ЧЕЗ ЕЛЕКТРО БЪЛГАРИЯ АД

Кратък профил на дейността

Фирмен профил

„ЧЕЗ Електро България” АД е дружество, регистрирано в Търговски регистър към Агенция по вписванията под ЕИК 175133827. Капиталът на компанията е 50 000 лева, като 67% от него са собственост на мажоритарния акционер ЧЕЗ а.с., Чешка Република, а останалите 33% са собственост на различни миноритарни акционери – юридически и физически лица. 

Дружеството е правоприемник чрез отделяне на дейността по снабдяване с електрическа енергия на „Електроразпределение Столично” АД, „Електроразпределение София област” АД и „Електроразпределение Плевен” АД.

„ЧЕЗ Електро България” АД има издадена Лицензия за обществено снабдяване с електрическа енергия с № Л-135-11/ 29.11.2006 г. от Kомисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) със срок на действие  до 13.08.2039 г.; Лицензия за дейността "доставка на електрическа енергия от доставчик от последна инстанция" с № Л-409-17 / 01.07.2013 г. издадена от КЕВР за срок от 28 (двадесет и осем) години; Лицензия за търговия с електрическа енергия с № Л-229-15/17.05.2007 г., издадена от КЕВР за срок от 10 (десет) години, изменена и допълнена от КЕВР с решение № И1-Л-229/16.02.2016 г., с правата и задълженията, свързани с дейността на координатор на стандартна балансираща група, регистриран в „Регистър на координатори на стандартни балансиращи групи“ на ЕСО, с EIC: 32X001100101000J.
С Решение № И1-Л-409-17 от 29.11.2013 г. КЕВР разшири лицензията на "ЧЕЗ Електро България" АД за дейността "доставка на електрическа енергия от доставчик от последна инстанция" с правата и задълженията на координатор на специална балансираща група.

"ЧЕЗ Електро България" АД е регистрирано като администратор на лични данни с Идентификационен номер 34603 в Регистъра на администраторите на лични данни, поддържан от Комисията за защита на личните данни (КЗЛД).

Предмет на дейност

„ЧЕЗ Електро България” АД осъществява дейности по обществено снабдяване с електрическа енергия, развитие на продукти и услуги, маркетинг и стратегия на продажбите, обслужване на клиенти на ниско и средно напрежение с общ и индивидуален подход.  

Управление на качеството

Компаниите от Групата ЧЕЗ в България внедриха и прилагат системата за управление на качеството в съответствие с международния стандарт EN ISO 9001:2008 от края на 2011 г. През март 2021 г. международната сертифицираща организация „БЮРО ВЕРИТАС БЪЛГАРИЯ" ЕООД проведе ресертификационен одит на Системата за управление на качеството в съответствие със стандарт ISO 9001:2015 на „ЧЕЗ Електро България" АД. Одиторите изразиха своето пълно удовлетворение от установената ефективност на Системата за управление на качеството, изпълняваните процеси, високата степен на ангажираност и добра организация на служителите. Това гарантира, че всички структури и служители на компанията прилагат единни и стриктни механизми за управление на качеството, за контрол и измерване на ефективността на всички процеси, адекватно поддържат и обезпечават инфраструктурата и работят за повишаване на удовлетвореността на своите клиенти и партньори.

Сертификат EN ISO 9001:2015 

Ръководство и управление

„ЧЕЗ Електро България” АД има двустепенна система на управление – Надзорен и Управителен съвет.

Надзорен съвет

Карел Клусак - председател на Надзорния съвет

Христо Петров - член на Надзорния съвет

Ростислав Дижа - заместник председател на Надзорния съвет

Георги Константинов - член на Надзорния съвет

Любомир Чакъров - член на Надзорния съвет

Барбора Кржижкова - член на Надзорния съвет

Томаш Пектор  - член на Надзорния съвет


Управителен съвет

Димчо Станев - председател на Управителния съвет и Изпълнителен директор

Карел Крал - заместник председател на Управителния съвет

Леон Връшка - член на Управителния съвет

Контакти

Адрес за делова кореспонденция

гр. София, ПК 1784, район Младост
бул. „Цариградско шосе“ №159, БенчМарк Бизнес Център

Обслужване на клиенти - info@cezelectro.bg
За връзка с отдел Маркетинг - marketing@cez.bg

Информационна линия

0700 10 010
(цена на разговор според тарифния план)

понеделник - петък
от 07:00 до 19:00 ч.