Търг с явно наддаване за продажба на неенергиен обект, находящ се в град Симитли


На 02.04.2020г. от 14.00 часа ще се проведе търг с явно наддаване за продажба на неенергиен обект, находящ се в град Симитли и представляващ:

УПИ І-310, в квартал 49 по регулационния и застроителния план на град Симитли, одобрен със Заповед № 242/11.12.2000г. на кмета на община Симитли, целият с площ 420.00кв.м., ведно със следните самостоятелно обособени обекти, находящи се в изградената в същия имот триетажна сграда със смесено предназначение:

- целият първи партерен етаж с обща застроена площ 168,10 кв. м., състоящ се от административни канцеларии, мокри помещения, склад, гараж, предверие, вътрешен коридор и фоайе, ведно с прилежащите му избени помещения № 5 (30,50кв.м.) и №6 (17,00кв.м.) и таванско помещение № 5, ведно със съответните идеални части от общите части на сградата;
- апартамент № 4, находящ се на трети етаж, със застроена площ 72 кв.м., ведно с прилежащите му избено помещение №2 с площ 5,30 кв.м. и таванско помещение №4, ведно със съответните идеални части от общите части на сградата;
- Масивен стоманобетонен гараж за два автомобила, на един етаж, с разгърната застроена площ 92 кв.м., находящ се в същия поземлен имот.

Имотът принадлежи към дълготрайни материални неенергийни активи - недвижими имоти, собственост на "ЧЕЗ Разпределение България" АД.
Първоначална продажна цена на недвижимият имот: 130 000.00 (сто и тридесет хиляди) лева без ДДС и наддавателна стъпка в размер на 8 000.00 лв. (осем хиляди лева).


Оглед на имота, предмет на търга, може да бъде извършен от кандидатите всеки работен от 10:00ч. до 15:00 ч. в срок до 30.03.2020г. на посоченият адрес на имота, с два дни писмено предизвестие.
Контактни лица за огледи:
Лице за контакт Телефон E - mail
Светлана Господинова +359 894 787 571 svetlana.gospodinova@cez.bg

Документация за участие в търга на стойност 24 лв. /двадесет и четири лева/ с ДДС, може да бъде закупена всеки работен ден от 9.00 до 12.00 и от 13.00 до 16.00 часа на адрес: бул.„Цариградско шосе" № 159 ет. 2 до 31.03.2020г., като сумата се превежда по банкова сметка на „ЧЕЗ България" EАД, IBAN BG65CITI 9250 1005 0048 02 BIC/SWIFT, CITIBGSFСИТИБАНК Н.А.-клон СОФИЯ София 1000, бул. "Мария Луиза" № 2, ЦУМ Бизнес център, ет. 5.
Документация за участие в търга може да се подава всеки работен ден от 9:00 до 16:00 часа в Деловодството на „ЧЕЗ Разпределение България" АД - гр. София, бул. „Цариградско шосе" №159 до 10:00ч на 02.04.2020г.
Депозит за участие в търга в размер на 10 % от първоначалната продажна цена на недвижимия имот 13 000.00 (тринадесет хиляди) лева се внася в банкова сметка на „ЧЕЗ Разпределение България"АД: IBAN BG79CITI 9250 1005 0094 00 BIC/SWIFT, CITIBGSFСИТИБАНК Н.А. - клон СОФИЯ до 16.00 часа на 31.03.2020г.
До участие в търга ще се допускат физически и юридически лица, закупили тръжна документация и подали същата с приложени към нея всички задължителни документи, изискващи се за допускане до участие в търга до 10.00 часа 02.04.2020г. и внесли депозит за участие в определения срок и отговарящи на изискванията, определени в тръжната документация.
Търгът ще се проведе в заседателна зала на адрес гр. София, бул. „Цариградско шосе" № 159.

За допълнителна информация: Светлана Господинова,
GSM 0894 78 75 71,
email: svetlana.gospodinova@cez.bg