ПРАВИЛА НА КАМПАНИЯ „20kWh Подарък“

 

 1. Организатор на кампанията с наименованиетo „20 kWh Подарък“ (по-нататък в текста означавана като „Кампанията“) е „ЧЕЗ Електро България“ АД (по-нататък “Организатор”).
 2. Право на участие - Кампанията е отворена за участие за всички физически и юридически лица, клиенти на Организатора, които не са регистрирани за получаването на електронна фактура (наричани по-нататък „Участници“). 
 3. Продължителност на Кампанията - Кампанията се провежда в периода от 00:00 на 01.06. до 23:59 часа на 30.06.2019.
 4. Как да участвате - За извършване на регистрация за е-фактура, е необходимо клиентът да предостави своя клиентски номер, данни за оторизация, посочени във формата за регистрация, и актуален имейл адрес.
  *регистрацията е успешна след потвърждението й на подадения мейл*
  За да се включите в Кампанията е необходимо да направите успешна* регистрация за електронна фактура в периода, посочен по-горе, на регистрационната форма на сайта на дружеството, в Клиентски център на ЧЕЗ или на каса на Изипей. Регистрацията за услугата, както и получаването на електронна фактура е безплатно.
 5. Правила и награждаване - Клиенти , които участват в Кампанията нямат право да изискват други награди или такива в по-големи количества от тези, които са посочени в тези Правила. Наградата не може да се заменя за парична равностойност, други продукти или услуги. Всеки участник, регистрирал се за електронна фактура, ще получи подарък в размер на 20 kWh (под формата на левовата им равностойност – 3,80 лв с ДДС, изчислени като 70/30% днешна/нощна консумация), които ще бъдат приспаднати от втората електронна фактура, издадена след регистрацията. 
 6. Брандинг - Рекламните материали, свързани с Кампанията, имат изцяло промоционална цел. Примерните консумации и еквиваленти на 20 kWh енергия, които са подаръка на тази Кампания, са абсолютно условни и се основават на приблизителни сметки при консумации и употреба на уредите. 
 7. Лични данни - За участие в кампанията се предоставят лични данни в съответствие с Политиката за поверителност на дружеството и условията за регистрация на услугата „Електронна фактура“, подробна информация за които може да бъде получена на адрес www.cez.bg в секции „Е-услуги“ и “Защита на данните“ или в центровете за обслужване на клиенти.
 8. С участието си в Кампанията, Участникът приема настоящите правила на Кампанията и всички приложими към услугата „Електронна фактура“ условия.