Кампания "45 безплатни сметки"

Печеливши от 02.03.2020 г.

Печеливши от 21.02.2020 г.

Печеливши от 14.02.2020 г.

Организатор на Кампанията с името „ЧЕЗ фактура в Изипей“ (по-нататък в текста „Кампанията“) е „ЧЕЗ Електро България“ АД (по-нататък “Организатор”). Официален партньор на Кампанията е Изипей, доставчик на наградите е „ЧЕЗ Електро България“ АД.

Право на участие

Кампанията е отворена за участие за битови клиенти на Организатора, които са регистрирани за получаването на ЧЕЗ фактура в Изипей (наричани по-нататък „Участници“). Право на регистрация за услугата „ЧЕЗ фактура в Изипей“ имат клиенти, които не използват електронна фактура.

Продължителност на Кампанията

Кампанията се провежда в периода от 07.02. до 28.02.2020.

Как да участвате

За да се включите в Кампанията, е необходимо да подадете заявление за получаване на хартиената си фактура в каса на Изипей и валидността на заявлението Ви да бъде потвърдена от оператор на „ЧЕЗ Електро България“ АД с телефонно обаждане до Вас за удостоверяване на самоличността Ви като притежател на посочения в заявлението клиентски номер

Правила и награждаване

Всеки участник, изпълнил горните условия, участва в - Кампанията.

Наградите са 45 безплатни сметки за електроенергия, предоставени от Организатора. Наградите ще бъдат подарени на четиридесет и пет участника, отговарящи на условията и изтеглени чрез специализиран софтуер на случаен принцип. Ще има 3 тегления и ще бъдат теглени по 15 печеливши (тегленията ще се извършат на 14.02, 21.02 и 02.03.2020 г. ). Печелившите ще спечелят стойността на последно платената от тях фактура за електроенергия.

Всеки печеливш ще бъде уведомен за своята награда в срок от 3 работни дни след датата на изтегляне чрез телефонно обаждане на посочения в заявлението телефон. Победителите ще бъдат публикувани и на сайта на Организатора.

Участниците в Кампанията нямат право да изискват други награди или такива в по-големи количества от тези, които са посочени в тези Правила. Наградата не може да се заменя за парична равностойност, други продукти или услуги.

Служители на ЧЕЗ нямат право на участие.

Лични данни

Предоставените, в заявлението за регистрация  на услугата „Хартиена фактура в офис на Изипей АД“,  Ваши лични данни ще бъдат обработвани от „ЧЕЗ Електро България“ АД въз основа на договорните Ви отношения с дружеството с цел удостоверяване на Вашата самоличност като клиент на дружеството, предоставяне на потвърждение за активиране на услугата, за изпълнение на законовите разпоредби, свързани с прилагане на Вашите права, съгласно Регламент (ЕС) № 2016/679 и ЗЗЛД, както и за участие в настоящата наградна Кампания. Личните Ви данни ще бъдат достъпни и за дружеството „ЧЕЗ ИКТ България“ АД, което е оператор на информационните системи на дружествата от групата на ЧЕЗ в България.  Допълнителна информация за обработката на Вашите лични данни от „ЧЕЗ Електро България“ АД можете да намерите в нашата Политика за поверителност“ достъпна в секция „Защита на данните“ на www.cez.bg и в центровете ни за обслужване на клиенти.

Организаторът не носи отговорност, ако Участникът по каквато и да е причина не успее да изпълни поставените условия. Организаторът не носи отговорност за възможна загуба на интернет връзка, както и за закъснение, погрешно изпращане, нарушени или недоставени данни, както поради технически трудности, които могат да повлияят на електронната комуникация или някакви други обстоятелства.

За да участва в Кампанията, Участникът приема всички условия и правила на Кампанията.