Обява на имот в гр. Белене

На основание Наредбата за условията и реда за провеждане на търгове и конкурси, и в изпълнение на Решение от Протокол 293 т.4 /21.10.2015 г.. на Управителен съвет – „ЧЕЗ Разпределение България“ АД,

О Б Я В Я В А

На  18.01.2016 г. от 10:00 часа, ще се проведе отворен търг с явно наддаване за Продажба на:

ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 03366.601.477 с РЗП – 884,50/1105  кв.м. ид.ч./, ведно с построената в имота двуетажна сграда с идентификатор 03366.601.477.1 със ЗП – 314 кв.м.

Административния адрес на имота:гр. Белене, ул.”Иван Вазов” № 13, община Белене обл. Плевен

Имотът принадлежи към дълготрайни материални неенергийни активи - недвижими имоти, собственост на "ЧЕЗ Разпределение България" АД

      Първоначална продажна цена на недвижимият имот: 69 200.00/шестдесет и девет хиляди и двеста / без ДДС;

      Стъпка за наддаване: 5% ( 3 460.00 лв. / три хиляди четиристотин и шестдесет лева /) върху първоначалната продажна цена на недвижимия имот.

Оглед на имота, предмет на търга, може да бъде извършен от кандидатите всеки работен ден в срок до деня на подаване на оферта от 12.00 до 15.00 часа на посоченият адрес на имота,  с един ден писмено предизвестие.

Контактни лица за огледи:

Имот Лице за контакт Телефон E - mail
Имот гр.Рила кв.27 Марлен Иванова +359 887 144 155 marlen.ivanova@cez.bg

Документация за участие в търга на стойност 24 лв. /двадесет и четири лева/ с ДДС, може да бъде закупена всеки работен ден от 9.00 до 12.00 и от 13.00 до 16.00 часа на адрес бул. „Цариградско шосе“ №159 ет.2 до 15.01.2016г. като сумата е преведена по банкова сметка на „ЧЕЗ България” EАДIBAN  BG65CITI 9250 1005 0048 02  BIC/SWIFT, CITIBGSFСИТИБАНК Н.А.–клон СОФИЯ София 1000, бул. "Мария Луиза" № 2, ЦУМ Бизнес център, ет.5

Документация за участие в търга може да се подава всеки работен ден от 9.00 до 12.00 и от 13.00 до 16.00 часа в деловодството на „ЧЕЗ Разпределение България” АД – гр.София, бул. „Цариградско шосе“ № 159 до 15.01.2016г.

Депозит за участие в търга в размер на 10 % от първоначалната продажна цена на недвижимия имот 6 920.00 лв.  / шест хиляди деветстотин и двадесет лева /  се внася в банкова сметка на „ЧЕЗ Разпределение България” АД: IBAN  BG79 CITI 9250 1005 0094 00  BIC/SWIFT     CITIBGSFСИТИБАНК Н.А. – клон СОФИЯ до 16.00 часа на 15.01.2016г.

До участие в търга ще се допускат физически и юридически лица, закупили тръжна документация и подали същата с приложени към нея всички задължителни документи, изискващи се за допускане до участие в търга до 16.00 часа 15.01.2016 г. внесли депозит за участие в определения срок и отговарящи на изискванията, определени в тръжната документация.

Търгът ще се проведе в заседателна зала „Левски“ на адрес гр. София, бул. „Цариградско шосе“ № 159.

За допълнителна информация : Марлен Иванова , GSM 0887 144 155, email:marlen.ivanova@cez.bg