Доставчик от последна инстанция

Цени на "ЧЕЗ Електро България" АД за снабдяване в качеството му на доставчик от последна инстанция, съгласно утвърдена от КЕВР методика в сила от 01.08.2021 г.

Средно - претеглена цена за месец август 2021 година:

09/2021 лв./кВтч. 0,27528*

* Цената не включва Задължения към обществото, която се определя от КЕВР, както и ДДС, акциз или други нормативно определени надбавки.


Всички клиенти заплащат и утвърдените цени за мрежови услуги, съгласно Решение Ц-27 от 01.07.2021 г.

Цената при ДПИ се определя съгласно следните документи: