„ЧЕЗ ИКТ България” ЕАД

Фирмен профил:

„ЧЕЗ ИКТ България” ЕАД („ЧЕЗ Информационни и комуникационни технологии България“ ЕАД) е създадено в средата на 2015 г., за да осигурява комплексни услуги в областта на информационните и комуникационни технологи предимно за всички дружества на ЧЕЗ Груп в България. Дружеството е eднолично акционерно дружество, 100% собственост на „ЧЕЗ Разпределение България“ АД.

Предмет на дейност:

„ЧЕЗ ИКТ България“ ЕАД е създадено на 01.05.2015 г. в резултат на реализацията на стратегически проект за смяна на модела на предоставяне на услуги в областта на информационните и комуникационни технологии за Групата ЧЕЗ в България.

На основата на изградена собствена инфраструктура „ЧЕЗ ИКТ България“ ЕАД осигурява редица ИКТ услуги, систематизирани в Каталог и с професионално гарантирано качество. Естествено между ключовите услуги е предоставянето и поддръжката на надеждни ИКТ решения, отговарящи на високите изисквания на клиентите на компанията:

„ЧЕЗ ИКТ България“ ЕАД активно партнира в иновативната стратегия на Групата ЧЕЗ в България и сътрудничи за използване на новите технологии за обслужване на клиентите в сферата на енергетиката.

Управление на качеството и сигурността на информацията:

Дружеството има въведена система за управление на качеството и сигурността на информацията, която е сертифицирана по ISO 2001:2015 с валидност на сертификата до 21.08.2022 г. и по ISO 27001:2013 с валидност на сертификата до 18.09.2021 г.

Ръководство и управление:

„ЧЕЗ ИКТ България“ ЕАД има едностепенна система на управление – съвет на директорите.

 

Съвет на директорите:

 

Цветанка Генчева Георгиева – Изпълнителен директор и председател на Съвета на директорите

Преслав Василев Мандев – Член на Съвета на директорите

Румяна Николова Дойчева-Христова – Член на Съвета на директорите

Контакти

Адрес за делова кореспонденция:

гр. София, ПК 1784, район Младост

бул. „Цариградско шосе“ №159

БенчМарк Бизнес Център