Цени на услуги "ЧЕЗ Разпределение България" АД

Цени на всички услуги

Ценоразпис на услугите 1, извършвани на битови и небитови клиенти от „ЧЕЗ Разпределение България'' АД в сила от 29.05.2013 г.

No

Наименование

Цена без ДДС лева

ДДС лева

Цена с ДДС лева

Срок за изпълнение /дни/

1.

Присъединяване на временни преместваеми обекти

 

 

 

7

1.1.

на страна ниско напрежение с директно измерване 

34,70

6,94

41,64

1.2.

на страна ниско напрежение с индиректно измерване 

110,25

22,05

132,3

1.3.

на страна средно напрежение 

110,25

22,05

132,3

2.

Смяна на тарифност при индиректно измерване от 1Т на 2Т, при съществуващ двутарифен електромер и липса на тарифен превключвател 

19,17

3,83

23,00*

7

3.

Смяна на тарифност от 2Т на 1Т 

19,17

3,83

23,00*

7

4.

Смяна на тарифност при индиректно измерване от 2Т или 3Т на по-ниска

19,17

3,83

23,00*

7

5.

Смяна на еднотарифен с двутарифен електромер и монтаж на тарифен превключвател 

19,17

3,83

23,00*

7

6.

Смяна на тарифност при индиректно измерване от 1Т или 2Т, на 3Т 

19,17

3,83

23,00*

7

7.

Смяна на тарифност при директно мерене

19,17

3,83

23

8.

Техническа проверка по искане на клиент

43,46

8,69

52,15

7

9.

Техническа проверка на СТИ (средство за търговско измерване) на място по искане на клиент

 

 

 

7

9.1.

- с индиректно измерване

 

 

 

 

- проверка без еталонен прибор

25,00

5,00

30,00*

 

- проверка с еталонен прибор

25,00

5,00

30,00*

5

9.2.

- с директно измерване 

 

 

 

7

 

- проверка без еталонен прибор

25,00

5,00

30,00*

 

- проверка с еталонен прибор 

25,00

5,00

30,00*

5

10.

Проверка на електромер по искане на клиент и съставяне на констативен протокол от метрологична експертиза на ГДМИУ

 

 

 

7

 

Цената се формира от 10.1+ 10.2 ( цена общо = цена на електроразпределителното дружество + цена ГДМИУ) 

 

 

 

10.1.

- За електроразпределително дружество

25,00

5,00

30,00*

10.2.

- За Българския институт по метрология/съгласно ПОСТАНОВЛЕНИЕ на МС № 95 ОТ 19 Април 2013 г. за одобряване на Тарифа за таксите, които се събират от Българския институт по метрология обнародвано в ДВ, брой: 40 от дата 30.04.2013 г./ изм. и доп. ДВ. бр.85 от 24.10.2017 г.

 

 

 

 

- електромери еднофазни 

24,00

 

24,00

 

- електромери трифазни

36,00

 

36,00

 

- електромери комбинирани трифазни за активна и реактивна енергия

90,00

 

90,00

11.

Контролно отчитане на СТИ (средство за търговско измерване) по искане на клиент

30,87

6,17

37,04

7

12.

Поставяне на допълнителна секция към електромерното табло за спомагателни устройства

96,82

19,36

116,18

7

13.

Възстановяване на ел. захранването на прекъснат за неплатена енергия клиент 

 

 

 

 

 

- от електромер или предпазител 

15,83

3,17

19,00*

1

 

- от външна мрежа 

19,17

3,83

23,00*

1

 

- от разпределителна уредба 

100,42

20,08

120,5

1

 

- чрез оперативно превключване

25,00

5,00

30,00*

7

14.

Експресно възстановяване на ел. захранването на прекъснат за неплатена енергия клиент (до края на работния ден; до 6 часа от часа на заплащане) 

 

 

 

6 часа

 

- от електромер или предпазител 

31,67

6,33

38,00*

 

- от външна мрежа 

38,33

7,67

46,00*

 

- от разпределителна уредба 

200,84

40,16

241

 

- чрез оперативно превключване 

50,83

10,17

61,00*

15.

Временно преустановяване на снабдяването с електрическа енергия по желание на клиент

 

 

 

7

 

- от електромер или предпазител

15,83

3,17

19,00*

 

- от външна мрежа

19,17

3,83

23,00*

 

- от разпределителна уредба

100,42

20,08

120,5

 

- чрез оперативно превключване 

25,00

5,00

30,00*

16.

Възстановяване на снабдяването с електрическа енергия по желание на клиент 

 

 

 

7

 

- от електромер или предпазител 

32,03

6,41

38,44

 

- от външна мрежа 

38,77

7,75

46,52

 

- от разпределителна уредба

100,42

20,08

120,5

 

- чрез оперативно превключване

129,7

25,94

155,64

17.

Прекратяване на регистрацията на потребител с преустановяване на ел. захранване и обезопасяване 

 

 

 

7

 

- при директно измерване от електромер 

37,07

7,41

44,48

 

- при директно измерване от външна мрежа 

54,66

10,93

65,59

 

- при индиректно измерване на НН 

85,64

17,13

102,77

 

- при индиректно измерване на СрН 

163,11

32,62

195,73

18.

Измерване качеството на електрическата енергия на ниво НН (продължителност седем денонощия

 

 

 

10

 

- еднофазно захранване 

31,67

6,33

38,00*

 

- трифазно захранване - директно измерване 

31,67

6,33

38,00*

 

- трифазно захранване - индиректно измерване 

31,67

6,33

38,00*

19.

Монтиране на средство за контролно измерване собственост на клиент 

 

 

 

7

 

- при директно измерване 

25,00

5,00

30,00* 

 

- при индиректно измерване на НН 

25,00

5,00

30,00* 

20.

Монтаж на електромер с профилово мерене по искане на клиент с предоставена мощност над 50 kW (в сила от 22.08.2019 г.)

 

 

 

30

 

- при директно измерване

544,38

108,88

653,26

 

- при индиректно измерване

532,92

106,58

639,50

 * Забележка: Цената е променена във връзка с изпълнение от протоколно решение №144/ 06.10.2010 г. на КЕВР

 

Ценоразпис № 2 за услугите по проучване и предоставяне на мрежи, експлоатация, ремонт и поддържане на мрежи и други услуги, извършвани от ''ЧЕЗ Разпределение България'' АД за производители и клиенти на електрическа енергия - в сила от 01.08.2014г. 

I. Услуги по проучване и предоставяне на мрежи      
    Цена без ДДС ДДС Цена с ДДС
1 Извършване на проучвателна работа по външно ел. захранване, даване на технически указания и издаване на удостоверение за мощност      
1,1 Цена на ЕРП до 15 KW 80,90 16,18 97,08
1,2 Цена на ЕРП до 50 KW 96,31 19,26 115,57
1,3 Цена на ЕРП до 100 KW 122,00 24,40 146,40
1,4 Цена на ЕРП до 500 KW 211,92 42,38 254,30
1,5 Цена на ЕРП до 1 000 KW 366,04 73,21 439,25
2 Извършване на проучвателна работа по външно ел.захранване, даване на технически указания и издаване на удостоверение за мощност за мощноси над 1000 kW      
  Цената се формира от 2,1 + 2,2       
2,1 За електроразпределителното дружество 789,90 157,98 947,88
2,2 за НЕК към дата 01.09.2013 г.      
  * цена за клиент 611,88 122,37 734,25
  * цена за производител 3077,17 615,43 3692,60
3 Извършване на проучвателна работа по външно ел.захранване, даване на технически указания и издаване на удостоверение за мощност за мощноси над 5000 kW      
  Цената се формира от 3,1 + 3,2       
3,1 За електроразпределителното дружество 944,03 188,81 1132,84
3,2 за НЕК към дата 01.09.2013 г.      
  * цена за клиент 611,88 122,37 734,25
  * цена за производител 3077,17 615,43 3692,60
4 Даване на техническа консултация на проектанти, указания по проектирането и корекция на проектите      
4,1 До 2 часа 61,64 12,33 73,97
4,2 За всеки следващ час (лв./час) 30,82 6,16 36,98
5 Проучване на място с проекти и инвеститори по повод изготвяне на проектите и изпълнението им      
5,1 До 3 часа 96,31 19,26 115,57
5,2 Над 3 часа 119,44 23,89 143,33
6 Участие в приемателна комисия 142,55 28,51 171,06
7 Представяне на данни от техническа картотека      
7,1 До 2 часа 61,64 12,33 73,97
7,2 За всеки следващ час (лв./час) 30,82 6,16 36,98
8 Издаване на становище за 72 часова проба и за ДНСК 46,23 9,25 55,48
9 Съгласуване на ел. табла (лв. за ел.табло)      
9,1 Ел. табло НН 33,64 6,73 40,37
9,2 Ел. табло СН 45,15 9,03 54,18
10 Съгласуване на външно ел. захранване при присъединяване 61,64 12,33 73,97
11 Съгласуване скици, визи, устройствени планове и схеми 120,00 24,00 144,00
12 Съгласуване на работни проекти при изместване на енергийни съоръжения по чл. 73 от ЗУТ 80,90 16,18 97,08
13 Проучване на място с проекти и инвеститори по повод изместване на енергийни съоръжения по чл. 73 от ЗУТ      
13,1 До 3 часа 96,31 19,26 115,57
13,2 Над 3 часа 119,44 23,89 143,33
         
II. Услуги по експлоатация, ремонт и поддържане на мрежи      
         
Работи по мрежи СрН Цена без ДДС ДДС Цена с ДДС
 
1 Обход, оглед и ревизия на ЕЛ-СрН за 1км.      
       * цена за обикновена услуга 99,50 19,90 119,40
       * цена за експресна услуга 199,01 39,80 238,81
2 Подмяна на изолаторна верига      
       * цена за обикновена услуга 26,68 5,34 32,02
       * цена за експресна услуга 53,36 10,67 64,03
3 Подмяна на изолатор върху конзола      
       * цена за обикновена услуга 22,93 4,59 27,52
       * цена за експресна услуга 45,87 9,17 55,04
4 Ремонт на мостово съединение      
       * цена за обикновена услуга 18,02 3,60 21,62
       * цена за експресна услуга 36,04 7,21 43,25
5 Демонтаж на проводник за едно междустълбие на мрежа СрН за един проводник      
       * цена за обикновена услуга 23,71 4,74 28,45
       * цена за експресна услуга 47,42 9,48 56,90
6 Подмяна на секционен разединител тип РОС      
       * цена за обикновена услуга 294,96 58,99 353,95
       * цена за експресна услуга 589,92 117,98 707,90
7 Ремонт на секционен разединител тип РОС      
       * цена за обикновена услуга 159,42 31,88 191,30
       * цена за експресна услуга 318,84 63,77 382,61
8 Възстановяване на скъсан проводник за 1/една/ фаза за 1/едно/ междустълбие на електропровод СрН      
       * цена за обикновена услуга 48,14 9,63 57,77
       * цена за експресна услуга 96,28 19,26 115,54
9 Направа на изкоп за монтаж на кабелна муфа и полагане на кабел СрН за 1куб.м.      
       * цена за обикновена услуга 61,52 12,30 73,82
       * цена за експресна услуга 123,05 24,61 147,66
10 Направа на кабелна муфа СрН/за три жила/      
       * цена за обикновена услуга 303,85 60,77 364,62
       * цена за експресна услуга 607,69 121,54 729,23
11 Направа на кабелна глава СрН/комплект/      
       * цена за обикновена услуга 128,27 25,65 153,92
       * цена за експресна услуга 256,54 51,31 307,85
12 Монтаж или подмяна на катоден отводител      
       * цена за обикновена услуга 35,09 7,02 42,11
       * цена за експресна услуга 70,19 14,04 84,23
13 Локализиране на повреда въздушна мрежа СрН      
       * цена за обикновена услуга 111,83 22,37 134,20
       * цена за експресна услуга 223,66 44,73 268,39
14 Изключване на електропровод и подготовка за работа по заявка на клиента      
       * цена за обикновена услуга 38,48 7,70 46,18
       * цена за експресна услуга 76,96 15,39 92,35
15 Изправяне на наклонен стоманено-бетонен стълб      
       * цена за обикновена услуга 167,58 33,52 201,10
       * цена за експресна услуга 335,16 67,03 402,19
16 Подмяна на стоманено-бетонен стълб      
       * цена за обикновена услуга 308,07 61,61 369,68
       * цена за експресна услуга 616,13 123,23 739,36
17 Прикачване/откачване/ на отклонение ЕЛ/КЛ 20кV      
       * цена за обикновена услуга 40,99 8,20 49,19
       * цена за експресна услуга 81,98 16,40 98,38
Работи по мрежи НН Цена без ДДС    
ДДС Цена с ДДС
18 Обезопасяване на работно място      
       * цена за обикновена услуга 32,26 6,45 38,71
       * цена за експресна услуга 64,52 12,90 77,42
19 Подмяна на изолатор НН или монтаж на допълнителен такъв      
       * цена за обикновена услуга 24,10 4,82 28,92
       * цена за експресна услуга 48,20 9,64 57,84
20 Монтаж на въздушно рекордоманно отклонение до 40м. дължина      
       * цена за обикновена услуга 28,04 5,61 33,65
       * цена за експресна услуга 56,08 11,22 67,30
21 Монтаж на нов стълб НН      
       * цена за обикновена услуга 246,99 49,40 296,39
       * цена за експресна услуга 493,97 98,79 592,76
22 Изместване на съществуващ стълб НН      
       * цена за обикновена услуга 315,40 63,08 378,48
       * цена за експресна услуга 630,79 126,16 756,95
23 Възстановяване на скъсан проводник за 1/едно/ междустълбие       
       * цена за обикновена услуга 36,37 7,27 43,64
       * цена за експресна услуга 72,74 14,55 87,29
24 Монтаж на повторен заземител      
       * цена за обикновена услуга 45,98 9,20 55,18
       * цена за експресна услуга 91,95 18,39 110,34
25 Демонтаж на проводник за 1/едно/ междустълбие на мрежа НН за 1/еден/ проводник      
       * цена за обикновена услуга 20,23 4,05 24,28
       * цена за експресна услуга 40,47 8,09 48,56
26 Направа на кабелна муфа НН      
       * цена за обикновена услуга 156,48 31,30 187,78
       * цена за експресна услуга 312,95 62,59 375,54
27 Направа на кабелна глава НН      
       * цена за обикновена услуга 54,81 10,96 65,77
       * цена за експресна услуга 109,61 21,92 131,53
28 Монтаж на разпределителна касета НН с направа на фундамент      
       * цена за обикновена услуга 293,30 58,66 351,96
       * цена за експресна услуга 586,59 117,32 703,91
29 Локализиране на повреда в мрежа НН      
       * цена за обикновена услуга 58,03 11,61 69,64
       * цена за експресна услуга 116,05 23,21 139,26
30 Подмяна на изгорял предпазител НН      
       * цена за обикновена услуга 7,07 1,41 8,48
       * цена за експресна услуга 14,15 2,83 16,98
31 Монтаж на абонатна конзола НН      
       * цена за обикновена услуга 22,88 4,58 27,46
       * цена за експресна услуга 45,75 9,15 54,90
32 Изправяне на наклонен стълб НН      
       * цена за обикновена услуга 154,14 30,83 184,97
       * цена за експресна услуга 308,29 61,66 369,95
33 Монтаж на осветително тяло за улично осветление      
       * цена за обикновена услуга 29,93 5,99 35,92
       * цена за експресна услуга 59,86 11,97 71,83
34 Ремонт на осветително тяло за улично осветление      
       * цена за обикновена услуга 22,93 4,59 27,52
       * цена за експресна услуга 45,87 9,17 55,04
35 Подмяна на лампа за улично осветление      
       * цена за обикновена услуга 13,60 2,72 16,32
       * цена за експресна услуга 27,21 5,44 32,65
36 Прикачване/откачване/ на рекордоманно отклонение      
       * цена за обикновена услуга 17,90 3,58 21,48
       * цена за експресна услуга 35,80 7,16 42,96
Трансформаторни постове и възлови станции Цена без ДДС    
ДДС Цена с ДДС
37 Обезопасяване на работно място и допускане до работа      
       * цена за обикновена услуга 43,26 8,65 51,91
       * цена за експресна услуга 86,51 17,30 103,81
38 Оглед на съоръженията в ТП      
       * цена за обикновена услуга 18,27 3,65 21,92
       * цена за експресна услуга 36,54 7,31 43,85
39 Подмяна на подпорен изолатор за 1/един/ брой      
       * цена за обикновена услуга 32,59 6,52 39,11
       * цена за експресна услуга 65,19 13,04 78,23
40 Подмяна на проходен изолатор      
       * цена за обикновена услуга 55,86 11,17 67,03
       * цена за експресна услуга 111,72 22,34 134,06
41 Подмяна на ножов разединител      
       * цена за обикновена услуга 162,47 32,49 194,96
       * цена за експресна услуга 324,95 64,99 389,94
42 Подмяна на стойка за предпазители за 1/една/ фаза      
       * цена за обикновена услуга 22,66 4,53 27,19
       * цена за експресна услуга 45,31 9,06 54,37
43 Монтаж на мощностен разединител      
       * цена за обикновена услуга 279,86 55,97 335,83
       * цена за експресна услуга 559,72 111,94 671,66
44 Подмяна на силов трансформатор -      
  до 630 кVА - обикновена услуга 216,78 43,36 260,14
  до 630 кVА - експресна услуга 433,56 86,71 520,27
  над 630 кVА - обикновена услуга 242,10 48,42 290,52
  над 630 кVА - експресна услуга 484,20 96,84 581,04
45 Доливане на масло на силов трансформатор      
       * цена за обикновена услуга 17,01 3,40 20,41
       * цена за експресна услуга 34,02 6,80 40,82
46 Подмяна на табло НН в трафопоста      
       * цена за обикновена услуга 234,99 47,00 281,99
       * цена за експресна услуга 469,98 94,00 563,98
47 Ремонт и възстановяване на изводно поле НН в табла НН      
       * цена за обикновена услуга 99,50 19,90 119,40
       * цена за експресна услуга 199,01 39,80 238,81
48 Подмяна на високоволтов предпазител      
       * цена за обикновена услуга 8,61 1,72 10,33
       * цена за експресна услуга 17,21 3,44 20,65
49 Подмяна на ОЖ табели в ТП      
       * цена за обикновена услуга 15,79 3,16 18,95
       * цена за експресна услуга 31,57 6,31 37,88
50 Почистване на съоръженията в ТП за едно присъединяване       
       * цена за обикновена услуга 30,54 6,11 36,65
       * цена за експресна услуга 61,08 12,22 73,30
51 Профилактика на ТП      
  С една трансформаторна машина СрН/НН 149,26 29,85 179,11
  С две трансформаторна машина СрН/НН 199,01 39,80 238,81
  С три трансформаторна машина СрН/НН 248,76 49,75 298,51
52 Двустранно споразумение за съвместна техническа експлоатация - на масец 120,00 24,00 144,00
Лабораторни услуги Цена без ДДС    
ДДС Цена с ДДС
53 Намиране на кабелна повреда СрН и НН-  Извършва се по методика и остойностяване 
  до 1км. дължина на кабела  Извършва се по методика и остойностяване 
  над 1км. дължина на кабела  Извършва се по методика и остойностяване 
54 Изпитание на кабел СрН с повишено напрежение  Извършва се по методика и остойностяване 
55 Сфазиране на кабели СрН  Извършва се по методика и остойностяване 
56 Сфазиране на кабели НН  Извършва се по методика и остойностяване 
57 Определяне трасе на кабелна линия  Извършва се по методика и остойностяване 
58 Уточняване на кабел в сноп от кабели  Извършва се по методика и остойностяване 
59 Високоволтови изпитания на: диелектрични ръкавици, диелектрични боти и диелектрични килимчета  Извършва се по методика и остойностяване 
60 Високоволтови изпитания на щанги  Извършва се по методика и остойностяване 
61 Високоволтови изпитания на изолационни поставки  Извършва се по методика и остойностяване 
62 Високоволтови изпитания на указатели за напрежение  Извършва се по методика и остойностяване 
63 Високоволтови изпитания на вентилни отводи-  Извършва се по методика и остойностяване 
  20кV  Извършва се по методика и остойностяване 
  110кV  Извършва се по методика и остойностяване 
  400кV  Извършва се по методика и остойностяване 
64 Трансформатори измерителни - токови  Извършва се по методика и остойностяване 
65 Трансформатори измерителни - напреженови еднополюсни  Извършва се по методика и остойностяване 
66 Трансформатори измерителни - напреженови двуполюсни  Извършва се по методика и остойностяване 
67 При заявка за специални изпитания  Извършва се по методика и остойностяване 
         
III. Допълнителни услуги      
         
No Наименование на услугата Цена без ДДС    
ДДС Цена с ДДС
1 Изготвяне на товаров график за електромер      
  Седмичен 22,90 4,58 27,48
  Месечен 34,35 6,87 41,22
2 прекъсване на преноса на ЕЕ по искане на търговец на ЕЕ/ ДПИ      
  от електромер 11,45 2,29 13,74
  от стълб 49,75 9,95 59,70
  с оперативно превключване  99,50 19,90 119,40
3 Възстановяване на преноса на ЕЕ по искане на търговец на ЕЕ/ ДПИ      
  от електромер 11,45 2,29 13,74
  от стълб 49,75 9,95 59,70
  с оперативно превключване  99,50 19,90 119,40
4 Експресно възстановяване на преноса на ЕЕ по искане на търговец на ЕЕ/ ДПИ      
  от електромер 22,90 4,58 27,48
  от стълб 99,50 19,90 119,40
  с оперативно превключване  199,01 39,80 238,81
5 Добавка Извън работно време 20,02 4,00 24,02
6 Обучение по безопасни условия на труд и провеждане на изпит, издаване на удостоверение за квалификационна група      
  от 1 до 10 човека 45,00 9,00 54,00
  от 11 до 50 човека 40,00 8,00 48,00
  от 51 до 100 човека 35,00 7,00 42,00
  над 100 човека 30,00 6,00 36,00
7 Измерване на вибрации и шум 43,76 8,75 52,51
8 Издаване на справка - дубликат на фактура /битов и небитов клиент/ 8,31 1,66 9,97
9 Издаване на справка - удостоверение /битов и небитов клиент/ 11,08 2,22 13,30
10 Издаване на справка – за потребление за период до 36 месеца от искането /за битов и небитов клиент/  11,08 2,22 13,30
11 Издаване на справка за смущенията в електрозахранването за период до 3 месеца      
12 Издаване на справка за смущенията в електрозахранването за период от 3 до 6 месеца 3,54 0,71 4,25
13 Издаване на справка за смущенията в електрозахранването за период от 6 до 12 месеца 7,08 1,42 8,50
14 Издаване на справка за смущенията в електрозахранването за период над 12 месеца 14,16 2,83 16,99
15 Използване на специализирана техника /автовишки, камиони, багери, ATV и др./  извършва се по методика и остойностяване 

*Цените са само за услугата, цената на материалите се заплащат отделно

*Срок за започване,след заявяване на услугата за обикновенните услуги:

Услуга,която засяга други клиенти - 48 часа

Услуга,която не засяга други клиенти - 24 часа

Експресна услуга - до 6 часа