Често задавани въпроси и отговори

Как да проверя дали електромерът отчита моята консумация?

 • Във фактурата в раздела с показанията намерете фабричния номер, на електромера, с който се измерва потреблението в обекта Ви.
 • Намерете електромера в електромерното табло и изключете изходящия предпазител.
 • Ако електричеството в обекта Ви изгасне, то означава, че заплащате своите сметки. Ако електричеството в обекта Ви не изгасне, това означава, че вероятно плащате чужди сметки, за което следва да информирате електроразпределителната компания, за да бъде извършена проверка.

Как сам да проверя дали електромерът работи вярно?

 • Проверете кой е Вашият електромер по посочения по-горе начин.
 • Изключете предпазителите в имота си и запишете или снимайте показанията на електромера.
 • Включете само един уред с постоянна по-висока мощност, например 2000 W, и го оставете да работи точно 30 минути.
 • Запишете отново показанията на електромера:
 • Ако са нараснали точно с 1 кВтч, значи електромерът отчита вярно
 • Ако са нараснали с по-малко или повече, значи електромерът отчита грешно. Трябва да се свържете с електроразпределителното дружество, за да бъде извършена проверка.

Отчетена ли е правилно консумацията ми?

 • Сравнете показанията, по които е съставена последната Ви сметка, с показанията на електромера в момента. Ако те са по-високи, нямате основания за притеснение.
 • Ако показанията са по-малки от тези, по които е съставена фактурата, това може да означава, че:
  • Отчетникът е сбъркал при въвеждането на цифрите по време на отчитане.
  • По време на отчитането не е бил осигурен достъп до електромера и фактурата е съставена по утвърдени от Комисията за енергийно и водно регулиране правила.
 • Обърнете внимание дали има нарастващи показания на електромера по двете тарифи (ако електромерът е двутарифен). Понякога е възможно електромерът да не отчита коректно по едната тарифа. В този случай трябва да се свържете с електроразпределителното дружество.

Как да проверя дали някой не използва ток през моя електромер?

 1. Изключете главния предпазител или всички предпазители (бушони) във Вашето жилище.
 2. Проверете дали електромерът отчита потребление:
  1. Ако няма консумация, всичко е наред.
  2. Ако има консумация, може някой да се е „вързал“ и трябва веднага да подадете сигнал в МВР.

Кога ще бъде следващото отчитане на електромера?

 • В края на всяка фактура в раздел „ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ“ е посочен периода за следващото отчитане.
 • Информация за графика на отчитане за месеца може да се намери и на сайта на „ЧЕЗ Разпределение България“ АД, в секция „Графици“, подсекция „График на отчитане“.

Предстои отчет, но аз няма да съм ВКЪЩИ. Какво да правя?

 • Клиентите имат възможност да отчитат сами показанията на електромерите и да подадат данните към „ЧЕЗ Разпределение България“ АД по един от следните начини:
 • През уеб-сайтовете www.cez-rp.bg (секция „Електронни услуги") или www.cez.bg (секция „Е-услуги") в меню „Деклариране на показания";
 • На имейл klienti@cez-rp.bg, на телефонна линия 0700 10 010 (меню 2);
 • В центровете за обслужване на клиенти на ЧЕЗ.
 • Клиентите трябва да посочат данните от електромера по всички тарифи, клиентски номер, абонатен номер, трите имена на титуляря и адреса на обекта, за който се декларират показания.
 • Самоотчитането е по желание и не отменя извършването на месечен отчет от „ЧЕЗ Разпределение България“ АД. То може да се извършва до 6 (шест) последователни месеца, след което следва да бъде осигурен достъп за отчитане.

Защо токът често спира през нощта за кратко време?

 • Кратковременните прекъсвания на електрозахранването са необходими за извършване на оперативни превключвания за подготовка на конкретна работа по мрежата, както и за нормализиране на схемата след приключването на работата. Когато са планирани, тези превключвания се изпълняват през нощта, тъй като тогава се засягат по-малък брой активни потребители. За да не допуска дълготрайни планирани прекъсвания, макар и в малките часове на нощта, „ЧЕЗ Разпределение България“ АД провежда необходимите дейности на няколко етапа, така че изключванията да се осъществяват за по-кратко време в рамките на няколко нощи.

Нямам електрозахранване, какво да правя?

 • Препоръчваме Ви първо да проверите дали в съседните сгради има електрозахранване. Ако само Вашият обект е без захранване, следва да проверите да всички предпазители в електрическото табло са включени.
 • Ако състоянието на предпазителите е нормално (включено), то следва да проверите дали е включен главният предпазител на етажното разпределително табло (таблото, в което се намира електромерът).
 • Проверете дали имате неплатени сметки, за което да е преустановено електроснабдяването в имота.
 • Ако не откривате причината за липса на захранване, може да се свържете на денонощната информационна линия 0700 10 010, за да се информирате каква е причината или да сигнализирате за липсата на захранване. 

Откъде мога да получа информация за прекъсвания на електрозахранването?

 • На сайта на „ЧЕЗ Разпределение България” АД: www.cez-rp.bg, в секция „Графици“, може да проверите дали Вашият имот е включен в графика за планирани ремонти.
 • Информация за прекъсванията, тяхната причина (планирали са или не) и очакваното време за възстановяване на електрозахранването може да се намери на сайта www.cez-rp.bg в секцията „Аварии и текущи ремонти“ и на сайта www.cez.bg в секция „Аварии и профилактика“.

Как да разбера каква е сметката ми за електричество?

 • Във вашата фактура (абонирайте се за електронна фактура).
 • На място в касите на EasyPay и FastPay.
 • Във всеки център за обслужване на клиенти на ЧЕЗ.
 • На денонощната информационна линия 0700 10 010.
 • Като се регистрирате за SMS известяване. За целта трябва да изпратите текст „smetka“ на номер 170077, на цена според тарифния план, без увеличение.

Как да заявя получаването на електронна фактура?

 • Регистрацията за услугата може да се направи безплатно онлайн на cez.bg.
 • В център за обслужване на клиенти на „ЧЕЗ Електро България" АД
 • В каса на „Изипей“. 
  За да използва услугата, клиентът трябва да предостави клиентски номер и актуален имейл адрес.

Как да се регистрирам за електронните услуги на ЧЕЗ?

 • Можете да ползвате безплатно SMS известяване преди прекъсване и проверка на сметка с SMS (без увеличение, според тарифния план). За целта изпратете SMS с текст „3ххххххххххх“ на номер 170077, където 3ххххххххххх е вашият клиентски номер. (Можете да регистрирате до 3 клиентски номера към един мобилен номер).
 • Може да попълните регистрационната форма на www.cez.bg , секция „Регистрация за SMS услуги“.
 • Може да заявите услугата и в център за обслужване на клиенти. 

Купих нов имот. Защо е важно да направя пререгистрация?

 • Пререгистрацията или смяната на титуляря по партида Ви дава всички права на потребител – да заявявате услуги, да получавате информация и др. В противен случай с партидата могат да се разпореждат други лица, а Вие нямате възможност да упражнявате правата си. Услугата е безплатна и се заявява лично от собственика или от упълномощен представител в център за обслужване на клиенти на ЧЕЗ и осигурява достъп до повече услуги на ЧЕЗ, включително подаване на сигнали, искане на справка и др. Изискват се следните документи:
  • Заявление за продажба на електрическа енергия (по образец);
  • Документ за самоличност на собственика или титуляря на вещото право за ползване на имота (за справка);
  • Документ за самоличност и пълномощно с нотариална заверка на подписа на собственика/собствениците, ако лицето е пълномощник;
  • Документ, удостоверяващ правото на собственост върху имота (договор за наем, нотариален акт или друг документ);
  • Писмена декларация за съгласие от съсобствениците, ако има такива и не упражняват общо правото на потребител.

Защо на касата платих сметката си, но и лихви, без да съм в просрочие?

 • С текущата фактура се начисляват лихви по по-стари просрочени плащания – например, ако не са заплатени в срок предходни фактури. Ако сте просрочили плащането на текущата си сметка, то лихвите ще Ви бъдат начислени с издаването на следващата месечна сметка.