Документация ЕЕДОП

  1. ЕЕДОП за участие в обществена поръчка за доставка на нетна активна електрическа енергия и избор на координатор на стандартна балансираща група за сградата на „МБАЛ – Самоков“ ЕООД
  2. ЕЕДОП за участие в обществена поръчка за доставка на електрическа енергия за нуждите на ТП на НОИ – Монтана
  3. ЕЕДОП за участие в обществена поръчка за доставка на нетна ел. енергия и избор на координатор на балансираща група за община Самоков 
  4. ЕЕДОП за участие в обществена поръчка за доставка на нетна ел. енергия и избор на координатор на стандартна балансираща група за обекти на община Плевен 
  5. ЕЕДОП за участие в обществена поръчка за избор на доставчик на активна нетна ел. енергия и координатор на балансираща група за НН за нуждите на Агенция по геодезия, картография и кадастър  
  6. ЕЕДОП за участие в обществена поръчка за избор на доставчик на активна нетна ел. енергия и координатор на балансираща група за СрН за нуждите на Агенция по геодезия, картография и кадастър