За производители

Тук ще намерите Общи условия, Договор с координатор на балансираща група

Информация за формирането на цена за балансиране на производители от ВИ

Изпълнявайки функцията на Координатор на специална балансираща група (КСпБГ) на производителите от възобновяеми източници (ВИ), “ЧЕЗ Електро България“ АД ежемесечно разпределя финансовата стойност за небаланса на групата производители от ВИ, определен от „НЕК“ ЕАД, в качеството му на виртуален търговски координатор на всички производители в страната, съгласно чл. 56, ал. 8, т. 2 от действащите Правила за търговия с електрическа енергия (ПТЕЕ).

Като спазва методиката на изчисление и разпределение на небалансите между членовете на балансиращата група на производители от ВИ с координатор “ЧЕЗ Електро България“ АД, описана в раздел III-Б от “Общите принципи за разпределение на небалансите“, КСпБГ ежемесечно определя цена за балансиране на групата HG (лв./kWh), като отношение между изчисления от „НЕК“ ЕАД финансов сетълмент на съответната групата SG (лв.) и общото месечно количество електрическа енергия, произведена и фактурирана от производителите в групата im Ei,дос (kWh)

Индивидуалната месечна стойност на небаланса на всеки производител в групата Si (във фактурата е записана с текст: „отговорност за балансиране“), се определя като произведение от месечното количеството електрическа енергия, произведена и фактурирана от индивидуалния производител Е_(i,дос.)^ и определената месечна цена за балансиране в групата HG :

Освен разпределената индивидуална месечна стойност на небаланса, „ЧЕЗ Електро България“ АД като КСпБГ включва в месечната фактурата за всеки обект на производител и цена за администриране на процесите в специалната балансираща група на производителите, която в зависимост от инсталираната мощност на обектите за производство е, както следва:

  • за обект на производител с Ринст. до 30 kW съответно 5.14 лв. без ДДС;

  • за обект на производител с Ринст. над 30 kW съответно 21.08 лв. без ДДС.

 

Цена за балансиране - декември 2021 г.