Обява имот Кресна

На основание Наредбата за условията и реда за провеждане на търгове и конкурси, и в изпълнение на Решение от Протокол 293 т.7 /21.10.2015 г. на Управителен съвет – „ЧЕЗ Разпределение България“ АД,

О Б Я В Я В А

На  19.01.2016 г. от 10:00 часа, ще се проведе отворен търг с явно наддаване за Продажба на:

УПИ XVI, отреден за пл. №335 по плана на гр.Кресна – 1080 кв., с изградените в този имот части от сгради, а именно - партерен етаж от масивна сграда, ателие със ЗП – 71.10 кв.м., Гараж  ЗП – 16.57 кв. м.; Гараж  ЗП – 15.70 кв. м.; Гараж  ЗП – 18.24 кв. м.;  находящ се в Гр.Кресна, ул.В. Коларов № 3

Административния адрес на имота:гр. Кресна, ул. В. Коларов № 3

Имотът принадлежи към дълготрайни материални неенергийни активи - недвижими имоти, собственост на "ЧЕЗ Разпределение България" АД

      Първоначална продажна цена на недвижимият имот: 132 089.00лв. /сто тридесет и две хиляди осемдесет и девет лева/ без ДДС;

      Стъпка за наддаване: 5% (6 604.00 лв. /шест хиляди шестстотин и четири лева/) върху първоначалната продажна цена на недвижимия имот.

Оглед на имота, предмет на търга, може да бъде извършен от кандидатите всеки работен ден в срок до деня на подаване на оферта от 12.00 до 15.00 часа на посоченият адрес на имота,  с един ден писмено предизвестие.

Контактни лица за огледи:

Имот Лице за контакт Телефон E - mail
Имот гр.Рила кв.27 Марлен Иванова +359 887 144 155 marlen.ivanova@cez.bg

Документация за участие в търга на стойност 24 лв. /двадесет и четири лева/ с ДДС, може да бъде закупена всеки работен ден от 9.00 до 12.00 и от 13.00 до 16.00 часа на адрес бул. „Цариградско шосе“ №159 ет.2 до 18.01.2016г. като сумата е преведена по банкова сметка на „ЧЕЗ България” EАДIBAN  BG65CITI 9250 1005 0048 02  BIC/SWIFT, CITIBGSFСИТИБАНК Н.А.–клон СОФИЯ София 1000, бул. "Мария Луиза" № 2, ЦУМ Бизнес център, ет.5

Документация за участие в търга може да се подава всеки работен ден от 9.00 до 12.00 и от 13.00 до 16.00 часа в деловодството на „ЧЕЗ Разпределение България” АД – гр.София, бул. „Цариградско шосе“ № 159 до 18.01.2016г.

Депозит за участие в търга в размер на 10 % от първоначалната продажна цена на недвижимия имот 13 209.00 лв.  / Тринадесет хиляди двеста и девет лева /  се внася в банкова сметка на „ЧЕЗ Разпределение България” АД: IBAN  BG79 CITI 9250 1005 0094 00  BIC/SWIFT     CITIBGSFСИТИБАНК Н.А. – клон СОФИЯ до 16.00 часа на 18.01.2016г.

До участие в търга ще се допускат физически и юридически лица, закупили тръжна документация и подали същата с приложени към нея всички задължителни документи, изискващи се за допускане до участие в търга до 16.00 часа 18.01.2016 г. внесли депозит за участие в определения срок и отговарящи на изискванията, определени в тръжната документация.

Търгът ще се проведе в заседателна зала „Левски“ на адрес гр. София, бул. „Цариградско шосе“ № 159.

За допълнителна информация : Марлен Иванова , GSM 0887 144 155, email:marlen.ivanova@cez.bg