За разпределение

Цени за разпределение на електроенергия, утвърдени от КЕВР

С Решение № Ц-29 от 01.07.2020 г. Комисията за енергийно и водно регулиране утвърди следните цени за „ЧЕЗ РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ БЪЛГАРИЯ” АД, считано от 01.07.2020 г.

Цени                                                                                                                   Цена без ДДС

Цена за достъп до електроразпределителната мрежа за небитови клиенти в лв./кВт/ден

0,01989

Цена за достъп до електроразпределителната мрежа за битови клиенти в лв./кВтч

0,00568

Цена за пренос на електрическа енергия през разпределителна мрежа на средно напрежение лв./кВтч

0,00980

Цена за пренос на електрическа енергия през разпределителна мрежа на ниско напрежение лв./кВтч

0,03355

Забележки:

Цената за достъп до електроразпределителната мрежа в лв./кВт/ден се заплаща от всички небитови клиенти, присъединени на средно и ниско напрежение.

Цената за достъп до електроразпределителната мрежа в лв./кВтч се заплаща от всички битови клиенти.

Цената за пренос през разпределителната мрежа на средно напрежение се заплаща от всички клиенти присъединени на средно напрежение.

Цената за пренос през разпределителната мрежа на ниско напрежение се заплаща от всички клиенти присъединени на ниско напрежение.

С пълния текст на Решение № Ц-29 от 01.07.2020 г. можете да се запознаете тук