ОБЯВА

На основание Решение на Управителен съвет, „ЧЕЗ Разпределение България“ АД 

О Б Я В Я В А

На 25.06.2018 г. от 10.00 часа ще се проведе търг с тайно наддаване, след събиране на оферти в затворен плик, за Продажба на отпадъци от цветни метали, съдържащи се в кабел 110 kV, собственост на „ЧЕЗ Разпределение България“ АД.

Минималните цени, от които се започва наддаването са посочени в Приложение 1.

Оглед на продавания кабел, предмет на търга, може да бъде извършен от участниците в срок от публикуване на обявата до 22.06.2018 г., включително.

Трасето на кабела е приблизително 3000 м – от портала на ул. Козяк (в близост до МОЛ Парадайс) до п/ст Витоша (бул.Витоша № 89).

Контактно лице за огледи:  Нинко Янев - +359 887 932 314

Документация за участие в търга може да се подава всеки работен ден от 9.00 до  16.00 часа в деловодството на „ЧЕЗ Разпределение България” АД – гр.София, ул. „Цариградско шосе“ № 159, „БенчМарк Бизнес Център“ до 22.06.2018 г., включително.

 Съдържание на Офертата:

 - Бланка с административни сведения на участника по образец (Приложение 3)

-  Оферта и ценово предложение по образец (Приложение 3)

-  Информационен лист-декларация (Приложение 4)

*Запечатаният плик, съдържащ тръжната документация, се надписва с „Продажба на отпадъци от цветни метали, съдържащи се в кабел 110 kV, собственост на „ЧЕЗ Разпределение България“ АД“.

До участие в търга ще се допускат лица, приложили всички задължителни документи за допускане до участие в търга и подали предложение до 16.00 часа на 22.06.2018 г.

Всяко ценово предложение, поставено в незапечатан плик, или което не отговаря на изискванията на продавача се обявява за нередовно.

С цел минимизиране на риска от замърсяване на околната среда, предаването на генерираните отпадъци ще се осъществява на мястото на тяхното образуване (трасето на кабел 110 kV „Драгалевци“). В процедурата по предаването и приемането на генерираните отпадъци да се предвидят правила за приемане-предаване на отпадъка, в съответствие с разпоредбите на закона за Управление на отпадъци. Участникът, с когото ще се подпише договор за изкупуване, се задължава да приема отпадъка на място.

Всички последващи разходи по транспортните и товаро-разтоварните работи са изцяло за сметка на купувача и следва да бъдат взети предвид при определяне на предлаганата цена.

След прехвърляне собствеността на отпадъка от продавача на купувача, последният е длъжен да спазва всички изисквания на екологичното законодателство и да не допуска замърсяване компонентите на околната среда. Отговорността, при евентуално замърсяване, е изцяло на купувача.

За допълнителна информация:

Милена Димитрова, тел. +359 885 396 690, e-mail:milena.dimitrova@cez.bg

Нинко Янев, тел: +359 887 932 314, e-mail:ninko.yanev@cez.bg\

Приложение 1

Приложение 2

Приложение 3

Приложение 4

публикувано
юни 2018