За нас

Принципи, мисия и цел на потребителския съвет

Потребителският съвет към ЧЕЗ България е учреден на 23.05.2013 г. Създаването на потребителския съвет е нова стъпка, която ЧЕЗ предприема, в изпълнение на стремежа си да застане по-близо до потребителите, да се вслуша по-внимателно в техните препоръки и да се съобрази с техните изисквания. Това е една нова стъпка в посока на изпълнение на стратегическата цел на ЧЕЗ да бъде в услуга на клиентите и обществото.

Потребителският съвет  възприема основния принцип на енергийната политика на ЕС и на ЧЕЗ, който поставя клиента в центъра на стратегията на енергийните компании. Потребителският съвет ще следва принципите, които са заложени във “Визията за клиенти в енергийния сектор до 2020” като основополагащи при анализа на стратегията и качеството на услугите, които се предлагат от Дружествата:

  • Надеждност: във физическата доставка на електроенергия, и на процесите, които осигуряват бързото, честно и прозрачно разрешаване на проблеми и спорове.
  • Достъпност: ясни тарифи и социални политики в областта на енергетиката.
  • Разбираемост: простота на представянето на информацията на клиентите, за да се постигне по-добро разбиране за енергийното им потребление и ефективното му управление.
  • Защита и права на клиентите: клиентите да са защитени от несправедливи търговски практики, да могат да упражняват правата си като енергийни потребители, като се базират на доверие и на знания за функционирането на енергийния сектор.

Съветът ще бъде независим орган спрямо търговските дружества "ЧЕЗ Разпределение България" АД и "ЧЕЗ Електро България" АД, които притежават лицензи да работят с клиентите на компанията в Западна България. Независимостта на съвета ще бъде гарантирана чрез участието в него на утвърдени неправителствени организации и експерти.
Съветът ще работи в тясно сътрудничество с всички, които са приели защитата на правата на потребителите за своя кауза.

Основната цел на участниците в Потребителския съвет е да подобрят разбирането за приоритетите на клиентите и да поставят тези приоритети в центъра на стратегията за обслужване на клиенти на Дружествата.
Съветът ще:

  • Изследва затрудненията и предизвикателствата пред клиентите, които потребяват електроенергия сега и в бъдеще
  • Ще дискутира и формира политики и действия като препоръки към Дружествата


Съветът ще допринесе за възстановяване на доверието на клиентите, обществото, бизнеса и институциите в дружествата от групата на ЧЕЗ в България.