Покана за търг за „Ремонт на контейнери за транспортиране на електромери“

ЧЕЗ Разпределение България АД, със седалище и адрес на управление: гр. София - п.к.1784, бул.„Цариградско шосе" № 159, БенчМарк Бизнес Център" в качеството си на Възложител, обявява конкурс по оферти за „Ремонт на контейнери за транспортиране на електромери" и Ви кани за подаване на оферта.

Условията и изискванията на конкурса са описани в настоящата покана.


Възложителят изготвя, на основание на проведения конкурс, договор за изпълнение на предмета на конкурса с избрания изпълнител.


1. Предмет на конкурса

1.1. Описание и количество:

Ремонт на 99 бр. контейнери за транспортиране на електромери, по опис.

2. Начин, място и срокове за изпълнение на договора:

2.1. Начин за изпълнение

Ремонтът на контейнерите може да се извърши на място на посочения по-долу адрес или изпълнителят може да ги вземе, да ги ремонтира в собствена база и да ги върне на посочения адрес, като транспортните разходи са за сметка на изпълнителя. Срока за ремонт на 20 бр. контейнери е максимално 1 месец от датата на предоставянето им на изпълнителя.

Кандидатите могат да направят оглед на място на контейнерите на посочения адрес, като огледа трябва да се извърши преди последния ден за подаване на оферти.
2.2. Място на доставка

Контейнерите се намират на адрес: гр.София, бул. „Добринова скала" 14.

2.3. Срок на изпълнение

30 календарни дни, считано от датата на сключване на договора за доставка;

3. Срок на валидност на офертата

40 дни, считано от дата на подаване на офертите;

4. Условия на плащане

Плащането се извършва в срок до 30 /тридесет/ календарни дни, считано от датата на представяне на оригинална фактура /с посочена банкова сметка/ и приемо-предавателен протокол.

5. Изготвяне на офертата

В офертата се вписват единична и обща цена за изпълнение на поръчката в лева, без ДДС.

6. Оценката на офертите

Класирането на участниците и определянето на Изпълнителя ще се извърши въз основа на оценка на офертите на база „най-ниска цена ".


7. Подаване на оферти

Офертите се получават в запечатан непрозрачен плик с надпис: „Ремонт на контейнери за транспортиране на електромери" до 16:00 часа на 18.09.2020 г. на адрес: 1784 гр.София, бул.„Цариградско шосе" № 159, „БенчМарк Бизнес Център", „ЧЕЗ Разпределение България" АД, деловодство (за Дирекция „Мерене и управление на данните",сектор Подпомагане).
Върху плика задължително се записва и точният адрес, телефон за връзка и наименование на кандидата. Оферти, подадени след изтичане на срока, не се приемат.

 

Допълнителна информация:

На първо място ще бъде класиран участникът предложил най-ниска обща стойност за ремонт на 99 бр. контейнери, съгласно Приложение 1. Общата стойност ще бъде образувана от сумата от всички единични цени посочени от участника. При разминаване на общата стойност и сумата от единичните цени, ще бъдат взети предвид единичните цени.
Възложителят ще може да възлага допълнително и други контейнери подлежащи на ремонт, при спазване на оферираните ед. цени от спечелилия участник.

За контакти:

Стефан Кънев, тел.0885/396-721
e-mail: stefan.kanev@cez.bg
Eксперт стопанска дейност /сектор Подпомагане, Дирекция МУД,
ЧЕЗ Разпределение България АД

Зорница Христова, тел.0882/000-789
e-mail: zornitsa.hristova@cez.bg
Eксперт стопанска дейност /сектор Подпомагане, Дирекция МУД,
ЧЕЗ Разпределение България АД

 

Приложения :

1. Списък с необходимите ремонти - Приложение 1

2. Снимка 1, Снимка 2, Снимка 3 на повредени контейнери - Приложение 2