Бланки на услуги за снабдяване

Стандартни бланки, които можете да ползвате при заявяването на част от услугите

1.Заявление за продажба на електрическа енергия за битови нужди. 

2.Заявление за сключване на договор/споразумение за продажба на електрическа енергия за небитови нужди.

3.Декларация за получено съгласие на съсобствениците

4.Декларация от наемодател при пререгистрация

5. Заявление за електронна фактура

6.Заявление за СМС услуги

7. Заявление за дистанционно обслужване

8.Заявление за прекратяване на продажбата на електрическа енергия.

9.Заявление за услуги, предоставяни от "ЧЕЗ Електро България" АД.

10.Заявление за услуги по ценоразпис, предоставяни от "ЧЕЗ Електро България" АД

11. Уведомление относно неполучаване на фактури

12.Заявление за разсрочване на задължения

13.Заявление за възстановяване на сума

14. Декларация за съгласие за възстановяване сума

15.Заявление за отправяне на възражение

16. Договор за снабдяване с електрическа енергия от доставчик от последна инстанция

- Приложение №1 - списък с обект/и ДПИ