Мисия

Мисия и цели на Омбудсмана

Кой може да се обърне към омбудсмана?

Длъжността енергиен омбудсман е създадена с цел разглеждане на жалби и сигнали, подадени от крайните клиенти на дружествата от групата на ЧЕЗ в България.

Омбудсманът не разглежда жалби на производители, които доставят електроенергия до разпределителната мрежа (например от алтернативни източници), както и жалби на търговците на електроенергия.

Какви сигнали разглежда омбудсманът?

Омбудсманът разглежда сигнали от клиенти, които не са останали доволни от начина, по който е решена тяхната жалба в някое от дружествата на ЧЕЗ в България. Тези сигнали могат да касаят дейностите по фактуриране, предоставяне на услуги, мерене, съоръжения на разпределителното предприятие, качество на доставяната електроенергия, както и поведението на служителите от дружествата от групата на ЧЕЗ в България.

Омбудсманът не решава жалби, които не са преминали през първоначално разглеждане съгласно стандартните правила на ЧЕЗ. В този случай той ги предава на дружеството, в чиято компетенция спадат, и информира жалбоподателя.

Когато спорът между клиента и дружеството на ЧЕЗ се решава по съдебен ред или с него се занимава Държавната комисия за енергийно и водно регулиране, омбудсманът не се намесва. В случай че вече е започнал проверка по случая, то той я прекратява.