ЧЕЗ по света

ЧЕЗ и нейната дейност в Европа

От чешко акционерно дружество до група с международна дейност

Стратегическа цел на ЧЕЗ Груп е да се превърне в лидер на пазарите с електроенергия в Централна и Източна Европа. Освен с производство и продажба на електронергия, компанията се занимава още с телекомуникация, информатика, ядрени проучвания, проектиране, изграждане и подръжка на електрически съоръжения, добив на суровини и изработване на вторични енергийни продукти. Същевременно ЧЕЗ Груп се нарежда измежду трите най-големи производители на топлинна енергия в Чешката република. Дружеството обслужва над 7 милиона потребители.

 

Играем по правилата на Европейския съюз

Свързвайки производството и разпределението на електронергия в рамките на ЧЕЗ Груп и спазвайки действащите норми на Европейския съюз, чешката енергетика се приближи до обичайната за страните от Западна Европа структура. От 2005 г. тя реализира принципа на стриктното отделяне на разпределението на ел. енергия в качеството му на регулирана дейност от търговията. Новата структура на чешката електроенергетика създава условия за здрава конкуренция.

 

Произвеждаме ефективно шестдесет хиляди гигаватчаса електрическа енергия годишно

От цялостния обем електроенергия, произведена в Чешката република, на ЧЕЗ се падат почти три четвърти. ЧЕЗ Груп стопанисва 2 атомни електроцентрали, 15 топлоелектроцентрали на територията на Чешката република, 3 топлоелектроцентрали в чужбина, 34 водни електроцентрали, включително 3 помпено-акумулиращи водноелектрически централи, 2 ареала с вятърни електроцентрали и една фотоволтаична електроцентрала. Диверсифицираният портфейл от електроцентрали дава възможност де се реагира гъвкаво спрямо изискванията на клиентите и същевременно да се предоставят услугите, необходими за надеждното стопанисване на  енергийната мрежа.

 

Дистрибуция по правилата на отделянето на дейностите

Регионалните енергийни дружества, които станаха част от ЧЕЗ Груп, освен с разпределение на електронергия до крайните потребители, изпълняваха и търговски функции. В течение на  2005 г. досегашното териториално разпределение на разпределителните дружества от ЧЕЗ Груп беше заменено от така нареченото процесно разделение, което в рамките на правилата на Европейския съюз се води от принципа за стриктно отделяне на разпределението в качеството му на регулирана дейност от търговската дейност. Ключовите дейности по разпределението и продажбата на електрическа енергия бяха прехвърлени на нови самостоятелни дружества.

 

Търгуваме у нас и в чужбина

Търсенето на електронергия на изцяло либерализирания чешки пазар расте непрестанно с всяка изминала година. Решаваща част от енергията, произведена от ЧЕЗ Груп, е определена за вътрешния пазар, а останала част за външния.

 

Разширяваме гамата на предлаганите на клиента услуги

В рамките на подобряването на обслужването на клиенти, с цел по-доброто използване на производствените капацитети, повишаване на конкурентоспособността и засилване на позициите на ЧЕЗ Груп на новите пазари, компанията основа мрежа от  центрове за обслужване на клиенти, а в няколко съседни държави на Чешката република държави възникнаха и търговски представителства.

 

Инвестираме в околната среда

В течение на новата си история енергийното дружество ЧЕЗ инвестира в своето развитие и опазването на околната среда повече от 200 млрд. чешки крони.  От края на  1998 г.  всички топлоелектроцентрали на енергийното дружество ЧЕЗ са снабдени със съоръжения за снижаване на емисиите на веществата, замърсяващи атмосферата.

Технологията за снижаване на емисиите и техните параметри, които се използват днес в Чешката република, са на нивото на най-добрите достъпни технологии, препоръчвани от ЕС и дават възможност да бъдат спазвани международните изисквания на новите правни предписания за защита на атмосферата.

 

Подкрепяме производството от възобновяеми източници

Енергийното дружество ЧЕЗ възнамерява в следващите години да разшири значително използването на възобновяемите източници. През следващите 15 г. ЧЕЗ възнамерява да инвестира в развитието им общо 30 млрд. чешки крони. От тях около 20 млрд. крони ще отидат за изграждане на нови вятърни централи. Поради това, всички дейности, касаещи използването на всички възобновяеми източници, с изключение на тези за производство на енергия от биомаса, ЧЕЗ Груп обедини в дружеството ЧЕЗ Възобновяеми източници.

 

Бележим успех в рамките на европейската енергетика

Освен придобивки в значими чешки дружества, ЧЕЗ Груп е спечелила представителства и значителни имуществени дялове и в някои чуждестранни дружества в регионите от Централна и Източна Европа. Визията на Групата е да се превърне в лидер на пазара с електроенергия именно в Югоизточна Европа.

За да бъде изпълнена тази мисия, спомага и спечелването на мажоритарните дялове в трите български разпределителни дружества, а именно – „Електроразпределение  Столично” АД, „Електроразпределение София област” АД и „Електроразпределение Плевен” АД (обединени в „ЧЕЗ Разпределение България” АД), както и спечелването на българската ТЕЦ Варна и успехът в търга за румънското разпределително дружество Електриа Олтениа. В региона на Средна Европа стратегически пазар за ЧЕЗ представлява Полша, чиято енергетика е дългогодишен добър партньор на чешката. Там Групата осъществи закупуване на по-големите дялове от горносилезийските електрически предприятия „Електроциепловниа Хорзув Елхо” ООД и „Електровниа Скавина” АД. .

 

Румъния и ЧЕЗ Груп

В края на 2005 г. разпределителното дружество „Електрика Олтениа” АД, чийто мажоритарен собственик е енергийното дружество ЧЕЗ,  увеличи броя на крайните клиенти на ЧЕЗ Груп с  1,4 млн. Главна цел на инвестициите на това предприятие е подобряването на техническото състояние на съоръженията, понижаването на загубите и повишаването на ефективността и надеждността, осигуряването на параметри на доставките на ел. енергия на базата на договаряния, ограничаването на неблагоприятните отражения върху околната среда и осигуряването на продажбата на ел. енергия на новите клиенти.

Както и в останалите европейски страни, които се подготвят за приемане в ЕС, важи задължението в рамките на правилата на ЕС да се отдели дейността по разпределение в качеството й на регулирана от нерегулираната търговска дейност.

През август, 2008 г. CEZ, a.s. закупи проект за изграждане на две вятърни електроцентрали в Румъния – Fantanele и Cogealac – с обща инсталирана мощност 600 MW. Това предстои да бъде най-голямата крайморска вятърна електроцентрала в Европа. В рамките на този проект CEZ придоби 95 % от дружество Tomis Team SRL, а посредством него и MW Team Invest SRL (100 % собственост на Tomis Team SRL), както и 95 % от дружество Ovidiu Development SRL. Останалите 5 % от дружествата Tomis Team SRL и Ovidiu Development SRL са собственост на CEZ Poland Distribution B.V., 100% дъщерно дружество на CEZ, A.S.

Повече информация ще намерите на: www.cez.ro.

 

Полските придобивки на ЧЕЗ Груп

В Полша ЧЕЗ Груп действа посредством свое представителство със седалище във Варшава. Послание на офиса е подпомагането на аквизационните процеси и търговията с ел. енергия на територията на страната.

Своя сериозен интерес към полския енергиен сектор ЧЕЗ Груп потвърди с успешното си участие в търга за продажба на по-големите дялове от горносилезийските енергийни предприятия „Електроциепловниа Хорзув Елхо” ООД и „Електровниа Скавина” АД. В Силезия ЧЕЗ Груп стопанисва 1 693 MW инсталирана електрическа мощност.

За повече информация:

 

Други търговски представителства

С презентирането на ЧЕЗ Груп в Германия, както и с подпомагането на евентуални аквизационни или инвестиционни въпроси, се занимава дружество CEZ Deutschland GmbH.

Свое търговско представителство ЧЕЗ Груп има и в Братислава. В момента  тя е най-големият чуждестранен доставчик на ел. енергия там и е подготвена да предложи своето ноу-хау и инфраструктура в областта на търговията с разрешителни за CO². По този начин иска да спомогне за развитието на отварящия се пазар за крайни клиенти.

Целта на придобиването на унгарското дружество Magyarország Kft., чието търговско име ЧЕЗ смени на ЧЕЗ Унгария, е създаването на по-добри условия за търговия с ел. енергия на територията на страната и осигуряването на достъп до унгарската преносна система. От март, 2006 г. ЧЕЗ Унгария има действащ лиценз за търговия на ел. енергия.

С цел мониторинг на други търговски и аквизационни възможности ЧЕЗ Груп използва нови търговски представителства в Сърбия и Косово.

 

Други капиталови участия на Групата ЧЕЗ

Словашка република

През юни, 2007 г. в Словакия беше създадено дружеството ČEZ Slovensko, s.r.o., 100 % собственост на ЧЕЗ, със седалище в Братислава. Целта на дружеството е да вземе активно участие в търговията с ел. енергия. Тази компания замести една от организационните единици от структурата на CEZ, a.s.

Официалната страница на ČEZ Slovensko ще намерите на адрес: www.cez.sk.

Унгария

Целта на придобиването на унгарското дружество CZ-2005 Magyarország Kft., чието търговско наименование CEZ впоследствие промени на CEZ Hungary Ltd., е създаването на условия за търговия с ел. енергия на територията на страната и осигуряването на достъп до преносната мрежа на страната.

Считано от март 2006 г., CEZ Hungary Ltd. притежава лицензия за търговия с ел. енергия и взема активно участие на унгарския пазар.

Холандия

Понастоящем CEZ притежава седем дружества, които са регистрирани на територията на Холандия  и са 100 % нейна собственост.

CEZ Finance B.V. е основана през 1994 г., като, преди влизането си в Европейския съюз, CEZ емитираше дългови книжа зад граница посредством тази компания. През декември, 2007 г. бяха регистрирани и дружествата Transenergo International N.V. и CEZ MH B.V. Други три дружества – CEZ Silesia B.V., CEZ Chorzow B.V. и CEZ Poland Distribution B.V. – CEZ, a.s. придоби във връзка с аквизирането на дялове в полските дружества, занимаващи се с управление на електроцентрали – Elektrocieplownia Chorzow „ELCHO" Sp. z o.o. и Elektrownia Skawina S.A. Моделът на собственост на полските електроцентрали посредством тези дружества CEZ, a.s. пое от продавача.

Общото предприятие на ČEZ и MOL със седалище в Холандия беше основано през юли, 2008 г. под името CM European Power International B.V. с основен капитал в евро 8 300 000 EUR, а делът на CEZ, A.S. е в размер на 50 %.

Турция

В началото на юли 2008 г. CEZ в консорциум с местен турски партньор спечели търга за разпределителното дружество Sedas. В тази връзка, дружествата Akenerji Elektrik Üretim A.Ş., неговата компания-майка Akkök Sanayi Yatirim ve Geliştirme A.Ş. и CEZ ще основат общо предприятие "AkCez OGG". Енергийното дружество CEZ би трябвало да има участие в основния капитал 50 %, 45 % ще се паднат на Akenerji, а 5 % на компанията-майкаAkkök. Годишно в областите Sakarya – територия на Sedas, се доставят почти 8 TWh ел. енергия за 1,3 млн. клиенти. Петдесет процента от клиентите са стопански. С населението си от 70 млн. души Турция е сравнима със Средна Европа, като през 2006 г. тук са били консумирани около 170 TWh ел. енергия.

През ноември г. 2008 възникна ново дружество със седалище в Истанбул – AKCEZ ENERJ YATIRIMLARI SANAY VE TCARET A.Ş., от което CEZ, a.s. притежава 50 %. Основният капитал на дружеството е 250000 000 YTR.