Продажба на излезли от употреба трансформатори 110 kV, собственост на „ЧЕЗ Разпределение България АД“

 

На основание Решение по т.13 от Протокол № 432/30.05.2018 г. на Управителен съвет „ЧЕЗ Разпределение България“ АД 

О Б Я В Я В А

На 28.08.2018 г. от 10.00 часа ще се проведе търг с оферти в затворен плик, за продажба на 3 бр., излезли от употреба, трансформатори 110 kV, собственост на „ЧЕЗ Разпределение България“ АД.

        

Първоначалната тръжна цена за всеки трансформатор е определена в Приложение 4.

Оглед на продаваните трансформатори, предмет на търга може да бъде извършен от участниците в срок от публикуване на обявата до 27.08.2018 г., включително.

Трансформаторите се намират, съответно, в подстанция Младост – бул. Климент Охридски №4 (тр-ор с ф. № 79152), в подстанция Яна –  гара Яна (тр-ор с № 20300061) и в подстанция Черни връх – ж.к. Младост 3, до бл. 351  (тр-ор с ф. № 20207).

 

Контактно лице за огледи:  Нинко Янев - +359 887 932 314

Документация за участие в търга може да се подава всеки работен ден от 9.00 до  16.00 часа в деловодството на „ЧЕЗ Разпределение България” АД – гр.София, ул. „Цариградско шосе“ № 159, „БенчМарк Бизнес Център“ до 27.08.2018 г., включително.

Съдържание на Офертата:

·       Бланка с административни сведения на участника по образец (Приложение 1)

·       Информационен лист-декларация (Приложение 2)

·       Ценово предложение по образец (Приложение 3);

·       Списък с трансформатори за търг (Приложение 4)

* Запечатания плик, съдържащ тръжната документация, се надписва с „Тръжна документация за участие в търг по продажба на излезли от употреба трансформатори 110 kV, собственост на „ЧЕЗ Разпределение България“ АД“.

Ценовото предложение се изготвя съгласно Приложение 3. В случаите, когато един участник подава оферта и за трите трансформатора, то ценовите предложения за всеки трансформатор се попълват за всеки отделен трансформатор.

Всяко ценово предложение, което не отговаря на изискванията на продавача се обявява за нередовно.

До участие в търга ще се допускат лица, приложили всички задължителни документи за допускане до участие в търга до 16.00 часа на 27.08.2018 г.

При подаване на предложенията, се представя гаранция за участие, равна на 5% от първоначалната тръжна цена от Приложение 4 на съответния трансформатор.

Гаранцията за участие трябва да е парична сума (депозит), преведена по сметката на Възложителя - „ЧЕЗ Разпределение България” АД - банка „Уникредит Булбанк” АД, IBAN: BG43UNCR76301002ERPBUL, BIC: UNCRBGSF. В платежния документ трябва да се впише: Гаранция за участие в търг за продажба на 3 бр., излезли от употреба, трансформатори 110 kV.

На некласираните на първо място кандидати гаранцията се възстановява в рамките на 15 работни дни след приключване на търга и обявяване на спечелилия кандидат.

Спечелилия участник заплаща съответния трансформатор авансово – 100% от предложената стойност, като от нея се приспада сумата от гаранцията за участие. Заплащането се извършва в рамките на 10 дни от сключване на договора.

Гаранцията за участие остава в полза на продавача, ако спечелилия участник откаже да сключи договор или не извърши плащането до 10 дни от сключване на договора.

Всички последващи разходи по преместването и транспорта на трансформаторите са за сметка на спечелилия участник.

След прехвърляне собствеността на трансформаторите от продавача на купувача, последният е длъжен да спазва всички изисквания на екологичното законодателство и да не допуска замърсяване компонентите на околната среда. Отговорността, при евентуално замърсяване, е изцяло на купувача.

За допълнителна информация:

Милена Димитрова, тел: +359 885 396 690, e-mail: milena.dimitrova@cez.bg

Нинко Янев, тел: +359 887 932 314, e-mail:ninko.yanev@cez.bg

 Приложения 1-4

 

 

 

публикувано
Август 2018