Външен търг за продажба на употребявани автомобили

 

 

На основание Наредбата за условията и реда за провеждане на търгове и конкурси, и в изпълнение на Решения взети от Управителните съвети на „ЧЕЗ Разпределение България“ АД и „ЧЕЗ България“ ЕАД

О Б Я В Я В А

На 08.10.2018 г. от 10.00 часа ще се проведе външен търг с оферти в затворен плик, за продажба на употребявани автомобили собственост на „ЧЕЗ Разпределение България“ АД и „ЧЕЗ България“ ЕАД.

Първоначалната тръжна цена за всеки автомобил е определена, както следва: автомобили собственост на „ЧЕЗ Разпределение България“ АД - Приложение 3; автомобили собственост на „ЧЕЗ България“ ЕАД - Приложение 4

Оглед на продаваните автомобили, предмет на търга, може да бъде извършен от участниците в срок от публикуване на обявата до 05.10.2018 г. включително.

 

Контактни лица за огледи:

 

Регион Лице за контакт Телефон
Благоевград Христо Костов 0892/278426
Перник, Кюстендил Първан Йорданов 0887/798609
Враца Трифон Геновски 0892/270792
Монтана, Видин Людмил Гоцев 0882/000622
Ловеч Кънчо Кънчев 0882/000621
Плевен Мартин Велев 0885/200031
София Област - Костинброд, Сливница, Ботевград, Пирдоп, Своге, Ихтиман, Костенец Иво Станишев 0892/278466
София ул. „Гинци“ № 32, П.С. Младост, П.С. Фестивална, ЦС София Стоян Аврамов 0882/000633
София ул. „Адам Мицкевич“ № 2А Георги Караушев 0887/930861

Оферта за участие в търга може да се подава всеки работен ден от 9.00 до 12.00 и от 13.00 до 16.00 часа в деловодството на ЧЕЗ Груп България – гр.София, ул. „Цариградско шосе“ № 159, „БенчМарк Бизнес Център“ до 05.10.2018 г. включително.

Съдържание на Офертата:

 

·         ценово предложение по образец (Приложение 1);

·         бланка с данни на участника по образец (Приложение 2);

·         платежно нареждане за внесен депозит за участие в размер на 10 % от първоначалната тръжна цена на автомобил (описани в Приложения № № 3 и 4). Задължително в платежното се посочва регистрационен номер на автомобила, за който се участва;

·         молба свободен текст за продължаване на депозита в частично плащане по основната цена – при спечелване;

·         молба свободен текст за връщане на внесен депозит за участие в търг (с посочена банкова сметка) – при загуба;

* Запечатания плик съдържащ тръжната документация се надписва с „Тръжна документация за участие във външен търг по продажба на употребявани автомобили“.

Депозит за участие във търга в размер на 10 % от първоначалната продажна цена на моторно превозно средство се внася до 16.00 часа на 05.10.2018 г., както следва:

·         за автомобили собственост на „ЧЕЗ Разпределение България“ АД (приложение №3) - IBAN BG79 CITI 9250 1005 0094 00 BIC/SWIFT, CITIBGSF СИТИБАНК

·         за автомобили собственост на „ЧЕЗ България“ ЕАД (приложение №4) -                   IBAN BG65CITI 9250 1005 0048 02 BIC/SWIFT, CITIBGSF СИТИБАНК

 

Задължително в платежното нареждане, на основание за плащане се посочва регистрационен номер на автомобилите, за които се внася съответната сума.

До участие в търга ще се допускат физически и юридически лица, приложили всички задължителни документи за допускане до участие в търга до 16.00 часа на 05.10.2018 г., внесли депозит за участие в определения срок и отговарящи на изискванията, определени в тръжната документация.

Когато участник прояви интерес към автомобили, собственост на „ЧЕЗ Разпределение България“ АД и „ЧЕЗ България“ ЕАД, то тогава е необходимо да се подадат два плика с тръжна документация, съответно по един за автомобилите на двете компании.

Плик със Тръжна документация включващ пълен набор документи, позволява на участник да се включи в надаване за не повече от 10 (десет) автомобила.

В случаите когато участник подава оферта за повече автомобили (повече от 10) е необходимо да подаде втори плик със пълен набор тръжна документация.

Всяко ценово предложение, поставено в незапечатан плик или което не отговаря на изискванията на продавача се обявява за нередовно.

При предложена еднаква най-висока цена от двама или повече участници, комисията продължава търга чрез явно наддаване между тях със стъпка 1% от началната цена, след уведомяването им в рамките на пет работни дни, считано от датата на проведения търг.

            Всички последващи разходи по прехвърляне на собствеността и пререгистрацията на автомобила са за сметка на спечелилия участник.

Предоставените с документите за участие лични данни ще бъдат използвани с цел еднозначно идентифициране на участниците при изпълнението на тръжната процедура включително и за публично обявяване на крайните резултати от нея. Данните ще се съхраняват за срок от 12 месеца след приключване на процедурата. Подаването на документи за участие се счита за съгласие за обработка на лични данни за посочените цели и срок. Подробна информация за обработката на лични данни от „ЧЕЗ Разпределение България“ АД можете да намерите на www.cez-rp.bg

Приложение 1

Приложение 2

Приложение 3

Приложение 4

За допълнителна информация: Димитър Тушинов, тел: 0892/278059, e-mail: dimitar.tushinov@cez.bg

публикувано
Септември 2018