Въпроси & Отговори

Какво е свободен пазар на електроенергия?

За разлика от регулирания пазар, където цената се определя административно - от Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР), и търговията се извършва след като доставката е направена (за период от един месец), то в условията на свободен пазар търговията се извършва по свободно договорени цени, преди момента на доставка като се търгуват количества на часова база. Това означава, че на свободен пазар се извършват прогнозиране (предварително планиране на очакваното потребление за всеки час) и балансиране (минимизиране на разликата между прогнозното и реално отчетеното потребление, която води до допълнителни разходи).

Електроенергията е като всяка друга стока на пазарен принцип. На пазара участват: производители (електроцентрали), дистрибутори (разпределителни предприятия), снабдители (търговци) и крайни клиенти.

В момента в страната има над 50 лицензирани търговски дружества, които продават електрическата енергия на свободен пазар. Те се конкурират помежду си като предлагат различни цени, услуги и договорни условия на клиентите.

 Кои клиeнти могат да излязат на свободния пазар на електрическа енергия?

Към момента на свободния пазар могат да излязат потребители, присъединени на високо и средно напрежение, както и такива на ниско напрежение с над 100 кВт инсталирана мощност.
От 01.04.2016 г. се въвеждат Стандартизирани товарови профили, с помощта на които и останалите клиенти – стопански и битови клиенти, присъединени на ниско напрежение, с инсталирана мощност под 100 кВт - да могат да избират своя доставчик на електрическа енергия.

 Задължително ли е да избера търговец?


Законът за енергетиката и Правилата за търговия с електрическа енергия Ви предоставят възможност за избор на доставчик на електроенергия във връзка с изискването за либерализацията на пазара, но не ви задължават. Ако не се възползвате от своето право на избор, можете да останете на регулирания пазар, където ще купувате електрическа енергия от крайния снабдител (за клиентите в Западна България това е „ЧЕЗ Електро България“ АД), а цените за снабдяване се определят от Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР).

 Защо да излизам на свободен пазар?


В зависимост от количеството електрическа енергия, което консумирате годишно, както и съотношението между дневната и нощната консумация, можете да получите по-ниска цена на електроенергията и да реализирате спестяване от сметките за електроенергия в частта за доставка.

 Как работи свободния пазар на електроенергия?


Електрическата енергията се произвежда от централа (АЕЦ, ВЕЦ, ТЕЦ, ВЕИ и др. – в общия случай собственост на НЕК), пренася се през електропреносната мрежа на Р България (Електропроводи ВН, собственост на ЕСО) и се разпределя до всеки клиент чрез електроразпределителната мрежа (електропроводи СрН и НН – в общия случай собственост на разпределителното предприятие).
Клиентите могат да избират своя търговец на електрическа енергия, но не и своя мрежови оператор. Разпределителната мрежа е собственост на електроразпределителното дружество („ЧЕЗ Разпределение България“ АД, „ЕВН Електроразпределение“ ЕАД, „Енерго-Про Мрежи“ АД), което продължава да отговаря за качеството на доставяната електроенергия и за отстраняването на възникнали аварии.

 Мога ли да си сменя доставчика когато пожелая?

Зависи от договора Ви с него, но трябва да имате предвид, че заявление за смяна на доставчик / координатор на балансираща група се подава между първо и десето число на месеца, предхождащ промяната. 
При смяна на собственост за обект на свободен пазар, пререгистрацията се извършва от 1-во число на месеца.

В случай, че доставчикът Ви фалира, задължително трябва да си изберете нов, като междувременно, съгласно нормативната уредба, ще бъдете снабдяван с електрическа енергия от Доставчик от последна инстанция („ЧЕЗ Електро България“ АД).

Освен цената, има ли друго, с което да се съобразя при излизане на отворен пазар?


На първо място трябва да правите коректно сравнение на цените в различните оферти – уверете се, че сравнявате цени, които включват едни и същи компоненти!
Освен цената, голямо значение имат условията на офертата и договора. Те фиксират включените услуги, както и разпределението на рисковете (начин на фактуриране, условия и начини на плащане, обезпечения, фиксирана/променлива цена, обслужване на клиентите и др.).
Не на последно място – поинтересувайте се от надеждността на доставчика – неговите опит и стабилност могат да окажат съществено влияние върху Вашия бизнес.

 Защо да избера “ЧЕЗ Електро България“ АД?