За снабдяване по регулирани цени

Цени за снабдяване с електроенергия, утвърдени от КЕВР

С Решение Ц-27 от 01.07.2021 г. Комисията за енергийно и водно регулиране утвърди за "ЧЕЗ Електро България" АД следните цени, считано от 01.07.2021 г.:

Цени на електрическа енергия за битови клиенти, присъединени на ниско напрежение 

Начин на измерване Зони в денонощието Цена лв./кВтч (без акциз и ДДС)
С две скали Дневна 0,14666
  Нощна 0,06245
С една скала   0,14666

Забележки:

В крайните цени за електрическа енергия клиентите на „ЧЕЗ ЕЛЕКТРО БЪЛГАРИЯ“ АД заплащат и следните цени, без ДДС, за мрежови услуги:

  • цена за пренос през електропреносната мрежа;
  • цена за достъп до електропреносната мрежа;
  • цена за пренос на електрическа енергия през разпределителната мрежа на ниско напрежение;
  • цена за достъп до разпределителната мрежа за битови клиенти.

С пълния текст на Решение Ц-27 от 01.07.2021 г. можете да се запознаете тук.