Търг с явно наддаване за продажба на имот, находящ се в град Смолян

На 27.11.2020 г. от 10.00 часа ще се проведе търг с явно наддаване за продажба на имот, находящ се в град Смолян, улица „Шеста", и представляващ:

- Поземлен имот с площ 6 967 кв.м. и Идентификатор № 67653.928.62 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед №300-5-66/11.10.2004 г. на ИД на АГКК
- Сграда със ЗП 3 541 кв.м. и Идентификатор № 67653.928.62.2 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед №300-5-66/11.10.2004 г. на ИД на АГКК и предназначение „Сграда за енергопроизводство", представляваща по документи за собственост „Сграда сервиз МПС" в едно с допълнително усвоени две сгради с предназначение „Складова база, склад".

 

Първоначална продажна цена на недвижимия имот: 670 000 (шестстотин и седемдесет хиляди) лева без ДДС и наддавателна стъпка в размер на 5 000 лв. (пет хиляди лева).

Оглед на имота, предмет на търга, може да бъде извършен от кандидатите всеки четвъртък в срок до 25.11.2020 г. на посочения адрес на имота с два дни писмено предизвестие и уговорен час.
Контактни лица за огледи и заявяване на тръжна документация:
Лице за контакт Телефон E - mail
Светлана Господинова +359 894 787 571 svetlana.gospodinova@cez.bg

Документация за участие в търга можете за получите след изпратено писмено заявяване на интерес от кандидата на посочения e-mail всеки работен ден от 09:00 ч. до 16:00 ч. на 26.11.2020 г.

Документация за участие в търга може да се подава всеки работен ден от 9:00 до 16:00 часа на адрес гр. София, бул. „Цариградско шосе" №159 до 16:00 ч. на 26.11.2020 г.
Депозит за участие в търга в размер на 10% от първоначалната продажна цена на недвижимия имот 67 000 (шестдесет и седем хиляди) лева се внася в банкова сметка на „Бара Груп" ЕООД IBAN BG61 INGB 9145 1002 5433 12, BIC/SWIFT INGBBGSF, Банка: ИНГ БАНК Н.В. - клон София до 16:00 часа на 25.11.2020 г.
До участие в търга ще се допускат физически и юридически лица, закупили тръжна документация и подали същата с приложени към нея всички задължителни документи, изискващи се за допускане до участие в търга до 16:00 часа 26.11.2020 г. и внесли депозит за участие в определения срок и отговарящи на изискванията, определени в тръжната документация.
Търгът ще се проведе в заседателна зала на адрес гр. София, бул. „Цариградско шосе" № 159.

За допълнителна информация: Светлана Господинова
GSM 0894 78 75 71
email: svetlana.gospodinova@cez.bg