Правила на кампанията "Коледа с е-фактура"

1. ОРГАНИЗАТОР

ОРГАНИЗАТОР на КАМПАНИЯТА с името „Коледа с е-фактура “ (по-нататък в текста „КАМПАНИЯТА“) е ЧЕЗ Електро България АД, ЕИК: 175133827, с адрес на управление: гр. София 1784, бул. „Цариградско Шосе“ 159, наричано по-долу за краткост „ОРГАНИЗАТОР”. Настоящите правила са задължителни за всички участници, които се включват в КАМПАНИЯТА. ОРГАНИЗАТОРЪТ си запазва правото да поправя или изменя ПРАВИЛАТА, като обявява поправките или измененията публично във сайта си: www.cez.bg

2. ПРАВО НА УЧАСТИЕ

 • КАМПАНИЯТА е отворена за участие за всички физически клиенти на ОРГАНИЗАТОРА, които се регистрират за получаването на електронна фактура в периода на КАМПАНИЯТА (наричани по-нататък „УЧАСТНИЦИ“).
  • В КАМПАНИЯТА НЕ могат да участват лица, работещи за ОРГАНИЗАТОРА ЧЕЗ Електро България, както и техни преки родственици: деца, родители, братя, сестри, съпрузи.

  • 3. ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА КАМПАНИЯТА

КАМПАНИЯТА се провежда в периода от 01.11.2021 до 23:59 часа на 12.11.2021 година.

   4. МЕХАНИЗЪМ
 • В КАМПАНИЯТА ще участват всички физически лица, които се регистрират за електронна фактура в периода 01.11.2021 до 23:59 на 12.12.2021 година. Победителите ще бъдат оповестени с пост в социалните мрежи на ЧЕЗ Електро България, както и на официалния сайт на ОРГАНИЗАТОРА.
 •  Всеки потребител участва в КАМПАНИЯТА с всичките си регистрирани клиентски номера в периода 01.11.2021 до 23:59 на 12.12.2021 година.

5. НАГРАЖДАВАНЕ И ИНФОРМИРАНЕ НА ПОБЕДИТЕЛИТЕ

 • ОРГАНИЗАТОРЪТ информира лично спечелилите УЧАСТНИЦИ по телефон/е-мейл в срок от 3 работни дни след датата на изтегляне.
 •  За да получи наградата си, печелившият УЧАСТНИК следва да предостави своите лични данни – три имена, адрес и телефон за връзка в срок от 5 работни дни след уведомяването му.
 •  ОРГАНИЗАТОРЪТ не носи отговорност за грешно подадени данни при регистриране за електронна фактура.
   6. НАГРАДИ
 • 5 безплатни сметки за ток – всеки понеделник в периода на кампанията ще бъде изтегляна по една сметка за ток. Победителят ще получи като награда стойността на последно платената от него фактура за електроенергия. Първата сметка за ток ще бъде изтеглена на 08.11.2021, а последната на 06.12.2021 година..
 • 1 брой електрическа тротинетка Xiaomi – Mi Essential, която ще бъде изтеглена на 13.12.2021 година.
 • Победителите ще бъдат ШЕСТ на брой, като спечелилият предметната награда ще има възможност да я получи по куриер.
 • УЧАСТНИЦИТЕ в КАМПАНИЯТА нямат право да изискват други награди или такива в по-големи количества от тези, които са посочени в тези ПРАВИЛА. Наградата не може да се заменя за парична равностойност, други продукти или услуги.
 •  Всички УЧАСТНИЦИ поемат на своя отговорност всички разходи и данъчни задължения по Закона за данъците върху доходите на физическите лица, в т.ч. декларирането и плащането на данък, които са възникнали или биха могли да възникнат поради участието им в Играта.
   7. ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Предоставените в регистрацията за участие лични данни ще бъдат обработвани от „ЧЕЗ Електро България“ АД с цел удостоверяване на Вашата самоличност при регистрация за участие, публикуване на новини за кампанията и резултатите от нея, както и за изпълнение на законовите разпоредби, свързани с прилагане на Вашите права, съгласно Регламент (ЕС) № 2016/679. Вашите данни ще се съхраняват в информационните системи за периода на кампанията и в срок до 12 месеца от нейното приключване, с цел нейното коректно провеждане и предоставяне на отговор по сигнали и запитвания от участниците. Личните Ви данни ще бъдат достъпни за участващите в кампанията дружества, които обработват Вашата регистрация в различните етапи на кампанията, както и за дружеството „ЧЕЗ ИКТ България“ АД, което е оператор на информационните системи. С регистрацията си за участие давате Вашето съгласие за обработка на посочените лични данни за посочените в тези ПРАВИЛА цели и срокове.

8. РАЗНИ

 • Всеки УЧАСТНИК в КАМПАНИЯТА се счита за уведомен и съгласен с тези правила. С включването си в КАМПАНИЯТА, всеки участник приема имената му да бъдат публикувани на корпоративния сайт на дружеството и в социалните мрежи на ЧЕЗ Електро България с цел обявяване на печелившите в КАМПАНИЯТА.
  • ОРГАНИЗАТОРЪТ не е отговорен за ситуации, в които е налице невъзможност за определени лица да участват в играта, когато тази невъзможност е извън контрола на ОРГАНИЗАТОРА. Тези обстоятелства могат да се дължат на технически проблеми, които могат да попречат на функционирането на интернет връзката и/или на софтуера, уеб доставчика, причинени от технически проблеми и/или голям трафик на мрежата или страницата, или и двете.
 • С регистрирането за електронна фактура, УЧАСТНИКЪТ потвърждава, че се е запознал и приема тези ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА.