Публичен търг с предмет: „Покупка на Удостоверения за енергийни спестявания“ № EE 2018 /1

ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

 

„ЧЕЗ Електро България“ АД, с адрес за кореспонденция: 1784 София, бул. „Цариградско шосе” № 159, ет. 5, Република България, в качеството си на задължено лице по смисъла на чл. 14, ал. 4 от Закона за енергийна ефективност, Ви информира, че обявява публичен търг с предмет: „Покупка на Удостоверения за енергийни спестявания“ с идентификационен № EE 2018/1, при условията и сроковете посочени по-долу и любезно Ви кани да участвате в него.

 

1. Предмет

Предметът на публичния търг е „Покупка на Удостоверения за енергийни спестяванияс идентификационен № EE 2018/1.

 

2. Обем

Максимален размер на Удостоверенията за енергийни спестявания 47,879 GWh.

3. Стойност на търга

Максимална стойност на процедурата 5,7 млн. лв. за покупка на Удостоверения със срок на мерките за енергийни спестявания до 31.12.2020 г.

4. Изисквания към участниците

4.1  Да не са задължени лица по смисъла на чл. 14, ал. 4 от Закона за енергийната ефективност

4.2  Да нямат неизпълнени задължения за енергийни спестявания за периода 2014-2018 г.

4.3  Участниците следва да:

4.3.1       са притежатели на Удостоверенията за енергийни спестявания или

4.3.2       да представят писмено съгласие/Пълномощно/и от собственика/иците, да ги представлява за целите на търга. В този случай, собственикът на Удостоверенията следва да отговаря на условията по т.4.1 и 4.2. 

5. Срок на договора

До прехвърляне на Удостоверенията на „ЧЕЗ Електро България“ АД.

 

6. Документация за участие

Документацията за участие ще бъде публикувана на корпоративния сайт на „ЧЕЗ Електро България“ АД – www.cez.bg в секция „За доставчици“.

 

7. Получаване на оферти

Офертата трябва да се представи в запечатан, непрозрачен плик в Деловодството на „ЧЕЗ Електро България” АД, на адрес: 1784 гр. София, бул. „Цариградско шосе“ № 159, БенчМарк Бизнес Център, ет. 5, в срок до 16:30 часа местно българско време на 1.11.2018 г.

8. Съдържание на офертите

8.1. Оферта за участие, изготвена по образец (в оригинал, образец съгласно Приложение 1).

8.2. Документи за регистрация на участника, удостоверяващи неговата правосубектност.

Когато участникът е юридическо лице, регистриран/о в България, представя удостоверение, съдържащо извлечение от Търговския регистър или копия от електронния образец на документите от Търговския регистър, съдържащо Единен Идентификационен Код съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър.

8.3. Пълномощно/и на подписващия/те офертата (оригинал или заверено копие от участника), ако е/са различен/и от представляващия участника по регистрация.

8.4. Копия на Удостоверенията за енергийни спестявания, предмет на офертата.

8.5. Декларация за отсъствие на обстоятелствата, чието наличие води до отстраняване на участника, изготвена по образец (в оригинал, образец съгласно Приложение 2).

8.6. Удостоверение от АУЕР, че лицето на което е издадено Удостоверението няма задължения за настоящия или минали периоди за реализиране на енергийни спестявания.

8.7.  Пълномощно от притежателя на Удостоверението/ята за енергийни спестявания (оригинал или заверено копие от участника), издаденo на участника от лицето на което е издадено Удостоверението за енергийни спестявания в случаите когато Удостоверението не е издадено на участника.

8.8. Финансова оферта: изготвя се в съответствие с образеца на Финансова оферта от документацията за участие. Финансовата оферта следва да бъдеподписана и подпечатана от представляващия по закон участника или изрично упълномощено за това лице (в оригинал, образец съгласно Приложение 3). Попълват се всички изискуеми данни и се запечатва в отделен плик с надпис „Финансова оферта”. Пликът с финансовата оферта се поставя в плика с другите изискуеми документи.

8.9. Други документи, по решение на участника.

9. Срок на валидност на офертата

Срокът на валидност на офертата следва да бъде минимум 3 (три) месеца от крайната дата за подаване на оферти.

10. Начин на плащане

Цената по договор се заплаща след получаване на Заповед на Изпълнителния директор на АУЕР за прехвърляне на Удостоверението/ята за енергийни спестявания на „ЧЕЗ Електро България“ АД в български лева, по банков път, в срок до 15 (петнадесет) работни дни, считано от датата на получаване на оригинал на данъчна фактура.

11. Критерии за оценка на офертите

Участници, които не са представили всички изискуеми документи от документацията за участие или по отношения на някои от документите е открита нередовност, няма да бъдат допуснати до по-нататъшно участие, т.е. няма да бъдат разглеждани техническите и финансовите им оферти. Оценката и класирането на офертите ще се извърши по критерий „най-ниска предложена цена”, съгласно образеца на финансовата оферта.

 

12. Възложителят си запазва следните права

В хода на провеждане на търга:

а)      да прекрати търга, без да е необходимо да посочва причините за това;

б)      да сключи повече от един договор за покупка на Удостоверения за енергийни спестявания до достигане на максималния обем по т. 2;

в)      да не сключи договор с участник/ци.

Образци от документацията за участие ще бъдат изпратени по електронна поща.

Документация

Бланки

Пояснения

 

За контакти: Здравка Пекова  – Експерт бизнес развитие, дирекция „Правни и регулаторни дейности“, „ЧЕЗ Електро България“ АД, тел: 02 895 80 49, моб.: 0892 27 09 35; e-mail: zdravka.pekova@cez.bg     

публикувано
Септември 2018