Продажба на отпадъци от цветни метали, съдържащи се в кабел 110 kV, собственост на „ЧЕЗ Разпределение България” АД

О Б Я В А


На 03.07.2020 г. от 10.00 часа ще се проведе търг с тайно наддаване след събиране на оферти в затворен плик за Продажба на отпадъци от цветни метали, съдържащи се в кабел 110 kV, собственост на „ЧЕЗ Разпределение България" АД.

Минималните цени, от които се започва наддаването, са посочени в Приложение 1.

Оглед на продавания кабел, предмет на търга, може да бъде извършен от участниците в срок от публикуване на обявата до 26.06.2020 г., включително.
Трасето на кабела е приблизително 1 400 м - от подстанция „София-център" (ул. „Триадица" №8) до подстанция „Г. Димитров" (ул. "Рила" № 22) .

Контактно лице за огледи: Нинко Янев - +359 887 932 314

Документация за участие в търга може да се подава всеки работен ден от 9.00 до 16.00 часа в деловодството на „ЧЕЗ Разпределение България" АД на адрес гр.София, бул. „Цариградско шосе" № 159, „БенчМарк Бизнес Център", Деловодство - за Сектор Методическо управление и контрол - ДЕП, до 26.06.2020 г., включително.

Съдържание на офертата:

 • Бланка с административни сведения на участника по образец (Приложение 3)
 • Оферта и ценово предложение по образец (Приложение 3)
 • Информационен лист-декларация (Приложение 4)
 • Заверено с „Вярно с оригинала" копие на Разрешение /или регистрация/ от директора на РИОСВ, на чиято територия се извършват дейностите, в съответствие със Закона за управление на отпадъците (обн. ДВ бр. 53 от 13 юли 2012 г.), за извършване на дейности по третиране /дейности по оползотворяване или обезвреждане, включително подготовка преди оползотворяване или обезвреждане/ на отпадъци с кодове:

  16 01 18 „Цветни метали",
  19 10 02 „Отпадъци от цветни метали"

* Запечатаният плик, съдържащ тръжната документация, се надписва с: Продажба на отпадъци от цветни метали, съдържащи се в кабел 110 kV, собственост на „ЧЕЗ Разпределение България" АД.

При подаване на предложенията се представя гаранция за участие, която представлява парична сума (депозит) в размер на 10 000 лв., преведена по сметката на възложителя - „ЧЕЗ Разпределение България" АД - банка „Уникредит Булбанк" АД, IBAN: BG43UNCR76301002ERPBUL, BIC: UNCRBGSF. В платежния документ трябва да се впише: Гаранция за участие в търг за Продажба на отпадъци от цветни метали, съдържащи се в кабел 110 kV, собственост на „ЧЕЗ Разпределение България" АД.

 • Гаранцията за участие остава в полза на възложителя, ако спечелилият участник откаже да подпише договор.
 • Гаранцията за участие на всички участници, с изключение на спечелилия, се възстановява в срок от 10 дни от приключване на процедурата.
 • Гаранцията за участие на спечелилия участник става гаранция за изпълнение по договора и се възстановява в срок от 10 дни след приключване на действието на договора и ако изпълнението по него е коректно.

До участие в търга ще се допускат лица, приложили всички задължителни документи за допускане до участие в търга и подали предложение до 16.00 часа на 26.06.2020 г.

Всяко ценово предложение, поставено в незапечатан плик или което не отговаря на изискванията на продавача, се обявява за нередовно.

С цел минимизиране на риска от замърсяване на околната среда, предаването на генерираните отпадъци ще се осъществява на мястото на тяхното образуване (трасето на кабел 110 kV „Дондуков"). В процедурата по предаването и приемането на генерираните отпадъци да се предвидят правила за приемане-предаване на отпадъка в съответствие с разпоредбите на Закона за управление на отпадъци. Участникът, с когото ще се подпише договор за изкупуване, се задължава да приема отпадъка на място.

Всички последващи разходи по транспортните и товаро-разтоварните работи са изцяло за сметка на купувача и следва да бъдат взети предвид при определяне на предлаганата цена.
След прехвърляне собствеността на отпадъка от продавача на купувача, последният е длъжен да спазва всички изисквания на екологичното законодателство и да не допуска замърсяване компонентите на околната среда. При евентуално замърсяване отговорността е изцяло на купувача.

Приложения към обявата:
Приложение 1 - Изисквания към кандидатите и към изпълнение на поръчката
Приложение 2 - Списък на прогнозно количество кабел 110 kV (м) с приблизителни количества черни и цветни метали, съдържащи се в него (кг)
Приложение 3 - Образец на оферта, Образец на оферта за ценово предложение, Проект на договор
Приложение 4 - Информационен лист - декларация

За допълнителна информация:
Милена Димитрова, тел. +359 885 396 690, e-mail:milena.dimitrova@cez.bg
Нинко Янев, тел: +359 887 932 314, e-mail:ninko.yanev@cez.bg

 

 

 

публикувано
юни 2020