Цени на услуги "ЧЕЗ Електро България" АД

Цени на услуги и необходими документи за заявяване

Ценоразпис на услугите, извършвани на битови и небитови клиенти от "ЧЕЗ Електро България" АД

№  Наименование на услугата Цена  без ДДС ДДС Цена с ДДС Срок за изпълнение /дни/
1 Издаване на справка - дубликат на фактура (битов клиент) 6,67 1,33 8,00 7
Заявление по образец
Клиентски номер
Документ за самоличност
Пълномощно с нотариална заверка, ако лицето е пълномощник
2 Издаване на справка - удостоверение (битов клиент) 5,83  1,17 7,00 7
Заявление по образец
Клиентски номер
Документ за самоличност
Пълномощно с нотариална заверка, ако лицето е пълномощник
3 Издаване на справка - за потребление за период до 36 месеца от искането (битов клиент) 5,83  1,17 7,00 7
Заявление по образец
Клиентски номер на клиента
Документ за самоличност на собственика или титуляра на вещото право за ползване на имота.
Пълномощно с нотариална заверка, ако лицето е пълномощник
4 Издаване на справка - дубликат на фактура (небитов клиент) 6,67 1,33 8,00 7
Заявление по образец
Клиентски номер на клиента
Документ за самоличност
Документ за самоличност и пълномощно с нотариална заверка на подписа на законовия/те представител/и на фирмата, ако лицето е пълномощник
5 Издаване на справка - удостоверение (небитов клиент) 5,83  1,17 7,00 7
Заявление по образец
Клиентски номер
Документ за самоличност
Пълномощно с нотариална заверка, ако лицето е пълномощник
6 Издаване на справка - за потребление за период до 36 месеца от искането (небитов клиент) 5,83  1,17 7,00 7
Заявление по образец
Клиентски номер
Документ за самоличност
Пълномощно с нотариална заверка, ако лицето е пълномощник
7 Пререгистрация на потребител (битов клиент)* 15,00 3,00 18,00 7
Необходими документи:
Заявление по образец
Клиентски номер
Документ за самоличност
Пълномощно с нотариална заверка, ако лицето е пълномощник
Документ удостоверяващ правото на собственост върху имота (договор за наем, нотариален акт или друг документ)
При наем Декларация за съгласие по образец от наемодателя (Подписана лично в Търговски център или с нотариална заверка)
При съсобстеност Декларация по образец от заявителя за съгласие на съсобствениците.
8 Енергиен мениджър (битов и небитов клиент)
до 10 обекта
11-30 обекта
31-50 обекта
над 50 обекта - по индивидуална ценова оферта

150,00
200,00
300,00 

30,00
40,00
60,00 
 
180,00
240,00
360,00
 
10
10
10
 Заявление по образец
 Клиентски номер
 Документ за самоличност
 Пълномощно с нотариална заверка, ако лицето е пълномощник

* Забележка: Във връзка с изпълнение на извлечение от протоколно решение № 144/06.10.2010 г. на КЕВР в момента услугата „Пререгистрация на клиент” е безплатна.

Безплатни услуги, извършвани на битови и небитови клиенти от ''ЧЕЗ Електро България'' АД

№  Наименование на услугата Цена без ДДС ДДС Цена с ДДС Срок за изпълнение /дни/
1 Сключване на договор за продажба на ел.енергия на битов клиент _ _ _ 7
Необходими документи:
Заявление по образец
Клиентски номер
Документ за самоличност
Пълномощно с нотариална заверка, ако лицето е пълномощник
Документ удостоверяващ правото на собственост върху имота (договор за наем, нотариален акт или друг документ)
Договор за присъединяване - за новопостроени или същесвуващи обекти с прекратени договори за продажба ел. енергия
При наем Декларация за съгласие по образец от наемодателя (Подписана лично в Търговски център или с нотариална заверка)
При съсобстеност Декларация по образец от заявителя за съгласие на съсобствениците.
2 Отлагане на плащането (битов клиент) _ _ _ 2
Заявление по образец
Клиентски номер
Документ за самоличност
Пълномощно с нотариална заверка, ако лицето е пълномощник
3 Възстановяване на надвзети суми (битов клиент) _ _ _ 7
Заявление по образец
Клиентски номер
Документ за самоличност
Пълномощно с нотариална заверка, ако лицето е пълномощник
При възстановяване по банков път - Удостоверение за банкова сметка издадена от банката обслужваща сметката
При грешно преведени суми - Оригинален платежендокумент
Декларация за съгласие /при необходимост/
4 Искане за сключване на споразумителен протокол (битов клиент) _ _ _ 2
Заявление по образец
Клиентски номер
Документ за самоличност
Пълномощно с нотариална заверка, ако лицето е пълномощник
5 Молби и жалби от общ характер - свободен текст (битов клиент) _ _ _ 21
Заявление по образец
Документ за самоличност
Пълномощно с нотариална заверка, ако лицето е пълномощник
6 Прекратяване на договор за продажба на електрическа енергия (битов клиент) _ _ _ 7
Заявление по образец
Документ за самоличност
Пълномощно с нотариална заверка, ако лицето е пълномощник
7 Сключване на договор за продажба на електрическа енергия (небитов клиент) _ _ _ 7
Заявление по образец
Клиентски номер
Документ за самоличност
Пълномощно с нотариална заверка, ако лицето е пълномощник
Документ, удостоверяващ правото на собственост върху имота (договор за наем, нотариален акт или друг документ)
Договор за присъединяване - за новопостроени или същесвуващи обекти с прекратени договори за продажба ел. енергия
При наем Декларация за съгласие по образец от наемодателя (Подписана лично в Търговски център или с нотариална заверка)
При съсобстеност Декларация по образец от заявителя за съгласие на съсобствениците.
8 Сключване на споразумение за продажба на ел. енергия на клиент към съществуващ договор (небитов клиент) _ _ _ 7
Заявление по образец
Клиентски номер
Документ за самоличност
Пълномощно с нотариална заверка, ако лицето е пълномощник
Документ, удостоверяващ правото му на собственост върху имота (договор за наем, нотариален акт или друг документ)
Договор за присъединяване - за новопостроени или същесвуващи обекти с прекратени договори за продажба ел. енергия
При наем Декларация за съгласие по образец от наемодателя (Подписана лично в Търговски център или с нотариална заверка)
При съсобстеност Декларация по образец от заявителя за съгласие на съсобствениците.
9 Отлагане на плащането (небитов клиент) _ _ _ 2
Заявление по образец
Клиентски номер
Документ за самоличност
Пълномощно с нотариална заверка, ако лицето е пълномощник
10 Молба за възстановяване на обезпечение (небитов клиент) _ _ _ 3
Заявление по образец
Клиентски номер
Документ за самоличност
Пълномощно с нотариална заверка, ако лицето е пълномощник
При възстановяване по банков път - Удостоверение за банкова сметка издадена от банката обслужваща сметката
Оригинален платежендокумент
Декларация за съгласие /при необходимост/
11 Уточняване на начина на плащане (небитов клиент) _ _ _ 1
Заявление по образец
Клиентски номер
Документ за самоличност
Пълномощно с нотариална заверка, ако лицето е пълномощник
При незабавно инкасо - Удостоверение за банкова сметка издадена от банката обслужваща сметката
12 Възстановяване на надвзети суми (небитов клиент) _ _ _ 7
Заявление по образец
Клиентски номер
Документ за самоличност
Пълномощно с нотариална заверка, ако лицето е пълномощник
При възстановяване по банков път - Удостоверение за банкова сметка издадена от банката обслужваща сметката
При грешно преведени суми - Оригинален платежендокумент
Декларация за съгласие /при необходимост/
13 Искане за сключване на споразумителен протокол (небитов клиент) _ _ _ 2
Заявление по образец
Клиентски номер
Документ за самоличност
Пълномощно с нотариална заверка, ако лицето е пълномощник
14 Молби и жалби от общ характер, свободен текст (небитов клиент) _ _ _ 21
Заявление по образец
Документ за самоличност
Пълномощно с нотариална заверка, ако лицето е пълномощник
15 Прекратяване на договори или споразумения за продажба на електрическа енергия (небитов клиент) _ _ _ 7
Заявление по образец
Документ за самоличност
Пълномощно с нотариална заверка, ако лицето е пълномощник