За снабдяване

Цени за снабдяване с електроенергия, утвърдени от КЕВР

С Решение Ц-29 от 01.07.2020 г. Комисията за енергийно и водно регулиране утвърди за "ЧЕЗ Електро България" АД следните цени, считано от 01.07.2020 г.:

1. Цени на електрическа енергия за небитови клиенти, присъединени на ниско напрежение

Начин на измерване Зони в денонощието Цена лв./кВтч (без акциз и ДДС)
НН
С три скали Върхова 0,19659
  Дневна 0,12901
  Нощна 0,08858
С две скали Дневна 0,16685
  Нощна 0,08858
С една скала   0,16685

2. Цени на електрическа енергия за битови клиенти, присъединени на ниско напрежение

Начин на измерване Зони в денонощието Цена лв./кВтч (без акциз и ДДС)
С две скали Дневна 0,14072
  Нощна 0,05997
С една скала   0,14072

Забележки:

В крайните цени за електрическа енергия клиентите на „ЧЕЗ ЕЛЕКТРО БЪЛГАРИЯ” АД заплащат и следните цени за мрежови услуги:

  • цена за пренос и достъп през/до електропреносната мрежа;
  • цена за пренос на електрическа енергия през разпределителната мрежа на ниско напрежение;
  • цена за достъп до разпределителната мрежа за небитови клиенти
  • цена за достъп до разпределителната мрежа за битови клиенти

Цените на електрическата енергия за небитови клиенти, присъединени на ниско напрежение съгласно т. 1, са утвърдени за периода 01.07.2020 г. - 30.09.2020 г

С пълния текст на Решение Ц-29 от 01.07.2020 г. можете да се запознаете тук.