Продажба на неенергиен обект, находящ се в град Троян - ап. 22

На 03.04.2020г. от 14.30 часа ще се проведе търг с тайно наддаване за продажба на неенергиен обект, находящ се в град Троян и представляващ:

Апартамент № 22 с площ 68.92 кв.м. и прилежащо мазе № 3 с площ 17.99 кв.м., находящ се в гр.Троян, ул. "В. Спасов"№ 2, вх. Б ет. 2 ап. 22, Община Троян, заснет по КККР като самостоятелен обект с идентификатор 73198.504.197.2.22

Административния адрес на имота е гр. Троян, ул. "В. Спасов" № 2, Община Троян.

Имотът принадлежи към дълготрайни материални неенергийни активи - недвижими имоти, собственост на "ЧЕЗ Разпределение България" АД.
Първоначална продажна цена на недвижимия имот е 23 463.00 лв. (двадесет и три хиляди четиристотин шестдесет и три лева и 00 ст.) без ДДС и наддавателна стъпка в размер на 1 173.00 лв. (хиляда сто седемдесет и три) лева.


Оглед на имота, предмет на търга, може да бъде извършен от кандидатите всеки работен от 10:00ч. до 15:00 ч. в срок до 30.03.2020г. на посоченият адрес на имота, с два дни писмено предизвестие.
Контактни лица за огледи:
Имот Лице за контакт Телефон E - mail
Апартамент № 22 в гр.Троян, ул. "В. Спасов" № 2, Община Троян Светлана Господинова +359 894 787 571 svetlana.gospodinova@cez.bg

Документация за участие в търга на стойност 24 лв. /двадесет и четири лева/ с ДДС, може да бъде закупена всеки работен ден от 9.00 до 12.00 и от 13.00 до 16.00 часа на адрес: бул.„Цариградско шосе" № 159 ет. 2 до 31.03.2020г., като сумата се превежда по банкова сметка на „ЧЕЗ България" EАД, IBAN BG65CITI 9250 1005 0048 02 BIC/SWIFT, CITIBGSFСИТИБАНК Н.А.-клон СОФИЯ София 1000, бул. "Мария Луиза" № 2, ЦУМ Бизнес център, ет. 5.
Документация за участие в търга може да се подава всеки работен ден от 9:00 до 16:00 часа в Деловодството на „ЧЕЗ Разпределение България" АД - гр. София, бул. „Цариградско шосе" №159 до 10:00ч на 03.04.2020г.
Депозит за участие в търга в размер на 10 % от първоначалната продажна цена на недвижимия имот 2 346.00 лв. (две хиляди триста четиридесет и шест лева) се внася в банкова сметка на „ЧЕЗ Разпределение България"АД: IBAN BG79CITI 9250 1005 0094 00 BIC/SWIFT, CITIBGSFСИТИБАНК Н.А. - клон СОФИЯ до 16.00 часа на 31.03.2020г.
До участие в търга ще се допускат физически и юридически лица, закупили тръжна документация и подали същата с приложени към нея всички задължителни документи, изискващи се за допускане до участие в търга до 10.00 часа 03.04.2020г. и внесли депозит за участие в определения срок и отговарящи на изискванията, определени в тръжната документация.
Търгът ще се проведе в заседателна зала на адрес гр. София, бул. „Цариградско шосе" № 159.

 

За допълнителна информация: Светлана Господинова,
GSM 0894 78 75 71,
email: svetlana.gospodinova@cez.bg