ЧЕЗ БЪЛГАРИЯ ЕАД

Кратък профил на дейността на дружество “ЧЕЗ България” ЕАД

Фирмен профил

„ЧЕЗ България” ЕАД е създадена в средата на 2005 година с цел да представлява на българския енергиен пазар международната енергийна компания ЧЕЗ Груп. В изпълнение на стратегическите планове на ЧЕЗ Груп за България, свързани с развитието на българския енергиен пазар, „ЧЕЗ България” ЕАД е фокусирала дейността си върху няколко важни насоки за развитие:

  • инвестиции в основни активи, които ще допринесат за подобряване на качеството на доставяната електроенергия;
  • подобряване нивото на обслужване на  потребителите на електрическа енергия, на територията, която се обслужва съгласно Лицензиите;
  • осигуряване на условия за професионално и служебно развитие на служителите на Дружествата от групата на ЧЕЗ в България.

„ЧЕЗ България” ЕАД е еднолично акционерно дружество, 100% собственост на ЧЕЗ а.с. Чешка Република.

Предмет на дейност

Компанията има за цел да управлява отношенията на дружествата в рамките на ЧЕЗ Груп в България с институциите и ключовите играчи на енергийния пазар в страната.

Друга основна роля на „ЧЕЗ България” ЕАД е да координира дейността на фирмите с общ мажоритарен собственик CEZ a.s. Това са „ЧЕЗ Разпределение България” АД – дружество, притежаващо Лицензия за разпределение на електроенергия на обособена територия, „ЧЕЗ Електро България” АД – дружество, притежаващо Лицензия за извършване на дейността по обществено снабдяване с електронергия и Лицензия за търговия с електронергия и „ЧЕЗ Трейд България” ЕАД – дружество, притежаващо Лицензия за търговия с електрическа енергия.

Управление на качеството

Компаниите от групата на ЧЕЗ в България внедриха и прилагат системата за управление на качеството в съответствие с международния стандарт EN ISO 9001:2008 от края на 2011 г. През март 2021 г. международната сертифицираща организация „БЮРО ВЕРИТАС БЪЛГАРИЯ" ЕООД проведе ресертификационен одит на Системата за управление на качеството в съответствие със стандарт ISO 9001:2015 на „ЧЕЗ България" ЕАД. Одиторите изразиха своето пълно удовлетворение от установената ефективност на Системата за управление на качеството, изпълняваните процеси, високата степен на ангажираност и добра организация на служителите. Това гарантира, че всички структури и служители на компанията прилагат единни и стриктни механизми за управление на качеството, за контрол и измерване на ефективността на всички процеси, адекватно поддържат и обезпечават инфраструктурата и работят за повишаване на удовлетвореността на своите клиенти и партньори.

Сертификат EN ISO 9001:2015

Ръководство и управление

„ЧЕЗ България” ЕАД има двустепенна система на управление: Надзорен и Управителен съвет.

 

Надзорен съвет

Владимир Ржиха - Председател на Надзорния съвет

Павел Сирани - Заместник-председател на Надзорния съвет

Йитка Яшкова - Член на Надзорния съвет

 

Управителен съвет

Карел Крал - Председател на Управителния съвет и Главен изпълнителен директор

Душан Рибан - Заместник-председател на Управителния съвет и Главен оперативен директор

Леон Връшка - Член на Управителния съвет и Главен финансов директор

Цветанка Георгиева - Член на Управителния съвет

Зорница Генова-Попова - Член на Управителния съвет

Контакти

Адрес за кореспонденция

гр. София, ПК 1784
бул. "Цариградско шосе" № 159

денонощна телефонна линия

0700 10 010