Правила на кампанията "Спечели с ЧЕЗ и електронна фактура"

1. ОРГАНИЗАТОР

ОРГАНИЗАТОР на КАМПАНИЯТА с името „Спечели с ЧЕЗ и електронна фактура “ (по-нататък в текста „КАМПАНИЯТА“) е ЧЕЗ Електро България АД, ЕИК : 175133827 ,с адрес на управление: гр. София 1784, бул. „Цариградско Шосе“ 159, наричано по-долу за краткост „ОРГАНИЗАТОР”. Настоящите правила са задължителни за всички участници, които се включват в КАМПАНИЯТА. ОРГАНИЗАТОРЪТ си запазва правото да поправя или изменя ПРАВИЛАТА, като обявява поправките или измененията публично във сайта си: www.cez.bg

2. ПРАВО НА УЧАСТИЕ

 • КАМПАНИЯТА е отворена за участие за всички физически, клиенти на ОРГАНИЗАТОРА, които се регистрират за получаването на електронна фактура в периода на КАМПАНИЯТА (наричани по-нататък „УЧАСТНИЦИ“).
  • В КАМПАНИЯТА НЕ могат да участват лица, работещи за ОРГАНИЗАТОРА ЧЕЗ Електро България, както и техни преки родственици: деца, родители, братя, сестри, съпрузи.

  • 3. ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА КАМПАНИЯТА

КАМПАНИЯТА се провежда в периода от 01.03.2021 до 23:59 часа на 31.05.2021.

   2. МЕХАНИЗЪМ
 • В КАМПАНИЯТА ще участват всички физически лица, които се регистрират за електронна фактура в периода на кампанията. Победителят ще бъде оповестен с пост на стената на фейсбук страницата на ЧЕЗ Електро България https://www.facebook.com/cezelectrobg,както и на официалния сайт на ОРГАНИЗАТОРА
 •  Всеки потребител участва еднократно в КАМПАНИЯТА, независимо от броя регистрирани клиентски номера към един профил.

4. НАГРАЖДАВАНЕ И ИНФОРМИРАНЕ НА ПОБЕДИТЕЛИТЕ

 • ОРГАНИЗАТОРЪТ информира лично спечелилите УЧАСТНИЦИ по телефон/е-мейл в срок от 3 работни дни след датата на изтегляне.
 •  За да получи наградата си, печелившият УЧАСТНИК следва да предостави своите лични данни – три имена, адрес и телефон за връзка в срок от 5 дни след уведомяването му.
 •  ОРГАНИЗАТОРЪТ не носи отговорност за грешно подадени данни при регистриране за електронна фактура.
   5. НАГРАДИ
 • 13 безплатни сметки за ток – всеки петък в периода на кампанията ще бъде изтегляна по една сметка за ток. Победителят ще получи като награда стойността на последно платената от него фактура за електроенергия.
 • 1 брой смарт телефон (Apple), 1 смарт часовник (Apple), 1 брой таблет (Apple), 1 брой кафеавтомат (Philips) – на 31.03.2021 ще бъде изтеглена 1 предметна награда, на 30.04.2021 ще бъде изтеглена 1 предметна награда и на 31.05.2021 ще бъдат изтеглени 2 предметни награди.
 • Победителите ще бъдат СЕДЕМНАДЕСЕТ на брой, като ще им се предостави възможността да получат наградата си по куриер.
 • УЧАСТНИЦИТЕ в КАМПАНИЯТА нямат право да изискват други награди или такива в по-големи количества от тези, които са посочени в тези ПРАВИЛА. Наградата не може да се заменя за парична равностойност, други продукти или услуги.
 •  Всички УЧАСТНИЦИ поемат на своя отговорност всички разходи и данъчни задължения по Закона за данъците върху доходите на физическите лица, в т.ч. декларирането и плащането на данък, които са възникнали или биха могли да възникнат поради участието им в Играта.
   6. ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Предоставените в регистрацията за участие лични данни ще бъдат обработвани от „ЧЕЗ Електро България“ АД с цел удостоверяване на Вашата самоличност при регистрация за участие, публикуване на новини за кампанията и резултатите от нея, както и за изпълнение на законовите разпоредби, свързани с прилагане на Вашите права, съгласно Регламент (ЕС) № 2016/679. Вашите данни ще се съхраняват в информационните системи за периода на кампанията и в срок до 12 месеца от нейното приключване, с цел нейното коректно провеждане и предоставяне на отговор по сигнали и запитвания от участниците. Личните Ви данни ще бъдат достъпни за участващите в кампанията дружества, които обработват Вашата регистрация в различните етапи на кампанията, както и за дружеството „ЧЕЗ ИКТ България“ АД, което е оператор на информационните системи. С регистрацията си за участие давате Вашето съгласие за обработка на посочените лични данни за посочените в тези ПРАВИЛА цели и срокове.

7. РАЗНИ

 • Всеки УЧАСТНИК в КАМПАНИЯТА се счита за уведомен и съгласен с тези правила. С включването си в КАМПАНИЯТА, всеки участник приема имената му да бъдат публикувани на корпоративния сайт на дружеството и във Facebook страницата на ЧЕЗ Електро България с цел обявяване на печелившите в КАМПАНИЯТА.
  • ОРГАНИЗАТОРЪТ не е отговорен за ситуации, в които е налице невъзможност за определени лица да участват в играта, когато тази невъзможност е извън контрола на ОРГАНИЗАТОРА. Тези обстоятелства могат да се дължат на технически проблеми, които могат да попречат на функционирането на интернет връзката и/или на софтуера, уеб доставчика, причинени от технически проблеми и/или голям трафик на мрежата или страницата, или и двете.
 • С регистрирането за електронна фактура, УЧАСТНИКЪТ потвърждава, че се е запознал и приема тези ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА.