"ЧЕЗ Разпределение България" АД

Общи условия на договорите за използване на електроразпределителните мрежи

ОБЩИ УСЛОВИЯ

 

НА ДОГОВОРИТЕ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛИТЕЛНИТЕ МРЕЖИ 

НА "ЧЕЗ РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ БЪЛГАРИЯ” АД

 

Глава първа

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл.1.(1) С тези Общи условия се уреждат условията, при които потребителите, присъединени към електроразпределителните мрежи на “ЧЕЗ Разпределение България” АД, гр. София, ул. “Цар Симеон” № 330, данъчен номер: 2223066324, БУЛСТАТ: 130277958, вписано в Регистъра за търговските дружества на Софийския градски съд под партиден № 904, том 16, страница 153 по фирмено дело № 6358 по описа за 2000 г. разположена на територията, за която “ЧЕЗ Разпределение България” АД  с предишно наименование „Електроразпределение – Столично” АД притежава Лицензия за разпределение на електрическа енергия No Л-135-07/13.08.2004 г., издадена от Държавната комисия за енергийно и водно регулиране (ДКЕВР) могат да използват електроразпределителните мрежи за снабдяване с електрическа енергия.

(2)     Ползвател на електроразпределителната мрежа е всяко лице, чийто обект е присъединен към тази мрежа по реда на действащото законодателство.

(3)     В текстовете на Общите условия ползвателите на електроразпределителната мрежа се наричат „потребители”, “ЧЕЗ Разпределение България” АД се нарича за краткост "електроразпределително предприятие", а разпределителното предприятие и потребителите – “страните”.

Чл.2.“ЧЕЗ Разпределение България” АД извършва експлоатацията и поддръжката на електроразпределителните мрежи и осигурява преносaпрез разпределителните мрежи на електрическата енергия, която крайният снабдител “ЧЕЗ Електро България” АД продава на потребителите, присъединени към тези мрежи.

Чл.3. Електроразпределителното предприятие извършва дейността си в съответствие с изискванията на действащото законодателство, при спазване на принципите на публичност, равнопоставеност и прозрачност.

УСЛОВИЯ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛИТЕЛНАТА МРЕЖА

Чл.4.(1) Всяко лице, чийто обект е присъединен към електроразпределителната мрежа, съгласно действащото законодателство и е приело общите условия за продажба на крайния снабдител, може да използва електроразпределителната мрежа за снабдяването на обекта с електрическа енергия при тези Общи условия. 

(2)     Потребителите на електрическа енергия използват електроразпределителната мрежа при условията и параметрите, при които съответният обект е присъединен към мрежата.

Чл.5.(1) Категорията по осигуреност, при която електроразпределителното предприятие пренася електрическата енергия през електроразпределителната мрежа до потребителите, е трета, освен ако при присъединяването на обекта не е договорена друга, по-висока категория за сигурност.

(2)     Потребителят и електроразпределителното предприятие могат с допълнително споразумение, което е неразделна част от тези Общи условия, да договорят по-висока категория по осигуреност на обектите на потребителя.

(3)     По-висока категория по осигуреност на електрозахранването се осигурява от електроразпределителното предприятие след подадено от потребителя заявление по реда на Наредба №6 за присъединяване на  потребители и производители на електрическа енергия към преносната и разпределителните електрически мрежи. Разходите по осигуряване на по-високата категория по осигуреност са за сметка на потребителя. 

(4)     Обектите на потребителите от нулева категория се електроснабдяват от два независими, взаимно резервиращи се източника на захранване и от трети автономен независим източник – собственост на потребителя. Допустимото прекъсване на електроснабдяването на потребител нулева категория е само за времето, необходимо за автоматичното му възстановяване от резервния източник. При животоподдържащи системи и специални случаи, недопускащи прекъсване на електроснабдяването и за времето на автоматичното възстановяване, непрекъснатостта на електроснабдяването се осигурява от автономния независим източник.

(5)     Обектите на потребителите от първа категория се електроснабдяват от два независими, взаимно резервиращи се източника. Допустимото прекъсване на електроснабдяването на потребител от първа категория е само за времето на автоматичното превключване от единия източник към другия.

(6)     Обектите на потребителите от втора категория се електроснабдяват от два независими, взаимно резервиращи се източника. Допустимото прекъсване на електроснабдяването на потребител от втора категория е за времето на ръчното превключване от единия източник към другия, извършвано от оперативен или оперативно-ремонтен персонал.

(7)     Обектите на потребителите от трета категория се електроснабдяват от един източник на захранване при условие, че прекъсването на електроснабдяването, необходимо за ремонт или подмяна на повреден елемент от системата на електроснабдяване, не надвишава 24 (двадесет и четири) часа.

Чл.6. (1) Електроразпределителното предприятие е длъжно да осигури преноса  на електрическата енергия през разпределителната мрежа до границата на собственост на електрическите съоръжения на потребителя с разпределителната мрежа, където потребителят получава електрическата енергия по договора за продажба.

(2)     Електроразпределителното предприятие пренася електрическата енергия в съответствие с условията, при които е присъединен обектът на потребителя към разпределителната мрежа и с показатели за качество на електрическата енергия, приети от ДКЕВР, които са приложение към настоящите Общи условия.

(3)     Електроразпределителното предприятие е длъжно да извършва проверки на качеството на електрическата енергия при получаване на писмено искане от потребител. Електроразпределителното предприятие е длъжно да започне проверка в срок до  3 (три) работни дни от получаване на искане. Проверката трябва да бъде с такава продължителност, която позволява достоверно установяване на стойностите на съответните показатели, но не повече от 30 (тридесет) дни. Електроразпределителното предприятие предоставя на потребителя екземпляр от констативния протокол с резултатите от проверката. При установяване на отклонения от нормираните показатели, електроразпределителното предприятие предприема организационни и технически мерки за подобряването им, за което уведомява потребителя писмено в срок до 15 (петнадесет) дни от констатацията. В случай, че резултатите от проверката покажат, че няма отклонения, разходите за проверката са за сметка на потребителя, а във всички останали случаи – за сметка на електроразпределителното предприятие.

(4)     В случаите по предходната алинея eлектроразпределителното предприятие е длъжно, при писмено искане от потребителя, да монтира регистриращо устройство на показателите за качество на електрическата енергия, утвърдено от компетентния орган за метрологичен надзор. Монтирането на регистриращото устройство се извършва в срок до 15 (петнадесет) дни от подаване на искането.

СРОК  ЗА ПОЛЗВАНЕ НА МРЕЖАТА

Чл.7. Използването на разпределителната мрежа от потребителите с оглед снабдяването с електрическа енергия, предмет на тези Общи условия, не се ограничава със срок.

ЦЕНИ И ПЛАЩАНИЯ

Чл.8.(1) Потребителите дължат на електроразпределителното предприятие цена за електрическата енергия, пренесена през разпределителната мрежа, утвърдена от ДКЕВР. Тази цена се заплаща от потребителите на крайния снабдител.

(2)     Електроразпределителното предприятие е длъжно да публикува утвърдената от ДКЕВР цена в един централен и един местен всекидневник преди влизането й в сила, както и да осигури предоставянето на информация на потребителите относно действащите цени и техните промени в центровете за работа с потребителите, чрез телефонна линия, Интернет страница и др.

(3)     За разпределено количество се счита количеството електрическа енергия, което е отчетено със средството за търговско измерване при потребителите.

(4) Цената за използваните и отдадените количества реактивна електрическа енергия от потребителите се определя в съответствие с текста на чл. 7, ал. 3 и 4 от Наредбата за регулиране цените на електрическата енергия.

Чл.9. Електроразпределителното предприятие предоставя на потребителите допълнителни услуги във връзка с използването на мрежата, които се заплащат от потребителя отделно от сумата за разпределение на електрическата енергия. Цените на услугите се определят в ценоразпис, като информация за това се предоставя на потребителите в центровете за работа с потребителите, чрез телефонна линия, Интернет страница и др.

КРАЙНА ТОЧКА НА ПРЕНОСА НА  ЕЛЕКТРИЧЕСКАТА ЕНЕРГИЯ

Чл.10.(1) Електроразпределителното предприятие се задължава да пренася електрическа енергия до границата на собственост на електрическите съоръжения на потребителя с разпределителната мрежа.

(2)     Границата на собственост на електрическите съоръжения на потребителя с разпределителната мрежа се определя от начина на присъединяване и вида на съоръженията за присъединяване, съгласно действащото законодателство, като електроразпределителното предприятие не носи отговорност за поддръжка, обслужване и контрол на електрическите съоръжения след тази граница на собственост.

ЗАПОЧВАНЕ И ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПРЕНОСА НА ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЕНЕРГИЯ ПРЕЗ РАЗПРЕДЕЛИТЕЛНИТЕ МРЕЖИ

Чл.11 (1) Потребителят попълва карта за регистриране на потребител, след което електроразпределителното предприятие поставя под напрежение електрическите съоръжения до границата на собственост.

(2)     Започването на преноса  на електрическа енергия до потребителя започва с поставяне под напрежение на електрическите съоръжения до границата на собственост на потребителя и след сключване на договор за продажба на електрическа енергия с крайния снабдител.

(3)     В случай, че е необходим достъп до имота за започване на продажбата, потребителят осигурява възможност на служителите на електроразпределителното предприятие да извършат монтирането на електрическите съоръжения.

(4)     Преносът на електрическа енергия през разпределителната мрежа се осъществява от електроразпределителното предприятие докато не настъпят условия за прекратяване на електроснабдяването на потребителя.

Глава втора

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ

Раздел първи

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛИТЕЛНОТО ПРЕДПРИЯТИЕ

ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛИТЕЛНОТО ПРЕДПРИЯТИЕ

Чл.12. Електроразпределителното предприятие се задължава до границата на собственост на електрическите съоръжения:

1.   Да пренася електрическа енергия, при условия на равнопоставеност и при отсъствие на дискриминация, до всеки потребител на територията, покрита от разпределителната мрежа;

2.   Да осигурява на потребителите електрическа енергия в съответствие с изискванията за качество и безопасност;

3.   Да обслужва интересите на отделните потребители и на обществото, като обезпечава сигурността на снабдяването, непрекъснатостта и качеството на електрическата енергия, ефективното използване на енергията, опазването на околната среда и съхраняването на здравето, живота и собствеността на гражданите;

4.   Да уведомява най-късно 48 (четиридесет и осем) часа предварително потребителите за времето и продължителността на прекъсване или ограничаване на снабдяването с електрическа енергия при действия, които подлежат на планиране чрез  съобщение в централни или местни медии и по други подходящи начини, освен ако действащото законодателство не изисква друг ред за уведомяване;

5.   Да пази поверителността на личната информация на потребителите и да осигури съхраняването на личните данни, съгласно изискванията на законодателството;

6.   В срок до 2 (два) часа за градските райони и до 4 (четири) часа за селските райони от получаване на съобщение да организира възстановяване на снабдяването в разумен срок с оглед на тежестта на причините за прекъсването, като в случай, че възстановяването продължи повече от 8 (осем) часа, да уведоми потребителите чрез средства за масова информация;

7.   В срок до 7 (седем) дни след уведомление от страна на потребителя да осигури проверка и при необходимост замяна  на средството за търговско измерване, ако то е негодно да отчита използваната от потребителя електрическа енергия;

8.   В срок до 3 (три) работни дни след уведомление от страна на потребителя за отклонения в качеството на електрическата енергия да започне проверка и да уведоми потребителя за резултатите от нея в срокове, определени в тези Общи условия;

9.  Да обявява графика на отчитане на средствата за търговско измерване по реда на тези Общи условия;

10. Да обявява до 5 (пет) работни дни след утвърждаването от ДКЕВР на всяка промяна на цената за разпределение на електрическа енергия в един централен и един местен всекидневник, както и в интернет страницата и на видно място във всяка своя служба;

11. Да осигури и да обявява периодично в средствата за масово осведомяване номера на денонощно дежурен телефон за подаване на сигнали за повреди и оплаквания и да води регистри с дата и час за постъпилите обаждания;

12. Да дава писмени отговори на подадени от потребител писмени заявления и жалби в срок до 30 (тридесет) дни от получаването им;

13. При планирани ремонтни работи електроразпределителното предприятие е длъжно да уведоми потребителя за необходимостта от осигуряване на достъп в имота 7 (седем) дни предварително;

14. По искане на потребителя и за негова сметка електроразпределителното предприятие се задължава да осигури в срок до 30 (тридесет) дни, монтиране на измервателно средство, позволяващо предварително заплащане на определено количество електрическа енергия.

ПРАВА НА ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛИТЕЛНОТО ПРЕДПРИЯТИЕ

Чл.13.  Електроразпределителното предприятие има право:

1.   Безпрепятствено и без разноски, при спазване на тези Общи условия, негови представители да осъществяват дейности, свързани с експлоатация и контрол на енергийни съоръжения, собственост на енергийното предприятие и средства за търговско измерване, които са разположени в имота на потребителя. Собственикът на имота има право на обезщетение за нанесени вреди, в размер договорен между страните, който се отразява в протокол. Това не изключва правото на потребителя да потърси обезщетение за нанесените вреди по съдебен ред;

2.   Да упражнява контрол за спазването на задълженията на потребителя, като при установяване на тяхното неизпълнение се съставят констативни протоколи по реда на тези Общи условия;

3.   Да подменя по своя инициатива съществуващите средства за търговско измерване с нови или с други с по-добри технически характеристики, като състави констативен протокол по реда на тези Общи условия и при поискване от потребителя да предоставя писмено указание за начина на получаване на информация от новото средство за търговско измерване;

4.   Да прекъсва или ограничава електроснабдяването на потребителите при спазване на тези Общи условия и действащото законодателство;

5.   Да ползва безвъзмездно части от сгради и огради за монтиране на средства за търговско измерване и други свои съоръжения, свързани с доставката на електрическа енергия на потребителите, като осигурява техническа безопасност и предприема мерки за недопускане на вреди;

6.   Да дава предписания относно техническото състояние на съоръженията и уредбите, собственост на потребителя, за предотвратяване случаи, които застрашават сигурността на разпределителната мрежа;

7.   Да пренася  електрическа енергия до трето лице през електрическите уредби и мрежи на потребителя след границата на собственост със съгласие на потребителя, като това се договаря писмено между страните.

ИНФОРМАЦИЯ, КОЯТО СЕ ПРЕДОСТАВЯ ОТ ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛИТЕЛНОТО ПРЕДПРИЯТИЕ

Чл.14. Eлектроразпределителното предприятие оповестява на потребителите чрез съобщение в централни или местни медии или други подходящи начини информация за:

1.   Местонахождението на центровете за работа с потребителите;

2.   Графика на отчитане на използваната електрическа енергия;

3.   Прекъсванията на снабдяването, които подлежат на планиране;

4.   Услугите, които електроразпределителното предприятие предоставя;

5.   Телефоните за информация и сигнали;

6.   Прилаганите от дружеството цени.

Раздел втори

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ

ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ПОТРЕБИТЕЛЯ

Чл.15. Потребителят се задължава:

1.   Да заплаща дължимите суми за разпределение на доставената електрическа енергия в сроковете и по начина, определени в договорите за продажба.

2.   Да осигурява безпрепятствен достъп на упълномощени представители на електроразпределителното предприятие в имота за монтиране, проверка, ремонт, замяна на електрически съоръжения и средства за търговско измерване, както и за отчитане и контрол на техните показания в случай, че те се намират след границата на собственост на имота, без предварително писмено уведомление, при спазването на тези Общи условия.

3.   Да изпълнява всички предписания на електроразпределителното предприятие, дадени в рамките на неговата компетентност;

4.   Да не променя схемата на свързване на електрическите съоръжения, да не преустройва, ремонтира или да заменя елементите на средствата за търговско измерване, да не снема самоволно или поврежда средство за търговско измерване, знак, пломба или друго контролно приспособление, поставено от представител на електроразпределителното предприятие или овластен орган;

5.   Да не използва електрическа енергия, без тя да се отчита от средства за търговско измерване, монтирани и пломбирани от електроразпределителното предприятие;

6.   Да уведоми електроразпределителното предприятие в 30 (тридесет) дневен срок в писмена форма за всяка промяна, свързана с личните му данни или със собствеността или на предоставената присъединена мощност, както и други параметри, свързани с условията за присъединяване, при които електроразпределителното предприятие пренася електрическа енергия до обекта;

7.   Да не допуска присъединяване на трети лица до собствените си уредби и съоръжения без писмено съгласие на електроразпределителното предприятие;

8.   Да инсталира, поддържа и експлоатира технически правилно и безопасно собствените си електрически уредби и съоръжения след границата на собственост, съгласно действащото законодателство.

Чл.16. Потребителите със собствени електрически съоръжения на ниво средно напрежение, освен другите             задължения по тези Общи условия, са длъжни:

1.   Да представят на електроразпределителното предприятие принципна еднолинейна схема на собствените уредби на всички нива на напрежения, по-високи от 1000 (хиляда) волта, списък на оперативния, ремонтния и оперативно-ремонтния персонал, който ги поддържа и има право да извършва оперативни превключвания, квалификационната им група по техника на безопасност и телефони за връзка с диспечерската служба на електроразпределителното предприятие и двустранно подписан протокол за границата на собственост на съоръженията;

2.   Да инсталират, въведат в действие и поддържат в техническа изправност и за своя сметка техническите средства за защита и противоаварийна автоматика (релейна защита – РЗ, автоматика за повторно включване – АПВ, автоматично честотно разтоварване – АЧР и др.) по предписание на електроразпределителното предприятие;

3.   Да осигурят постоянен достъп на персонала на електроразпределителното предприятие до транзитната част на разпределителните си уредби, в които няма постоянен дежурен персонал, за да извършва самостоятелно оперативни превключвания и манипулации за възстановяване на електрозахранването при аварийни състояния;

4.   Да съгласуват 14 (четиринадесет) дни предварително с електроразпределителното предприятие работите, които изискват извършване на ремонт, реконструкция и/или модернизация на електрическите уредби и съоръжения - собственост на потребителя и това налага прекъсване на електроснабдяването или изменение на условията за ползване на електрическа енергия на трети лица. Когато прекъсването на електроснабдяването е възможно да внесе смущение в захранването на други потребители, електроразпределителното предприятие уведомява в 10 (десет) дневен срок писмено за това потребителя, като предлага за предоговаряне сроковете за осъществяване на прекъсването.

ПРАВА НА ПОТРЕБИТЕЛЯ

Чл.17. Потребителят има право:

1.   Да получава непрекъснато електрическа енергия в зависимост от категорията на осигуреност с показатели за качество, одобрени от ДКЕВР, приложение към настоящите общи условия;

2.   Да избира свободно начина на плащане с официалната парична единица в България в рамките на действащото законодателство;

3.   Да изисква спазването от електроразпределителното предприятие на всички срокове по тези Общи условия;

4.   Да бъде информиран по реда на тези Общи условия за графика и периода на отчитане на средствата за търговско измерване и сроковете за плащане;

5.   При съмнения за неточно измерване на използваното количество електрическа енергия, да поиска електроразпределителното предприятие да осигури проверка и/или експертиза на средството за търговско измерване от независима лаборатория при спазване изискванията на тези Общи условия, като при установяване на неточно измерване или неправилно отчитане на измереното количество електрическа енергия, да получи коригирана сметка;

6.   Да поиска поставянето на средство за контролно измерване или средство за регистриране на качеството на доставяната електрическа енергия при спазване на изискванията на тези Общи условия и действащото законодателство;

7.   Да поиска от електроразпределителното предприятие срещу заплащане да постави в отделна секция на електромерните табла, където са разположени средствата за търговско измерване, спомагателни устройства и устройства, свързани с повишаване сигурността на захранване и защита от пренапрежения, които са собственост на потребителя;

8.   Да бъде своевременно уведомяван за прекъсванията на снабдяването на електрическа енергия от електроразпределителното предприятие в случаите и по реда на тези Общи условия;

9.   След предварително  писмено уведомяване на електроразпределителното предприятие и при спазване на техническите изисквания и действащото законодателство да изгради собствено резервно електрическо захранване за обекта, като въвеждането му в експлоатация става след проверка и разрешение от електроразпределителното предприятие;

10. Да поиска изменение на предоставената мощност, което влиза в сила след приемането от електроразпределителното предприятие;

11. Да поиска за негова сметка, електроразпределителното предприятие, в срок до 30 дни, да монтира измервателно средство, позволяващо предварително заплащане на определено количество електрическа енергия.

Глава трета

ИЗМЕРВАНЕ И ОТЧИТАНЕ НА ЕЛЕКТРИЧЕСКАТА ЕНЕРГИЯ

Раздел първи

ИЗМЕРВАНЕ НА ЕЛЕКТРИЧЕСКАТА ЕНЕРГИЯ

СРЕДСТВА ЗА ТЪРГОВСКО ИЗМЕРВАНЕ

Чл.18. (1) Използваната електрическа енергия от потребителя се измерва със средство за търговско измерване, вписано в Регистър на одобрените в страната типове средства за търговско измерване.

(2)     Собствеността на средствата за търговско измерване на електрическата енергия, управляващите и комуникационни устройства към тях, както и таблата, в които те са разположени, се определя съгласно действащото законодателство.

(3)     На средствата за търговско измерване, както и на таблата, в които те са монтирани, електроразпределителното предприятие поставя контролни приспособления и /или знаци.

(4)     За всяко средство за търговско измерване електроразпределителното предприятие регистрира индивидуален номер. За потребители с повече от едно регистрирано с индивидуален номер средство за търговско измерване, електроразпределителното предприятие създава уникален номер, идентифициращ всеки един от тези потребители.

МЯСТО НА СРЕДСТВАТА ЗА ТЪРГОВСКО ИЗМЕРВАНЕ

Чл.19. Средствата за търговско измерване се поставят на място, определено от електроразпределителното предприятие, както следва:

1.   До или на границата на имота на потребителя, включително на фасадата на сградите на потребителите;

2.   В общите части на жилищни сгради – етажна собственост;

3.   В енергийни обекти, собственост на електроразпределителното предприятие, на потребителя или на трети лица с тяхно съгласие.

4.   На границата на собственост между разпределителната мрежа и енергийните съоръжения, собственост на потребителя или мястото на присъединяване.

ВИД И БРОЙ НА СРЕДСТВАТА ЗА ТЪРГОВСКО ИЗМЕРВАНЕ

Чл.20.(1) Видът и броят на средствата за търговско измерване и на управляващите и комуникационните устройства към тях се определя от електроразпределителното предприятие.

(2)   Средствата за търговско измерване и тарифността на измерване трябва да съответстват на писмено заявения избор на потребителя за начина на измерване на използваната електрическа енергия.

НАЧИНИ НА ИЗМЕРВАНЕ

Чл. 21. (1) Електрическата енергия се измерва по нива на напрежение и по зони в денонощието по начини, определени от електроразпределителното предприятие съгласно действащото законодателство.

(2)  Използваните от потребителите количества електрическа енергия се измерват със средства за търговско измерване с брой скали в зависимост от избора на потребителя или при условията на следващата ал.3.

(3)     Стопанските потребители, с предоставена електрическа мощност на един обект 100 (сто) и повече киловата, заплащат надбавка за използваното количество  реактивна електрическа енергия определена съгласно чл.7 ал.3 на Наредбата за регулиране на цените на електрическата енергия.

(4)     Стопанските потребители, с предоставена  мощност 100 (сто) киловата и повече, заплащат надбавка за отдаденото през цялото денонощие количество реактивна електрическа енергия, определено по показанията на средствата за търговско измерване и определеносъгласно             чл.7, ал.4 от Наредбата за регулиране на цените на електрическата енергия.

(5)     При стопански потребители, с предоставена електрическа мощност 100 (сто) киловата и повече, избрали да измерват електрическата енергия по една тарифа, не се отчита използваната реактивна енергия, а само отдадената.

ПРОВЕРКА НА СРЕДСТВАТА ЗА ТЪРГОВСКО ИЗМЕРВАНЕ

Чл.22. (1) На средствата за търговско измерване се извършват първоначални и последващи проверки по реда и при условията на действащото законодателство.

(2)     Проверки на средствата за търговско измерване се извършват по искане на потребител, на крайния снабдител или по инициатива на електроразпределителното предприятие. Електроразпределителното предприятие се задължава да извърши проверката на мястото на присъединяване с калибриран еталон в срок до 5 (пет) дни от подаване на искането. Отчитането на показанията на средствата за търговско измерване не се счита за проверка.

(3)     В случай на установяване на несъответствие на метрологичните и/или техническите характеристики на средствата за търговско измерване с нормираните и/или при установени несъответствия и/или нарушения на пломбите, знаците,  стикерите за проверка, се съставя констативен протокол по реда на тези Общи условия. Средствата за търговско измерване се демонтират и на тяхно място електроразпределителното предприятие монтира изправни средства за търговско измерване. Демонтираните средства за търговско измерване се запечатват с допълнителни пломби със знака на електроразпределителното предприятие и уникални номера, а от двете страни на големия капак на електромера се залепват стикери със знака на електроразпределителното предприятие и с индивидуален номер, след което се поставят в безшевни чували, които се затварят с пломби със знака на електроразпределителното предприятие и уникални номера. Номерата на пломбите се записват в констативния протокол. Свалените средства за търговско измерване се съхраняват от електроразпределителното предприятие в продължение на 1 (една) година, а в случай на възникване на спор в рамките на този срок – до приключването на спора.

(4)     В случай на установени несъответствия на пломбите, знаците или стикерите при съответствие на метрологичните и техническите характеристики на средствата за търговско измерване с нормираните, електроразпределителното предприятие подменя средствата за търговско измерване и документира подмяната с констативен протокол, съставен по реда на тези Общи условия.

МЕТРОЛОГИЧНА ЕКСПЕРТИЗА НА СРЕДСТВАТА ЗА ТЪРГОВСКО ИЗМЕРВАНЕ

Чл.23. В случай на заявяване за метрологична експертиза на средства за търговско измерване, същата се извършва по реда и условията на действащото законодателство. Ако средствата за търговско измерване са вече демонтирани по реда на предходния член и съхранявани от електроразпределителното предприятие, същото осигурява изпращането им на компетентния орган за метрологичен надзор, запечатани с пломбите и стикерите, записани в констативния протокол, съставен при демонтажа.

РАЗХОДИ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ПРОВЕРКА ИЛИ МЕТРОЛОГИЧНА ЕКСПЕРТИЗА НА СРЕДСТВАТА ЗА ТЪРГОВСКО ИЗМЕРВАНЕ

Чл.24. Разходите за проверка или метрологична експертиза на средство за търговско измерване са за сметка на инициатора й. В случай, че инициативата е на потребителя и проверката или експертизата установи, че метрологичните и техническите характеристики не съответстват на нормираните за даден тип средства за търговско измерване, електроразпределителното предприятие възстановява разходите на потребителя в срок до 7 (седем) дни от датата на съставянето на констативния протокол за проверката или метрологична експертиза.

КОРИГИРАНЕ НА КОЛИЧЕСТВА ИЗМЕРЕНА ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЕНЕРГИЯ

Чл.25.(1) В случай на неточно измерване и/или неизмерване на електрическата енергия, установено при проверка по реда на тези Общи условия, електроразпределителното предприятие съставя констативен протокол и уведомява потребителя за сумите, които той  дължи или ще му бъдат възстановени, като уведомяването се извършва в срок от 7 (седем) дни, отчетени от първия работен ден следващ датата на съставяне на протокола.

(2)     (отм., обявена за нищожна – Решение № 71/13.06.2014 г. по т.д. №126/ 2013 г. на СОС).

(3)     Изчисленията за стойността на коригираното количество на електрическата енергия по точки 2 и 3 на предходната алинея се извършват по по-високата от цените за тарифните зони, валидни за потребителя, като електроразпределителното предприятие начислява на потребителя и цената за разпределение.

(4)     Извън случаите по ал. 2 електроразпределителното предприятие изчислява количеството електрическа енергия за период не по-дълъг от 30 дни. В този случай коригираните количества са равни на консумираната от потребителя електрическа енергия за аналогичен 30-дневен период от предходната година.

 (5)    В случай, че при метрологична експертиза по реда на тези Общи условия бъде установено несъответствие на метрологичните и техническите характеристики с нормираните, което се различава от установеното при проверката от електроразпределителното дружество, последното уведомява крайния снабдител в срок от 7 (седем) дни с оглед коригиране на сумите, които потребителят дължи или ще му бъдат възстановени. Корекцията на потребените количества електрическа енергия се извършва по реда на ал.6.

(6)    При констатирана по реда на тези общи условия повреда на работата на тарифния превключвател електроразпределителното дружество коригира отчетените количества електрическа енергия  по следния начин:

1.   При измерване на 2 тарифни зони - в следното съотношение: дневна зона - 60 на сто и нощна зона - 40 на сто;

2.   При измерване на 3 тарифни зони - в следното съотношение: върхова зона - 20 на сто, дневна зона - 55 на сто и нощна зона - 25 на сто;

(7)    При повреда, поради която използваната електрическа енергия не се отчита по всички тарифи, избрани от потребителя, отчетената електрическа енергия се разпределя от момента на последното отчитане по всички тарифи до момента на отстраняването на повредата между всички тарифи, на базата на отношението между отчетите по тарифни зони за предхождащ повредата пълен отчетен период от предходна година, а ако липсва база за сравнение – по реда на предходната алинея.

(8)     Когато при проверка на средствата за търговско измерване се установи грешка на измерването по-малка 1,5 пъти от допустимата грешка, корекция на сметките не се извършва.

ДОСТЪП ДО СРЕДСТВАТА ЗА ТЪРГОВСКО ИЗМЕРВАНЕ

Чл.26.(1) В случай, че средството за търговско измерване е поставено в имота на потребителя, включително в общите части на етажната собственост, потребителят/ етажната собственост има задължение да осигурява достъп на упълномощени представители на електроразпределителното предприятие до тях за контрол, отчитане и обслужване.

(2)     В случай, че достъпът за отчитане на средствата за търговско измерване не бъде осигурен, пренесеното количество електрическа енергия се изчислява на база на средноаритметичната величина на използвани количества енергия по съответните тарифни зони през предходния отчетен период и същия съответен отчетен период от предходната година. Електроразпределителното предприятие, уведомява крайния снабдител за определените количества с оглед изчисляване на сумите, които потребителят дължи.

(3)     Потребителят се уведомява за извършеното по ал.2 изчисление с документа за дължимите суми за електрическа енергия. При последващо осигуряване на достъп се извършва корекция според реалните показания на средствата за търговско измерване, ако това е необходимо.

(4)     В случай, че достъпът за отчитане, контрол и обслужване не бъде осигурен и това бъде констатирано с констативен протокол по реда на тези Общи условия, електроразпределителното предприятие има право и да преустанови временно снабдяването след 7 (седем) дневно писмено предизвестие.

(5)     В случай, че достъпът за отчитане, контрол и обслужване бъде отказан от потребителя и това бъде констатирано с констативен протокол по реда на тези Общи условия, електроразпределителното предприятие има право и да преустанови временно снабдяването след изтичане на 7 (седем) дневен срок, отчетен от първия работен ден, следващ датата на съставяне на протокола.

Чл.27.(1) Средствата за търговско измерване, включително управляващите тарифите устройства се разполагат така, че потребителят да има възможност да наблюдава показанията на средствата за търговско измерване.

(2)     В случай, че за гарантиране на живота и здравето на гражданите, собствеността, качеството на електрическата енергия, непрекъснатостта на електроснабдяването и сигурността и надеждността на енергийната система, средствата за търговско измерване са поставени на място, до което достъпът е затруднен, електроразпределителното предприятие се задължава да осигури за своя сметка възможност за визуален контрол до 3 (три) дни след писмено заявление от потребителя.

Раздел втори

ОТЧИТАНЕ НА ЕЛЕКТРИЧЕСКАТА ЕНЕРГИЯ

Чл.28.(1) Електроразпределителното предприятие е длъжно да осигури отчитане на показанията на средствата за търговско измерване по определен от него график.

(2) Преминаването от месечен период на отчитане на СТИ към тримесечен период на отчитане ще се извършва след 01.01.2008 г. Потребителите се уведомяват за промяната на периода и графика на отчитане по реда на Общите условия за продажба на електрическа енергия от крайния снабдител.

(3) При невъзможност за отчитане на показанията на СТИ съгласно графика съставен по ал. 2, след писмено заявление на потребител, ЕРД и потребителят уговарят допълнително начина на отчитане на използваната електрическа енергия.

ОБЩО ПРАВИЛО ЗА ЗАПЛАЩАНЕ НА РАЗПРЕДЕЛЕНАТА ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЕНЕРГИЯ

Чл.29.(1) Потребителят заплаща дължимата сума за извършения пренос през разпределителната мрежа веднъж месечно по определен график.

(2)     Продължителността на периода за плащане е10 (десет) дни.

(3)     Дължимите суми се съобщават на потребителя от крайния снабдител на електрическа енергия по начин, регламентиран в общите условия на договорите за продажба наелектрическа енергия.

(4)    (отм., обявена за нищожна – Решение № 103/10.08.2015 г. по т.д. №1112/ 2015 г. на ВКС).

 

ЗАПЛАЩАНЕ НА ЕЛЕКТРИЧЕСКАТА ЕНЕРГИЯ ОТ ПОТРЕБИТЕЛИ С ОБЕКТ С ПРЕДОСТАВЕНА ЕЛЕКТРИЧЕСКА МОЩНОСТ НАД 100 КИЛОВАТА

Чл. 30. (1) За потребителите на електрическа енергия на обект с предоставена електрическа мощност над 100 (сто) киловата заплащането на пренесената през разпределителната мрежа електрическа енергия се извършва както следва:

1.   първо междинно плащане – до 15-то (петнадесето) число на текущия месец в размер на 50% от стойността на разпределените през предходния месец количества електрическа енергия;

2.   второ междинно плащане – до 23-то (двадесет и трето) число на текущия месец в размер на 25% от стойността на разпределените през предходния месец количества електрическа енергия;

3.   окончателно плащане – до 10-то (десето) число на следващия месец, на база на отчетените по график количества активна и реактивна електрическа енергия.

(2)     При промяна в цените за разпределение, размерът на междинните плащания за месеца се определя, като се вземат предвид разпределените през предходния месец количества електрическа енергия и новите цени.

(3)     Потребителят на електрическа енергия на обект с предоставена електрическа мощност над 100 (сто) киловата се счита за надлежно уведомен, че дължи плащане на разпределените количества електрическа енергия в посочените по-горе срокове, независимо дали е получил предварително писмено уведомление за размера на задължението. В този случай потребителят следва да се информира от продавача по чл. 2 ал.1 за размера на задължението.

ЗАПЛАЩАНЕ НА РАЗПРЕДЕЛЕНАТА ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЕНЕРГИЯ ОТ БИТОВИ ПОТРЕБИТЕЛИ И ПОТРЕБИТЕЛИ ЗА СТОПАНСКИ НУЖДИ ПРИ ОТЧИТАНЕ НА ИНТЕРВАЛ ОТ ТРИ МЕСЕЦА

Чл.31.(1) За потребителите, за които периодът на отчитане е тримесечен размера на задължението за електрическа енергия и за разпределение се изчислява както следва:

1.   месечни вноски, дължими от потребителите, за месеците, за които няма извършено отчитане на показанията на средството за търговско измерване; и

2.   задължението, определено след отчитането на средството за търговско измерване /електромера/;

(2)     Размерът на равните месечни вноски се определя като сбор от изчислени количества електрическа енергия за валидните за потребителя тарифни зони умножени по утвърдената действаща цена за разпределение.

(3)     Количествата електрическа енергия за всяка тарифна зона се изчисляват чрез разпределените количества електрическа енергия през предходния период на отчитане и съшия предходен период на отчитане една година назад, по следната формула:

 

където:

1. Е – количество електрическа енергия за съответната тарифна зона;

3. Е1 – разпределено количество електрическа енергия през предходния период на отчитане, в кВтч;

4.Е2разпределено количество електрическа енергия през предходния период на потребление една година назад , в кВтч;

5. Е3разпределено количество електрическа енергия през същия период на потребление една година назад, в кВтч;

6. n- брой на месеците в периода на отчитане.

(4)  Когато разпределените количества електрическа енергия, изчислени по реда на ал. 3 са по-големи от 100 % от количествата електрическа енергия, разпределени през същия период на потребление една година назад, размерът на равните месечни вноски се изчислява за цялото разпределено количество електрическа енергия през същия период на потребление една година назад.

(5)     Размерът на изравнителното задължение се определя след извършване на отчитане на показанията на средството за търговско измерване и представлява разликата между стойността на действително разпределеното количество електрическа енергия и общото количество в равните месечни вноски.

6)     Когато общата стойност на изчислените равни месечни вноски е по-висока от стойността за действително разпределеното количество енергия, надплатената от потребителя сума се използва за погасяване на бъдещи задължения, или му се възстановява до 5 (пет) дни, ако потребителят заяви писмено. Когато общата стойност на изчислените равни месечни вноски е по-ниска от стойността за действително разпределеното количество енергия, потребителят заплаща стойността на изравнителната вноска. До датата, определена за възстановяване на надплатената сума или за плащане на изравнителната вноска от потребителя, страните не си дължат лихви.

(7)     В случай, че потребителят е нов, дължимата от него сума за частично плащане за всеки месец до първото отчитане на средството за търговско измерване, се изчислява при предоставената мощност и цена за разпределение на база едномесечна консумация: за стопански потребители:300 часа (при 30 дни по 10 часа) и за битови потребители:180 часа (при 30 дни по 6 часа). До първото отчитане страните могат да договорят и различна сума за частично плащане.

Чл.32.При промяна на цените за снабдяване с електрическа енергия на крайния снабдител и/или на цените за разпределение на електрическа енергия по разпределителната мрежа, електроразпределителното дружество извършва извънредно отчитане на средствата за търговско измерване.

ГРЕШКИ ПРИ ОТЧИТАНЕТО

Чл.33.(1) В случай на неправилно отчитане на показанията на средство за търговско измерване, за което потребителят е уведомил продавача на електрическа енергия, в 7 (седем) дневен срок от получаването на уведомлението при продавача представител на електроразпределителното предприятие е длъжен да извърши проверка.

(2)     В срок от 3 (три) дни след извършване на проверката електроразпределителното предприятие изпраща на продавача на електрическа енергия съобщение за резултата от проверката. В случай че се налагат корекции в сметката, в уведомлението се посочва и причината за грешката.

Глава четвърта

ПРЕКЪСВАНЕ НА ЕЛЕКТРОСНАБДЯВАНЕТО

Раздел първи

УСЛОВИЯ И РЕД ЗА ПРЕКЪСВАНЕ И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ЕЛЕКТРОСНАБДЯВАНЕТО

УСЛОВИЯ ЗА ПРЕКЪСВАНЕ НА ЕЛЕКТРОСНАБДЯВАНЕТО ОТ ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛИТЕЛНОТО ПРЕДПРИЯТИЕ БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛНО УВЕДОМЛЕНИЕ

Чл.34. Електроразпределителното предприятие може временно да прекъсне снабдяването с електрическа енергия без предварително уведомление на потребителите и без ограничение във времето в следните случаи:

1.   При наличие на обстоятелства на непреодолима сила;

2.   Терористични действия;

3.   При възникване или за предотвратяване на аварии с изключение на случаите, при които авариите са настъпили по вина на електроразпределителното предприятие, както и при повреди в електрическите мрежи и съоръжения по независещи от електроенергийното предприятие причини;;

4.   Когато съществува опасност за здравето или живота на хора и за предотвратяване на непосредствена опасност за здравето и сигурността на хора или съоръжения;

5.   Когато съществува опасност за целостта на електроенергийната система;

6.   При опасност от нанасяне на значителни материални щети на системата, съответно на мрежата или на потребителите;

7.   При опасност от наднормени замърсявания на околната среда - по предложение на компетентните органи.

8.   При ползване на електрическа енергия, без да се измерва или ако неправилно се измерва със средства за търговско измерване;

9.   При установяване на несъгласувана промяна на схемата за свързване на потребителя;

10. При въвеждане на ограничителен режим за снабдяване с електрическа енергия от компетентен орган съгласно действащото законодателство.

11. Когато собственото резервно електрическо захранване не отговаря на техническите изисквания.

УСЛОВИЯ ЗА ПРЕКЪСВАНЕ НА ЕЛЕКТРОСНАБДЯВАНЕТО ОТ ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛИТЕЛНОТО ПРЕДПРИЯТИЕ С ПРЕДВАРИТЕЛНО УВЕДОМЛЕНИЕ ПРИ ДЕЙСТВИЯ, КОИТО ПОДЛЕЖАТ НА ПЛАНИРАНЕ

Чл.35.(1) Електроразпределителното предприятие има право временно да прекъсне или ограничи снабдяването с електрическа енергия на потребителите до 24 часа в следните случаи:

1.  Извършване на ремонтни работи и реконструкции;

2.  Оперативни превключвания;

3.  Прегледи на съоръжения и въвеждане в експлоатация на нови съоръжения;

4.  Други подобни действия, които подлежат на планиране и изискват обезопасяване чрез изключване на електроенергийни съоръжения.

(2)     Електроразпределителното предприятие уведомява потребителите за времето и продължителността на прекъсване или ограничаване на снабдяването с електрическа енергия в посочените в ал.1 случаи най-късно 48 (четиридесет и осем) часа предварително чрез съобщение в една централна или една местна медиа и по друг подходящ начин, освен ако действащото законодателство не изисква друг ред за уведомяване.

УСЛОВИЯ ЗА ПРЕКЪСВАНЕ НА ЕЛЕКТРОСНАБДЯВАНЕТО ОТ ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛИТЕЛНОТО ПРЕДПРИЯТИЕ ПРИ НЕПРАВОМЕРНИ ДЕЙСТВИЯ

Чл.36. Електроразпределителното предприятие има право да прекъсне снабдяването с електрическа енергия без предварително уведомление на потребителите в следните случаи:

1.   На лица, които са се присъединили към съответната мрежа, без да имат право на това;

2.   На потребители, допуснали присъединяването на трето лице до собствените им електрически уредби, без изричното съгласие на електроразпределителното предприятие;

3.   При неизпълнение в срок на предписание на контролен орган за отстраняване на нарушение.

УСЛОВИЯ ЗА ПРЕКЪСВАНЕ НА ЕЛЕКТРОСНАБДЯВАНЕТО ОТ ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛИТЕЛНОТО ПРЕДПРИЯТИЕ ПРИ НЕИЗПЪЛНЕНИЕ НА ЗАДЪЛЖЕНИЯТА НА ПОТРЕБИТЕЛЯ

Чл.37.(1) Електроразпределителното предприятие има право да прекъсне или ограничи снабдяването с електрическа енергия в следните случаи, когато потребителят не изпълни изисквания, свързани с осигуряването на нормална работа на неговите съоръжения и устройства, консумиращи електрическа енергия:

1.   Когато електрическите уредби и инсталации на потребителя не отговарят на нормативните изисквания и/или българските стандарти;

2.   Когато е бил възпрепятстван достъпът на електроразпределителното предприятие до електрическите съоръжения на потребителя при условията на нормативните изисквания;

3.   Когато за нормалната работа се изисква по-висока от договорената сигурност на захранване;

4.   Когато за нормалната работа се изисква собствен източник за резервно електрическо захранване и той не е осигурен от потребителя;

5.   Когато електрическите съоръжения и консумиращите устройства на потребителя изискват защита от пренапрежения и тя не е осигурена;

6.   Когато консумиращите устройства на потребителя изискват специален режим на заземяване, отделен от заземяването, осигурявано от електрическата мрежа, и той не е осигурен;

7.   Когато на електрическите съоръжения и инсталации на потребителя не е извършвана периодична проверка съгласно изискванията за техническа експлоатация и безопасност;

8.   Когато е бил възпрепятстван достъпът на представители на електроразпределителното предприятие до неговите съоръжения, разположени в имота на потребителя.

9. Когато електрическите съоръжения и консумиращите устройства на потребителя внасят смущения в електроразпределителната мрежа.

(2)     Електроразпределителното предприятие има право да прекъсне или ограничи снабдяването с електрическа енергия в случай, че потребителят не изпълни което и да е друго свое задължение съгласно тези Общи условия.

(3)     Електроразпределителното предприятие уведомява писмено потребителите за допуснатото нарушение, дава предписание и срок за отстраняването му, както и срок за прекъсване на снабдяването с електрическа енергия при неизпълнение на предписанието в указания срок.

УСЛОВИЯ ЗА ПРЕКЪСВАНЕ НА ЕЛЕКТРОСНАБДЯВАНЕТО ПО ИСКАНЕ НА КРАЙНИЯ СНАБДИТЕЛ

Чл.38.(1) Електроразпределителното предприятие има право да прекъсне или да ограничи снабдяването с електрическа енергия на потребител по искане на крайния снабдител в случай на забава на плащането или неплащане на дължимите суми за електрическа енергия и за разпределение.

(2)     Прекъсването на снабдяването по ал.1 се извършва не по-рано от 10 (десет) дни след изтичането на срока за плащане за битови потребители или 3 (три) дни след изтичането на срока за плащане за стопански потребители. В тези случаи, потребителят се уведомява за сроковете на прекъсването или ограничаването на снабдяването с електрическа енергия по начините, по които се уведомява за сроковете за плащане на електрическата енергия, без да е необходимо изпращане от електроразпределителното предприятие на допълнително изрично писмено предизвестие.

(3)     Прекъсване на електроснабдяването на основание на този член не може да се извършва в почивен и официален празничен неприсъствен ден, както и в деня, който го предхожда.

Чл.39.(1) Потребителят има право да подаде писмено възражение пред електроразпределителното предприятие относно срока и основанието за прекъсването, като възражението спира прекъсването на снабдяването с електрическа енергия до приключване на проверката.

(2)     Възражението се разглежда от електроразпределителното предприятие не по-късно от 7 (седем) дни от подаването на възражението, като потребителят се уведомява писмено за  резултата.

ПРЕКЪСВАНЕ НА ЕЛЕКТРОСНАБДЯВАНЕТО ПО ИСКАНЕ НА ПОТРЕБИТЕЛЯ

Чл.40.(1) При писмено заявление от потребител електроразпределителното предприятие прекъсва електроснабдяването за определен срок. 

(2)     Искането съдържа датата, часа и продължителността на желаното от потребителя прекъсване и се подава най-късно 7 (седем) дни преди датата на прекъсването.

(3)     За спирането и възстановяването на електроснабдяването потребителят заплаща цена за услугата съгласно ценоразписа на електроразпределителното предприятие.

УСЛОВИЯ И РЕД ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ПРЕКЪСНАТО ЕЛЕКТРОСНАБДЯВАНЕ

Чл.41.(1) Електроразпределителното предприятие възстановява електроснабдяването след отстраняване на причините за прекъсването и когато потребителят е компенсирал разходите за прекъсване и възобновяване на снабдяването в случай, че прекъсването е по вина на потребителя.

(2)     Електроразпределителното предприятие има право да поиска и писмена декларация на потребителя за съответствие на неговите електрически инсталации с изискванията за безопасност и техническите норми.

(3)     (изм. с Решение № ОУ-03/26.04.2010 г. на ДКЕВР, в сила от 01 юни 2010 г.) Прекъснатото електроснабдяване се възстановява от електроразпределителното предприятие в срок до 12.00ч.на следващия календарен ден след изпълнението на всички условия за възстановяването и заплащане на цената за възстановяването. Срещу допълнително заплащане възстановяването на електроснабдяването се осигурява в срок до 6астрономически часа след изпълнението на всички условия за възстановяването.

Глава пета

ОТГОВОРНОСТ ПРИ НЕИЗПЪЛНЕНИЕ НА ЗАДЪЛЖЕНИЯТА

ИМУЩЕСТВЕНА ОТГОВОРНОСТ НА ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛИТЕЛНОТО ПРЕДПРИЯТИЕ

Чл.42. Електроразпределителното предприятие носи имуществена отговорност за вреди, нанесени на потребителите, по вина на електроразпределителното предприятие, в следните случаи:

1.   При отказ да осигури използването на електроразпределителната мрежа в нарушение на действащото законодателство и/или тези Общи условия;

2.   При неправомерно прекъсване на електроснабдяването;

3.   При нарушаване на непрекъснатостта на захранването на потребителите, определена от категорията на осигуреност на захранване;

4.   При доставка, в мястото на присъединяването, на електрическа енергия с качество и показатели, несъответстващи на действащата нормативна уредба;

5.   При влизане и преминаване на представители на електроразпределителното предприятие през имота на потребителя и извършване на дейности в него, свързани с експлоатацията на енергийните съоръжения или за контрол върху тях;

6.   При необезпечена безопасна експлоатация на собствените на електроразпределителното предприятие електрически съоръжения.

ОТГОВОРНОСТ НА ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛИТЕЛНОТО ПРЕДПРИЯТИЕ ПРИ НЕСПАЗВАНЕ НА СРОКОВЕТЕ

Чл.43.(1) При доказано неспазване на срок по вина на електроразпределителното предприятие, определен с тези Общи условия, електроразпределителното предприятие заплаща на потребителя обезщетение в размер на 10 лева за всеки 24 (двадесет и четири) часа закъснение.

(2)     (отм., обявена за нищожна – решение по протокол № 45 от 04.11.2008 г. Комисията за защита на потребителите и Решение № 207/24.01.2012 г. на ВКС).

(3)     Това обезщетение не изключва отговорността на електроразпределителното предприятие за имуществени вреди в по-голям размер, нанесени на потребителя.

ОТГОВОРНОСТ НА ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛИТЕЛНОТО ПРЕДПРИЯТИЕ ПРИ ПРОДЪЛЖИТЕЛНО НЕРЕГЛАМЕНТИРАНО ПРЕКЪСВАНЕ НА ЕЛЕКТРОСНАБДЯВАНЕТО

Чл.44.(1) В случай, че потребителите останат без електрическа енергия по вина на електроразпределителното предприятие повече от 24 (двадесет и четири) часа след получаването на уведомление от потребителя, електроразпределителното предприятие заплаща на потребителя обезщетение в размер на 30 (тридесет)лева и по 20 (двадесет) лева за всеки следващ период от 12 (дванадесет) часа без осигурена електрическа енергия.

(2)     (отм., обявена за нищожна – решение по протокол № 45 от 04.11.2008 г. на Комисията за защита на потребителите и Решение № 207/24.01.2012 г. на ВКС).

(3)     Това обезщетение не изключва отговорността на електроразпределителното предприятие за имуществени вреди в по-голям размер, нанесени на потребителя.

ОТГОВОРНОСТ НА ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛИТЕЛНОТО ПРЕДПРИЯТИЕ ПРИ НЕКАЧЕСТВЕНО ЕЛЕКТРОСНАБДЯВАНЕ

Чл.45. Електроразпределителното предприятие дължи обезщетение на потребителите при отклонение от допустимите показатели за качество на електрическата енергия в размер на 10 % от стойността на  използваните количества  електрическа енергия с доказани отклонения в качеството, регистрирани от изправни регистриращи апарати, монтирани на мястото на измерване на електрическата енергия, без да е превишена предоставената мощност.

ИЗКЛЮЧВАНЕ НА ОТГОВОРНОСТТА НА ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛИТЕЛНОТО ПРЕДПРИЯТИЕ

Чл.46.(1) Електроразпределителното предприятие не носи отговорност при неизпълнение на задълженията си за пренос на електрическа енергия през разпределителната мрежа в случаите по чл. 34 и 36 от тези Общи условия.

(2)     Електроразпределителното предприятие не носи отговорност при неизпълнение на задълженията си за пренасяне на електрическа енергия до 24 часа в случай, че предварително е уведомило потребителите за времето и продължителността на прекъсването или ограничаването при действия, които подлежат на планиране.

(3)     Електроразпределителното предприятие не носи отговорност при неизпълнение на задълженията си над 48 часа при въвеждане на ограничителен режим за снабдяване с електрическа енергия от компетентен орган съгласно действащото законодателство.

(4)     Електроразпределителното предприятие не е задължено да изплаща обезщетения за вредите, нанесени в резултат на ограничителен режим, временно прекъсване или ограничаване на снабдяването с електрическа енергия в случаите по тези Общи условия, с изключение на случаите, при които електроразпределителното предприятие има вина за това.

Чл.47. Електроразпределителното предприятие не носи отговорност за неизпълнение на задълженията си във връзка с качеството на снабдяването, когато от страна на потребителите не са изпълнени изисквания, свързани с осигуряването на нормална работа на консумиращите електрическа енергия устройства на потребителя.

Чл.48. Електроразпределителното предприятие не носи отговорност за прекъсване на снабдяването с електрическа енергия на потребител по искане на крайния снабдител при неплащане на дължими суми в определените по договора за продажба срокове.

ИМУЩЕСТВЕНА ОТГОВОРНОСТ НА ПОТРЕБИТЕЛЯ

Чл.49. Потребителят носи имуществена отговорност за вреди, нанесени на електроразпределителното предприятие, в следните случаи:

1.   Самоволно променя схемата на свързване на електрическите съоръжения, снема или поврежда средство за търговско измерване, знак, пломба или друго контролно приспособление, поставено от електроразпределителното предприятие и/или овластен орган;

2.   Самоволно се присъединява към електроразпределителната мрежа - собственост на енергийното предприятие;

3.   Ползва електрическа енергия, без тя да се отчита изцяло или частично от средство за търговско измерване, или изменя показанията на средствата за търговско измерване или препятства правилната им работа;

4.   Нарушава нормалното електроснабдяване;

5.   Използва неизправни или необезопасени електрически уредби, мрежи и инсталации;

6.   Внася смущения в разпределителната мрежа чрез собствените си електрически инсталации и съоръжения;

7.   Потребител на електрическа енергия наруши договорената мощност.

ОТГОВОРНОСТ НА ПОТРЕБИТЕЛЯ ЗА ПРЕПЯТСТВАНЕ НА ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛИТЕЛНОТО ПРЕДПРИЯТИЕ

Чл.50.(1) Потребител, който виновно попречи на представител на електроразпределителното предприятие да изпълни задълженията си, отразено в констативен протокол, дължи на електроразпределителното предприятие обезщетение в размер на 10 (десет) лева за всеки отделен случай.

(2)     Обезщетението може да се претендира от електроразпределителното предприятие в рамките на 30 (тридесет) дни от случая на препятстването.

(3)     Това обезщетение не изключва отговорността на потребителя за имуществени вреди в по-голям размер, нанесени на електроразпределителното предприятие.

РЕД ЗА РЕАЛИЗИРАНЕ НА ИМУЩЕСТВЕНАТА ОТГОВОРНОСТ ПРИ НАСТЪПВАНЕ НА МАТЕРИАЛНИ ВРЕДИ

Чл.51.(1) Всяка от страните, която е претърпяла вреда от действие или бездействие на другата страна, е длъжна в срок до 3 (три) работни дни от настъпване на вредата писмено да уведоми другата страна.

(2)     Другата страна в срок до 24 (двадесет и четири) часа след получаване на уведомлението изпраща свой представител за съставяне на констативен протокол за нанесените вреди.

(3)     Електроразпределителното предприятие и потребителят разглеждат обстоятелствата по констативния протокол и доброволно уреждат взаимоотношенията си.  При непостигане на съгласие спорът се отнася за решаване по съдебен ред.

(4) Редът за обезщетяване по предходните алинеи не изключва правото на потребителя да потърси правата си по  съдебен ред.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ, РЕД И НАЧИН НА ДЕЙСТВИЕ ПРИ ОБСТОЯТЕЛСТВА НА НЕПРЕОДОЛИМА СИЛА

Чл.52.(1) Непреодолима сила е непредвидено или непредотвратимо събитие от извънреден характер.

(2)     Когато не може да изпълни задължението си поради непреодолима сила, поради която има ограничаване или прекъсване на снабдяването с електрическа енергия за време, по-кратко от 48 (четиридесет и осем) часа, електроразпределителното предприятие уведомява потребителите в подходящ срок чрез средствата за масово осведомяване в какво се състои непреодолимата сила и възможните последици от нея за изпълнението на задълженията на електроразпределителното предприятие.

(3)     В случай, че непреодолимата сила води до ограничаване или прекъсване на електроснабдяването за време, по-дълго от 48 (четиридесет и осем) часа, се прилага действащото законодателство за въвеждане на ограничителен режим за снабдяване с електрическа енергия от компетентните органи.

(4)     Докато трае непреодолимата сила, изпълнението на задълженията на електроразпределителното предприятие за пренасяне на електрическа енергия и на свързаните с тях насрещни задължения на потребителите се спира.

Глава шеста

УСЛОВИЯ И РЕД ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ЕЛЕКТРОСНАБДЯВАНЕТО

УСЛОВИЯ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ЕЛЕКТРОСНАБДЯВАНЕТО

Чл.53. Електроразпределителното предприятие прекратява присъединяването на конкретен потребител към разпределителната мрежа в следните случаи:

1.   Когато потребителят престане да отговаря на условията да бъде потребител или изтече срока, за който собственикът или титулярът на вещно право на ползване на имота, е дал съгласие;

2.   По искане на потребителя, заявено писмено 7 (седем) дни предварително;

3.   По разпореждане на компетентен орган.

ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ЕЛЕКТРОСНАБДЯВАНЕТО

Чл.54.(1) В случай на подадено писмено заявление от потребител за прекратяване на присъединяването, на взаимно договорени дата и час, в присъствието на потребителя и/или упълномощено от него лице, представител на електроразпределителното предприятие отчита използваната до този момент електрическа енергия и прекъсва електроснабдяването на имота. Потребителят заплаща дължимите суми за електрическа енергия в деня на прекратяване на електроснабдяването, с което договорните отношения са прекратени.

(2)     При прекратяване на присъединяването електроразпределителното предприятие има право да разполага с достатъчно време до 30 (тридесет) дни, за да може да демонтира и изнесе цялото свое имущество от имота на потребителя.

Глава шеста

ДОПЪЛНИТЕЛНИ УСЛОВИЯ

УВЕДОМЛЕНИЯ И СЪОБЩЕНИЯ

Чл.55.(1) В случаите, в които в един имот има няколко лица с права на потребител, в документите, свързани с присъединяването към разпределителната мрежа, титуляр е лицето, подало писменото заявление за присъединяване или едно от тези лица, упълномощено от всички останали.

(2)     Всякакви документи, включително съобщения, уведомления и други, свързани с тези Общи условия, ще бъдат разменяни на адреса на електроразпределителното предприятие, посочен в тези Общи условия, а за потребители – на адреса за кореспонденция, посочен от потребителя, освен съобщенията, уведомленията, предизвестията и другите документи, които настоящите Общи условия предвиждат да бъдат правени чрез средствата за масова информация.

ЛЕГИТИМИРАНЕ НА ПРЕДСТАВИТЕЛИТЕ НА ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛИТЕЛНОТО ПРЕДПРИЯТИЕ

Чл.56. Представителите на електроразпределителното предприятие, изпълняващи дейности съгласно тези Общи условия, следва да се легитимират във всички случаи с лична служебна карта на електроразпределителното предприятие, на която има снимка.

ВРЕМЕ ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА ДОСТЪП

Чл.57. В случаите, в които по силата на тези Общи условия потребителите са длъжни да осигуряват достъп на представители на електроразпределителното предприятие до границата на собственост на електрическите съоръжения, достъпът следва да бъде осигурен в периода от 08:00 (осем) до 20:00 (двадесет) часа, а в случаите на отстраняване на аварии  или оперативни превключвания  – от 00:00 (нула) до 24:00 (двадесет и четири) часа.

КОНСТАТИВНИ ПРОТОКОЛИ

Чл.58. (1) В случаите, в които по силата на тези Общи условия се съставя констативен протокол, той се подписва от представителя на електроразпределителното предприятие и потребителя.

(2)     Ако потребителят не присъства и/или откаже да подпише констативния протокол, протоколът се подписва от двама свидетели, които не са служители на електроразпределителното предприятие. Свидетели могат да бъдат и представители на сдружения на потребителите.

(3) В случай, че потребителят не присъства при съставянето на протокола, електроразпределителното предприятие го изпраща на потребителя по реда за изпращане на документи съгласно тези Общи условия.

РЕШАВАНЕ НА СПОРОВЕ

Чл.59.(1) Споровете между електроразпределителното предприятие и потребителите се решават по пътя на преговорите.

(2) Потребителят има право да подаде възражение срещу действия на електроразпределителното предприятие, което трябва да разгледа и изпрати отговор в срок до 30 (тридесет) дни от датата на получаването на заявлението.

ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Чл. 60. (1) Електроразпределителното дружество е Оператор на лични данни по смисъла на Закона за защита на личните данни, за което притежава надлежна регистрация пред Комисията за защита на личните данни. С приемането на настоящите Общи условия се счита че потребителят е изразил съгласие за обработка на личните му данни по повод предоставяните от разпределителното дружество услуги.

(2) Всеки потребител има право на достъп и поправка на своето лични данни съгласно Закона за защита на личните данни.

(3) Електроразпределителното дружество полага дължимата грижа за събирането, обработването и съхраняването на личните данни на потребителите, при стриктно спазване на разпоредбите на Закона за защита на личните данни.

(4) Електроразпределителното дружество отговаря за защитата на информацията за потребителя, станала му известна по повод предоставянето на услугата, предмет на тези общи условия, освен в случаите на непреодолима сила, случайно събитие или злоумишлени действия на трети лица.

(5) Електроразпределителното дружество  се задължава да не разкрива никаква лична информация за потребител, както и да не предоставя събраната информация на трети лица – държавни органи, търговски дружества, физически лица и други, освен в случаите, когато:

1. е налице изричното съгласие на потребителя;

2. информацията относно личните данни се предоставя на служители на разпределителното дружество за дейности по администриране или по повод на предоставяните услуги;

3. информацията е изискана по предвидения от закона ред от оправомощени за това публични органи;

4. електроразпределителното дружество е задължено в предвидените от закона случаи да предостави лични данни на своите потребители.

(6) Информацията по предходната алинея може да бъде разкривана и предоставяна на трети лица единствено за посочените по-горе цели или други незабранени от закона цели.

(7) Електроразпределителното дружество не носи отговорност, в случай че попълнените от потребителя данни са неверни и с това той е нанесъл или би могъл да нанесе вреда на трето лице.

ДЕЙСТВИЕ НА ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ

Чл.61. (1) Електроразпределителното предприятие публикува одобрените от ДКЕВР Общи условия най-малко в един централен и един местен всекидневник и интернет страницата на електроразпределителното предприятие, както и ги поставя на видно място във всички служби на електроразпределителното предприятие.  Те влизат в сила след публикуването им, без да е необходимо изрично писмено приемане потребителите.

(2)     Електроразпределителното предприятие се задължава да предостави екземпляр от Общите условия на всеки нов потребител, а на останалите потребители - при поискване.

Чл.62. (1) Промени в тези Общи условия се извършват по реда за тяхното влизане в действие.

(2)     Проектите на изготвените предложения за промени в Общите условия се обсъждат публично и се оповестяват по подходящ начин от електроразпределителното предприятие на потребителите.

(3)     В случай на изменения в законодателството, разпоредбите на тези Общи условия, които противоречат на измененията, се заместват от нормите на закона.

 

Тези общи условия са одобрени от ДКЕВР с Решение № ОУ – 056 от 07.11.2007 г. и са изменени с Решение № ОУ – 03 от 26.04.2010 год. на ДКЕВР.