Търг с оферти в затворен плик, за продажба на отпадъци от черни и цветни метали, съдържащи се в кабели, проводници и бракувани съоръжения

На основание Решение на Управителен съвет „ЧЕЗ Разпределение България" АД

О Б Я В Я В А

На 10.12.2020 г. от 14.00 часа ще се проведе търг с оферти в затворен плик, за Продажба на отпадъци от черни и цветни метали, съдържащи се в кабели, проводници и бракувани съоръжения, собственост на „ЧЕЗ Разпределение България" АД.

Минималните цени (минимален процент от LME за съответния метал) са определени в Приложение 3 (т. 3).


Оглед на продаваните бракувани съоръжения, кабели, проводници, предмет на търга, може да бъде извършен от участниците в срок от публикуване на обявата до 10.12.2020 г., включително на площадките съответно в гр. Враца и гр. Плевен.

Контактни лица за огледи: за гр. София - Павлета Димова +359 884 641 748, за гр. Благоевград и гр. Дупница - Валери Митев +359 889 714 750, за гр. Враца - Тихомир Алексиев +359 884 322 848, за гр. Плевен - Стефан Енчев +359 884 322 843

Документация за участие в търга може да се подава всеки работен ден от 9.00 до 16.00 часа в деловодството на „ЧЕЗ Разпределение България" АД - гр. София, ул. „Цариградско шосе" № 159, „БенчМарк Бизнес Център" до 12.00ч. на 10.12.2020 г., включително.

При подаване на предложенията, се представя гаранция за участие, която представлява парична сума (депозит), в размер на 6 000лв за Позиция 1 и/или 5 000лв за Позиция 2, преведена по сметката на Възложителя - „ЧЕЗ Разпределение България" АД - банка „Уникредит Булбанк" АД, IBAN: BG43UNCR76301002ERPBUL, BIC: UNCRBGSF. В платежния документ трябва да се впише: Гаранция за участие в търг за продажба на отпадъци от черни и цветни метали, съдържащи се в кабели, проводници и бракувани съоръжения - Позиция ...

Съдържание на Офертата:
- Бланка с административни сведения на участника по образец (Приложение 1)
- Информационен лист-декларация (Приложение 2)
- Ценово предложение по образец (Приложение 4);
- Копие на Разрешително от директора на РИОСВ, на чиято територия се извършват дейностите, за извършване на дейности по третиране /дейности по оползотворяване или обезвреждане, включително подготовка преди оползотворяване или обезвреждане/ на отпадъци с кодове: 16 01 17 „Черни метали", 16 01 18 „Цветни метали", 19 10 01 „Отпадъци от желязо и стомана"; 19 10 02 „Отпадъци от цветни метали", в съответствие с чл. 67 на Закона за управление на отпадъците (обн. ДВ бр. 53 от 13 юли 2012 г.)
* Запечатания плик, съдържащ тръжната документация, се надписва с „Тръжна документация за участие в търг по Продажба на отпадъци от черни и цветни метали, съдържащи се в кабели, проводници и бракувани съоръжения, собственост на „ЧЕЗ Разпределение България" АД".
Ценовото предложение се изготвя съгласно Приложение 4.
Всяко ценово предложение, което не отговаря на изискванията на продавача се обявява за нередовно.
До участие в търга ще се допускат лица, приложили всички задължителни документи за допускане до участие в търга до 12.00 часа на 10.12.2020 г.

Гаранцията за участие на класирания на първо място участник става част от гаранцията за изпълнение по договора. Възложителят може да усвои гаранцията за изпълнение в пълен размер в своя полза, в случай че Изпълнителят откаже да изпълни възлагане или не изпълни задължение по договора. Гаранцията се възстановява по сметка на Изпълнителя в 30 дневен срок след приключване на договора, ако Възложителят е приел всичко по изпълнението му и няма наложени и неплатени неустойки от Изпълнителя.

На некласираните на първо място кандидати гаранцията се възстановява в рамките на 15 работни дни след приключване на търга и обявяване на спечелилия кандидат.
Гаранцията за участие остава в полза на продавача, ако спечелилия участник откаже да сключи договор.

Всички последващи разходи по преместването и транспорта на отпадъчните материали са за сметка на спечелилия участник.

След прехвърляне собствеността на отпадъка от продавача на купувача, последният е длъжен да спазва всички изисквания на екологичното законодателство и да не допуска замърсяване компонентите на околната среда. Отговорността, при евентуално замърсяване, е изцяло на купувача

Приложения 1 - 4

За допълнителна информация:
Милена Димитрова, тел: +359 885 396 690, e-mail: milena.dimitrova@cez.bg

публикувано
Декември 2020