РБ в случаите и по реда на тези Общи условия;

9. да поиска изменение на предоставената мощност по реда на Наредбата за присъединяване на производители и КЛИЕНТИ на електрическа енергия към преносната или към разпределителните електрически мрежи;

10. да избира тарифността на измерване на пренесената електрическа енергия съгласно ПИКЕЕ;

11. да поиска да бъде извършено преизчисление на количеството пренесена електрическа енергия на КЛИЕНТА при установяване на неточно измерване, неизмерване и/или неправилно отчитане;

12. да поиска копие от протокол за извършена подмяна на средството за търговско измерване;

13. да отчете показанията на средствата за търговско измерване и веднъж месечно в периода на отчитане, да ги предостави за информация на ЧЕЗ РБ, което след валидирането им, може да ги използва за фактуриране;

14.да подаде искане до ЧЕЗ РБ по реда на Правилата за търговия с електрическа енергия за смяна на доставчика му на електрическа енергия и/или координатора на балансиращата група, в която участва;

15. да получи обезщетение в случаите, предвидени в настоящите Общи условия;

16. да получава срещу заплащане, при поискване информация на хартиен и/или електронен носител за консумираната от него електрическа енергия по периоди на отчитане за период до 36 (тридесет и шест) месеца преди датата на заявяване.

 

Чл. 19. КЛИЕНТЪТ се задължава:

1. да ползва мрежата в съответствие с тези Общи условия и действащото законодателство;

2. да заплаща дължимите суми за предоставените мрежови услуги в сроковете и по начина, определени в настоящите Общи условия или в договорите за продажба, както и дължимите суми за заявените от него и изпълнени от ЧЕЗ РБ услуги, свързани с лицензионната дейност;

3. да осигурява безпрепятствен достъп без предварително писмено уведомление на лица, на които ЧЕЗ РБ е възложило дадената дейност, до имота за монтиране, проверка, превключване и прекъсване, ремонт, замяна на електрически съоръжения и средства за търговско измерване, в случай че се намират след границата на имота, както и за отчитане и контрол на техните показания. Достъпът следва да бъде осигурен в периода от 08:00 (осем) до 20:00 (двадесет) часа;

4. да осигурява безпрепятствен денонощен достъп на упълномощени представители на ЧЕЗ РБ в имота за отстраняване на аварии, извършване на оперативни превключвания, както и за ограничаване на последствия от аварии без предварително писмено уведомление от страна на ЧЕЗ РБ, при спазването на тези Общи условия;

5. да осигурява безпрепятствен и безопасен достъп на упълномощени представители на ЧЕЗ РБ в имота за проверка на собствения източник за резервно захранване;

6. да изпълнява всички предписания на представители на ЧЕЗ РБ, дадени в рамките на тяхната компетентност;

7. да не променя схемата на свързване на електрическите съоръжения сам или чрез друг, да не преустройва, ремонтира или да заменя елементите на средствата за търговско измерване, да не снема самоволно или поврежда средство за търговско измерване, знак, пломба или друго контролно приспособление, поставено от служители на ЧЕЗ РБ, овластен държавен орган или трети лица, на които ЧЕЗ РБ е възложило дадената дейност;

8. да не използва електрическа енергия, без тя да се измерва от средствата за търговско измерване, монтирани от ЧЕЗ РБ;

9. да не възстановява самоволно захранването, след извършено прекъсване от ЧЕЗ РБ;

10. да уведоми ЧЕЗ РБ в 30 (тридесет) дневен срок в писмена форма за всяка промяна, свързана с личните му данни или със собствеността, както и други параметри, свързани с условията за присъединяване, при които ЧЕЗ РБ пренася електрическа енергия до обекта;

11. да не допуска присъединяване на трети лица до собствените си уредби и съоръжения без писмено съгласие на ЧЕЗ РБ;

12. да инсталира, поддържа и експлоатира технически правилно и безопасно собствените си електрически уредби и съоръжения след границата на собственост, съгласно действащото законодателство;

13. да уведоми ЧЕЗ РБ по реда на Правилата за търговия с електрическа енергия, в случай че няма сключен договор за продажба на електрическа енергия или търговецът му преустанови продажбата на електрическа енергия по независещи от КЛИЕНТА причини.

14. да възстанови направените разходи за проверка, техническа експертиза и възстановяване на схемата на измерване включително възстановяването на засегнати съоръжения, когато резултатите от проверката и/или експертизата се установи несъответствие на метрологичните и/или техническите характеристики на средството за търговско измерване с нормираните, нарушения в целостта и/или функционалността на измервателната система, добавяне на чужд за системата елемент, липса на средство за търговско измерване, промяна на схемата на свързване, нарушение на целостта на измервателната система.

Чл. 20. Собствениците на електрически съоръжения, присъединени на ниво високо и средно напрежение, освен другите задължения по тези Общи условия, са длъжни:

1. да имат действащо споразумение за съвместна техническа експлоатация на тези съоръжения;

2. да инсталират, въведат в действие и поддържат в техническа изправност и за своя сметка техническите средства за защита и противоаварийна автоматика (релейна защита, автоматика за повторно включване, автоматично честотно разтоварване и др.) по предписание на ЧЕЗ РБ;

3. да осигурят постоянен достъп на представители на ЧЕЗ РБ до разпределителните си уредби, за да извършва самостоятелно оперативни превключвания и манипулации за възстановяване на електрозахранването при аварийни състояния;

4. да представя за съгласуване от ЧЕЗ РБ ремонтният график на електрическите си съоръжения за следващата календарна година до 1-ви (първи) септември на предходната календарна година;

5. да съгласува с ЧЕЗ РБ дейностите в случаите, когато е необходимо извършване на ремонт, реконструкция и/или модернизация на собствените му електрически уредби и съоръжения с оглед на нормалното им функциониране и това налага прекъсване на преноса и достъпа или изменение на условията за ползване на електроразпределителната мрежа. В тези случаи КЛИЕНТЪТ следва да уведоми писмено ЧЕЗ РБ в 14 (четиринадесет) дни предварително, като съобщи датата и часа за прекъсване на преноса и достъпа и предполагаемата му продължителност, а ЧЕЗ РБ е длъжно в 10 (десет) дневен срок от получаване на уведомлението да даде мотивирано писмено становище за датата, часа и продължителността на поисканото прекъсване;

6. да осигурят възможност на ЧЕЗ РБ да монтира, поддържа и експлоатира средства за автоматизация, телемеханика и контрол на качеството на пренасяната електрическа енергия и сигурността на електроразпределителната мрежа;

7. когато оперативният персонал на КЛИЕНТ със собствени съоръжения на средно напрежение извършва оперативно превключване или друга дейност по разпореждане на диспечера на електроразпределителното дружество, отношенията между КЛИЕНТА и ЧЕЗ РБ се уреждат със споразумение за съвместна техническа експлоатация.

 

 

 

Раздел ІІ

Права и задължения на ЧЕЗ РБ

 

Чл. 21.  ЧЕЗ РБ има право:

1. на безпрепятствен и без допълнителни разноски достъп и преминаване за експлоатация, извършване на оперативни превключвания и контрол на енергийни съоръжения, за монтиране, проверка, ремонт, замяна на електрически съоръжения и средства за търговско измерване, както и за отчитане и контрол на техните показания, в случай че те се намират след границата на имота на КЛИЕНТА и/или на трето лице. Тези права се отнасят и за лицата, на които ЧЕЗ РБ е възложило изброените по-горе дейности. Собственикът на имота има право на обезщетение за нанесени вреди. Това не изключва правото на КЛИЕНТА да потърси обезщетение за нанесените вреди;

2. да упражнява контрол за спазването на задълженията на КЛИЕНТА и при установяване на тяхното неизпълнение да съставя констативни протоколи по реда на тези Общи условия;

3. да подменя по своя инициатива съществуващите средства за търговско измерване с други, като състави констативен протокол по реда на тези Общи условия;

4. да прекъсва или ограничава преноса и/или достъпа до електроразпределителната мрежа при спазване на тези Общи условия и действащото законодателство;

5. да ползва безвъзмездно части от сгради, прилежащи имоти, огради и други за монтиране на средства за търговско измерване и други свои съоръжения, свързани с преноса на електрическа енергия;

6. ЧЕЗ РБ има право на достъп до резервния източник за извършване на проверки, както и да прекъсне преноса през електроразпределителната мрежа за КЛИЕНТА, в случай че той не спазва задължителните технически условия и изисквания в нормативната уредба и на ЧЕЗ РБ и не осигури достъп за извършване на проверки;

7. да дава задължителни предписания за техническото състояние и условията за експлоатация на съоръженията и уредбите, собственост на КЛИЕНТА, за предотвратяване на случаи, които застрашават сигурността на електроразпределителната мрежа или водят до влошаване на качеството на електрическата енергия;

8. да прекъсва електрозахранването на КЛИЕНТИ – собственици на съоръжения, когато са довели до аварии по съоръженията, собственост на ЧЕЗ РБ;

9. да прекъсва електрозахранването на КЛИЕНТИ – собственици на съоръжения, когато нямат наличен оперативен или оперативно-ремонтен персонал, който ги поддържа и има право да извършва оперативни превключвания;

10. да му бъдат възстановени извършените разходи за неотложни действия, включително оперативни превключвания, с цел запазване сигурност и непрекъснатост на снабдяването в обекти собственост на трети лица, които не поддържат оперативно-ремонтен персонал;

11. да пренася електрическа енергия до трето лице през електрическите уредби и мрежи на КЛИЕНТА след границата на собственост с негово съгласие, като това се договаря писмено между страните;

12. да монтира, поддържа и експлоатира средства за автоматизация, телемеханика и контрол на качеството на пренасяната електрическа енергия и сигурността на електроразпределителната мрежа в обекти на собственици на електрически съоръжения, присъединени на високо и средно напрежение;

13. да контролира размера на ползваната от КЛИЕНТА предоставена мощност;

14. да извършва периодични, извънредни технически проверки и проверки на място на средствата за търговско измерване, на целостта и функционалността им и на свързващите ги електрически инсталации;

15. да организира извършването на последващи проверки на средствата за търговско измерване по реда на действащото законодателство;

16. да изготвя справки и коригира количествата пренесена електрическа енергия по реда на тези Общи условия и действащото законодателство;

17. да събира вземанията си за мрежови услуги, както и за оказаните други услуги, по реда на действащото законодателство.

18. да събира вземания свързани с направени разходи за проверка, техническа експертиза и възстановяване на схемата на измерване включително възстановяване на засегнати съоръжения, когато от резултатите на проверката и/или експертизата се установи несъответствие на метрологичните и/или техническите характеристики на средството за търговско измерване с нормираните, нарушения в цялостта и/или функционалността на измервателната система, добавяне на чужд за системата елемент, липса на средство за търговско измерване, промяна на схемата на свързване, нарушение на целостта на измервателната система.

Чл. 22. ЧЕЗ РБ се задължава:

1. да пренася електрическа енергия до границата на собственост на електрическите съоръжения при условията на равнопоставеност и при отсъствие на дискриминация, на всеки КЛИЕНТ на територията, обслужвана от ЧЕЗ РБ, който има електрически уредби, отговарящи на техническите норми и на изискванията за безопасна работа, и е присъединен към електроразпределителната мрежа съгласно нормативните изисквания;

2. да осигурява на КЛИЕНТИТЕ до границата на собственост на електрическите съоръжения електрическа енергия в съответствие с изискванията за качество, приети от КЕВР и изискванията за безопасност съгласно действащото законодателство;

3. да уведомява най-късно 48 (четиридесет и осем) часа предварително КЛИЕНТИТЕ за времето и продължителността на прекъсване или ограничаване на снабдяването с електрическа енергия при действия, които подлежат на планиране чрез съобщение в централни или местни медии (печатни или електронни) или по други подходящи начини, освен ако действащото законодателство не изисква друг ред за уведомяване;

4. да пази поверителност и да осигури съхраняването на личните данни на КЛИЕНТИТЕ, съгласно изискванията на законодателството;

5. в срок до 2 (два) часа в градски и до 4 (четири) часа в извънградски райони от получаване на съобщение за авария да създаде необходимата организация и да започне възстановяване на снабдяването. В случай че за възстановяването ще са необходими повече от 8 (осем) часа, да извърши уведомление на засегнатите КЛИЕНТИ чрез средствата за масова информация и/или органите на областната или местната администрация;

6. в срок до 7 (седем) дни след писмено уведомление от страна на КЛИЕНТ да осигури проверка на средството за търговско измерване и при необходимост подмяна, ако то е негодно да отчита използваната от КЛИЕНТА електрическа енергия;

7. в срок до 7 (седем) дни след писмено уведомление от страна на КЛИЕНТ за поискана експертиза на средството за търговско измерване от БИМ, да демонтира същото по определения в чл. 35 ред и да монтира друго средството за търговско измерване;

8. при получаване на писмено искане от КЛИЕНТ за проверка на качеството на електрическата енергия, ЧЕЗ РБ е длъжно да го разгледа незабавно и да започне проверката в срок до 7 (седем) работни дни;

9. да обявява периодите и графиците на отчитане на средствата за търговско измерване, на сайта си или по друг подходящ начин;

10. да осигури номер на денонощно дежурен телефон за подаване на сигнали за повреди и оплаквания;

11. да дава писмени отговори на подадени от КЛИЕНТ писмени заявления и жалби в срок до 30 (тридесет) дни, отчитани от деня, следващ получаването им;

12. при планирани ремонтни работи ЧЕЗ РБ е длъжно да уведоми КЛИЕНТА за необходимостта от осигуряване на достъп в имота 7 (седем) дни предварително;

13. по искане на КЛИЕНТА да осигури приемане по телефон или електронен път на заявления за предлагани от ЧЕЗ РБ услуги, свързани с лицензионната дейност, за което предварително се подписва допълнително споразумение;

14. да заплаща на КЛИЕНТИТЕ обезщетенията, предвидени в настоящите Общи условия;

15. да предоставя на КЛИЕНТИТЕ при поискване информация на хартиен и/или електронен носител за консумираната от него електрическа енергия по периоди на отчитане до 36 (тридесет и шест) месеца преди датата на заявяване, срещу заплащане.

 

 

Глава четвърта

Технически условия и условия за качество

 

 

Раздел І

Електрически мощности

 

 

Предоставена мощност

Чл. 23. (1) За всички обекти на КЛИЕНТИ, присъединени към електроразпределителната мрежа преди влизането в сила на Наредба за присъединяване към преносната и/или разпределителните електрически мрежи на производители и потребители (ПМС № 76 от 9.05.2000 г., ДВ, бр. 40 от 2000 г.), за предоставена мощност на обекта се приема размерът на работната мощност, указан в документ за разрешение на мощност от съответния клон на „Национална електрическа компания” ЕАД или в договора за продажба на електрическа енергия.

(2) За всички обекти на КЛИЕНТИ, присъединени към електроразпределителната мрежа след влизането в сила на НАРЕДБА № 6 от 24.02.2014 г. за присъединяване на производители и КЛИЕНТИ на електрическа енергия към преносната или към разпределителните електрически мрежи, за предоставена мощност на обекта се приема размерът на предоставената мощност в договора за присъединяване.

(3) За обекти на КЛИЕНТИ, за които няма документи, удостоверяващи искани и предоставени или договорени технически характеристики и параметри за вече присъединени обекти към разпределителната мрежа, размерът на предоставената мощност се определя от ЧЕЗ РБ съгласно експертна оценка с основен критерий пропускателна способност на елементите на присъединителните съоръжения, както следва:

1. за КЛИЕНТИ присъединени на ниско напрежение с директно измерване на електрическата енергия (без измервателни трансформатори) – съгласно мощността, лимитирана от номиналния ток на главния предпазител във веригата на търговския електромер и монтиран в електромерното табло;

2. за КЛИЕНТИ, присъединени на ниско напрежение с индиректно измерване на електрическата енергия (с токови измервателни трансформатори) – съгласно най-малкия номинален ток на някой от елементите в първичните вериги на средствата за търговско измерване;

3. за КЛИЕНТИ, присъединени на средно напрежение (индиректно измерване на електрическата енергия с токови и напреженови измервателни трансформатори) – съгласно най-малкия номинален ток на някой от елементите в първичните вериги на средствата за търговско измерване.

(4) ЧЕЗ РБ писмено уведомява КЛИЕНТА за определената по реда на ал. 3 предоставена мощност.

(5) В случаите по ал. 3, КЛИЕНТИТЕ имат право:

1. да декларират реално необходимата им предоставена мощност в рамките на определената за обектите им мощност съгласно ал. 3;

2. да подадат искане за увеличаване или намаляване на определената за обектите им мощност от ЧЕЗ РБ по ал. 3.

(6) КЛИЕНТЪТ има право да поиска промяна на предоставената мощност по реда на действащото законодателство.

(7) КЛИЕНТЪТ се задължава да не надвишава договорената (предоставената) за обекта мощност, както и да експлоатира електрическите уредби и инсталации съобразно действащите нормативни актове.

(8) В случай че КЛИЕНТЪТ поиска намаляване на предоставената мощност за негов обект, ЧЕЗ РБ има право да монтира токоограничаващи елементи в силовата верига на захранване. ЧЕЗ РБ има право да разполага с освободената мощност.

(9) КЛИЕНТ със собствени съоръжения и изградено измерване на ниво средно напрежение може да заяви намаляване на предоставената мощност за обекта си до размер не по-малък от 100 кВт като измерването на ниво средно напрежение се запазва.

(10) В случай, че КЛИЕНТЪТ не ползва и не заплаща дължимите суми за достъп за период по-дълъг от 24 месеца, ЧЕЗ РБ има право да прекрати договора.

 

 

Контрол на предоставената мощност

Чл. 24 (1) ЧЕЗ РБ има право да ограничи мощността на КЛИЕНТА в рамките на предоставената му мощност.

(2) Когато максималната използвана от КЛИЕНТА в обекта мощност в рамките на 6 (шест) календарни месеца надвиши предоставена мощност и КЛИЕНТЪТ не е заявил увеличение в други по-големи размери, ЧЕЗ РБ има право да ограничи мощността на КЛИЕНТА в рамките на предоставената му мощност или да преустанови електрозахранването съгласно действащото законодателство.

 

 

Раздел ІІ

Условия за качество

 

Чл. 25. Категорията по осигуреност, при която ЧЕЗ РБ пренася електрическата енергия през електроразпределителната мрежа до КЛИЕНТИТЕ, е трета, освен ако при присъединяването на обекта не е договорена друга, по-висока категория по осигуреност. При условията на трета категория по осигуреност на електроснабдяването съгласно Наредба № 3 от 09.06.2004 год. за устройство на електрическите уредби и електропроводните линии означава, че електроснабдяването се извършва от един източник на захранване и ЧЕЗ РБ има право да прекъсва преноса на електрическа енергия при необходимост за ремонт или подмяна на повреден елемент от системата на електроснабдяване, за не повече от 24 (двадесет и четири) часа.

 

Чл. 26. (1) При получаване на писмено искане от КЛИЕНТ за проверка на качеството на електрическата енергия, ЧЕЗ РБ е длъжно да започне проверката в срок до 7 (седем) работни дни.

(2) Проверката трябва да бъде с продължителност, позволяваща достоверно установяване на стойностите на съответните показатели, но не по-малко от 7 (седем) дни. ЧЕЗ РБ представя на КЛИЕНТА резултатите от проверката.

(3) При установяване на отклонения от нормираните показатели, ЧЕЗ РБ предприема мерки за подобряването им, за което уведомява КЛИЕНТА по реда на настоящите Общи условия.

(4) В случай че резултатите от проверката докажат, че няма отклонения, разходите за проверката са за сметка на КЛИЕНТА, а във всички останали случаи за сметка на ЧЕЗ РБ.

 

 

 

Глава пета

Информация, предоставяна от ЧЕЗ РБ

 

Чл. 27. (1) ЧЕЗ РБ предоставя на КЛИЕНТИТЕ си в центровете за обслужване на клиенти, на страницата си в интернет или по друг подходящ начин следната информация за:

1. действащи цени на предоставяните услуги;

2. начини и срокове за плащане;

3. график на отчитане на използваната електрическа енергия;

4. прекъсванията на преноса на електрическа енергия, които подлежат на планиране;

5. процедурата за смяна на доставчик;

6. информация относно средствата за уреждане на спорове;

7. местонахождение на центровете за обслужване на клиенти, телефонен номер за връзка, електронен адрес за кореспонденция на Дружеството и местонахожденията на местата за плащане;

8. друга допълнителна информация в съответствие с нормативните изисквания;

9. разяснения относно цените на мрежовите услуги при тяхната промяна;

10. правата на КЛИЕНТИТЕ.

(2) КЛИЕНТИТЕ могат да получат информацията по точките в ал. 1 и на телефонния номер, както и на електронния адрес за връзка на ЧЕЗ РБ.

(3) ЧЕЗ РБ публикува настоящите Общи условия на страницата си в интернет и ги помества в центровете за обслужване на клиенти, издава брошури и ги разпространява по други подходящи начини, включително чрез персонала на клиентските центрове.

 

Глава шеста

Измерване, отчитане, коригиране и заплащане

 

Раздел І

Измерване

 

Чл. 28. (1) Пренесената електрическа енергия се измерва със средства за търговско измерване, вписани в държавния регистър на одобрените в страната типове средства за измерване или с оценено съответствие съгласно действащото законодателство.

(2) Собствеността на средствата за търговско измерване на електрическата енергия, управляващите и комуникационни устройства към тях, както и таблата, в които те са разположени, се определя съгласно действащото законодателство.

                                  

Чл. 29. Средствата за търговско измерване се поставят на място, определено от ЧЕЗ РБ, както следва:

1. до или на границата на имота на КЛИЕНТА, включително на фасади, прилежащи имоти, огради и други;

2. в общите части на жилищни сгради – етажна собственост;

3. в енергийни обекти, собственост на ЧЕЗ РБ, на КЛИЕНТА или на трети лица с тяхно съгласие.

 

Чл. 30. (1) За всички КЛИЕНТИ, заявили желание за излизане на пазара на електрическа енергия по свободно договорени цени и/или смяна на доставчика си, които са без инсталирани СТИ (електромери) за почасово отчитане на електрическа енергия се прилагат стандартизирани товарови профили (СТП).

(2) Причисляването на конкретен СТП към обект се заявява от КЛИЕНТА и се осъществява от оператора на разпределителната мрежа по съответстващ на обекта на КЛИЕНТА тип на профила и влиза в сила към датата на регистрация при промяната на доставчик/координатор на балансираща група.

(3) СТП, които се прилагат от ЧЕЗ РБ, се представят в КЕВР и се публикуват на интернет страницата на ЧЕЗ РБ не по-късно от един месец преди въвеждането им.

Чл. 31. ЧЕЗ РБ предоставя на пазарния оператор и на Координатора на балансиращата група, в която е включен обектът на КЛИЕНТА, измерени стойности за обекта при условията и в сроковете съгласно ПТЕЕ, като за обекти, за които се прилага СТП, данните са съобразно стандартизирания товаров профил, избран от КЛИЕНТА, при условията и в сроковете съгласно ПТЕЕ.

Чл. 32. (1) Отчетният период за обекти с почасово измерване е от 00.00 часа на първо число до 24.00 часа на последния ден от месеца.

(2) За обекти със СТП ЧЕЗ РБ отчита средствата за търговско измерване на КЛИЕНТА по график при спазване на изискванията на ПИКЕЕ, като периодът на отчитане не съвпада с календарния месец.

 

Чл. 33. Редът за измерване, отчитане на електрическата енергия, за извършване на корекция на сметка, вкл. в случаите на неизмерена, неправилно и/или неточно измерена електрическа енергия и редът за уведомяване на КЛИЕНТИТЕ в тези случаи се уреждат в ПИКЕЕ, приети с решение КЕВР или друг нормативен акт.

 

Чл. 34. (1) КЛИЕНТЪТ може да поиска от ЧЕЗ РБ да извърши метрологична експертиза на средството за търговско измерване. Експертизата се извършва от Българския институт по метрология по реда на глава пета от Закона за измерванията.

(2) В срок до 7 (седем) дни след писмено уведомление от страна на КЛИЕНТА, ЧЕЗ РБ демонтира и съхранява средството за търговско измерване и осигурява изпращането му в Българския институт по метрология, запечатано с пломбите и стикерите, записани в констативния протокол, съставен при демонтажа.

(3) Разходите за метрологична експертиза на средството за търговско измерване са за сметка на:

1. ЧЕЗ РБ, в случай че експертизата докаже неизправност на средството за търговско измерване;

2. КЛИЕНТА, в случай че експертизата докаже изправност на средството за търговско измерване.

 

Чл. 35. (1) ЧЕЗ РБ може да изпрати демонтираното средство за търговско измерване за метрологична експертиза, когато при проверката се установи несъответствие на метрологичните и/или техническите характеристики на средството за търговско измерване с нормираните, нарушения в целостта и/или функционалността на измервателната система, добавяне на чужд за системата елемент.

(2) Средството за търговско измерване се демонтира и се поставя в безшевен чувал, който се затваря с пломба със знака на Дружеството и уникален номер.

(3) В случай че метрологичната експертиза установи че средството за търговско измерване не измерва или измерва с грешка извън допустимата, и/или има изменение на електрическата схема, което не съответства на одобрения тип ЧЕЗ РБ извършва корекция на сметка съгласно чл.33.

 

Чл. 36. В случаи когато при техническа проверка се установи присъединение към електроразпределителната мрежа без или преди средство за търговско измерване, нарушение в цялостта и функционалността на измервателната система, подмяна на елементи и/или друг вид промяна в схемата на свързване, водещи до неизмерена, неправилно и/или неточно измерена електрическа енергия консумирана от потребителя ЧЕЗ РБ извършва корекция на сметка съгласно чл.33.

 

Чл. 37. (1) В случай, че средството за търговско измерване е поставено в имота на КЛИЕНТА, включително в общите части на етажната собственост, КЛИЕНТЪТ/етажната собственост има задължение да осигурява достъп на упълномощени представители на ЧЕЗ РБ до него за контрол, отчитане и обслужване.

(2) В случай, че достъпът за отчитане на средствата за търговско измерване не бъде осигурен, пренесеното количество електрическа енергия се изчислява на база на средноаритметичната величина на използвани количества енергия по съответните тарифни зони през предходния отчетен период и същия съответен отчетен период от предходната година.

(3) Потребителят се уведомява за извършеното по ал. 2 изчисление с документа за дължимите суми за електрическа енергия. При последващо осигуряване на достъп се извършва корекция според реалните показания на средствата за търговско измерване.

 

Чл. 38. При промяна на цената на електрическата енергия и/или на мрежовите услуги, КЛИЕНТИТЕ не се отчитат допълнително. Пренесената към тях енергия се разпределя по ценови периоди за отчетения период по старите и новите цени, съответно пропорционално на дните преди и след датата на промяна на цената. КЛИЕНТЪТ може да декларира пред ЧЕЗ РБ показанията на средството за търговско измерване в срок до 3 (три) дни от датата на влизане в сила на новата цена.

Раздел ІІ

Фактуриране и заплащане

 

Чл. 39. (1) На КЛИЕНТИТЕ, които не са КЛИЕНТИ на крайния снабдител, имат почасово измерване и нямат сключен договор за комбинирани услуги с търговец на електрическа енергия, ЧЕЗ РБ издава ежемесечно фактура за мрежови услуги на база количествата пренесена електрическа енергия през електроразпределителната мрежа, сумите по която следва да бъдат заплатени в срок до 18-то число на месеца следващ отчетния. Ако последния ден на срока е неприсъствен ден, плащането следва да се извърши до края на първия следващ присъствен ден.

(2) С фактурата по ал. 1, на КЛИЕНТИТЕ, отговарящи на критериите, определени в действащото законодателство, ЧЕЗ РБ фактурира и надбавка върху стойността на количеството активна електрическа енергия в зависимост от използваната и/или отдаваната реактивна енергия, определена по съответния ред.

Чл. 40. (1) Фактурата, издавана от ЧЕЗ РБ, задължително съдържа измерените количества пренесена електрическа енергия за отчетния период и предоставена мощност за обекта, продължителност на периода, срок за плащане, идентификационни номера на средствата за търговско измерване, цени на мрежови услуги, надбавка за отдадена/използвана реактивна енергия и данък върху добавената стойност (ДДС).

(2) Във фактурата задължително се посочва и срокът, след изтичането на който, при неплащане, ЧЕЗ РБ може да прекъсне преноса на електрическа енергия на КЛИЕНТА.

 

Чл. 41. (1) В случаите на неизмерена, неправилно и/или неточно измерена електрическа енергия за КЛИЕНТИТЕ, които не са КЛИЕНТИ на крайния снабдител или доставчик от последна инстанция, и нямат сключен договор за комбинирани услуги с търговец на електрическа енергия, ЧЕЗ РБ коригира сметките им за минал период по реда и при условията на ПИКЕЕ, въз основа на справки за преизчислени количества електрическа енергия.

(2) Фактурата по ал. 1 съдържа клиентски номер, количества преизчислена електрическа енергия за периода на корекцията, както и общата им стойност.

(3) В случаите на ал. 1, ЧЕЗ РБ изпраща на КЛИЕНТА в 7 (седем) дневен срок уведомление по поща или на посочен от КЛИЕНТА електронен адрес, съдържащо информация за дължимите суми и сроковете за плащане, фактурата, както и изготвена от ЧЕЗ РБ справка за преизчислените количества електрическа енергия.

 

Чл. 42. (1) ЧЕЗ РБ изпраща на адрес на електронна поща, посочен от КЛИЕНТА, оригинал на фактурите по предходните два члена.

(2) Неполучаване на фактура в оригинал не освобождава КЛИЕНТА от задължението му да заплати сумите по нея в договорения срок.

(3) В случаите, когато КЛИЕНТ изрично заяви желанието си да получава фактура на хартиен носител, ЧЕЗ РБ осигурява получаването й от КЛИЕНТА по пощата.

 

Чл. 43. При заплащане по банков път, задължението за плащане се счита за изпълнено в срок, ако цялата дължима сума постъпи по банковата сметка на ЧЕЗ РБ не по-късно от деня на падежа.

 

Чл. 44. (1) В случаите на подадено от КЛИЕНТА писмено възражение срещу стойността на фактурата, ЧЕЗ РБ проверява издадената фактура и при основателност издава съответно дебитно/кредитно известие, което изпраща на КЛИЕНТА.

(2) При приключила проверка по подадено от КЛИЕНТА писмено възражение срещу стойността на фактурата, при която е установено, че възражението е неоснователно и на КЛИЕНТА е изпратен отговор от ЧЕЗ РБ на посочения от него адрес, КЛИЕНТЪТ следва да заплати дължимата сума по фактурата ведно с лихва за забава в съответствие с чл. 46, ал. 1.

(3) За периода на проверката КЛИЕНТЪТ не дължи лихва за забава, ако възражението е основателно.

 

Чл. 45. (1) При установено надплащане на сума, включително дублирано плащане, КЛИЕНТЪТ има право в срок до датата на издаване на следващата фактура да заяви писмено до ЧЕЗ РБ искане за възстановяването й.

(2) В случай че КЛИЕНТЪТ е заявил възстановяването по предходната алинея да се извърши по банков път, ЧЕЗ РБ възстановява сумата в срок от 20 (двадесет) дни, считано от датата на получаване на искането, по банкова сметка, посочена от КЛИЕНТА.

(3) В случаите, когато КЛИЕНТЪТ има просрочени дължими и изискуеми задължения към продавача, при установено надплащане продавачът има право да използва надплатената сума за погасяване на просрочените задължения.

(4) След изтичане на срока по ал. 1 от настоящия член, ЧЕЗ РБ прихваща сумата от следващата издадена фактура.

(5) Когато вземането по следващата издадена фактура на ЧЕЗ РБ е по-голямо от стойността на надвнесената сума, КЛИЕНТЪТ заплаща разликата в срока за плащане по тази фактура.

 

Чл. 46. (1) В случай на забавено плащане, КЛИЕНТЪТ дължи обезщетение в размер на законната лихва върху дължимите суми за всеки ден забава, считано от първия ден на забавата до пълното погасяване на задължението.

(2) В случай че ЧЕЗ РБ не възстанови на КЛИЕНТА сумата по кредитното известие в срока по чл. 44, ал. 2, ЧЕЗ РБ дължи обезщетение в размер на законната лихва върху дължимите суми за всеки ден забава, считано от първия ден на забавата до пълното погасяване на задължението.

 

Чл. 47. Условията и сроковете за фактуриране и плащане за КЛИЕНТИ, които са КЛИЕНТИ на крайния снабдител или доставчик от последна инстанция, или имат сключен договор за комбинирани услуги с търговец на електрическа енергия, се уреждат съответно в общите условия за продажба на електрическа енергия на крайния снабдител или в договора за комбинирани услуги с доставчика.

 

 

Раздел ІІI

Смяна на доставчика

 

Чл. 48. (1) Всеки КЛИЕНТ има право да избира доставчик на електрическа енергия.

(2) ЧЕЗ РБ извършва смяната на доставчика съгласно Правилата за търговия с електрическа енергия след получаване на писменото искане на КЛИЕНТА.

(3) Смяната на доставчика не е съпроводена с допълнителни финансови задължения за КЛИЕНТА към ЧЕЗ РБ.

 

Чл. 49. (1) За обекти, регистрирани на нерегулирания пазар на електрическа енергия, при прехвърляне собствеността им или когато собственикът на такъв обект даде съгласие друго лице да стане КЛИЕНТ по договора за достъп и пренос за същия обект, собственикът се задължава да заплати в полза на ЧЕЗ РБ всички непогасени и възникнали до момента на издаване на окончателна фактура по настоящия договор задължения, включително задълженията по окончателната фактура.

(2) Договорът за достъп и пренос на новия собственик на обекта, съответно на лицето, за което собственикът е дал съгласие да стане КЛИЕНТ по договора за достъп и пренос, влиза в сила винаги от 1-во число на месеца, следващ месеца, през който са изпълнени всички нормативни изисквания за отразяване на настъпилите промени, независимо от датата на прехвърляне на собствеността.

(3) Собственикът или титулярят на вещното право на ползване на обект, присъединен към разпределителната мрежа, е солидарно отговорен с КЛИЕНТА(ите) на този обект за неплатените суми за мрежови услуги, дължими на ЧЕЗ РБ от КЛИЕНТА(ите) на този обект.

 

Глава седма

Уязвими клиенти

 

Чл. 50. (1) Лицето, получило статут на уязвим КЛИЕНТ в съответствие със Закона за социалното подпомагане и подзаконовите нормативни актове по прилагането му подава заявление в мястото за обслужване на КЛИЕНТИ, като представя към него и необходимите документи, доказващи ползването на целеви помощи за електрическа енергия.

(2) ЧЕЗ РБ предоставя безплатно информация, свързана с потреблението на уязвим КЛИЕНТ през предходен отоплителен период. За целта е необходимо КЛИЕНТЪТ да подаде заявление в мястото за обслужване на КЛИЕНТИ.

(3) Преустановяване на снабдяването за уязвим КЛИЕНТ се извършва по искане на съответния доставчик на електрическа енергия.

 

Глава осма

Условия и ред за прекъсване и възстановяване на захранването

 

 

Раздел І

Преустановяване на преноса на електрическа енергия

 

Чл. 51. (1) ЧЕЗ РБ може временно да преустанови преноса на електрическа енергия без предварително уведомление до КЛИЕНТИТЕ в следните случаи:

1. при непреодолима сила;

2. посегателства върху енергийни обекти;

3. при претоварване на електрическите мрежи;

4. при възникване или за предотвратяване на аварии с изключение на случаите, при които авариите са настъпили по вина на ЧЕЗ РБ, както и при повреди в електрическите мрежи и съоръжения по независещи от електроенергийното предприятие причини;

5. когато съществува опасност за здравето или живота на хора и за предотвратяване на непосредствена опасност за здравето и сигурността на хора или съоръжения, както и по искане на компетентните органи в такива случаи;

6. когато съществува опасност за целостта на електроенергийната система;

7. при опасност от нанасяне на значителни материални щети на системата, съответно на мрежата или на КЛИЕНТИТЕ;

8. при опасност от наднормени замърсявания на околната среда – по предложение на компетентните органи;

9. при ползване на електрическа енергия, без да се измерва или ако неправилно се измерва със средства за търговско измерване;

10. при установяване на несъгласувана промяна на схемата за свързване на КЛИЕНТА

11. при въвеждане на ограничителен режим за снабдяване с електрическа енергия от компетентен орган съгласно действащото законодателство;

12. когато собственото резервно електрическо захранване на КЛИЕНТА не отговаря на техническите изисквания;

13. при неправомерно въздействие върху елементи на електроразпределителната мрежа;

14. при самоволно възстановяване на захранването, след извършено прекъсване от ЧЕЗ РБ.

(2) ЧЕЗ РБ има право временно да преустанови преноса на електрическа енергия в случай, че е бил възпрепятстван достъпът за отчитане, контрол и/или обслужване на средството за търговско измерване, както и достъп за контрол на ползваната мощност.

(3) ЧЕЗ РБ има право временно да преустанови преноса на електрическа енергия в случаите, когато в рамките на 1 (една) година не е бил осигурен достъп за отчитане на средството за търговско измерване съобразно утвърдения график за отчитане.

(4) ЧЕЗ РБ има право временно да преустанови преноса на електрическа енергия в случай, че КЛИЕНТЪТ не изпълни което и да е друго свое задължение съгласно тези Общи условия.

 

Чл. 52. (1) ЧЕЗ РБ има право временно да преустанови преноса на електрическа енергия след предварително уведомление в следните случаи, когато КЛИЕНТЪТ не изпълни изисквания, свързани с осигуряването на нормална работа на неговите съоръжения и устройства, консумиращи електрическа енергия:

1. когато електрическите уредби и инсталации на КЛИЕНТА не отговарят на нормативните изисквания и/или българските стандарти;

2. когато е бил възпрепятстван достъпът на ЧЕЗ РБ до електрическите съоръжения на КЛИЕНТА при условията на нормативните изисквания;

3. когато за нормалната работа се изисква по-висока от договорената сигурност на захранване;

4. когато за нормалната работа се изисква собствен източник за резервно електрическо захранване и той не е осигурен от КЛИЕНТА;

5. когато електрическите съоръжения и консумиращите устройства на КЛИЕНТА изискват защита от пренапрежения и тя не е осигурена;

6. когато консумиращите устройства на КЛИЕНТА изискват специален режим на заземяване, отделен от заземяването, осигурявано от електрическата мрежа, и той не е осигурен;

7. когато на електрическите съоръжения и инсталации на КЛИЕНТА не е извършвана периодична проверка съгласно изискванията за техническа експлоатация и безопасност;

8. когато КЛИЕНТЪТ не е декларирал пред ЧЕЗ РБ наличие на собствен източник за резервно захранване на обекта или той не отговаря на определените от ЧЕЗ РБ задължителни технически условия;

9. когато е бил възпрепятстван достъпът на представители на ЧЕЗ РБ до неговите съоръжения, разположени в имота на КЛИЕНТА;

10. когато е бил възпрепятстван достъпът на представители на ЧЕЗ РБ до източника за резервно захранване за извършване на проверки;

11. когато съоръженията, собственост на КЛИЕНТА, предизвикват аварии по разпределителната мрежа, прекъсване или влошаване качеството на параметрите на пренасяната електрическа енергия за трети лица;

12. когато КЛИЕНТЪТ използва мощност, по-голяма от размера на предоставената мощност за обекта.

13. когато КЛИЕНТИ – собственици на съоръжения нямат наличен оперативен или оперативно-ремонтен персонал, който ги поддържа и има право да извършва оперативни превключвания.

 

 (2) ЧЕЗ РБ уведомява писмено КЛИЕНТА за допуснатото нарушение, дава предписание и срок за отстраняването му, както и срок за преустановяването на преноса при неизпълнение на предписанието.

 

Чл. 53. (1) ЧЕЗ РБ е длъжно предварително да уведоми КЛИЕНТИТЕ за времето и продължителността на прекъсването или ограничаването на достъпа и/или преноса при извършване на ремонтни работи и реконструкция на съоръжения, оперативни превключвания с продължителност над пет минути, въвеждане в експлоатация на нови съоръжения и други подобни действия, които подлежат на планиране.

(2) В случаите по ал. 1 ЧЕЗ РБ уведомява КЛИЕНТИТЕ най-късно 48 (четиридесет и осем) часа предварително чрез съобщение на интернет страницата на дружеството, в централни или местни медии (печатни или електронни), а там където такива не се издават, чрез съобщения до органите на местната власт и местното самоуправление, или по друг подходящ начин.

 

Чл. 54. (1) По искане на крайния снабдител, доставчика от последна инстанция или търговеца на електрическа енергия на КЛИЕНТА, ЧЕЗ РБ прекъсва или ограничава преноса на електрическа енергия без изрично предупреждение.

(2) ЧЕЗ РБ не носи отговорност за вредите, причинени от преустановяване на преноса на електрическа енергия по реда на предходната алинея.

(3) ЧЕЗ РБ има право да преустанови преноса на електрическа енергия, в случай че КЛИЕНТЪТ не заплати стойността на фактурата за мрежови услуги в срока, посочен във фактурата.

(4) Преустановяването на преноса на електрическа енергия към обект на даден КЛИЕНТ не го освобождава от задължението да заплаща „цена за достъп до електроразпределителната мрежа“, в случай че тя не е обвързана с количеството консумирана електрическа енергия.

 

Чл. 55. (1) ЧЕЗ РБ няма право да прекъсва преноса на основанията, предвидени в чл. 54 в почивен и официален празничен неприсъствен ден, както и в деня, който го предхожда.

(2) При подадено писмено възражение срещу основанието за прекъсване, ЧЕЗ РБ се задължава да извърши проверка по възражението. За периода на проверката ЧЕЗ РБ няма право да прекъсва преноса на електрическа енергия на КЛИЕНТА.

 

Чл. 56. (1) ЧЕЗ РБ може да прекъсне преноса на електрическа енергия за определен срок по писмено искане от КЛИЕНТА.

(2) Искането следва да съдържа датата, часа и продължителността на желаното от КЛИЕНТА прекъсване и се подава не по-късно от 15 (петнадесет) дни преди датата на прекъсването.

 

Раздел ІІ

Условия и ред за възстановяване на преноса на електрическа енергия

 

Чл. 57. (1) ЧЕЗ РБ възстановява преноса след отстраняване на причините за преустановяването и когато КЛИЕНТЪТ е компенсирал разходите за преустановяване и възобновяване на снабдяването в случай, че преустановяването е по вина на КЛИЕНТА.

(2) ЧЕЗ РБ има право да поиска и писмена декларация от КЛИЕНТА за съответствие на неговите електрически инсталации с изискванията за безопасност и техническите норми.

(3) Преустановеният пренос на електрическа енергия се възстановява от ЧЕЗ РБ в срок до 12.00 (дванадесет) ч. на следващия календарен ден след изпълнението на всички условия за възстановяване и заплащане на цената за възстановяването. Срещу допълнително заплащане възстановяването на преноса се осигурява в срок до 6 (шест) астрономически часа след изпълнението на всички условия за възстановяването.

(4) Когато възстановяването на преноса за КЛИЕНТИ, присъединени на СрН, е свързано с прекъсване, ограничаване или намаляване на категорията по осигуреност на електроснабдяването на други КЛИЕНТИ и/или производители, възстановяването се извършва в сроковете по ал. 3, съответно увеличени с времето, необходимо за спазване на нормативно определените срокове за уведомяване на засегнатите КЛИЕНТИ и/или производители.

(5) ЧЕЗ РБ може временно да отложи възстановяването на преноса за КЛИЕНТИ, присъединени на СрН, без предварително уведомление, в следните случаи:

1. при непреодолима сила;

2. посегателства върху енергийни обекти;

3. при претоварване на електрическите мрежи;

4. при възникване или за предотвратяване на аварии с изключение на случаите, при които авариите са настъпили по вина на ЧЕЗ РБ, както и при повреди в електрическите мрежи и съоръжения по независещи от електроенергийното предприятие причини;

5. когато съществува опасност за здравето или живота на хора и за предотвратяване на непосредствена опасност за здравето и сигурността на хора или съоръжения, както и по искане на компетентните органи в такива случаи;

6. когато съществува опасност за целостта на електроенергийната система;

7. при опасност от нанасяне на значителни материални щети на системата, съответно на мрежата или на КЛИЕНТИТЕ;

8. при опасност от наднормени замърсявания на околната среда – по предложение на компетентните органи;

9. при установяване на несъгласувана промяна на схемата за свързване на КЛИЕНТА;

10. при въвеждане на ограничителен режим за снабдяване с електрическа енергия от компетентен орган съгласно действащото законодателство;

11. при неправомерно въздействие върху елементи на електроразпределителната мрежа.

 

Чл. 58. При неправомерно възстановяване на преноса на обекта, без да са отпаднали причините довели до прекъсването, ЧЕЗ РБ прекъсва отново електрозахранването на обекта, като за възстановяване на захранването КЛИЕНТЪТ дължи заплащане на разходите по чл. 57, ал. 1 в троен размер.

 

Глава девета

Отговорност при неизпълнение на задълженията

 

 

Раздел І

Отговорност на ЧЕЗ РБ. Основания за изключване на отговорността

 

Чл. 59. (1) ЧЕЗ РБ носи отговорност за вреди, нанесени на КЛИЕНТИТЕ, в следните случаи:

1. при отказ да предостави услугите „достъп до електроразпределителната мрежа” и „пренос на електрическа енергия през електроразпределителната мрежа“ в нарушение на действащото законодателство и/или на тези Общи условия;

2. при неправомерно прекъсване на преноса на електрическа енергия;

3. при нарушаване на непрекъснатостта на захранването на КЛИЕНТИТЕ, определена от договорената категория по осигуреност на електроснабдяването;

4. при пренос на електрическа енергия в мястото на присъединяване с показатели за качество, несъответстващи на действащата нормативна уредба;

5. при неосигурена безопасна експлоатация на електрически съоръжения собственост на ЧЕЗ РБ.

(2) В случаите на нанесени вреди по ал. 1, ЧЕЗ РБ заплаща на КЛИЕНТА стойността на нанесените вреди, съгласно настоящите Общи условия.

 

Чл. 60. При доказано неспазване на срок по вина на ЧЕЗ РБ, определен с тези Общи условия, ЧЕЗ РБ заплаща на КЛИЕНТА обезщетение в размер на 10 лева за всеки 24 (двадесет и четири) часа закъснение.

 

Чл. 61. (1) В случай, че КЛИЕНТИТЕ останат без електрозахранване повече от 24 (двадесет и четири) часа по вина на ЧЕЗ РБ, след получаване на уведомление от КЛИЕНТА, ЧЕЗ РБ заплаща на КЛИЕНТА обезщетение в размер на 30 (тридесет) лева и по 20 (двадесет) лева за всяко следващo денонощие без осигурено електрозахранване.

(2) Обезщетението по ал. 1 се дължи само в случай на реално претърпени от КЛИЕНТА вреди. Вредите не се доказват за срок до 90 дни, за които обезщетението има характера на неустойка, а в случай че прекъсването продължи повече от 90 дни, потребителят може да ангажира общата отговорност на продавача за неизпълнение, при която обезщетението обхваща претърпяната загуба и пропуснатата полза, които подлежат на доказване по общия ред.

 

Чл. 62. (1) ЧЕЗ РБ дължи неустойка на КЛИЕНТИТЕ при отклонение от допустимите показатели за качество на електрическата енергия в размер на 10% (десет процента) от стойността на пренесената електрическа енергия с доказани отклонения в качеството, изчислена по цени за достъп до и пренос през електроразпределителната мрежа по чл. 8, ал. 1 от тези Общи условия, когато отклоненията са регистрирани от изправни регистриращи устройства, монтирани на място съгласно действащото законодателство, без да е превишена предоставената мощност, и съставен констативен протокол от направените измервания.

(2) ЧЕЗ РБ не дължи неустойка на КЛИЕНТИТЕ при отклонение от допустимите показатели за качество на електрическата енергия, регистрирано от изправни регистриращи устройства, монтирани на място съгласно действащото законодателство, без да е превишена предоставената мощност в случаите, когато отклонението се дължи на неизправност на съответните уредби, инсталации и/или уреди, собственост на КЛИЕНТА, когато същите се използват за целите на преноса на електрическа енергия до КЛИЕНТА.

 

Чл. 63. (1) ЧЕЗ РБ не носи отговорност в случаите по чл. 51 от настоящите Общи условия.

(2) ЧЕЗ РБ не носи отговорност в случаите на чл. 53 от настоящите Общи условия за времето и/или продължителността на прекъсването или ограничаването за период до 24 (двадесет и четири) часа.

 

Чл. 64. ЧЕЗ РБ не носи отговорност за поддръжка, обслужване и контрол на електрическите съоръжения след границата на собственост.

 

Чл. 65. ЧЕЗ РБ не носи отговорност за неизпълнение на задълженията си във връзка с качеството на снабдяването, когато от страна на КЛИЕНТИТЕ не са изпълнени изисквания, свързани с осигуряването на нормална работа на консумиращите електрическа енергия устройства, в следните случаи:

1. когато електрическите уредби и инсталации на КЛИЕНТА не отговарят на нормативните изисквания и/или на българските стандарти;

2. когато е бил възпрепятстван или не е осигурен достъпът на ЧЕЗ РБ до електрическите съоръжения на КЛИЕНТА при условията на нормативните изисквания;

3. когато за нормалната работа се изисква по-висока от договорената между страните категория по осигуреност на електроснабдяването;

4. когато за нормалната работа се изисква собствен източник за резервно електрическо захранване и той не е осигурен от КЛИЕНТА;

5. когато електрическите съоръжения и консумиращите устройства на КЛИЕНТА изискват защита от пренапрежения и тя не е осигурена;

6. когато консумиращите устройства на КЛИЕНТА изискват специален режим на заземяване, отделен от заземяването, осигурявано от електрическата мрежа и той не е осигурен;

7. когато е бил възпрепятстван достъпът на представители на ЧЕЗ РБ или на упълномощените от него лица до неговите собствени съоръжения за присъединяване, разположени в имота на КЛИЕНТА.

 

 

Раздел ІІ

Отговорност на клиентите

 

Чл. 66. КЛИЕНТЪТ носи отговорност за вреди, нанесени на ЧЕЗ РБ, в следните случаи:

1. когато самоволно или чрез друго лице променя схемата на свързване на електрическите съоръжения, снема или поврежда средство за търговско измерване или друго контролно приспособление, поставено от представител на ЧЕЗ РБ или оправомощени органи;

2. когато се присъединява самоволно или чрез друго лице към електроразпределителната мрежа, собственост на ЧЕЗ РБ;

3. когато ползва електрическа енергия, без тя да се отчита от средство за търговско измерване, манипулира средствата за търговско измерване или препятства правилната им работа;

4. когато използва неизправни или необезопасени електрически уредби, мрежи и инсталации;

5. когато внася смущения в електроразпределителната мрежа чрез собствените си електрически инсталации и съоръжения.

6. когато самоволно лично или чрез друго лице възстанови захранването след извършено прекъсване от ЧЕЗ РБ.

 

Чл. 67. Собственикът или титулярят на вещното право на ползване на обект, присъединен към разпределителната мрежа, е солидарно отговорен с ползвателя(ите) на този обект за неплатените суми, дължими на ЧЕЗ РБ от ползвателя(ите) на този обект.

 

 

Раздел ІІІ

Ред за реализиране на имуществената отговорност и отговорност при неспазване на договорните задължения

 

Чл. 68. (1) Пострадалата страна е длъжна в срок до 5 (пет) дни от узнаването писмено да уведоми другата страна в случаите, когато е претърпяла вреди от действие или бездействие на другата страна.

(2) Другата страна в срок до 24 часа от уведомяването изпраща свой представител за съставяне на констативен протокол за нанесените вреди.

(3) ЧЕЗ РБ и КЛИЕНТЪТ разглеждат обстоятелствата по констативния протокол и доброволно уреждат взаимоотношенията си. При непостигане на съгласие, спорът се отнася за решаване по съдебен ред.

 

Чл. 69. (1) В случаите, в които по силата на тези Общи условия се съставя констативен протокол, той се подписва от представител на ЧЕЗ РБ и от КЛИЕНТА или негов представител.

(2) Ако КЛИЕНТЪТ не присъства или откаже да подпише протокола, протоколът се подписва от един свидетел.

(3) В случай, че КЛИЕНТЪТ не присъства при съставянето на протокола, ЧЕЗ РБ му го изпраща по реда за изпращане на документи съгласно тези Общи условия.

 

Чл. 70. (1) Споровете между ЧЕЗ РБ и КЛИЕНТИТЕ се решават по пътя на преговорите.

(2) Всеки КЛИЕНТ има право да подаде жалба срещу действия на ЧЕЗ РБ, което трябва да я разгледа и изпрати отговор в срок до 30 (тридесет) дни от датата на получаването на жалбата.

(3) При неуреждане на спора по реда посочен по-горе, случаят може да бъде отнесен за решаване от компетентния съд.

 

Раздел IV

Ред и условия за прекратяване на договорни отношения

 

 

Чл. 71. ЧЕЗ РБ прекратява едностранно договора в следните случаи:

1. когато КЛИЕНТЪТ престане да отговаря на условията да бъде КЛИЕНТ по този договор и/или изтече срока, за който собственикът или титулярят на вещно право на ползване на имота, е дал съгласие;

2. при решение/разпореждане на компетентен орган;

3. когато обектът на КЛИЕНТА престане да съществува.

 

Чл. 72. (1) При прекратяване на договора се съставя протокол, отчитащ изпълнението му до момента и уреждащ финансовите взаимоотношения между Страните.

(2) КЛИЕНТЪТ е длъжен:

1. да осигури свой представител, който да присъства на взаимно договорена между Страните дата, за проверка и отчет на средствата за търговско измерване и извършване на техническите действия за преустановяване на достъпа от ЧЕЗ РБ, когато ползването на обекта не се прехвърля на друг ползвател; и

2. в срок от 7 (седем) работни дни от издаване на окончателната фактура да заплати дължимите по Договора суми за мрежови услуги към датата на прекратяване му, както и сумите по протокола за корекция на задълженията за стар период, ако е констатирано неточно измерване на електрическа енергия.

 

 

Глава десета

Условия за прекратява на присъединяването – преустановяване на достъпа до разпределителната мрежа

 

Чл. 73. (1) ЧЕЗ РБ прекратява присъединяването на обекта на съответния КЛИЕНТ в предвидените от закона случаи или по искане на КЛИЕНТА, заявено писмено най-малко 15 (петнадесет) дни преди датата за прекратяване на присъединяването и след заплащане на услугата.

(2) В случай на подадено писмено заявление от КЛИЕНТ за прекратяване на присъединяването, на взаимно договорени дата и час, в присъствието на КЛИЕНТА и/или упълномощено от него лице, представител на ЧЕЗ РБ отчита пренесената до този момент електрическа енергия и преустановява достъпа до мрежата. КЛИЕНТЪТ заплаща дължимите суми за пренесената електрическа енергия в срока, посочен в приключвателната фактура

(3) В случаите на ал. 1 КЛИЕНТЪТ е длъжен да осигури време на ЧЕЗ РБ, за да демонтира и изнесе цялото свое имущество от имота на КЛИЕНТА в срок до 30 (петнадесет) дни от подаване на заявлението. ЧЕЗ РБ не дължи наем или обезщетение за ползване за времето на изнасянето на имуществото.

 

Чл. 74. (1) ЧЕЗ РБ прекратяване присъединяването на обект на КЛИЕНТ в случай на установена липса на достъп до средството за търговско измерване и/или потребление за срок от 2 (две) и повече години след прекъсване на захранването от ЧЕЗ РБ.

(2) ЧЕЗ РБ възстановява безвъзмездно присъединяването на обект, прекратено по предходната алинея след подаване на заявление в срок до 1 (една) година след преустановяване на присъединяването от страна на собственика на обекта или лицето с предоставено вещно право на ползване. За целта лицето предоставя документи, удостоверяващи правото му на собственост/ползване и подава декларация, че не е извършвано преустройство на обекта по реда на ЗУТ, че вътрешната инсталация е непроменена и съответства на изискванията за безопасност, както и че не надвишава договорената присъединена мощност.

(3) Във всички останали случаи възстановяване на присъединяването се извършва по реда за ново присъединяване по Наредба 6.

 

Глава единадесета

Допълнителни условия

 

Чл. 75. (1) Всякакви документи, включително съобщения, уведомления и други, свързани с настоящите Общи условия ще бъдат изпращани на адреса на ЧЕЗ РБ, съответно на адрес за кореспонденция – административен или електронен, деклариран от КЛИЕНТА, освен съобщенията, уведомленията и предизвестията, за които в настоящите Общи условия е предвиден друг ред.

 (2) Съобщенията, уведомленията и всякакви други документи, които съгласно тези ОУПЕЕ се изпращат на адреса за кореспонденция, посочен от КЛИЕНТА, се доставят с обикновена поща при условията на Общи правила за доставяне на пощенски пратки и пощенски колети, приети от Комисия за регулиране на съобщенията на основание чл. 36, ал. 2 от Закона за пощенските услуги.

(3) В случай, че при посещение на адреса поради отсъствие препоръчаната пощенска пратка не може да бъде доставена и след неявяване на КЛИЕНТА за получаване на пратката в сроковете определени в оставените му служебни известия, се счита, че пощенската пратка е доставена на адреса за кореспонденция.

(4) ЧЕЗ РБ не носи отговорност за невярно предоставен адрес на електронна поща или в случаите, когато КЛИЕНТЪТ не е получил изпратеното съобщение по причини независещи от ЧЕЗ РБ. В случаите, когато ЧЕЗ РБ получи системно съобщение за не доставяне на изпратеното съобщение до декларираната електронна поща, съобщението, съответно уведомлението се изпраща по реда на ал. 2.

(5) В случаите по чл. 5, съобщенията и документите, свързани с настоящите Общи условия, могат да се връчват на едно от лицата, като в този случай ще се считат за уведомени и останалите.

(6) При промяна на адреса за кореспонденция, КЛИЕНТЪТ е длъжен да уведоми ЧЕЗ РБ за новия си адрес в 7 (седем) дневен срок от промяната. При неизпълнение на това си задължение всички изпратени уведомления на посочения пред ЧЕЗ РБ адрес на КЛИЕНТА се считат за връчени и ЧЕЗ РБ не носи отговорност за причинени вреди и пропуснати ползи на КЛИЕНТА.

 

Чл. 76. Представителите на ЧЕЗРБ или съответно упълномощени лица, изпълняващи дейности съгласно тези Общи условия, следва да се легитимират във всички случаи с лична служебна карта, на която има име, фамилия, длъжност и снимка на служителя

 

Чл. 77. (1) ЧЕЗ РБ е администратор на лични данни по смисъла на приложимото българско и европейско законодателство.

(2) По силата на договорните отношения между КЛИЕНТА и ЧЕЗ РБ, ЧЕЗ РБ обработва личните данни на КЛИЕНТА за целите на предоставяните от ЧЕЗ РБ услуги.

(3) С приемането на настоящите Общи условия КЛИЕНТЪТ дава своето изрично, недвусмислено и информирано съгласие ЧЕЗ РБ:

а) да обработва лични данни на КЛИЕНТА за целите на събиране на редовни и просрочени задължения на КЛИЕНТА, произтичащи от договорните отношения с ЧЕЗ РБ, както и да предоставя и/или да получава лични данни на КЛИЕНТА от други администратори на лични данни;

б) да обработва лични данни на КЛИЕНТА за целите на доставка на фактури и друга кореспонденция между КЛИЕНТА и ЧЕЗ РБ, включително без ограничения предприятия, осъществяващи предпечатна обработка, печат, влагане в пликове и доставка, както и да предоставя и/или да получава лични данни на КЛИЕНТА от други администратори на лични данни;

в) да обработва лични данни на КЛИЕНТА за целите на търговски и рекламни кампании за предоставянето на допълнителни продукти и услуги, свързани с основната дейност на ЧЕЗ РБ, включително без ограничения - Услуги по Енергиен мениджмънт, Услуги по Енергийна ефективност, Специфични електро услуги, различни от преноса на електроенергия;

г) да обработва лични данни на КЛИЕНТА за целите на предоставянето на електронни услуги чрез уебсайта на ЧЕЗ РБ или други електронни платформи, включително без ограничения, предоставяне на услугата „електронна фактура“, оценяване на активността и подобряване на съдържанието.

 (4) Всеки КЛИЕНТ има следните права във връзка със собствените си личните данни:

а) Право да оттегли съгласието си за тяхното обработване за всяка една от дейностите по ал. 3 по-горе;

б) Право на достъп до личните данни, което включва правото на КЛИЕНТА да получи информация за целите на обработването, категориите лични данни, получателите, пред които те се разкриват; срока на съхранение, когато това е възможно; правото на коригиране, изтриване или ограничаване на обработването, когато това е възможно; право на жалба до КЗЛД; информация за източника (когато личните данни не са събрани от КЛИЕНТА); съществуването на автоматизирано вземане на решения, включително и профилиране;

в) Право на коригиране на неточни лични данни или право на допълване на непълни лични данни;

г) Право на изтриване, когато личните данни повече не са необходими за целите, за които са били събрани или когато съгласието за тяхното обработване е оттеглено или КЛИЕНТЪТ е възразил и няма законни основания за обработването им или личните данни са обработвани незаконосъобразно или при други основания, предвидени в действащото законодателство;

д) Право на ограничаване на обработването, когато точността на личните данни се оспорва от КЛИЕНТА, за срок, който позволява на ЧЕЗРБ да провери точността на личните данни; или когато обработването е неправомерно, но КЛИЕНТЪТ не желае личните данни да бъдат изтрити, а изисква вместо това ограничаване на използването им; или когато ЧЕЗРБ не се нуждае повече от личните данни за целите на обработването, но КЛИЕНТЪТ ги изисква за установяването, упражняването или защитата на правни претенции; или КЛИЕНТЪТ е възразил срещу обработването в очакване на проверка дали законните основания на ЧЕЗРБ имат преимущество пред интересите на КЛИЕНТА;

е) Право на преносимост на личните данни, което включва правото на КЛИЕНТА да получи личните данни в структуриран, широко използван и пригоден за машинно четене формат, когато обработването се основава на съгласие и се извършва по автоматизиран начин;

ж) Право на възражение, когато обработването не е необходимо за целите на легитимните интереси на администратора или на трета страна, за изпълнението на задача от обществен интерес или за упражняване на официални правомощия на ЧЕЗ РБ.

(5) ЧЕЗ РБ полага дължимата грижа за събирането и съхранението на личните данни на КЛИЕНТИТЕ при стриктното спазване на разпоредбите на действащото законодателство.

(6) ЧЕЗ РБ прилага подходящи технически и организационни мерки за осигуряване на сигурността на обработването на личните данни на КЛИЕНТА. В случай на нарушение на сигурността на личните данни на КЛИЕНТА, когато това нарушение може да породи риск за правата и свободите на КЛИЕНТА, ЧЕЗ РБ незабавно уведомява КЗЛД. Когато този риск е висок, ЧЕЗ РБ уведомява и КЛИЕНТА. В уведомлението до КЛИЕНТА се посочва естеството на нарушението, евентуалните последици, предприетите или предложени мерки за справяне с нарушението, името и координатите за връзка на длъжностното лице за контакт. ЧЕЗ РБ не уведомява КЛИЕНТА за нарушението, когато е предприело подходящи мерки и тези мерки са били приложени, така че личните данни са станали неразбираеми за всеки, който няма разрешение за достъп до тях (например криптиране); или когато впоследствие са били взети мерки, които гарантират, че високият риск е отстранен; или когато това би довело до излишни и непропорционални на риска усилия. В последният случай ЧЕЗ РБ прави публично съобщение или предприема друга подходяща мярка, така че всички КЛИЕНТИ да бъдат в еднаква степен ефективно информирани.

(7) ЧЕЗ РБ не носи отговорност за попълнени неверни данни от КЛИЕНТА ако с това той е нанесъл или би могъл да нанесе вреда на трето лице.

 

Чл. 78. ЧЕЗ РБ публикува одобрените от КЕВР Общи условия най-малко в един централен и един местен всекидневник и на интернет страницата си, както и ги поставя на видно място в центровете за обслужване на КЛИЕНТИ. Те влизат в сила 30 (тридесет) дни след първото им публикуване, без да е необходимо изрично писмено приемане от КЛИЕНТИТЕ.

 

Чл. 79. (1) Промени в тези Общи условия се извършват по реда за тяхното влизане в сила, с изключение на случаите по ал. 4 от настоящия член.

(2) Проектите на изготвените предложения за промени в Общи условия се обсъждат публично и се публикуват от ЧЕЗ РБ за информация на КЛИЕНТИТЕ.

(3) В случай на изменения в законодателството, разпоредбите на тези Общи условия, които противоречат на измененията, се заместват от императивните норми на закона.

(4) В случай на окончателен съдебен акт, с който се отменя действието на разпоредби от настоящите Общи условия, отменените разпоредби в Общи условия не се прилагат. ЧЕЗ РБ оповестява съдебния акт пред КЛИЕНТИТЕ посредством средствата за масова информация и го помества в центровете си за обслужване на КЛИЕНТИ.

(5) Ако една или повече от клаузите на тези Общи условия са или впоследствие станат недействителни, това не води до недействителност на целите Общи условия. Страните ще заместят недействителните клаузи с нови действителни клаузи, които са най-близо до духа и смисъла на недействителните.

 

 

 

Настоящите Общи условия са съставени съгласно чл. 104а от Закона за енергетиката и са одобрени с Решение ОУ-…./......г. на Комисията за енергийно и водно регулиране.