Продажба на отпадъци от цветни метали, съдържащи се в кабел 110 kV, собственост на „ЧЕЗ Разпределение България“ АД

На 14.05.2019 г. от 10.00 часа ще се проведе търг с тайно наддаване, след събиране на оферти в затворен плик, за Продажба на отпадъци от цветни метали, съдържащи се в кабел 110 kV, собственост на „ЧЕЗ Разпределение България“ АД.

        

Минималните цени, от които се започва наддаването са посочени в Приложение 1.

Оглед на продавания кабел, предмет на търга, може да бъде извършен от участниците в срок от публикуване на обявата до 13.05.2019 г., включително.

Трасето на кабела е приблизително 2300 м – от п/ст Подуене (ул.Йоаким Осоговски №1) до п/ст Х. Димитър (ул. Гинци 32) .

 

Контактно лице за огледи:  Нинко Янев - +359 887 932 314

 

Документация за участие в търга може да се подава всеки работен ден от 9.00 до  16.00 часа в деловодството на „ЧЕЗ Разпределение България” АД – гр.София, бул. „Цариградско шосе“ № 159, „БенчМарк Бизнес Център“, Деловодство – за Сектор Методическо управление и контрол – ДЕП, до 13.05.2019 г., включително.

 

Съдържание на Офертата:

 

·       Бланка с административни сведения на участника по образец (Приложение 3)

·       Оферта и ценово предложение по образец (Приложение 3)

·       Информационен лист-декларация (Приложение 4)

·       Заверено, с „Вярно с оригинала“, копие на Разрешение /или регистрация/ от директора на РИОСВ, на чиято територия се извършват дейностите, в съответствие със Закона за управление на отпадъците (обн. ДВ бр. 53 от 13 юли 2012 г.), за извършване на дейности по третиране /дейности по оползотворяване или обезвреждане, включително подготовка преди оползотворяване или обезвреждане/ на отпадъци с кодове:

16 01 18 „Цветни метали“,

19 10 02 „Отпадъци от цветни метали“.

* Запечатания плик, съдържащ тръжната документация, се надписва с „Продажба на отпадъци от цветни метали, съдържащи се в кабел 110 kV, собственост на „ЧЕЗ Разпределение България“ АД“.

При подаване на предложенията, се представя гаранция за участие, която представлява парична сума (депозит), в размер на 10 000 лв, преведена по сметката на Възложителя - „ЧЕЗ Разпределение България” АД - банка „Уникредит Булбанк” АД, IBAN: BG43UNCR76301002ERPBUL, BIC: UNCRBGSF. В платежния документ трябва да се впише: Гаранция за участие в търг за Продажба на отпадъци от цветни метали, съдържащи се в кабел 110 kV, собственост на „ЧЕЗ Разпределение България“ АД.

·         Гаранцията за участие остава в полза на Възложителя, ако спечелилия участник откаже да подпише договор.

·         Гаранцията за участие на всички участници с изключение на спечелилия се възстановява в срок от 10 дни от приключване на процедурата.

·         Гаранцията за участие на спечелилия участник става гаранция за изпълнение по договора и се възстановява в срок от 10 дни след приключване на действието на договора и изпълнението по него е коректно.

До участие в търга ще се допускат лица, приложили всички задължителни документи за допускане до участие в търга и подали предложение до 16.00 часа на 13.05.2019 г.

Всяко ценово предложение, поставено в незапечатан плик, или което не отговаря на изискванията на продавача се обявява за нередовно.

С цел минимизиране на риска от замърсяване на околната среда, предаването на генерираните отпадъци ще се осъществява на мястото на тяхното образуване (трасето на кабел 110 kV „Зенит“). В процедурата по предаването и приемането на генерираните отпадъци да се предвидят правила за приемане-предаване на отпадъка, в съответствие с разпоредбите на закона за Управление на отпадъци. Участникът, с когото ще се подпише договор за изкупуване, се задължава да приема отпадъка на място.

Всички последващи разходи по транспортните и товаро-разтоварните работи са изцяло за сметка на купувача и следва да бъдат взети предвид при определяне на предлаганата цена.

След прехвърляне собствеността на отпадъка от продавача на купувача, последният е длъжен да спазва всички изисквания на екологичното законодателство и да не допуска замърсяване компонентите на околната среда. Отговорността, при евентуално замърсяване, е изцяло на купувача.

За допълнителна информация:

Милена Димитрова, тел. +359 885 396 690, e-mail:milena.dimitrova@cez.bg

Нинко Янев, тел: +359 887 932 314, e-mail:ninko.yanev@cez.bg

 Приложение 1

Приложение 2

Приложение 3

Приложение 4

 

 

публикувано
април 2019