Търг за избор на фирма за изготвяне на доклад за енергийни спестявания

„ЧЕЗ Електро България“ АД е задължено лице съгласно Закона за енергийната ефективност (ЗЕЕ). В тази връзка дружеството е изпълнило редица дейности, водещи до реализиране на енергийни спестявания. Закупени са и са подменени голямо количество  компютри, принтери и друга офис техника с нови, които са с по-малка собствена консумация на електрическа енергия. По този начин се реализират енергийни спестявания.

За издаване на удостоверения за реализиране на тези спестявания е необходимо да бъде изготвен доклад до Агенцията за устойчиво енергийно развитие (АУЕР), съгласно ЗЕЕ.

В тази връзка „ЧЕЗ Електро България“ АД желае да наеме фирма за изготвяне на доклад за оценка на описаните по-горе реализирани енергийни спестявания. Кандидатът задължително трябва да притежава удостоверение съгласно чл. 44, ал. 1 от ЗЕЕ. Желаещите да извършат тази дейност следва да подадат ценово предложение в запечатен плик на посочения адрес за кореспонденция, в срок до 17 ч. на 17.02.2017 год., включително.

Ценовото предложение трябва да включва всички разходи на кандидата, включително и разходи за следните дейности:

  1. Предварителна оценка на спестяванията от реализираната дейност;
  2. Събиране и обобщаване на необходимите данни за изготвяне на доклад до АУЕР за издаване на удостоверение съгласно ЗЕЕ;
  3. Изготвяне на доклад до АУЕР;
  4. Изготвяне на становище по допълнителни въпроси от АУЕР, свързани с изготвения доклад.

Краен срок за изготвяне на доклад – 30 календарни дни след сключване на договор. „ЧЕЗ Електро България“ АД ще предостави следната информация и изходни данни за изготвянето на доклада – тип и вид на новозакупеното офис оборудване, тип и вид на подмененото офис оборудване. За допълнителни въпроси и разяснения:

e-mail:  ee.cez@cez.bg

Адрес за кореспонденция :

„ЧЕЗ ЕЛЕКТРО БЪЛГАРИЯ“ АД
бул. "Цариградско шосе" 159, ет.5
БенчМарк Бизнес Център
гр. София, п.к. 1784

На вниманието на отдел „Енергийна ефективност“