Обява за търг за продажба на имот в гр. Троян

На 23.02.2021 г. от 13.00 ч. ще се проведе търг с тайно наддаване за продажба на неенергиен обект, находящ се в град Троян и представляващ:

Апартамент № 23 с площ 85.84 кв. м и прилежащо мазе № 4 с площ 23.75 кв. м, находящ се в гр. Троян, ул. „В. Спасов" № 2, вх. А, ет. 2 ап. 23, Община Троян, заснет по КККР като самостоятелен обект с идентификатор 73198.504.197.2.23

Административният адрес на имота е гр. Троян, ул. "В. Спасов" № 2, Община Троян.

Имотът принадлежи към дълготрайни материални неенергийни активи - недвижими имоти, собственост на "ЧЕЗ Разпределение България" АД.
Първоначална продажна цена на недвижимия имот е 26 000.00 лв. (двадесет и шест хиляди лева и 00 ст.) без ДДС.


Оглед на имота, предмет на търга, може да бъде извършен от кандидатите всеки работен ден от 10:00 ч. до 15:00 ч. в срок до 18.02.2021 г. на посоченият адрес на имота, с два дни писмено предизвестие.
Контактни лица за огледи:


 
Имот Лице за контакт Телефон E-mail
Апартамент № 23 в гр. Троян, ул. "В. Спасов" № 2, Община Троян Светлана Господинова +359 894 787 571 svetlana.gospodinova@cez.bg
       

Документацията за участие в търга, може да бъде заявена и получена всеки работен ден от 9.00 до 16.00 ч. на посоченият e-mail или на адрес: бул.„Цариградско шосе" № 159 ет. 2 до 19.02.2021 г.

Документацията за участие в търга може да се подава всеки работен ден от 9:00 до 16:00 ч. в Деловодството на „ЧЕЗ Разпределение България" АД - гр. София, бул. „Цариградско шосе" №159 до 10:00 ч. на 23.02.2021 г.

Депозит за участие в търга в размер на 10% от първоначалната продажна цена на недвижимия имот 2 600.00 лв. (две хиляди и шестстотин лева) се внася в банкова сметка на „ЧЕЗ Разпределение България" АД:
IBAN BG79CITI 9250 1005 0094 00; BIC/SWIFT CITIBGSF; СИТИБАНК Н.А. - клон СОФИЯ до 16.00 ч. на 19.02.2021 г.

До участие в търга ще се допускат физически и юридически лица, закупили тръжна документация и подали същата с приложени към нея всички задължителни документи, изискващи се за допускане до участие в търга до 10.00 ч. на 23.02.2021 г. и внесли депозит за участие в определения срок и отговарящи на изискванията, определени в тръжната документация.

Търгът ще се проведе в заседателна зала на адрес гр. София, бул. „Цариградско шосе" № 159.

За допълнителна информация:
                                     Светлана Господинова,
                                      GSM 0894 78 75 71,
                                      email: svetlana.gospodinova@cez.bg

публикувано
Януари 2021