Доставчик от последна инстанция

Цени на "ЧЕЗ Електро България" АД за снабдяване в качеството му на доставчик от последна инстанция, съгласно утвърдена от КЕВР методика в сила от 01.11.2021 г.

Oт 01.11.2021 година, цената за обектите с почасово измерване се изчислява на база индивидуалното потребление на всяка точка.

СТАНДАРТИЗИРАНИ ТОВАРОВИ ПРОФИЛИ НА ЧЕЗ РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЗА 2021 г.

СРЕДНО ПРЕТЕГЛЕНА ЦЕНА ЗА ДЕКЕМВРИ МЕСЕЦ 2021 г.

CEZ B1

459.52 лв.

CEZ B2

460.22 лв.

CEZ B3

482.82 лв.

CEZ B4

468.56 лв.

CEZ B5

475.31 лв.

CEZ H1

463.98 лв.

CEZ H2

458.44 лв.

CEZ S1

397.34 лв.

Методиката въвежда коригирана формула за изчисляване на средната продажна цена на електрическата енергия, предназначена за продажба на клиенти от ДПИ за периода от 1.11.2021 г. до 31.01.2022 г. с оглед екстремните стойности на цената на електрическата енергия на пазарен сегмент „Ден напред“ на Българската независима енергийна борса и връзката й с продажната цена на електрическата енергия, предназначена за клиентите на ДПИ.

* Цената не включва Задължения към обществото, която се определя от КЕВР, както и ДДС, акциз или други нормативно определени надбавки.


Всички клиенти заплащат и утвърдените цени за мрежови услуги, съгласно Решение Ц-27 от 01.07.2021 г.

Цената при ДПИ се определя съгласно:

 

Публикувано на 29.10.2021 година:

Уважаеми клиенти,

На 29.10.2021 г. в бр. 90 на Държавен вестник беше обнародвана Методика за изменение и допълнение на Методиката за определяне на цените на електрическата енергия на доставчика от последна инстанция. Същата влиза в сила от деня на обнародването й и ще бъде прилагана за всички клиенти на Дружеството по лицензия ДПИ за изчисление на цените на консумираната от тях енергия считано от 01.11.2021 г.

"Проект на методика за определяне на цените на електрическа енергия на ДПИ"