Търг с оферти в затворен плик, за Продажба на отпадъци от черни и цветни метали, съдържащи се в кабели, проводници и бракувани съоръжения

О Б Я В А

На основание Решение на Управителен съвет „ЧЕЗ Разпределение България“ АД 

О Б Я В Я В А

На 14.09.2018 г. от 14.00 часа ще се проведе търг с оферти в затворен плик, за Продажба на отпадъци от черни и цветни метали, съдържащи се в кабели, проводници и бракувани съоръжения, собственост на „ЧЕЗ Разпределение България“ АД.        

Минималните цени (минимален процент от LME за съответния метал) са определени в Приложение 3 (т. 3).

Оглед на продаваните бракувани съоръжения, кабели, проводници, предмет на търга, може да бъде извършен от участниците в срок от публикуване на обявата до 14.09.2018 г., включително на площадките съответно в гр. Враца и гр. Плевен.

Контактни лица за огледи:  за гр. Враца – Тихомир Алексиев  +359 884 322 848, за гр. Плевен – Иван Марчовски +359 887 602 025

Документация за участие в търга може да се подава всеки работен ден от 9.00 до 16.00 часа в деловодството на „ЧЕЗ Разпределение България” АД – гр.София, ул. „Цариградско шосе“ № 159, „БенчМарк Бизнес Център“ до 12.00ч. на 14.09.2018 г., включително.

Съдържание на Офертата:

  • Бланка с административни сведения на участника по образец (Приложение 1)
  • Информационен лист-декларация (Приложение 2)
  • Ценово предложение по образец (Приложение 4);
  • Копие на Разрешително от директора на РИОСВ, на чиято територия се извършват дейностите, за извършване на дейности по третиране /дейности по оползотворяване или обезвреждане, включително подготовка преди оползотворяване или обезвреждане/ на отпадъци с кодове: 16 01 17 „Черни метали“, 16 01 18 „Цветни метали“, 19 10 01 „Отпадъци от желязо и стомана“; 19 10 02 „Отпадъци от цветни метали“, в съответствие с чл. 67 на Закона за управление на отпадъците (обн. ДВ бр. 53 от 13 юли 2012 г.)

* Запечатания плик, съдържащ тръжната документация, се надписва с „Тръжна документация за участие в търг по Продажба на отпадъци от черни и цветни метали, съдържащи се в кабели, проводници и бракувани съоръжения, собственост на „ЧЕЗ Разпределение България“ АД“.

Ценовото предложение се изготвя съгласно Приложение 4.

Всяко ценово предложение, което не отговаря на изискванията на продавача се обявява за нередовно.

До участие в търга ще се допускат лица, приложили всички задължителни документи за допускане до участие в търга до 12.00 часа на 14.09.2018 г.

Всички последващи разходи по преместването и транспорта на отпадъчните материали са за сметка на спечелилия участник.

След прехвърляне собствеността на отпадъка от продавача на купувача, последният е длъжен да спазва всички изисквания на екологичното законодателство и да не допуска замърсяване компонентите на околната среда. Отговорността, при евентуално замърсяване, е изцяло на купувача

Приложения

За допълнителна информация

Милена Димитрова, тел: +359 885 396 690, e-mail: milena.dimitrova@cez.bg

 

публикувано
Септември 2018