Покана за избор на изпълнител за предоставяне на обучение по Ключова компетентност 2: „Общуване на чужди езици“

„ЧЕЗ България“ ЕАД кани всички заинтересовани лица да подадат оферти за участие в процедура за определяне на изпълнител чрез публична покана по реда на чл. 3, ал. 1 от ПМС 160/2016 г., с предмет: „Предоставяне на обучение за придобиване на ключови компетентности, съгласно Европейската квалификационна рамка по Ключова компетентност 2 „Общуване на чужди езици“ (Английски език)”, в рамките на договор за безвъзмездна финансова помощ №BG05M9OP001-1.021-0254 „Уча и се развивам в ЧЕЗ“, процедура BG05M9OP001-1.021 „ОБУЧЕНИЯ ЗА ЗАЕТИ ЛИЦА”, Компонент II на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014 – 2020, съфинансирана от Европейски социален фонд на Европейски съюз.

Офертите могат да се подават единствено на интернет адрес: https://eumis2020.government.bg/. Срокът за подаване на офертите е от 05.09.2018 г. до 13.09.2018 г., 00.00 ч. Кандидатите могат да се запознаят със съдържанието на публичната покана, от тук.

публикувано
Септември 2018