Oбща информация

Уведомление за сключване на договор за доставка на електрическа енергия от доставчик от последна инстанция

Уважаеми клиенти,

Информираме Ви, че съгласно чл. 15, ал. 5 от обнародваните в ДВ, брой № 72 от 31 август 2018 г. изменения и допълнения в Правилата за търговия с електрическа енергия („Правилата“), наличието на сключен договор за доставка на електрическа енергия от доставчик от последна инстанция е задължително условие за участието на крайни клиенти на пазара по свободно договорени цени и е част от процедурата по регистрация на пазара. 

Уведомяваме Ви, че с § 81 от ПЗР на Правилата се въвежда задължение крайните клиенти, които към 31 август 2018 г. се снабдяват от доставчик от последна инстанция, без да са подписали договор, или за които е регистрирана смяна на доставчик/координатор с доставчик от последна инстанция, да сключат договор за доставка на електрическа енергия от доставчик от последна инстанция.  В тази връзка следва да подпишете договор в срок от 10 дни от получаването на писмена покана.

Образец на договора за доставка на електрическа енергия от доставчик от последна инстанция, заедно с приложенията към него може да изтеглите от тук.

Неподписването на такъв договор ще възпрепятства процедурата по регистрация на пазара по свободно договорени цени и ще бъде основание за прекратяването й.

Може да се запознаете с актуалната версия на Правилата от тук.

______________________________________________________________

Либерализирането на пазара на електрическа енергия е резултат от изпълнението на директивите от Трети енергиен либерализационен пакет на Европейския съюз, чиито изисквания намират приложение в националното законодателство.

Свободният пазар на електрическа енергия позволява сключването на сделки по свободно договорени цени между производители, търговци на електрическа енергия и потребители. Така се създава възможност за наличие на конкуренция и повишаване качеството на предлаганите услуги.

Всеки клиент, който отговаря на техническите изисквания и няма просрочени задължения към настоящия си доставчик, има право да избере нов лицензиран търговец на електрическа енергия, с когото да договори цената за снабдяване с електрическа енергия на неговия обект.

Независимо кой е доставчикът на електрическа енергия на клиента, операторът на разпределителната мрежа остава същият, към когото е присъединен обекта. Цените за мрежови услуги (достъп и пренос през електроразпределителната мрежа, както и останалите мрежови добавки, дължими на НЕК и ЕСО) се определят от Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) и не подлежат на договаряне. Същото важи за размера на ДДС и акциз.

КЕВР определя и цена за "задължения към обществото“, която се заплаща от клиентите на свободния пазар на електрическа енергия допълнително. При регулираните цени, тази добавка е включена в цената на електрическата енергия, затова клиентите не я виждат като отделен ред във фактурата си.

В условията на либерализация функционира балансиращ пазар на електрическа енергия, чиято цел е поддържането на баланс между производство и потребление в електроенергийната система. Това се постига чрез предварително заявяване на почасови графици за количество електрическа енергия, което се очаква да бъде потребено от клиентите на пазара. Ето защо, всеки обект на свободния пазар участва като член на балансираща група. А всяка балансираща група има свой Координатор.

Координатор на балансираща група може да бъде търговски участник, който притежава съответната лицензия и е регистриран като такъв от Електроенергийния системен оператор (ЕСО). Някои Търговци на електрическа енергия притежават и лицензия за Координатор на стандартна балансираща група. В случай че избраният от клиента Търговец на електрическа енергия не е лицензиран и като Координатор на балансираща група, е възможно да се наложи сключването на договор за балансиране с избран Координатор.

Ролята на Координатора на балансираща група е да намали финансовата тежест за членовете на групата, която се поражда от разликата между прогнозираното и реално потребеното количество електрическа енергия. Координаторът поема отговорност за небалансите на членовете на балансиращата си група, като намалението на разходите за балансиране се получава от синергията между отделните членове в групата.

Процедурите за регистриране на свободния пазар на електрическа енергия и смяна на доставчика на електрическа енергия / координатора на балансираща група са разписани в Инструкция № 1 и Инструкция № 2 на ЕСО, одобрени от КЕВР.