ЧЕЗ в България

ЧЕЗ и дейността на дъщерните ѝ компании в България

ЧЕЗ Груп е на българския енергиен пазар от края на 2004 г., когато компанията придоби мажоритарен дял (67%) от трите електроразпределителни дружества в Западна България – „Електроразпределение Столично” АД, „Електроразпределение София Област” АД и „Електроразпределение Плевен” АД, които впоследствие се сляха в едно дружество „ЧЕЗ Разпределение България” АД. През октомври 2006 г. компанията разшири присъствието си и в сферата на производството на електроенергия, като закупи 100% от капитала на ТЕЦ Варна” ЕАД. В края на 2017 г. дяловете на ЧЕЗ а.с. в капитала на "ТЕЦ Варна" ЕАД бяха прехвърлени на "СИГДА" ООД и считано от 12.01.2018 г. централата вече не е част от активите на ЧЕЗ Груп в България.

Структурата на ЧЕЗ Груп в България включва електроразпределителното дружество „ЧЕЗ Разпределение България” АД, компанията за обществено снабдяване с електроенергия и лицензиран търговец „ЧЕЗ Електро България” АД, лицензирания търговец на електроенергия „ЧЕЗ Трейд България” ЕАД. Дейността на всички дружества от Групата в страната се управлява и координира от „ЧЕЗ България” ЕАД.  

Компаниите на ЧЕЗ в България

  • ЧЕЗ България” ЕАД е създадена в средата на 2005 г., за да изпълнява управленски и поддържащи дейности за всички дружества на ЧЕЗ Груп в България. Дружеството е 100% собственост на ЧЕЗ а.с. Чешка Република.  
  • ЧЕЗ Електро България” АД е компанията, която снабдява с електроенергия над 2 милиона крайни потребители, присъединени към електроразпределителната мрежа в Западна България. 67% от компанията се притежават от мажоритарния акционер ЧЕЗ а.с. Чешка Република, а останалите 33% са собственост на различни миноритарни акционери – юридически и физически лица
  • ЧЕЗ Разпределение България” АД е дружеството, което отговаря за поддържането на мрежата и осигуряването на непрекъсната и качествена доставка на електрическа енергия до потребителите в Западна България. Мажоритарен собственик на  „ЧЕЗ Разпределение България” АД е ЧЕЗ а.с. Чешка Република, която притежава 67% от капитала на дружеството. Останалите 33% са собственост на различни миноритарни акционери – юридически и физически лица.
  • "ЧЕЗ Трейд България" ЕАД е дружество 100% собственост на ЧЕЗ а.с., Чехия и развива дейности по продажба на електрическа енергия на пазара на крайни клиенти в страната и търговия с електрическа енергия на националния и регионалния пазар на едро. Компанията извършва доставки на електрическа енергия на индустриални фирми, предлага цялостни решения за бизнес клиенти, осигурява балансиране за клиенти, централи, търговци и успешно управлява цялостни инженерни проекти за енергийна инфраструктура, за подобряване на енергийната ефективност.
  • „ЧЕЗ ИКТ България” ЕАД е създадено в средата на 2015 г., за да осигурява комплексни услуги в областта на информационните и комуникационни технологии предимно за всички дружества на ЧЕЗ Груп в България. Дружеството е 100% собственост на „ЧЕЗ Разпределение България“ АД. 

  • ЧЕЗ ЕСКО България" ЕООД предлага цялостни енергийни решения в сферата на енергийната ефективност, в т. ч. анализ на нуждите и потреблението, изготвяне на индивидуален проект, изграждане и въвеждане в експлоатация на избраното решение за оптимизация. 

Разделяне на дейностите

Разделянето на дейностите по разпределение и снабдяване в електроразпределителните дружества беше част от подготовката за пълната либерализация на енергийния пазар в България. Отварянето на енергийния пазар и появата на конкуренция в този сектор  ще предоставят възможност на фирми, различни от монополните, да предлагат доставка на електроенергия за крайните потребители.

От януари 2007 г. „Електроразпределение Столично” АД, „Електроразпределение София област” АД и „Електроразпределение Плевен” АД разделиха дейностите си по снабдяване и разпределение на електроенергия като по този начин изпълниха законовото си задължение да отделят търговската си дейност от разпределението, с цел осигуряване на условия за пълно отваряне на енергийния пазар. Дружествата прехвърлиха всички дейности по обществено снабдяване с електроенергия в нова компания – „ЧЕЗ Електро България” АД, а дейностите по разпределение останаха в електроразпределителните предприятия (днес „ЧЕЗ Разпределение България” АД).

 

Инвестиционни направления на компаниите на ЧЕЗ в България

Разумната и последователна инвестиционна политика допринася не само за подобряването на качеството на обслужване, но в дългосрочен план спомага и за ограничаване на натиска върху цените на електроенергията. Ръководени от това разбиране, компаниите от групата на ЧЕЗ в България се стремят да разработват балансирани и добре аргументирани инвестиционни програми в няколко основни насоки – модернизиране на електроразпределителната мрежа и съоръженията, повишаване качеството на предлаганите на  клиентите услуги, привеждане на производствените мощности в екологични норми и развитието на проекти, свързани с възобновяеми енергийни източници.

Електроразпределителната мрежа в Западна България се нуждае от сериозни инвестиции за рехабилитация, поддръжка и развитие. Със стъпването си на българския пазар ЧЕЗ подготви и започна да реализира инвестиционна програма за модернизация на мрежата, която ще допринесе за постепенно достигане на европейските норми по отношение на качеството и сигурността на електроенергийните доставки.

Другото основно направление на инвестиционната политика на ЧЕЗ в България е свързано с подобряването на обслужването на клиентите. Значителна част от тези вложения беше насочена към внедряването на единната информационна система за всички компании на ЧЕЗ в България, която позволява ползване на услуги от центровете за обслужване на клиенти и заплащане сметки за електроенергия от всяко едно контактно място на ЧЕЗ на територията на Западна България, независимо от адреса на обекта на потребление. Бяха създадени общо 31 центъра за обслужване на клиенти, а местата за заплащане в региона надминаха 1300. Създаден бе и единен телефонен център за информация и справки, който да обслужва всички клиенти на „ЧЕЗ Електро България” АД.

 

ЧЕЗ ГРУП в Централна и Югоизточна Европа

„Да бъдем лидер на пазара на електроенергия в Централна и Югоизточна Европа!”
Това е визията на компания, която само за две години успя да се превърне в мултинационална, състояща се от над 120 чешки и чуждестранни дружества. Днес групата притежава активи в Чехия, България, Румъния, Полша, Словакия, Унгария, Холандия, Германия, Турция.

ЧЕЗ е една от малкото европейски енергийни компании, които успяха да задържат стабилен своя рейтинг (А-) по Standard&Poor‘s.