Продажба на отпадъци от цветни метали, съдържащи се в кабел 110 kV

На 02.07.2021 г. ще се проведе търг с тайно наддаване, след събиране на оферти в затворен плик, за Продажба на отпадъци от цветни метали, съдържащи се в кабел 110 kV, собственост на „ЧЕЗ Разпределение България" АД.

Минималните цени, от които се започва наддаването са посочени в Приложение 1.


Оглед на продавания кабел, предмет на търга, може да бъде извършен от участниците в срок от публикуване на обявата до 30.06.2021 г., включително.

Трасето на кабела е приблизително 2 470 м - от п/ст Седец (ул. Охридско езеро № 1) до п/ст Витоша (бул Витоша № 89), като преминава и пресича следните улици: „Камен Андреев", „Добруджански край", „Георги Зографина", „Дамян Груев", „Владайска", бул. „Тотлебен", „Шандор Петьофи", „Лайот Кошут", „Дукатска планина", „Люлин планина", „Доспат", „Цар Борис 1", „Удово", „Никола Славков", бул. „П. Р Славейков".

Контактно лице за огледи: Нинко Янев - +359 887 932 314

Документация за участие в търга може да се подава всеки работен ден от 9.00 до 16.30 ч. в деловодството на „ЧЕЗ Разпределение България" АД - гр. София, бул. „Цариградско шосе" № 159, „БенчМарк Бизнес Център", Деловодство - за Сектор Методическо управление и контрол - ДЕП, до 02.07.2021 г. - 12.00 ч., включително.

Съдържание на Офертата:

- Бланка с административни сведения на участника по образец (от Приложение 3)
- Оферта и ценово предложение по образец (от Приложение 3)
- Информационен лист-декларация (от Приложение 4)
- Заверено, с „Вярно с оригинала", копие на Разрешение /или регистрация/ от директора на РИОСВ, на чиято територия се извършват дейностите, в съответствие със Закона за управление на отпадъците (обн. ДВ бр. 53 от 13 юли 2012 г.), за извършване на дейности по третиране /дейности по оползотворяване или обезвреждане, включително подготовка преди оползотворяване или обезвреждане/ на отпадъци с кодове:
16 01 18 „Цветни метали",
19 10 02 „Отпадъци от цветни метали".

 

* Запечатания плик, съдържащ тръжната документация, се надписва с „Продажба на отпадъци от цветни метали, съдържащи се в кабел 110 kV, собственост на „ЧЕЗ Разпределение България" АД".

При подаване на предложенията, се представя гаранция за участие, която представлява парична сума (депозит), в размер на 15 000 лв, преведена по сметката на Възложителя - „ЧЕЗ Разпределение България" АД - банка „Уникредит Булбанк" АД,
IBAN: BG43UNCR76301002ERPBUL, BIC: UNCRBGSF. В платежния документ трябва да се впише: Гаранция за участие в търг за Продажба на отпадъци от цветни метали, съдържащи се в кабел 110 kV, собственост на „ЧЕЗ Разпределение България" АД.
- Гаранцията за участие остава в полза на Възложителя, ако спечелилия участник откаже да подпише договор.
- Гаранцията за участие на всички участници с изключение на спечелилия се възстановява в срок от 10 дни от приключване на процедурата.
- Гаранцията за участие на спечелилия участник става гаранция за изпълнение по договора и се възстановява в срок от 10 дни след приключване на действието на договора и изпълнението по него е коректно.

До участие в търга ще се допускат лица, приложили всички задължителни документи за допускане до участие в търга и подали предложение до 12.00 ч. на 02.07.2021 г.

Всяко ценово предложение, поставено в незапечатан плик, или което не отговаря на изискванията на продавача се обявява за нередовно.

С цел минимизиране на риска от замърсяване на околната среда, предаването на генерираните отпадъци ще се осъществява на мястото на тяхното образуване (трасето на кабел 110 kV „Тотлебен"). В процедурата по предаването и приемането на генерираните отпадъци да се предвидят правила за приемане-предаване на отпадъка, в съответствие с разпоредбите на закона за Управление на отпадъци. Участникът, с когото ще се подпише договор за изкупуване, се задължава да приема отпадъка на място.

Всички последващи разходи по транспортните и товаро-разтоварните работи са изцяло за сметка на купувача и следва да бъдат взети предвид при определяне на предлаганата цена.
След прехвърляне собствеността на отпадъка от продавача на купувача, последният е длъжен да спазва всички изисквания на екологичното законодателство и да не допуска замърсяване компонентите на околната среда. Отговорността, при евентуално замърсяване, е изцяло на купувача.

Приложения към обявата:

Приложение 1 - Изисквания към кандидатите и към изпълнение на поръчката
Приложение 2 - Списък на прогнозно количество кабел 110 kV (м) с приблизителни количества черни и цветни метали, съдържащи се в него (кг)
Приложение 3 - Образец на оферта, Образец на оферта за ценово предложение, Проект на договор
Приложение 4 - Информационен лист Декларация

За допълнителна информация:
Милена Димитрова, тел. +359 885 396 690, e-mail: milena.dimitrova@cez.bg
Нинко Янев, тел: +359 887 932 314, e-mail: ninko.yanev@cez.bg

 

 

публикувано
юни 2021