Външен търг с оферти в затворен плик, за продажба на употребявани автомобили

На основание Наредбата за условията и реда за провеждане на търгове и конкурси, и в изпълнение на Решение взето от Управителният съвет на „ЧЕЗ България" ЕАД

О Б Я В Я В А

На 16.10.2020 г. от 10.00 ч. ще се проведе външен търг с оферти в затворен плик, за продажба на употребявани автомобили, собственост на „ЧЕЗ България" ЕАД.

Първоначалната тръжна цена за всеки автомобил е определена в Приложение № 3 - автомобили собственост на „ЧЕЗ България" ЕАД.


Оглед на продаваните автомобили, предмет на търга, може да бъде извършен от участниците в срок от публикуване на обявата до 15.10.2020 г. включително.

Контактни лица за огледи:

За автомобили с местонахождение гр. София:

Георги Караушев, моб. тел: 0887/ 930 861

Стоян Аврамов, моб. тел: 0882/ 000 633

 

За автомобили с местонахождение гр. Плевен:

Мартин Велев, моб. тел: 0885/ 200 031

 

Оферта за участие в търга може да се подава всеки работен ден от 9.00 до 12.00 ч. и от 13.00 до 16.00 ч. в деловодството на „ЧЕЗ България" ЕАД с адрес гр. София, ул. „Цариградско шосе" № 159, „БенчМарк Бизнес Център" до 15.10.2020 г. включително.

Съдържание на Офертата:
- ценово предложение по образец (Приложение 1);
- бланка с данни на участника по образец (Приложение 2);
- платежно нареждане за внесен депозит за участие в размер на 10 % от първоначалната тръжна цена на автомобил (описана в Приложение № 3). Задължително в платежното се посочва регистрационен номер на автомобила, за който се участва;
- молба свободен текст за продължаване на депозита в частично плащане по основната цена - при спечелване;
- молба свободен текст за връщане на внесен депозит за участие в търг (с посочена банкова сметка) - при некласиране на кандидата;

Офертата се подава в запечатан плик както следва: „Оферта за участие в търг за продажба на употребявани автомобили".
Депозит за участие във търга в размер на 10 % от първоначалната продажна цена на моторно превозно средство се внася до 16.00 ч. на 15.10.2020 г., както следва:
- IBAN BG65CITI 9250 1005 0048 02 BIC/SWIFT, CITIBGSF СИТИБАНК
Задължително в платежното нареждане, на основание за плащане се посочва регистрационен номер на автомобилите, за които се внася съответната сума.
До участие в търга ще се допускат единствено участници, приложили всички задължителни документи за участие в търга до 16.00 ч. на 15.10.2020 г., внесли депозит за участие в определения срок и отговарящи на изискванията, определени в тръжната документация.
Плик със Тръжна документация, включващ пълен набор документи, позволява на участник да се включи в надаване за не повече от 10 (десет) автомобила.
В случаите когато участник подава оферта за повече автомобили (повече от 10) е необходимо да подаде втори плик със пълен набор тръжна документация.

Всяко ценово предложение, поставено в незапечатан плик, което не отговаря на изискванията на продавача се обявява за нередовно.

При предложена еднаква най-висока цена от двама или повече участници, комисията продължава търга, чрез явно наддаване между тях със стъпка 1% от началната цена, след уведомяването им в рамките на пет работни дни, считано от датата на проведения търг.

Всички последващи разходи по прехвърляне на собствеността и пререгистрацията на автомобила са за сметка на спечелилия участник.

Предоставените с документите за участие лични данни ще бъдат използвани с цел еднозначно идентифициране на участниците при изпълнението на тръжната процедура включително и за публично обявяване на крайните резултати от нея. Данните ще се съхраняват за срок от 12 месеца след приключване на процедурата. Подаването на документи за участие се счита за съгласие за обработка на лични данни за посочените цели и срок.

 

За допълнителна информация: Димитър Тушинов, моб. тел: 0892/ 278 059, e-mail: dimitar.tushinov@cez.bg

публикувано
Септември 2020