Търг за продажба на употребявано оборудване, собственост на „ЧЕЗ България“ ЕАД

На 17.12.2020 г. от 11:00 ч. ще се проведе присъствен търг за продажба на употребявано оборудване, собственост на „ЧЕЗ България" ЕАД с минимална тръжна цена както следва:

Наименование Мярка Количество Минимална тръжна цена
в лв без ДДС
ТРИФ.УРЕДБА ПРОВ.ЕЛ-РИ CALIGYR (не се произвежда) бр. 1 300
ЕТАЛОН TVE 102/3;ТОВ.УСТР. TVT4 бр. 1 90
РАЗДЕЛ ТРАНСФОРМАТОР 60 ПОСТОВ бр. 1 95
РАЗДЕЛ ТРАНСФОРМАТОР 60 ПОСТОВ бр. 1 200
РАЗДЕЛ ТРАНСФОРМАТОР 60 ПОСТОВ бр. 1 200
КВАРЦОВ ТАЙМЕР - QTC I /Виброграф/ бр. 1 50
ТРИФ.УР.ПРОВ.10ЕЛЕКТР.ЕТАLOGYR бр. 1 850
ТРИФАЗНА ИЗПИТАТЕЛНА СТАНЦИЯ бр. 1 200
УРЕДБА ЗА ПРОВ.НА ЕЛ-РИ ELMA бр. 1 4 800

Оглед на имота, предмет на търга, може да бъде извършван от кандидатите всеки работен ден от 10.00 до 15.00 часа в срок до 16.12.2020 г. на адрес гр. София, ул. „Добринова скала" №1 с един ден писмено предизвестие.
Документация за участие в търга можете за получите след изпратено писмено заявяване на интерес от кандидата на посочения e-mail всеки работен ден от 09:00 ч. до 16:00 ч. на 16.12.2020 г.

Контактни лица за огледи и заявяване на тръжна документация:

 
Лице за контакт Телефон E - mail
Светлана Господинова +359 894 787 571 svetlana.gospodinova@cez.bg

Документация за участие в търга може да се подава всеки работен ден от 9:00 до 16:00 ч. на адрес гр. София, бул. „Цариградско шосе" №159 до 10:00 ч. на 17.12.2020 г.

До участие в търга ще се допускат физически и юридически лица, заявили тръжна документация и подали същата с приложени към нея всички задължителни документи, изискващи се за допускане до участие в търга до 10:00 ч. на 17.12.2020 г.
Търгът ще се проведе в заседателна зала на адрес гр. София, бул. „Цариградско шосе" № 159.

За допълнителна информация:

Светлана Господинова
GSM 0894 78 75 71
email: svetlana.gospodinova@cez.bg

 

публикувано
Декември 2020