Често задавани въпроси

 1. Какво е Клиентски номер?
  Това е уникален 12-цифрен код, който Ви идентифицира в клиентската система на достaвчика. Клиентският номер Ви е необходим винаги, когато желаете да получите справка или да заявите услуга, както и при плащане на месечната Ви сметка за електроенергия.

 2. Как мога да получа оторизационния си код?
  Уникалният 6 (шест) символен оторизационен код за достъп може да откриете в долния ляв ъгъл на всяка фактура за електрическа енергия. Алтернативни варианти за предоставяне на оторизационен код са:

  • На информационната линия 0700 10 010

  • На електронен адрес: info@cezelectro.bg при сключено „Дистанционно обслужване на клиенти“

  • При поискване в Център за обслужване на клиенти на ЧЕЗ от титуляр по сметката за електрическа енергия или упълномощен представител

 3. Какво трябва да направя при закупуване на нов имот?
  Услугата „Пререгистрация на потребител” е безплатна и се заявява лично от собственика или от упълномощен представител в център за обслужване на клиенти на компанията. Изискват се следните документи:

  • Заявление за продажба на електрическа енергия (по образец)

  • Документ за самоличност на собственика или титуляра на вещото право за ползване на имота (за справка)

  • Документ за самоличност и пълномощно с нотариална заверка на подписа на собственика/собствениците, ако лицето е пълномощник

  • Документ удостоверяващ правото на собственост върху имота (договор за наем, нотариален акт или друг документ)

  • Писмена декларация за съгласие от съсобствениците, ако има такива и не упражняват общо правото на потребител

 4. Продадох/дадох под наем имота си - какво трябва да направя?
  При настъпили промени в собствеността или вещното право на ползване, потребителят се задължава да уведоми Дружеството в 30 (тридесет) дневен срок в писмена форма за всяка промяна, свързана с личните му данни или със собствеността. За целта е необходимо настоящият собственик/ползвател на имота да посети Център за обслужване на клиенти към „ЧЕЗ Електро България“ АД, където да заяви услугата „Пререгистрация на потребител“.

 5. Какво трябва да направя, ако желая да променя адреса си за кореспонденция?
  Когато клиент на „ЧЕЗ Електро България“ АД сменя само адреса си за кореспонденция, но остава ползвател на ел.енергия в електрозахранения обект, той е длъжен да уведоми „ЧЕЗ Електро България“ АД за новия си адрес за кореспонденция. При неизпълнение на това всички изпратени съобщения и уведомления до клиента на последно посочения пред „ЧЕЗ Електро България“ АД адрес се считат за действителни.

 6. Какво трябва да направя, ако личните ми данни по договора за продажба са непълни или неточни?
  За сигурна, бърза и лесна комуникация с ЧЕЗ и за да имате възможност да заявявате всички услуги е необходимо личните клиентски данни - три имена, адрес по регистрация и ЕГН по договор за доставка да са актуални и пълни. Може да актуализирате своите данни по едни от следните начини:

  • Попълнете онлайн формуляр тук

  • На място - в най-близкия център за обслужване на клиенти на ЧЕЗ

  • Като изпратите на електронната ни поща info@cezelectro.bg клиентския си номер и телефон за контакт, на който ще се свържем с Вас за актуализация на данните.

  В случаите, когато се налага смяна на титуляра по договора за доставка на електроенергия, се извършва пререгистрация. Услугата е безплатна и се предоставя само в Център за клиенти на ЧЕЗ.

 7. Получавам фактури от апартамент/ жилище, което съм продал преди години. Мога да го удостоверя с нотариален акт. Не искам да ми изпращате повече фактури за този имот.
  Съгласно Общите условия на договорите на „ЧЕЗ Електро България“ АД, клиентът е длъжен в 30-дневен срок да уведоми продавача при настъпила промяна в собствеността, т.е. новият собственик на жилището би следвало да подаде заявление за пререгистрация на договора за продажба на ел.енергия на негово име или вие, в качеството си на бивш собственик на имота, да подадете заявление за прекратяване на договора за продажба на ел.енергия. Тъй като това не е направено, за нас титуляр по договора все още сте вие. За повече информация относно промяна на собственост, моля прочетете често задаваните въпроси в настоящия раздел.

 1. По какъв начин мога да получа информация за това кога (в какъв период) ще бъде отчитан моя електромер и какви са сроковете за заплащане?
  ЧЕЗ е първата енергийна компания, която изпраща от март 2008 г. до всички свои клиенти фактури с пълната информация, както за показанията на електромерите, дължимите суми и сроковете за плащане, така и за сроковете на отчитане. Във фактурата, която клиентите получават, се съдържа пълната информация за сроковете на следващите плащания и сроковете за следващо отчитане. Всеки клиент може да провери периода на отчитане по който и да е от допълнителните начини:

  • в най-близкия център за клиенти на Вашия снабдител с ел.енергия;

  • на имейл адрес: klienti@cez-rp.bg

  • на информационната линия 0700 10 010 от всяка точка на Западна България, седем дни в седмицата

  *Необходимо е да посочите само Вашия Клиентски номер и оторизационен код.

 2. Кой трябва да свали показанията от електромера ми ако има допусната грешка и какъв е редът за коригиране на показанията?
  В случай на неправилно отчитане на показанията на Вашия електромер, за което клиентът е уведомил продавача, в 7 (седем) дневен срок от получаването на уведомлението представител на продавача е длъжен да извърши проверка.

 3. Какви са часовите зони на измерване за различните тарифи?
  В зависимост от годишния сезон, часовите граници за отчитане на консумираната енергия по различни тарифи се променя. Началните и крайните часове на тарифните зони са определени с Решение № Ц – 002 на ДКЕВР от 29.03.2002 г., влизат в сила от 01.04.2002 г., и са единни за страната. Часовите зони за битови клиенти са както следва:

  • За лятно часово време /април- октомври/ - Дневна часова зона е с продължителност от 07:00 ч. до 23:00 ч. - Нощна часова зона е с продължителност от 23:00 ч. до 07:00 ч.

  • За зимно часово време /ноември – март/ - Дневна часова зона е с продължителност от 06:00 ч. до 22:00 ч. - Нощна часова зона е с продължителност от 22:00 ч. до 06:00 ч.

 4. Как да поискам проверка на електромера си?
  В случай на съмнение в точността на измерване на потребената от домакинството електрическа енергия, титуляр по сметка за електроенергия или упълномощен представител с нотариално заверено пълномощно, би могъл да заяви извършването на услуга „Проверка на електромер”, чиято цена се определя по утвърден ценоразпис. Съгласно чл. 24 от Общите условия на договорите за използване на електроразпределителните мрежи на „ЧЕЗ Разпределение България” АД, разходите за проверка или метрологична експертиза на средствата за търговско измерване са за сметка на нейния инициатор. В случай, че инициативата е на потребителя и проверката или експертизата установи, че метрологичните и техническите характеристики не съответстват на нормираните за дадения тип средства за търговско измерване (електромери), електроразпределителното предприятие възстановява разходите на потребителя в срок до 7 (седем) дни от датата на съставянето на констативния протокол за проверката или метрологична експертиза. Проверките, които е възможно да бъдат заявени, са следните:

  • Техническа проверка на средство за търговско измерване (СТИ) на място по искане на потребител с директно измерване без еталонен прибор. Цена на услугата 30,00 лв. с ДДС

  • Техническа проверка на СТИ на място по искане на потребител с директно измерване с еталонен прибор. Цена на услугата 30,00 лв. с ДДС

  • Независима експертиза на електромера, извършвана от органите на Български институт по метрология ГД „МИУ”. Цената на услугата се формира като сбор от два компонента „Цена за електроразпределителното дружество” в размер на 30,00 лв. с ДДС и „Цената за Главна дирекция мерки и измервателни уреди”. За Главна дирекция „Мерки и измервателни уреди” услугата се доплаща, както следва:

  - В размер на 24,00 лв. с ДДС за еднофазни електромери - В размер на 36,00 лв. с ДДС за трифазни електромери - В размер на 90,00 лв. с ДДС за комбинирани трифазни електромери за активна и реактивна енергия При този вид проверка на средството за търговско измерване се съставя протокол за експертиза. Ако в него се констатира отклонение от метрологичните характеристики на електромера спрямо нормираните, ще бъдат извършени съответните корекции на вече издадените фактури за консумирана електроенергия. Услугата „Проверка на електромер” може да бъде заявена в удобен по район център за обслужване на клиенти.

 5. Какво да направя ако не мога да осигуря достъп до електромера за отчитане на показания ?
  Ако поради обективни причини не можете да осигурите достъп за отчитане на Вашия електромер, може да декларирате показания по следните начини:

  • през Корпоративния сайт на „ЧЕЗ Разпределение България“ АД от раздел Деклариране на показания

  • като посети Център за обслужване на клиенти

  • на телефон 0700 10 010

  • на имейл klienti@cez-rp.bg, в случай, че имате подписано Заявление за дистанционно обслужване

 6. Какво се случва ако не осигуря достъп до СТИ на отчетника?
  Съгласно чл.26 ал.2 от ОУ на "ЧЕЗ Разпределение България" АД, в случай ,че отчетникът не е имал достъп за отчитане до Вашия електромер, консумацията, респ. новите показания във фактурата, се изчисляват на база на средноаритметичната величина на използвани количества енергия по съответните тарифни зони през предходния отчетен период и същия съответен отчетен период от предходната година.

 7. Защо не се конкретизира точен ден и час за отчитането на електромера, както при други институции?
  Отчитането на средствата за търговско измерване на електрическа енергия на всички потребители се извършва ежемесечно по утвърден от електроразпределителното дружество график. В зависимост от датата, на която се извършва отчета, се определя и съответният отчетен период. Регулярният отчет всеки месец е в рамките на няколко дни, като не се практикува конкретизиране на точно определена дата, в която трябва да се отчете електромерът. Периодите за отчет на измервателните уреди са различни за всеки индивидуален клиент. Относно датата на всяко предстоящо отчитане – в края на всяка фактура, в раздел „Важна информация“ е упоменат периодът, в който ще бъде осъществено следващото отчитане.

 8. Кога и защо се сменят електромерите за последваща проверка?
  Съгласно чл. 43, ал. (4) от Закона за измерванията, периодичността на проверките на електромерите се извършва на определен период или след ремонт на средство за измерване и се регламентира със заповед на председателя на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор (ДАМТН). Заповедта се обнародва в „Държавен вестник“ и се обявява в официалния бюлетин на агенцията. Съгласно Заповед № А-616 от 11 септември 2018 г. (Обн., ДВ, бр. 82 от 05.10.2018 г.) на ДАМТН, всички еднофазни измервателни устройства, измерващи електрическа енергия, подлежат на периодична проверка на всеки шест години, а трифазните до 10 MVA на четири години. За да бъдат спазени изискванията на българското законодателство, свързано със смяна на измервателно устройство, е необходимо, същата да бъде осъществена в присъствието на потребителя или негов представител. При подмяната на средството за търговско измерване (СТИ) се съставя констативен протокол, в който се отразяват показанията на демонтирания и монтирания електромер, съгласно които, се остойностява количество употребена електроенергия на адреса.

 9. Часовникът на електромера ми не работи/не е верен - какво да направя? Ако сте установили, че часовникът на електромера Ви не работи или не е верен, можете да сигнализирате за проблема, като:

  • депозирате заявление в удобен по район Център за обслужване на клиенти,

  • изпратите писмо на електронната ни поща klienti@cez-rp.bg

  • се свържете с наш консултант на денонощната информационна линия 0700 10 010.

 10. Какво да направя, ако се съмнявам, че някой краде електроенергия от мен?
  Правата за извършване на проверки от страна на електроразпределителните дружества са до границата на собственост на имота. За граница на собственост се считат изходящите клеми на средството за търговско измерване или изходящите клеми на разположените непосредствено след него предпазители или прекъсвачи. При съмнение за нарушения в схемата на вътрешната електрическа инсталация (включително при неправомерно ползване на електрическа енергия от трети лица), бихте могли да се обърнете към правоспособен техник или към лицензирана за този вид дейност фирма за констатиране на нередностите и, в случай на нарушение - към компетентните за това органи за предприемане на необходимите мерки.

 1. Как определяте цените за електрическа енергия за крайни клиенти?
  Цените на електрическата енергия на регулирания пазар се определят от КЕВР, която според Закона за енергетиката е органът, който определя цените на електрическата енергия, подавана на крайни клиенти, присъединени към електроразпределителната мрежа в Република България. "ЧЕЗ Електро България" АД изпълнява стриктно решенията на регулаторния орган.

 2. Защо във фактурата ми за консумирана електрическа енергия има акциз?
  Във връзка със задължителната хармонизация на българското законодателство с изискванията на европейските директиви в областта на косвените данъци, от 01.01.2007 г., електрическата енергия като стока се облага с акциз. Основата за облагане е потребеното количество електрическа енергия за съответния период на отчитане. Акцизът се начислява само върху цената за снабдяване. Той е в размер на 2,00 лв. за мегаватчас за небитовите клиенти и има нулева стойност за битовите.

 3. Каква е действащата към момента цена на електроенергията?
  Крайните цени на електроенергията за клиенти на ЧЕЗ Електро България АД се определят с решение на Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР). Актуалните цени можете да намерите тук.

 4. Какво представлява реактивната енергия?
  Това е онази част от общата енергия, освен активната енергия, необходима за функционирането на консуматори, включващи в конструкцията си елементи като трансформатори, дросели, електродвигатели или кондензатори, наречени реактивни елементи. Реактивната енергия създава характерните за посочения тип съоръжения променливи магнитни или електрически полета, които се колебаят двупосочно между тях и източника на електрическа енергия. Преносът на реактивна енергия предизвиква увеличаване на загубите на активна енергия и намаляване на пропускателните възможности на електроразпределителните мрежи.

 5. Кои клиенти заплащат надбавки за използвано и отдадено количество реактивна електрическа енергия?
  Съгласно НАРЕДБА № 1 ОТ 14 МАРТ 2017 Г. ЗА РЕГУЛИРАНЕ НА ЦЕНИТЕ НА ЕЛЕКТРИЧЕСКАТА ЕНЕРГИЯ В сила от24.03.2017г. Издадена от Комисията за енергийно и водно регулиране, Обн. ДВ. бр. 25 от 24 Март 2017 г., изм. и доп. ДВ. бр. 52 от 22 Юни 2018 г., изм. и доп. ДВ. бр. 50 от 25 Юни 2019 г.

  Чл.7. (1) Клиентите на електрическа енергия с търговско измерване на страна ниско напрежение с предоставена електрическа мощност 100 kW и повече, клиентите с търговско измерване на страна средно и високо напрежение и производителите на електрическа енергия с инсталирана мощност над 30 kW, когато са в режим на потребление на активна енергия, заплащат надбавка върху стойността на активната  електрическа  енергия  в  зависимост  от  използваната реактивна електрическа енергия за всеки петнадесет минутен интервал, при който факторът на мощността е по-малък от 0,9.

 6. Мога ли да получа информация за използвано количество реактивна електрическа енергия на всеки 15 минути?
  Да. Всички клиенти, заявили електронна фактура, получават чрез приложение в ексел информация за използваното количество реактивна енергия заедно с фактурата си за електроенергия. Клиенти, които получават фактурата си на хартиен носител, могат да поискат приложение за използваното количество реактивна енергия в Център за обслужване на клиенти на ЧЕЗ или от индивидуалния си търговец

 7. Какво е цена за достъп до електроразпределителната мрежа на база предоставена мощност и откога е въведена?
  Цената за достъп до електроразпределителната мрежа не е нова цена. Тя съществува като елемент от общата фактура и винаги се е заплащала от клиентите. Съгласно решение на Държавната комисия за енергийно и водно регулиране (ДКЕВР) № Ц-17 от 28.06.2012 г цената за достъп за небитовите клиенти на ЧЕЗ Разпределение България АД от 01.07.2012 г. се калкулира на база предоставената (заявената от клиента) мощност.

 8. Ще ми се фактурира ли цена за достъп до електроразпределителната мрежа ако не използвам електроенергия за даден период?
  Да. Цената за достъп до електроразпределителната мрежа на небитови потребители не зависи от ползваното количество електроенергия, а от ангажирания от клиента капацитет на мрежата, т.е. дори и ако за даден период клиентът не е ползвал електроенергия в обекта си, той ще получи фактура, в която е калкулирана единствено цена за достъп, тъй като капацитетът на мрежата и съоръженията се пази за него.

 9. Дължима ли е цена за достъп при изключено захранване без закриване на партида?
  Да, дължимата цена за достъп не зависи от наличието на захранване в обекта. Докато капацитет от мрежата е резервиран (ангажиран) за даден обект, то и разходите, които предизвиква за поддръжка на мрежата следва да се заплатят. В случай, че клиентът желае да прекрати отношенията си с мрежата (да закрие партидата), то тогава ще се прекрати и необходимостта от заплащане на цена за достъп.

 10. Как се изчислява цената за достъп?
  Предоставената за обекта мощност в kW (киловата) се умножава по броя на дните от отчетния период, след което се умножават и по одобрената от КЕВР цена за достъп до електроразпределителната мрежа. При желание от Ваша страна да изчислите дължимата сума за услугата достъп до електроразпределителната мрежа е необходимо предоставената за конкретния обект мощност да бъде умножена по броя на дните на отчетния период, след което се умножава по одобрената от КЕВР цена в лева за киловат на ден. Пример: 15 kW * 30 дни * 0,01628 лв. = 7,326 лв. цена за достъп за отчетен период. Във всяка Ваша фактура е отбелязан броят на дните в отчетния Ви период.

 11. Кой утвърждава и изчислява цената за балансиране?
  Балансирането на електроенергийната система е въведено с нормативни актове, които всички участници на пазара, включително „ЧЕЗ Електро България“ АД, са задължени да спазват. Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) определя и утвърждава цените и компонентите на цените, които са елементи на фактурата за електроенергия, с изключение на цената за балансиране на електроенергийната система. От КЕВР се утвърждава само максимално допустим размер на отклонението на дневните почасови прогнозни графици за снабдяване и за разпределение. КЕВР определи максимално допустим размер на отклонението на дневните почасови прогнозни графици, което може да се включва в крайната цена на електрическата енергия за клиентите на крайния снабдител и електроразпределителните дружества, както следва:
  - за специалните балансиращи групи на крайните снабдители – до 1,5%; - за специалните балансиращи групи на операторите на разпределителните мрежи – до 0,5% Разходите над този лимит са за сметка на Дружествата. Разходите за небаланс се определят на база действителните разходи на дружествата, като са ограничени до утвърдения от КЕВР размер. Цената за балансиране на електроенергийната система е резултат от обявените от Енергийния системен оператор (ЕСО) данни за небаланси, като същата зависи и от консумацията на самите потребители. Те се фактурират от крайните снабдители на клиентите и след това събраните суми се превеждат на ЕСО. Разходите за балансиране е необходимо да се актуализират минимум два пъти в рамките на един ценови период до допустимите от КЕВР лимити.

 12. Защо е необходимо да се плащат разходи за балансиране на системата?
  Заплащането на разходи за балансиране на електроенергийната система е част от процеса за постигане на пълна либерализация на пазара на електроенергия в България, включително и за битови клиенти. От 01.06.2014 г. с решение на държавния Електроенергиен системен оператор пазарът на балансираща енергия обхвана освен бизнес клиентите вече и всички битови клиенти, които започнаха да споделят тези разходи и да ги виждат в своите фактури. Причината е, че всички, които потребяват енергия, без значение дали са бизнес или битови клиенти, са потребители в една и съща система и следва да споделят разходите за нея.

 13. Ще бъда ли уведомен ако консумацията ми за първо или второ шестмесечие се е увеличила с над 50% спрямо същото на миналата година?
  В изпълнение на Чл.38е от ЗЕ (в сила от 06.03.2015 г.), след приключване на първо и второ шестмесечие на годината, под блока "Важна информация" във фактурите на клиентите се отпечатва уведомление, в случай, че отчетената консумация на електрическа енергия за изминалото шестмесечие на текущата година е по-висока с над 50 % от отчетената консумация за същото шестмесечие на миналата година. Уведомлението съдържа информация за начало и край на шестмесечните периоди, отчетеното количество през двете шестмесечия и процентното отклонение.

 14. Какво да направя ако не си получавам фактурата?
  Ако не получавате своята фактура, моля да ни съдействате да се погрижим за редовното доставяне на Вашите фактури, като:

  • проверите дали данните за Вашия обект, с които разполагаме в системата, са коректни на телефон 0700 10 010 или на имейл info@cezelectro.bg

  • проверите дали улицата, на която се намира обектът има обозначение за име, а сградата и входът – за номер

  • се погрижите да поставите пощенските си кутии на достъпно за куриера място. За бърза и сигурна доставка може да заявите получаване на електронна фактура

 15. Как мога да получа копие на фактурата?
  Това е платена услуга и се извършва след заплащане на съответната цена. За целта трябва да посетите Център за обслужване на клиенти на ЧЕЗ.

 16. Защо е по-удобно за мен да заявя получаване на фактурата си по имейл?
  Предимствата на получаване на електронна фактура са:

  • Доставка на фактурата до 24 часа от издаването й

  • Достъп до документа по всяко време, от всяко място - електронната фактура се получава като прикачен файл на посочения от Вас имейл

  • Защитен с парола електронен архив за битови и небитови клиенти, достъпен по всяко време на www.cez.bg

  • Напълно равностоен на хартиения носител документ, подписан с електронен подпис и съдържащ същата детайлна информация

  • Лесна за използване и удобна за съхранение фактура

 17. Как да заявя получаване на електронна фактура?
  Услугата е безплатна и може да се заяви бързо и лесно:

  • Онлайн на http://cez.bg/, след попълване на регистрационна форма

  • На телефон 0700 10 010

  • В най близкия Център за обслужване на клиенти на ЧЕЗ

 18. Как да разбера, че този месец отчетникът не е имал достъп за отчитане на моя електромер?
  Съгласно чл.26 ал.3 от ОУ на "ЧЕЗ Разпределение България" АД, във Вашата фактурата, под блока с отчетените показания, се изписва текст "Показанията са изчислени съгласно ОУ на "ЧЕЗ Разпределение България" АД, поради липса на достъп до електромера". В случай, че отчетникът не е имал достъп до електромера, новите показания във фактурата са прогнозни и изчислени на база на средноаритметичната величина на използвани количества енергия по съответните тарифни зони през предходния отчетен период и същия съответен отчетен период от предходната година. Ако във Вашата фактура има отпечатано такова съобщение и установите, че прогнозните показания от фактурата се различават съществено от тези на Вашия електромер в момента, може да декларирате показания по следните начини:

  • през Корпоративния сайт на компанията от раздел Деклариране на показания

  • като посети Център за обслужване на клиенти

  • на телефон 0700 10 010

  • на имейл klienti@cez-rp.bg

 19. Каква фактура получавам при смяна на цените?
  Фактурата обхваща период, в който са в сила и старите и новите цени на електроенергия. Във фактурата се визуализира консумация за периода до датата на промяна на цените, остойностена по цени и тарифи, съгласно старото Решение на КЕВР и консумация за периода след датата на промяна на цените, остойностена по цени, съгласно новото решение.

 20. Какво съдържа фактурата за електрическа енергия?
  Фактурата, която се издава на клиента от името „ЧЕЗ Електро България” АД се състои от пет основни части:
  1. Техническа част - съдържа информация за отчетени показания и консумация за отчетния период 2. Част снабдяване – остойностяване на консумацията по цените за снабдяване с електрическа енергия 3. Част за разпределение - остойностяване на консумацията по цените за мрежови услуги 4. Счетоводна част – в тази част се визуализира стойността на фактурата без ДДС, начисленият ДДС, сума на фактурата с ДДС, възстановена сума за минал период (ако има такава) и сумата за плащане. Стойността на фактурата за електрическа енергия с ДДС е сбор от стойността за снабдяване, стойността за разпределение и начисления 20% ДДС. 5. Част с важна информация относно срок за плащане, срок за прекъсване, срок за следващо отчитане, неплатени задължения за минал период и неустойки за просрочени плащания.

 21. Каква е действащата към момента цена на електроенергията?
  Крайните цени на електроенергията за клиенти на ЧЕЗ се определят с решение на Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР). Актуалните цени за битови клиенти може да намерите тук.

 22. Може ли да получавам едновременно електронна и хартиена фактура?
  Възможно е да получавате оригинал на фактура само по един от двата начина. Фактурата на хартия изисква време за доставка, крие рискове поради външни фактори – забавяне на доставката, отворени пощенски кутии и др. Препоръчваме електронна фактура пред хартиена - получавате фактурата веднага след издаването и разполагате с архив, чрез който може да извършвате справки.

 23. Мога ли, ако в даден момент реша да се откажа от е-фактура, да я получавам отново на хартия?
  Да, може – това е услуга, която се изпълнява в зависимост от желанието на клиента.

 24. Може ли една електронна фактура да се изпраща на два имейл адреса едновременно?
  Електронната фактура може да бъде получавана само на един посочен имейл адрес. Достъп по електронния архив на сайта могат да получат всички лица, които разполагат с идентификационна информация – имейл и парола.

 25. Последния месец не получих електронната си фактура? Каква може да е причината?
  Неполучената е-фактура е достъпна и налична също в електронния архив на сайта. Напомняме Ви, че ако не сте имали потребление на електрическа енергия, фактура не се издава. Друга причина да не сте получили фактурата на електронен носител, може е препълнена пощенска кутия  или попадане на имейла в папка спам/нежелана поща.

 26. Може ли да ми изпратите електронните фактури от началото на годината безплатно? Получил съм ги, но не съм ги запазил.
  Всичките ви фактури, издадени след като сте се регистрирали за електронна фактура са достъпни в персоналния ви онлайн архив на нашия сайт, за който сте получили парола за достъп.

 27. Какво да направя ако съм забравил старата парола за достъп до архива с електронни фактури?
  Може да използвате функционалността: "Забравена парола" в архива с фактури. Необходимо е да посочите имейл адреса, посочен при първоначалната регистрация, но който ще получите новата създадена парола. След това може да я промените, така че да използвате удобствата на онлайн архива с фактури.

 1. Как мога да проверя дали сметката ми е коректна?

  Брошура

  Ако имате съмнения, че сметката за консумираната от Вас енергия е изготвена неправилно, можете да проверете показанията на електромера си към момента и ги сравнете с тези, които са на Вашата фактура. Ако данните, записани от Вас са по-ниски в сравнение с тези от получената фактура, това означава, че има погрешно отчитане или грешка при въвеждането на информацията. В този случай може да се подаде заявление за деклариране на показания:

  • през Корпоративния сайт на компанията от раздел Деклариране на показания

  • в удобен по район център за обслужване на клиенти на ЧЕЗ

  • на информационна линия 0700 10 010, след предоставяне на информация за клиентски номер и оторизационен код (намира се в долната част на фактурата за обекта),

  • да сигнализирате на електронна поща info@cezelectro.bg или в център за обслужване на клиенти.

 2. Как да си проверя месечната сметка?
  Освен от изпращаната фактура, информация относно задълженията за консумирана електроенергия може да получите на информационна линия на ЧЕЗ 0700 10 010, на имейл info@cezelectro.bg, в Центровете за обслужване на клиенти на компанията, както и при заплащане на задълженията чрез всички налични канали за плащане, осигурени от компанията. Всеки клиент може да провери задълженията си и на касите за заплащане на електрическа енергия при партньорските организации.

 3. Имам надвнесена сума от месечни плащания - какво се случва?
  Ако имате надвнесена сума, Вие можете да подадете писмено заявление за възстановяване на наднесената сума по банков път в Център за обслужване на клиенти, като посочите актуална банкова сметка или да я оставите за автоматично погасяване на следващи задължения по клиентския Ви номер. Заявлението за възстановяване на надплатената сума се депозира в срок до издаване на следваща фактура.

 4. Какво да направя, когато мисля, че сметката ми е много висока?
  Преди да поискате проверка на електромера си, Ви съветваме сами да проверите показанията и да ги сравните с тези от получената фактура за последния отчетен период. Ако показанията записани от Вас, са по-ниски в сравнение с тези от фактурата, това може да се дължи на начислени прогнозни количества, съгласно Общите условия, поради липса на достъп до електромера или допусната грешка при отчитане или въвеждане на данните. При установена подобна разлика е необходимо да декларирате отчетените от Вас показания по един от следните начини:

  • през Корпоративния сайт на компанията от раздел Деклариране на показания

  • На информационна линия 0700 10 010 - чрез клиентски номер и оторизационен код или ако сте подписали заявление за Дистанционно обслужване.

  • На електронна поща klienti@cez-rp.bg - чрез клиентски номер и оторизационен код или ако сте подписали заявление за Дистанционно обслужване.

  • В удобен по район Център за обслужване на клиенти.

  Ако при проверката установите, че отчетът е коректен, но смятате, че не отговаря на реалното Ви потребление, може да се възползвате от някоя от следните услуги:
  - Проверка на електромер с еталонен прибор. - Проверка на електромер без еталонен прибор. - Независима експертиза и съставяне на констативен протокол. Проверката на електромер е платена услуга и се заявява в център за обслужване на клиенти на ЧЕЗ или на денонощната информационна линия 0700 10 010 при подписано заявление за Дистанционно обслужване.

 5. На какво основание ми е начислена лихва във фактурата за електрическа енергия?
  По реда на чл. 35 от Общите условия на договорите за продажба на електрическа енергия на „ЧЕЗ Електро България” АД, „Потребител, който не изпълни задължението си за плащане в срок на дължимата сума за използваната електрическа енергия, дължи на продавача обезщетение в размер на законната лихва за забава за всеки просрочен ден”. Лихвата на просрочена главница се изчислява при издаване на следващата фактура, към датата на плащане, за всеки просрочен ден.

 1. Какво ще се случи, ако не заплатя месечната си фактура навреме?
  Ако не заплатите дължимата от Вас сума в посочения срок започва начисляване на лихва за забава в размер на законната лихва за всеки просрочен ден и снабдяването с електрическа енергия се преустановява по реда на Общите условия след изтичането на 10 (десет) дни от срока за плащане при битовите клиенти и 3 (три) дни при небитовите клиенти. В случай, че снабдяването се преустанови и клиентът не е заплатил всички дължими суми за консумирана електрическа енергия, както и разходите за прекъсване и възстановяване на снабдяването, започва процедура по събиране на просроченото вземане по реда на действащото в България законодателство.

 2. Имам съгласие за директен дебит в една от банките, но желая да си платя този месец тока на каса, защото така или иначе съм на ваша каса. Мога ли да направя това и трябва ли да ходя в банката допълнително. Има ли някаква опасност за дублирано плащане?
  Съществува вероятност от дублиране на плащането, ако ЧЕЗ вече е изпратило искане за директен дебит към банката. Банката трябва да бъде информирана за това. В случай на дублиране на плащане, е необходимо да информирате ЧЕЗ като попълните заявление в удобен за Вас център за обслужване на клиенти и Дружеството ще възстанови сумата по посочена от Вас банкова сметка.Ако не подадете заявление за възстановяване на сумата, то тя ще бъде използвана за погасяване на последващи задължения.

 3. По кой начин да си плащам сметките, ако искам плащането да пристигне при вас възможно най-бързо?
  Всички плащания се отразяват в рамките на деня, с изключение на директния дебит и плащане чрез платежно нареждане.

 4. Не разполагам с време да ходя на каса и да заплащам фактури. Как да плащам бързо и по-удобно?
  Предлагаме много варианти за безкасово плащане: директен дебит, интернет плащания, чрез системата e-pay, от сайта на ЧЕЗ, чрез банкомат. Повече информация за безкасовите начини на плащане може да получите от тук.

 5. Как да мога да отсроча плащане, поради финансова невъзможност в момента?
  Услугата разсрочване/отсрочване на плащането може да бъде заявена на телефон 0700 10 010 или в център за обслужване на клиенти. При постигане на съгласие и спазване на сроковете по подписан на място в център за клиенти споразумителен протокол за разсрочване на плащане (титуляр или упълномощено лице), продавачът няма право да прекъсва снабдяването с електрическа енергия за сумите, за които е договорено разсрочването.

 6. Заплатих една сметка два пъти. Какво да направя сега?
  Съгласно Общите условия на договорите за продажба на електрическа енергия на „ЧЕЗ Електро България” АД (ОУ) при установено надплащане на сума, потребителят може в срок до датата на издаване на следващата фактура, да заяви писмено до продавача искане за възстановяването й. Липсата на подадено такова заявление се счита за съгласие сумата да бъде използвана за погасяване на последващи задължения. За възстановяване на надплатената сума е необходимо лично титуляр, или упълномощено лице с нотариално заверено пълномощно да подаде заявление в удобен център за обслужване на клиенти на „ЧЕЗ България” ЕАД, и да предостави IBAN на банкова сметка и документ за самоличност. В случай, че не подадете заявление за изплащане на сумата, тя ще бъде използвана за погасяване на следващи възникнали задължения.

 7. Имам заявена услуга Директен дебит в банката. Защо не ми е отразено плащането?
  В случай че имате сключен договор за Директен дебит с обслужващата Ви банка дружеството изпраща информация към банката за наличните задължения за консумирана електрическа енергия до 10 (десето) число на месеца. При достатъчна наличност в предоставената банкова сметка, дължимата сумата се разплаща от банката. Не по рано от 21 число на месеца разполагаме с информация за плащанията.

 1. На какво основание, в случай, че не съм платил месечните задължения, може да ми преустановите електрозахранването?
  Електроразпределителното предприятие има право да прекъсне или да ограничи снабдяването с електрическа енергия на потребител по искане на крайния снабдител, в случай на забава на плащането или неплащане на дължимите суми за електрическа енергия и за разпределение.

 2. След като съм платил сумата по просрочена фактура, защо нямам ток?
  В случаите на преустановяване на електрозахранването поради неплатени задължения за електроенергия, "ЧЕЗ Разпределение България" АД възстановява електрозахранването след заплащане на дължимите просрочени плащания и възстановяване на разходите за прекъсване и възстановяване на електрозахранването. Независимо, че сте платили просрочената фактура, е необходимо да заплатите и цена за услугата по възстановяване, съгласно ценоразписа на услугите на "ЧЕЗ Разпределение България" АД.

 3. Защо сте прекъснали електрозахранването ми само за една сметка? Миналия път имах три задължения и не го прекъснахте Съгласно Общите условия на договорите за продажба на електрическа енергия, за всяко едно просрочено и незаплатено задължение, електрозахранването може да бъде прекъснато. Това не винаги е възможно да бъде извършено за всички клиенти по технически причини.

 4. Защо електрозахранването на дома/фирмата ми не е възстановено след като съм платил такса за възстановяване?
  Електрозахранването Ви се възстановява в срок до 12 часа на следващия календарен ден, след заплащане на такса за обикновена услуга. При платена такса за експресно включване, електрозахранването Ви се възстановява в срок до 6 астрономически часа.

 5. Захранването ми е преустановено, поради неплащане. Какво е необходимо да направя, за да бъде възстановено.
  В случай, че захранването е преустановено, поради неплатени фактури за електрическа енергия е необходимо да заплатите всички просрочени задължения, за които е преустановено, и цена за услуга по възстановяване.

 6. Каква услуга да заплатя?
  ЧЕЗ Разпределение България АД предоставя на клиентите обикновена и експресна услуги по възстановяване на електрозахранването. Цената на обикновената услуга е 19,00 лв. с ДДС и за нея електрозахранването се възстановява в срок до обяд на следващия календарен ден. Експресната услуга е на стойност 38,00 лв. с ДДС и за нея електрозахранването се възстановява в срок до шест астрономически часа след отразяване на извършеното плащане от Ваша страна.

 7. Къде са регламентирани тези срокове на услугите по възстановяване на електрозахранването?
  Цените на извършваните услуги са регламентирани от ЧЕЗ Разпределение България АД, съгласно утвърден от КЕВР ценоразпис на услуги. Сроковете за тяхното извършване са регламентирани в чл. 43, ал.3 от ОУ на договорите за използване на електроразпределителните мрежи на "ЧЕЗ Разпределение България” АД

 8. Къде да заплатя цена на услуга по възстановяване?
  Заплащането на избраната от Вас услуга по възстановяване на захранването, може да бъде извършено на он-лайн каса (каса с непрекъснат обмен на данни) на нашите партньори „Изипей” и „Фаст Пей”, както и на някои от касите на Български пощи.

 9. На кого да се обадя след като заплатя задълженията и услугата по възстановяване?
  Не е необходимо допълнително обаждане от Ваша страна, за да ни информирате. След извършено заплащане на задълженията и услугата, информация относно извършеното плащане се предава автоматично към служителите, отговорни за изпълнение на възстановяването.

 10. Как да заявя да ме уведомявате, когато просроча плащане по фактура?
  Предлагаме услугата „SMS известяване“. Регистрацията за услугата е възможно да бъде извършена по един от следните начини:

  • През интернет страницата на дружеството: от меню Начална страница » За клиента » Регистрация за SMS услуги. Изисква се въвеждане на клиентски номер и натискане на бутон „продължи”. Следва зареждане на уеб формуляр за попълване на телефонен номер и възможност за въвеждане на допълнителни клиентски номера

  • Чрез изпращане на 12-цифрения клиентски номер на потребителя на кратък номер 170077

  • В центровете за обслужване на клиенти на ЧЕЗ (за повече информация вижте www.cez.bg, меню „Контакти”)

  • В удобна по район каса на нашите посредници „Изипей“

 11. Защо да плащам такса включване? Не е ли отпаднала?
  Цената за услугата е дължима, съгласно ценоразпис на „ЧЕЗ Разпределение България” АД, утвърден от КЕВР. Към момента услугата е платена. В случай на промяна, Дружеството официално ще уведоми своите клиенти за отпадането на цената.

 1. Нямам електрозахранване – какво да направя?
  Препоръчваме Ви първо да проверите дали в съседните сгради има електрозахранване. Ако само Вашият обект е без захранване следва да проверите всички предпазители в електрическото табло. Ако състоянието на предпазителите е нормално (включено), то следва да огледате главния предпазител на етажното разпределително табло (таблото, в което се намира електромерът). Ако и неговото състояние е включено, може да се свържете на денонощната информационна линия 0700 10 010, за да се информирате каква е причината или да сигнализирате за липсата на захранване. Може да се информирате за липсата на захранване бързо и лесно и през Вашия мобилен телефон - http://m.cez.bg/ или на интернет страницата на „ЧЕЗ Разпределение България“ АД, където може да получите информация в реално време за планираните и непланирани прекъсвания на електрозахранването на територията, обслужвана от ЧЕЗ, както и очакваното време за възстановяване на захранването.

 2. Защо нямам захранване след като съм платил(а) месечната си сметка?
  Ако от страна на ЧЕЗ няма подадена информация за планирани ремонтни дейности или настъпила авария, то тогава най-вероятната причина за липса на ток е претоварване на инсталацията. В този случай Ви препоръчваме да отидете до таблото с електромерите и да проверите състоянието на предпазителя, който се намира зад отвора. Ако причината е в него, то тогава той ще се е изключил (паднал) и Вие трябва да го включите отново (т.е. вдигнете го). Ако и след това все още нямате захранване, е необходимо да се обадите на денонощната информационна линия 0700 10 010. На Ваше разположение денонощно са компетентни специалисти, които ще Ви съдействат за изпращане на авариен екип до адреса.

 3. Къде да получа информация за прекъсвания в електрозахранването?
  Подробна информация, относно плановите прекъсвания на електрозахранването, се публикува на сайта на „ЧЕЗ Разпределение България” АД: www.cez-rp.bg. 

 4. На какво основание се спира електрозахранването?
  По реда на чл. 41, ал. 1, т. 5 и т. 8 от Наредба № 6/24.02.2014 г. (обн. ДВ бр. 31/ 04.04.2014 г.). за присъединяване на производители и клиенти на електрическа енергия към преносната или към разпределителните електрически мрежи. „ЧЕЗ Разпределение България”АД, може да преустанови преноса на електрическа енергия към потребителите без предварително предизвестие в случай на повреди в електрическата мрежа или съоръжения по независещи от преносното или съответното разпределително предприятие причини и при извършване на оперативни превключвания в разпределителните мрежи за локализиране и отделяне от схемата на повредени участъци, за регулиране на натоварването или за повишаване сигурността на работа на мрежата, които не подлежат на планиране.

 5. Защо няма ток уличното осветление?
  Електроразпределителното дружество „ЧЕЗ Разпределение България” АД не поддържа улично осветление. За експлоатация и стопанисване на електротехническите съоръжения отговорността принадлежи на местната Община. По въпроси относно забелязани технически нередности по тези съоръжения е необходимо да подадете сигнал на съответната Община.

 6. Как мога да се информирам за предстоящи планирани изключвания?
  Планираните прекъсвания на електрозахранването се публикуват ежеседмично в пресата и на интернет страницата на дружеството "ЧЕЗ Разпределение АД"

 7. Какво е "граница на собственост"?
  Съгласно Наредба № 6/24.02.2014 г. (обн. ДВ бр. 31/ 04.04.2014 г.) за присъединяване на производители и клиенти на електрическа енергия към преносната или към разпределителните електрически мрежи, за граница на собственост се считат изходящите клеми на средството за търговско измерване или изходящите клеми на разположените непосредствено след него предпазители или прекъсвачи. Обръщаме Ви внимание, че потребителите на електрическа енергия трябва да инсталират, поддържат и експлоатират технически правилно и безопасно собствените си електрически уредби и съоръжения след границата на собственост, съгласно действащото законодателство.

 8. Как да заявя липса на захранване на 0 700 10 010?
  На информационната телефонна линия 0700 10 010, клиентите имат достъп до гласово меню, което ги информира в случай на аварийно прекъсване на електрозахранването. Услугата е достъпна след избор на бутон 3. Клиентите получават информация в реално време за съществуващите аварии и предполагаемо време за тяхното отстраняване, като сигналите за смущения в електроподаването, получени през менюто се обработват с по-висок приоритет.

 9. Защо не ни уведомявате преди авария, че ще спирате тока?
  Непланираните изключвания на електрозахранването са непредвидими събития със случаен характер, като при възникването им, от страна на електроразпределителното дружество се предприемат незабавни действия и се влагат всички налични ресурси, с цел максимално бързото отстраняване на повредата и възстановяване електрозахранването в засегнатите райони. Поради случайния характер на авариите, потребителите не могат да бъдат предварително уведомени за спирането на електрозахранването и точната продължителност на изключването. Проверка за наличие на планирани ремонти и аварии може да извършите чрез интернет страницата на „ЧЕЗ Разпределение България“ АД от раздел „Планови ремонти и аварии“ след въвеждане на населено място или чрез мобилния смартфон на адрес: http://m.cez.bg.

 10. Защо спира често токът за кратко време през нощта?
  Причината е, че се извършват оперативни превключвания с цел локализиране и отделяне от схемата на повредени участъци, за регулиране на натоварването или за повишаване сигурността на работа на мрежата, както и за подготовка и допускане до планови ремонти и последващо нормализиране на схемите на захранване. Същите се извършват в късните часове на денонощието с цел да се предизвикат по-малко неудобства за клиентите ни. За всички планови изключвания в електроразпределителните мрежи на ниско и средно напрежение, електроразпределителното дружество уведомява потребителите предварително в средствата за масова информация и на своята интернет страница.

 1. При прекъсване на захранването имам нанесени материални щети (повредени електрически уреди), какво трябва да направя?
  В случай на нанесени материални щети, вследствие на прекъсване на захранването или отклонение на качеството на доставяната ел. енергия, е необходимо в срок до 3 (три) работни дни от настъпването на вредата писмено да уведомите Дружеството. За целта е необходимо да подадете писмено уведомление в удобен по район Център за обслужване на клиенти на ЧЕЗ. От наша страна до 24 (двадесет и четири) часа ще се извърши проверка на място и ще се състави констативен протокол за нанесените вреди. До съставянето на констативния протокол не трябва да се предприемат действия по ремонт или подмяна на повредените уреди.

 2. Какво да направя, ако се съмнявам, че качеството на доставяната електроенергия не отговаря на стандарта?
  Електроразпределителното предприятие е длъжно да извършва проверки на качеството на електрическата енергия при получаване на писмено искане от потребител (измерването на качеството на електрическата енергия е платена услуга с цена 38 лв. с ДДС) . Електроразпределителното предприятие е длъжно да започне проверка в срок до 3 (три) работни дни от получаване на искане. Проверката трябва да бъде с такава продължителност, която позволява достоверно установяване на стойностите на съответните показатели, но не повече от 30 (тридесет) дни. Електроразпределителното предприятие предоставя на потребителя екземпляр от констативния протокол с резултатите от проверката. При установяване на отклонения от нормираните показатели, електроразпределителното предприятие предприема организационни и технически мерки за подобряването им, за което уведомява потребителя писмено в срок до 15 (петнадесет) дни от констатацията. В случай че резултатите от проверката покажат, че няма отклонения, разходите за проверката са за сметка на потребителя, а във всички останали случаи – за сметка на електроразпределителното предприятие.

 1. Кога ще ми изнесат електромера на границата на собственост?
  Голям дял от инвестициите на електроразпределителното дружество са насочени към изнасянето на електромерните табла на имотната граница. Подмяната им е в съответствие със „Закон за енергетиката“, като паралелно с това се извършва и ремонт на мрежите ниско напрежение, с цел подобряване качеството на електрозахранването. Тези дейности се осъществяват планово, по населени места на база изготвени проекти и са заложени в инвестиционна програма за всяка година.

 2. Как мога да получа копие на фактурата?
  Това е платена услуга и се заявява в удобен за Вас център за обслужване на клиенти на ЧЕЗ. Подробна информация за местата и работното време на нашите офиси, може да откриете тук.

 3. Искам да разсроча задълженията си - как става това?
  При невъзможност да изплатите изцяло сумата за консумирана от Вас електроенергия, можете да подадете заявление за разсрочване на задълженията в удобен по район Център за обслужване на клиенти на ЧЕЗ. След разглеждане на искането, ще се свържем с Вас за уточняване на възможностите за плащане. При постигане на съгласие, удостоверено с подписване на споразумителен протокол, при спазване на договореното разсрочване, както и погасяване в срок на бъдещите текущи задължения, продавачът няма право да прекъсва снабдяването с електрическа енергия за сумите, за които е договорено разсрочването.

 4. Имам съмнение за кражба на електроенергия - какво да направя?
  По закон ЧЕЗ не носи отговорност за инсталацията на клиентите след граница на собственост - изходящите клеми на електромера. Дружеството няма права за извършване на проверки или ремонт по вътрешната електрическа инсталация, тъй като тя е собственост на потребителите. При съмнение за нарушения в схемата на вътрешната електрическа инсталация (неправомерно присъединяване и ползване на електрическа енергия), бихте могли да се обърнете към правоспособен техник или към лицензирана за този вид дейност фирма за констатиране на нередностите и в случай на нарушение - към компетентните за това органи за предприемане на необходимите мерки, като подадете сигнал до съответното Районно полицейско управление по местоживеене.

 5. Забелязах технически нередности по електрическата мрежата - какво да направя?
  При забелязани нередности по електропреносната и електроразпределителната мрежа, може да подадете сигнал чрез:

  • Денонощната информационна линия 0700 10 010.

  • На електронна поща klienti@cez-rp.bg

  • В удобен по район Център за обслужване на клиенти.

  Всеки подаден сигнал от страна на клиентите ни се разглежда с необходимото внимание, компетентност и предприемане на съответните действия. Постъпилите сигнали се регистрират и обработват в информационната система на Дружеството и се насочват към съответното звено за извършване на проверка. Отстраняването на всяка забелязана нередност е специфичен процес и отнема различен по продължителност срок за изпълнение.

 6. Имам двойнотарифен електромер, а плащам само по цена за дневна тарифа. Защо?
  Тарифността се определя при първоначалното присъединяване на обектите към електроразпределителната мрежа. Измервателните уреди имат възможност да отчитат количеството изразходвана електрическа енергия на две тарифи, тъй като са двойнотарифни, но остойностяването на консумираната електроенергия се извършва само по първоначално заявената цена. Чрез заявяване на услугата „Смяна на тарифност“, бихте могли да узаконите нощната тарифа, с което електроенергията в обекта да се измерва двойнотарифно, по цена за съответната тарифна зона, съответно по цени за дневна и нощна тарифа. Заявления се приемат в центровете за обслужване на клиенти на ЧЕЗ, лично от титуляр по сметката за електроенергия или упълномощен представител с нотариално заверено пълномощно. Услугата се изпълнява в 7 (седем) дневен срок след заплащане на цена в размер на 23,00 лв. с ДДС по утвърден ценоразпис на „ЧЕЗ Разпределение България” АД.

 7. Имам намерение да строя къща. Какво е необходимо да направя за да имам ток?
  Присъединяването на нови обекти на потребление се осъществява съгласно Наредба № 6/24.02.2014 г. (обн. ДВ бр. 31/ 04.04.2014 г.). за присъединяване на производители и клиенти на електрическа енергия към преносната или към разпределителните електрически мрежи. За да бъде извършено проучване на условията за присъединяване на обект към електрическата мрежа, лицето, искащо присъединяването подава в Център за обслужване на клиенти писмено искане (Формуляр № 1 или № 2). Бланките за заявяване на услугата, както и пълно описание на процедурата може да разгледате на интернет страницата на „ЧЕЗ Разпределение България“ АД.