Търг с оферти в затворен плик за продажба на ап.22 в гр.Троян

На 14.11.2019 г. от 15.00 часа ще се проведе търг с оферти в затворен плик за Продажба на Апартамент №22 с площ 68.92 кв.м. и прилежащо мазе №3 с площ 17.99 кв.м., находящ се в тр. Троян, ул. «В. Спасов» № 2, вх. Б ет.2 ап.22, Община Троян, заснет по КККР като самостоятелен обект с идентификатор 73198.504.197.2.22

 

Административния адрес на имота е гр. Троян, ул. «В. Спасов» № 2, Община Троян

Имотът принадлежи към дълготрайни материални неенергийни активи - недвижими имоти, собственост на "ЧЕЗ Разпределение България" АД

Първоначална продажна цена на недвижимия имот 31 459.30 лв./ тридесет и една хиляди четиристотин петдесет и девет лева и тридесет стотинки/ без ДДС.  

Оглед на имота, предмет на търга, може да бъде извършен от кандидатите всеки работен ден в срок до деня на подаване на оферта от 12.00 до 15.00 часа на посоченият адрес на имота,  с два дни писмено предизвестие.

Контатни лица за огледи:

Имот Лице за контакт Телефон E - mail
Имот : апартамент в гр. Троян, ул. «В. Спасов» № 2, Община Троян Светлана Господинова +359 894 787 571

svetlana.gospodinova@cez.bg

Документация за участие в търга на стойност 24 лв. /двадесет и четири лева/ с ДДС, може да бъде закупена всеки работен ден от 9.00 до 12.00 и от 13.00 до 16.00 часа на адрес бул. „Цариградско шосе“ №159 ет.2 до 11.11.2019г., като сумата се превежда по банкова сметка на „ЧЕЗ България” EАДIBAN  BG65CITI 9250 1005 0048 02  BIC/SWIFT, CITIBGSFСИТИБАНК Н.А.–клон СОФИЯ София 1000, бул. "Мария Луиза" № 2, ЦУМ Бизнес център, ет.5.

Документация за участие в търга може да се подава всеки работен ден от 9.00 до 16.00 в деловодството на „ЧЕЗ Разпределение България” АД – гр. София, бул.„Цариградско шосе“ № 159 до 15.00 ч. на 11.11.2019г.,

Депозит за участие в търга в размер на 10 % от първоначалната продажна цена на недвижимия имот ( 3 145.00 лв. )  / три хиляди сто четиридесет и пет лева/   се внася в: IBAN  BG79 CITI 9250 1005 0094 00  BIC/SWIFT     CITIBGSFСИТИБАНК Н.А. – клон СОФИЯ до 16.00 часа на 11.11.2019 г.,

До участие в търга ще се допускат физически и юридически лица, представили тръжна документация и подали същата с приложени към нея всички задължителни документи, изискващи се за допускане до участие в търга до 10.00 часа на 14.11.2019г., внесли депозит за участие в определения срок и отговарящи на изискванията, определени в тръжната документация.

Търгът ще се проведе в заседателна зала на адрес гр. София, бул. „Цариградско шосе“ № 159.

 

За допълнителна информация : Светлана Господинова,

                                                 GSM 0894 78 75 71,

                                                        email: svetlana.gospodinova@cez.bg